Zacieśniać (to strengthen) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zacieśniam
I strengthen
zacieśniasz
you strengthen
zacieśnia
he/she/it strengthens
zacieśniamy
we strengthen
zacieśniacie
you all strengthen
zacieśniają
they strengthen
Imperfective future tense
będę zacieśniać
I will strengthen
będziesz zacieśniać
you will strengthen
będzie zacieśniać
he/she/it will strengthen
będziemy zacieśniać
we will strengthen
będziecie zacieśniać
you all will strengthen
będą zacieśniać
they will strengthen
Imperative
-
zacieśniaj
you strengthen!
niech zacieśnia
let him/her/it strengthen
zacieśniajmy
let's strengthen
zacieśniajcie
you all strengthen
niech zacieśniają
let them strengthen
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zacieśniałam
I strengthened
zacieśniałaś
you strengthened
zacieśniała
she strengthened
zacieśniałyśmy
we strengthened
zacieśniałyście
you all strengthened
zacieśniały
they strengthened
Future feminine tense
będę zacieśniała
I will strengthen
będziesz zacieśniała
you will strengthen
będzie zacieśniała
she will strengthen
będziemy zacieśniały
we will strengthen
będziecie zacieśniały
you all will strengthen
będą zacieśniały
they will strengthen
Conditional feminine tense
zacieśniałabym
I would strengthen
zacieśniałabyś
you would strengthen
zacieśniałaby
she would strengthen
zacieśniałybyśmy
we would strengthen
zacieśniałybyście
you all would strengthen
zacieśniałyby
they would strengthen
Conditional perfective feminine tense
zacieśniałabym była
I would have strengthened
zacieśniałabyś była
you would have strengthened
zacieśniałaby była
she would have strengthened
zacieśniałybyśmy były
we would have strengthened
zacieśniałybyście były
you all would have strengthened
zacieśniałyby były
they would have strengthened
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zacieśniałem
I strengthened
zacieśniałeś
you strengthened
zacieśniał
he strengthened
zacieśnialiśmy
we strengthened
zacieśnialiście
you all strengthened
zacieśniali
they strengthened
Future masculine tense
będę zacieśniał
I will strengthen
będziesz zacieśniał
you will strengthen
będzie zacieśniał
he will strengthen
będziemy zacieśniali
we will strengthen
będziecie zacieśniali
you all will strengthen
będą zacieśniali
they will strengthen
Conditional masculine tense
zacieśniałbym
I would strengthen
zacieśniałbyś
you would strengthen
zacieśniałby
he would strengthen
zacieśnialibyśmy
we would strengthen
zacieśnialibyście
you all would strengthen
zacieśnialiby
they would strengthen
Conditional perfective masculine tense
zacieśniałbym był
I would have strengthened
zacieśniałbyś był
you would have strengthened
zacieśniałby był
he would have strengthened
zacieśnialibyśmy byli
we would have strengthened
zacieśnialibyście byli
you all would have strengthened
zacieśnialiby byli
they would have strengthened
Impersonal
zacieśniano by
there would be strengthened
zacieśniano by
there would be strengthened

Examples of zacieśniać

Example in PolishTranslation in English
Strony zgadzają się rozwijać dialog i zacieśniać współpracę w celu usprawnienia systemów rachunkowych, kontrolnych, nadzorczych i regulacyjnych w bankowości, ubezpieczeniach oraz innych obszarach sektora finansowego.The Parties agree to strengthen dialogue and cooperation with a view to improving accounting, auditing, supervisory and regulatory systems in banking, insurance and other parts of the financial sector.
Współpraca w tym obszarze ma zacieśniać dialog polityczny, współpracę, poprawę wymiany wiedzy i doświadczeń, a także zwiększanie potencjału krajów partnerskich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, aby wspierać mobilność osób, która stanowi pozytywny element rozwoju społecznego.Cooperation in this area intends to strengthen political dialogue, cooperation, exchange of knowledge and experience and the capacities of partner countries, civil society organisations and local authorities in order to support human mobility as a positive element of human development.
By osiągnąć powyższe cele, UE, wraz ze zwiększaniem swoich zdolności w dziedzinie zarządzania kryzysami i zapobiegania konfliktom, zacieśnia ścisłą współpracę z ONZ i odpowiednimi organizacjami regionalnymi i subregionalnymi.The EU shall, as it strengthens its capacity in the areas of crisis management and conflict prevention, improve its close cooperation with the UN and relevant regional and sub-regional organisations in order to achieve the above objective.
Jak zima zacieśnia swoje okowy, łosie przenoszą się w stronę zakrytych dolin na krawędzi Yellowstone.As the winter strengthens its grip, elk move into more sheltered valleys at the edge of Yellowstone.
Komitet zacieśnia stosunki ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim UkrainyEESC strengthens its ties with organised civil society in Ukraine
Mając na uwadze Europejską Kartę Energetyczną oraz Deklaracje Konferencji z Lucerny z kwietnia 1993 roku i Konferencji z Sofii z października 1995 roku, jak również uwzględniając Traktat Karty Energetycznej, w szczególności jego art. 19, a także Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, Strony rozwijają i zacieśniają współpracę w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia ludzi.Bearing in mind the European Energy Charter, the Declarations of the Lucerne Conference of April 1993 and of the Sofia Conference of October 1995, and taking into account the Energy Charter Treaty, and especially Article 19 thereof, and the Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and related environmental aspects, the Parties shall develop and strengthen their cooperation on environment and human health.
Strony rozwijają i zacieśniają współpracę w dziedzinie środowiska, w ramach której podstawowym zadaniem będzie zwalczanie dalszej jego degradacji oraz rozpoczęcie działań na rzecz poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.The Parties shall develop and strengthen their cooperation in the environmental field with the vital task of halting further degradation and start improving the environmental situation with the aim of sustainable development.
Strony zacieśniają współpracę w dziedzinie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego.The Parties shall strengthen cooperation on regional development and land-use planning.
Istniejące powiązania z czasem zacieśniały się i pogłębiały, co doprowadziło do ustanowienia Wspólnoty Europejskiej (WE), a następnie – po podpisaniu traktatu z Maastricht w 1993 r. – do powstania Unii Europejskiej (UE). Zwiększała się również liczba państw członkowskich.This network of relationships strengthened and deepened over the years, becoming the European Communities (EC) and then, with the adoption of the MaastrichtTreaty in 1993, the European Union (EU).The number of member countries increased too.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'strengthen':

None found.
Learning languages?