Złagodzić (to mitigate) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
złagodzę
I will mitigate
złagodzisz
you will mitigate
złagodzi
he will mitigate
złagodzimy
we will mitigate
złagodzicie
you all will mitigate
złagodzą
they will mitigate
Imperative
-
złagodź
you mitigate!
niech złagodzi
let him/her/it mitigate
złagodźmy
let's mitigate
złagodźcie
you all mitigate
niech złagodzą
let them mitigate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
złagodziłam
I mitigated
złagodziłaś
you mitigated
złagodziła
she mitigated
złagodziłyśmy
we mitigated
złagodziłyście
you all mitigated
złagodziły
they mitigated
Future feminine tense
złagodzę
I will mitigate
złagodzisz
you will mitigate
złagodzi
she will mitigate
złagodzimy
we will mitigate
złagodzicie
you all will mitigate
złagodzą
they will mitigate
Conditional feminine tense
złagodziłabym
I would mitigate
złagodziłabyś
you would mitigate
złagodziłaby
she would mitigate
złagodziłybyśmy
we would mitigate
złagodziłybyście
you all would mitigate
złagodziłyby
they would mitigate
Conditional perfective feminine tense
złagodziłabym była
I would have mitigated
złagodziłabyś była
you would have mitigated
złagodziłaby była
she would have mitigated
złagodziłybyśmy były
we would have mitigated
złagodziłybyście były
you all would have mitigated
złagodziłyby były
they would have mitigated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
złagodziłem
I mitigated
złagodziłeś
you mitigated
złagodził
he mitigated
złagodziliśmy
we mitigated
złagodziliście
you all mitigated
złagodzili
they mitigated
Future masculine tense
złagodzę
I will mitigate
złagodzisz
you will mitigate
złagodzi
he will mitigate
złagodzimy
we will mitigate
złagodzicie
you all will mitigate
złagodzą
they will mitigate
Conditional masculine tense
złagodziłbym
I would mitigate
złagodziłbyś
you would mitigate
złagodziłby
he would mitigate
złagodzilibyśmy
we would mitigate
złagodzilibyście
you all would mitigate
złagodziliby
they would mitigate
Conditional perfective masculine tense
złagodziłbym był
I would have mitigated
złagodziłbyś był
you would have mitigated
złagodziłby był
he would have mitigated
złagodzilibyśmy byli
we would have mitigated
złagodzilibyście byli
you all would have mitigated
złagodziliby byli
they would have mitigated
Impersonal
złagodzono by
there would be mitigated
złagodzono by
there would be mitigated

Examples of złagodzić

Example in PolishTranslation in English
Aby umożliwić wywiązanie się z obowiązku wyładunku, a także by złagodzić wpływ rocznego zróżnicowania składu połowów, państwom członkowskim należy zezwolić na przenoszenie – do pewnej wartości procentowej – kwot między latami.In order to make the landing obligation workable and to mitigate the effect of varying yearly catch compositions, Member States should be allowed to transfer quotas between years, up to a certain percentage.
Aby uwzględnićskomplikowanycharakter projektów orazry-zyko wzrostu kosztów, w przypadku niektórych projektów(np. tunel podstawowy Brenner) założono rezerwy na nieprzewidziane wypadki mające złagodzić wpływ ewentualnego wzrostu kosztów na ogólny budżet.Inordertotakeaccountofthecomplicatednatureofthe projects and the risk that cost escalations may be experienced, some projects (for example, Brenner Base Tunnel)setaside contingencies,in order to mitigate theimpact that such escalations could have on overall budgets.
Aby złagodzić szczególne ograniczenia produkcji rolnej na mniejszych wyspach Morza Egejskiego, wynikające z ich wyspiarskiego charakteru, małej powierzchni, górzystego ukształtowania terenu i górskiego klimatu, zależności gospodarczej od niewielkiej liczby produktów i ich oddalenia od rynków, możliwe jest odstępstwo od konsekwentnej polityki Komisji zakazującej operacyjnej pomocy państwa w sektorze produkcji, przetwórstwa, sprzedaży i transportu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”).A derogation may be granted from the Commission's consistent policy of not authorising State operating aid for the production, processing, marketing and transportation of agricultural products listed in Annex I to the Treaty on the Functioning of the European Union (‘the Treaty’) in order to mitigate the specific constraints on farming in the smaller Aegean islands as a result of their insularity, small size, mountainous terrain and climate, their economic dependency on a small number of products and their distance from markets.
Aby złagodzić szczególne ograniczenia produkcji rolnej na mniejszych wyspach Morza Egejskiego, wynikające z oddalenia, wyspiarskiego charakteru, peryferyjnego położenia, niewielkich rozmiarów, górzystego terenu, klimatu i zależności gospodarczej od niewielkiej liczby produktów, możliwe jest odstępstwo od konsekwentnej polityki Komisji zabraniającej pomocy operacyjnej w sektorze produkcji, przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do Traktatu.A derogation may be granted from the Commission's consistent policy of not authorising State operating aid for the production, processing and marketing of agricultural products listed in Annex I to the Treaty in order to mitigate the specific constraints on farming in the smaller Aegean islands as a result of their remoteness, insularity and distant location, small area, mountainous terrain and climate and their economic dependency on a small number of products.
Co do kwestii, czy wprowadzaneinstrumenty/mechanizmybyłyodpowiednie wstosunku do wynikających z reformy problemów dosto-sowawczychiczyjezłagodziły,Trybunał zauważa,żezasadniczonie możnajeszcze stwierdzić,wjakimstopniuwprowadzone instrumenty złagodziły znaczne bezpośrednie i pośrednieskutkispołeczneigospodarcze dlaludnościrolniczej wregionach objętych reformą.Asto whetherthespecificinstruments/ mechanisms weresuccessfulinaddress-ing and alleviatingthe adaptation problems arisingfromreform,the Court notes that, overall,itis not yet possibleto conclude onthe extentto whichtheinstru-mentsputinplacehave mitigatedthe significant direct andindirectsocial and economicimpact onthe agricultural com-munityintheregions affected.
Nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu wpro-wadzoneinstrumenty złagodziły znaczne bezpośredniei pośrednie skutki społecznei gospodarcze dlaludności rolniczej w regionach objętychreformą.Overall, it is not yet possible to conclude on the extent to which theinstrumentsputinplacehave mitigatedthesignificant direct andindirect social and economicimpact on the agricultural communityintheregions affected.
Podobnie, zachęty podatkowe dotyczące rozwiązań efektywnych energetycznie złagodziły wpływ pogorszenia koniunktury gospodarczej na działalność w zakresie remontów i konserwacji.Similarly fiscal incentives for energy efficient solutions mitigated the impact of economic downturn on renovation and maintenance activities.
czy wymogi, o których mowa w art. 6, 6a i 7 w wystarczającym stopniu złagodziły konflikty interesów;whether the requirements referred to in Articles 6, 6a and 7 have sufficiently mitigated conflicts of interest;
Ta agresywna strategia zwiększania udziału w rynku przez konsekwentną sprzedaż po cenach podcinających ceny przemysłu unijnego nie spowodowała poważnego pogorszenia rentowności przemysłu unijnego przed OD tylko dzięki stosunkowo wysokiemu poziomowi konsumpcji w Unii, który złagodził wpływ dumpingu wyrządzającego szkodę.This aggressive strategy of gaining market shares by consistently selling at prices undercutting the Union industry prices had not resulted in a serious deterioration of the Union industry profitability before the IP only because of the relatively high levels of Union consumption which mitigated the effect of the injurious dumping.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'mitigate':

None found.
Learning languages?