Wydłużyć (to extend) conjugation

Polish
16 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wydłużę
I will extend
wydłużysz
you will extend
wydłuży
he will extend
wydłużymy
we will extend
wydłużycie
you all will extend
wydłużą
they will extend
Imperative
-
wydłuż
you extend!
niech wydłuży
let him/her/it extend
wydłużmy
let's extend
wydłużcie
you all extend
niech wydłużą
let them extend
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wydłużyłam
I extended
wydłużyłaś
you extended
wydłużyła
she extended
wydłużyłyśmy
we extended
wydłużyłyście
you all extended
wydłużyły
they extended
Future feminine tense
wydłużę
I will extend
wydłużysz
you will extend
wydłuży
she will extend
wydłużymy
we will extend
wydłużycie
you all will extend
wydłużą
they will extend
Conditional feminine tense
wydłużyłabym
I would extend
wydłużyłabyś
you would extend
wydłużyłaby
she would extend
wydłużyłybyśmy
we would extend
wydłużyłybyście
you all would extend
wydłużyłyby
they would extend
Conditional perfective feminine tense
wydłużyłabym była
I would have extended
wydłużyłabyś była
you would have extended
wydłużyłaby była
she would have extended
wydłużyłybyśmy były
we would have extended
wydłużyłybyście były
you all would have extended
wydłużyłyby były
they would have extended
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wydłużyłem
I extended
wydłużyłeś
you extended
wydłużył
he extended
wydłużyliśmy
we extended
wydłużyliście
you all extended
wydłużyli
they extended
Future masculine tense
wydłużę
I will extend
wydłużysz
you will extend
wydłuży
he will extend
wydłużymy
we will extend
wydłużycie
you all will extend
wydłużą
they will extend
Conditional masculine tense
wydłużyłbym
I would extend
wydłużyłbyś
you would extend
wydłużyłby
he would extend
wydłużylibyśmy
we would extend
wydłużylibyście
you all would extend
wydłużyliby
they would extend
Conditional perfective masculine tense
wydłużyłbym był
I would have extended
wydłużyłbyś był
you would have extended
wydłużyłby był
he would have extended
wydłużylibyśmy byli
we would have extended
wydłużylibyście byli
you all would have extended
wydłużyliby byli
they would have extended
Impersonal
wydłużono by
there would be extended
wydłużono by
there would be extended

Examples of wydłużyć

Example in PolishTranslation in English
Czy warto ryzykować, by wydłużyć ich życie o kilka lat?Is it worth the risk just to extend their lives a few more years?
Gdyby godziny otwarcia miały zostać wydłużone, przedsiębiorstwa działające w głębi lądu musiałyby również wydłużyć godziny załadunku i rozładunku.In order to extend opening hours, hinterland companies would also have to extend their loading and unloading times.
Głos za jest za tym, by wykluczyć 209 mieszkańców Arki, by wydłużyć okres życia pozostałych o sześć miesięcy.A vote in favor is to vote to cull 209 citizens of the Ark from the supply grid in order to extend life support for those who remain by 6 months.
Jednakże rząd zapro­ponował, by wydłużyć obowiązek szkolny z ośmiu do dziesięciu łat, to znaczy do 16 roku życia.There is a longstanding proposal by the Government to extend compulsory education fromeight to ten years, that is, until 16 years of age.
Ok, wydłuż tą linię od ramienia do stopy.Okay, extend this line from your shoulders to your toes.
Decyzja nr 1151/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [7] wydłużyła okres obowiązywania planu działania na rzecz bezpieczeństwa w Internecie na dwa lata i zmieniła jego zakres włączając do niego środki mające na celu propagowanie wymiany informacji i koordynacji z właściwymi podmiotami na szczeblu krajowym, jak również szczególne przepisy dotyczące krajów przystępujących.Decision No 1151/2003/EC of the European Parliament and of the Council [7] extended the Safer Internet Action Plan for two years and amended its scope to include measures to encourage exchange of information and coordination with the relevant actors at national level as well as special provisions for the accession countries.
Gmina Målselv stwierdziła, że decyzją z dnia 19 lipca 2006 r. przyznała pożyczkę podporządkowaną w wysokości 1,3 mln NOK na rzecz NAC oprocentowaną w wysokości 8,5 % rocznie, przy czym termin wymagalności całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami mijał z końcem 2007 r. Decyzją z dnia 24 kwietnia 2008 r. gmina Målselv wydłużyła termin spłaty do dnia 31 grudnia 2008 r. Władze norweskie potwierdziły, że pożyczka przeznaczona była dla NLH i została wypłacona na rzecz NLH.The Municipality of Målselv stated that, by decision of 19 July 2006, it granted a subordinate loan of NOK 1,3 million to NAC at an interest rate of 8,5 % per annum, the full amount plus interest falling due no later than end 2007. By decision of 24 April 2008, the Municipality of Målselv extended the repayment deadline until 31 December 2008. The Norwegian authorities have since confirmed that the loan was in favour of and paid out to NLH.
Mając na uwadze ewentualne obawy dotyczące prywatyzacji, SNCF wydłużyła wówczas okres, w którym kolejarze mogli korzystać z tego prawa, aby uniknąć masowych powrotów tych pracowników, które wiązałyby się z większymi kosztami dla SNCF.In the light of the fears to which privatisation could give rise, SNCF then extended the period during which the railwaymen could exercise this right with a view to avoiding their return en masse which would have been more onerous for SNCF.
Na przykład we wrześniu Rada wydłużyła o kolejne sześć miesięcy wstrzymanie pomocy rozwojowej dla Republiki WyspFor instance, in September the Council extended by another six months its suspension of development aid
Przeprowadzka do Cleveland wydłużyła nasz żywot o 20 lat.Moving to Cleveland has extended our shelf life by 20 years.
Na mocy art. 11 ust. 12 dekretu z mocą ustawy nr 35 z dnia 14 marca 2005 r., przekształconego w ustawę nr 80/2005 z dnia 14 maja 2005 r. w sprawie pilnych przepisów dotyczących planu działań na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego („ustawa nr 80/2005”), władze włoskie wydłużyły do 2010 r. preferencyjne taryfy opłat za energię elektryczną dla Portovesme, ILA i Eurallumina oraz objęły nimi dodatkowo Syndial SpA, przedsiębiorstwo produkujące chlor, również zlokalizowane na Sardynii.By Article 11(12) of Decree-Law No 35 of 14 March 2005, converted into statute by Law No 80/2005 of 14 May 2005 laying down urgent provisions under the Action Plan for Economic, Social and Territorial Development (‘Law No 80/9005’), the Italian authorities prolonged until 2010 the preferential electricity tariff for Portovesme, ILA and Eurallumina, and extended the benefit of the tariff to Syndial SpA, a chlorine producer also based in Sardinia.
Na tej podstawie Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie wskazujące, które państwa członkowskie wydłużyły terminy zgodnie z niniejszym ustępem i uwzględniające wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, w szczególności na MŚP.On that basis, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council indicating which Member States have extended the time limits in accordance with this paragraph and taking into account the impact on the functioning of the internal market, in particular on SMEs.
Sekretariat Rady wydłużył termin w odniesieniu do 19,7% wniosków wstępnych, ale jest zmuszony do korzystania z tej możliwości częściej w odniesieniu do ponownych wniosków, które muszą zostać przeanalizowane przez Grupę Roboczą ds. Informacji, zanim zostaną przedłożone COREPER-owi i Radzie do przyjęcia, ponieważ każdy z tych etapów wymaga pewnego czasu.The Council Secretariat extended the time-limit in 19,7 % of initial applications but it is forced to use this option more frequently for confirmatory applications, which have to be examined by the Working Party on Information before being submitted to Coreper and the Council for adoption, each of these steps requiring some time.
W zeszłym roku Kazachstan wydłużył kadencję prezydencką - teraz Rosja robi to samo.Last year Kazakhstan extended the term of presidency – now Russia does the same.
Decyzja na mocy art. 10 ust. 3, skierowana do strony zgłaszającej, została przyjęta dnia 17 maja 2006 r., co wydłużyło o dwa dni robocze termin przedstawienia środków zaradczych, dzięki czemu przedsiębiorstwo Omya zyskało wystarczająco dużo czasu na zastanowienie się nad środkami zaradczymi.For the purpose of affording sufficient time for Omya to consider remedies an Article 10(3) decision addressed to the notifying party was adopted on 17 May 2006, which extended the deadline for submission of remedies by two working days.
Moje życie wydłużyło się o jedną trzecią.My life had been extended by a third.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'extend':

None found.
Learning languages?