Wątpić (to doubt) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wątpię
I doubt
wątpisz
you doubt
wątpi
he/she/it doubts
wątpimy
we doubt
wątpicie
you all doubt
wątpią
they doubt
Imperfective future tense
będę wątpić
I will doubt
będziesz wątpić
you will doubt
będzie wątpić
he/she/it will doubt
będziemy wątpić
we will doubt
będziecie wątpić
you all will doubt
będą wątpić
they will doubt
Imperative
-
wątp
you doubt!
niech wątpi
let him/her/it doubt
wątpmy
let's doubt
wątpcie
you all doubt
niech wątpią
let them doubt
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wątpiłam
I doubted
wątpiłaś
you doubted
wątpiła
she doubted
wątpiłyśmy
we doubted
wątpiłyście
you all doubted
wątpiły
they doubted
Future feminine tense
będę wątpiła
I will doubt
będziesz wątpiła
you will doubt
będzie wątpiła
she will doubt
będziemy wątpiły
we will doubt
będziecie wątpiły
you all will doubt
będą wątpiły
they will doubt
Conditional feminine tense
wątpiłabym
I would doubt
wątpiłabyś
you would doubt
wątpiłaby
she would doubt
wątpiłybyśmy
we would doubt
wątpiłybyście
you all would doubt
wątpiłyby
they would doubt
Conditional perfective feminine tense
wątpiłabym była
I would have doubted
wątpiłabyś była
you would have doubted
wątpiłaby była
she would have doubted
wątpiłybyśmy były
we would have doubted
wątpiłybyście były
you all would have doubted
wątpiłyby były
they would have doubted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wątpiłem
I doubted
wątpiłeś
you doubted
wątpił
he doubted
wątpiliśmy
we doubted
wątpiliście
you all doubted
wątpili
they doubted
Future masculine tense
będę wątpił
I will doubt
będziesz wątpił
you will doubt
będzie wątpił
he will doubt
będziemy wątpili
we will doubt
będziecie wątpili
you all will doubt
będą wątpili
they will doubt
Conditional masculine tense
wątpiłbym
I would doubt
wątpiłbyś
you would doubt
wątpiłby
he would doubt
wątpilibyśmy
we would doubt
wątpilibyście
you all would doubt
wątpiliby
they would doubt
Conditional perfective masculine tense
wątpiłbym był
I would have doubted
wątpiłbyś był
you would have doubted
wątpiłby był
he would have doubted
wątpilibyśmy byli
we would have doubted
wątpilibyście byli
you all would have doubted
wątpiliby byli
they would have doubted
Impersonal
wątpiono by
there would be doubted
wątpiono by
there would be doubted

Examples of wątpić

Example in PolishTranslation in English
"Ma pan czelność wątpić w mego narzeczeństwa wierność...?""Do you dare to doubt my fiancée...?"
"Należy wierzyć jedynie temu, cośmy doskonale poznali i w co nie można wątpić.""In order to determine "whether there is anything we can know with certainty, We first have to doubt everything we know."
- Mam dobry powód, by wątpić.I have a good reason to doubt.
- Miłość jej życia, choć prawie zaczęłam w to wątpić, widząc całusa na dole...The love of her life, although I almost had a reason to doubt that, seeing that little kiss downstairs.
- Nie ma powodu wątpić.POIROT: Mais certainement. I see no reason to doubt it.
" I szczerze wątpię, że to był gaz. "" And I really doubt it was gas. "
"Jak" jest do przyjęcia, chyba że jesteś purystą, w co wątpię, i czy wolno mi dodać, że twój krok jest jak żaden inny w całym Londynie.Me is acceptable, Watson, unless, of course, you're a purist, which I doubt, and may I add that your step is like no other in London.
"Jeśli rozwiąże pan przesłaną panu zagadkę, w co nie wątpię, zapraszam pana w weekend na spotkanie najznamienitszych matematyków naszych czasów."If you are capable of solving the following puzzle, which I don't doubt, you will be invited to a weekend gathering with the most ingenious mathematical minds.
"Nie wątpię. Mamie by sie spodobało. O tak, czyż nie?"I don't doubt it." "Mother would love that." "She would, wouldn't she?"
"Nie z tego świata" nie są na szczycie listy bestsellerów i jakoś wątpię, żeby bilety na tę sztukę miały wzięcie.Yeah. Well, it's not like the "Supernatural" books are tearing up the NewYorkTimesbest-sellerlist , and I seriously doubt this play is even sold out.
"Naprawdę wątpisz"?You "seriously doubt"?
# Nie daję ci powodów do zwątpienia, # a mimo to wątpiszI give you nothing to doubt, and you doubt me
- A czemu ty w to wątpisz?- Why do you doubt it? !
- Cieszę się, że chociaż wątpisz.I'm glad you only doubt it.
- Czemu w niego wątpisz?Why do you doubt my son?
"Każdego analfabetę czy wiarołomcę, który wątpi w Gitę" "czeka ruina."Any illiterate, or faithless person that doubts the Gita.. ..is destined to ruination.
- Kieruje swą złość przeciwko tobie bo wierzy, że wątpisz w niego tak, jak on sam w siebie wątpi.- He directs his malice towards you because he believes you doubt him as much as he doubts himself.
- Nikt nie wątpi, że panna Will kocha i jest oddana swemu ojcu... ale działa pod wpływem emocji a my opieramy się na faktach.- No one doubts Miss Will's love or devotion to her father... but she is working from emotion, and we're working from fact.
- Nikt nie wątpi.- Nobody doubts you.
- Nikt w to nie wątpi.- Nobody doubts that.
- My wątpimy, a oni wierzą.We doubt, they believe.
- Nie wątpimy.Look, we have no doubt.
Christian, to nie tak, że w ciebie wątpimy.It's not because we doubt you, Christian.
Jest kilka małych ministrów, w których wątpimy.There are some small ministers we doubt.
Jest taka możliwość, ale wątpimy w to.It's possible, though we find it highly doubtful.
- Chyba nie wątpicie w moją uczciwość?You guys don't doubt my honesty, do you?
- Nadal wątpicie w potęgę matematyki?See? You guys still doubt the power of math?
Ale wy wątpicie w jej intencje...But you doubt her motives, you think Buffy's all about the kill?
Czy wątpicie w moją szczerość?Do you doubt our report?
Jeśli nie macie powodów wątpić w niego, to czemu wątpicie w jego wizje?If you have no reason to doubt the man, why doubt the man's visions?
"Jeśli potrafisz zaufać sobie, kiedy wszyscy w ciebie wątpią.""If you can trust yourself when all men doubt you"
- Rzadko wątpią w to, kim są.They rarely doubt who they are.
A dopóki nie uciszysz wszystkich, którzy wątpią, muszę pozostać silny.Until you do... until you silence all doubters... I must be strong.
Ale wiedz, ze wszyscy co wątpią w moją najwyższą władzę palą się w jeziorze ognia przez całą wieczność.But know full well that all who doubt my supreme power shall burn in the lake of fire for all of eternity.
Chociaż niektórzy wątpią w jej metody.'No doubt his methods.
"Lecz nie wątp, że kocham ciebie.""But never doubt I love"
"Nie wątp."So you do not doubt...
- Nie wątp w siebie.Don't doubt yourself.
- Nie wątp we mnie, Brian.Don't doubt me, Brian.
...i nie wątp, że po diable w nim masz najzacieklejszego, najzajadlejszego wroga."And don't you even dare to doubt that... excluding the Devil, he's the most furious, stubborn enemy of yours.
"Nie wątpcie w swoje zeznania. Eksperci je udowodnią.""Don't doubt your I.D. Our experts can tie the suspect to the gun."
I nigdy nie wątpcie w słowa Auditore.And don't ever doubt the word of an Auditore again.
Nie wątpcie.Do not doubt.
- Nigdy nie wątpiłam w szczęśliwe zakończenie.- I never doubted it had a happy ending.
- Nigdy w ciebie nie wątpiłam.- I actually knew that. - I never doubted you.
- Nigdy w to nie wątpiłam.- I've never doubted it.
- Przepraszam Gopal, wątpiłam w ciebie.- Sorry Gopal, l doubted you.
- A ty we mnie wątpiłaś.And you doubted me.
Czy kiedykolwiek wątpiłaś we mnie?You ever doubted me?
Jeśli ostatnio zbyt często tego nie mówiłaś... /Jeśli kiedykolwiek wątpiłaś...Honey, if I said it too often lately, if you ever doubted,
Nie... ale wątpiłaś we mnie.No... no... but you doubted me.
Nigdy w to nie wątpiłaś.You never doubted.
A pani wątpiła t niego?And you doubted him?
Chociaż nawet i w ich istnienie wątpiła.Even if she doubted either one ever existed.
Jeśli Caroline we mnie wątpiła, to kto by mi uwierzył?If caroline doubted me, Who was going to believe me?
Komisja od początku wątpiła, czy plan restrukturyzacji byłby w stanie zapewnić konieczną zmianę sytuacji, a to z powodu niewystarczającej rentowności wewnętrznej w porównaniu z oczekiwanym zwrotem z kapitału. Wyniki NK były gorsze niż zakładał plan restrukturyzacji z powodu utrzymujących się problemów strukturalnych, z których wynikały trudności KH, a w końcu z powodu zaniedbania władz niderlandzkich, które nie poinformowały należycie o znacznym wkładzie własnym beneficjentów w restrukturyzację.The Commission doubted from the outset whether the restructuring plan could bring about the required turnaround because of the insufficient internal rate of return compared with the expected return on capital, because of NK's underperformance compared with the benchmarks of the restructuring plan, because of the persistence of the serious structural problems that had caused KH's difficulties, and finally because of the failure of the Dutch authorities to give a proper account of the beneficiaries' significant contribution to the restructuring from their own resources.
Komisja wątpiła, czy plan restrukturyzacyjny w wystarczający sposób zidentyfikował powody problemów BB oraz im zaradził.The Commission thus doubted whether the causes of BB’s difficulties were sufficiently recognised and addressed in the restructuring plan.
- Ja nigdy w to nie wątpiłem, kruszynko.I never doubted you for an instant, poppet.
- Ja w ciebie nie wątpiłem, ale inni...No, I never doubted you, but others...
- Nie wątpiłem w to nawet przez sekundę.- I never doubted it for a second.
- Nigdy nie wątpiłem, że działa.I've never doubted that it works, sir.
- Nigdy nie wątpiłem, że plany są bezpieczne.- I never doubted that the plans were safe.
Co czujesz gdy wchodzę do pokoju i o tym... jak nigdy nie wątpiłeś w to ani przez sekundę że jestem kobietą z którą chcesz spędzić resztę życia.About how you feel when I walk in a room. And about... how you've never doubted for a second that I'm the woman you wanna spend the rest of your life with.
Czy kiedykolwiek w siebie wątpiłeś?Have you ever doubted yourself?
Gdy planowaliśmy powstrzymanie inwazji, nie wierzyłeś, że nam się uda, wątpiłeś w siebie.When we devised the plan to stop the invasion, you didn't think we could succeed. You doubted yourself.
Kto, ja? ! To ty wątpiłeś w jej nieskazitelność!It was you who doubted her flawlessness!
Nie wątpiłeś, że przyjdę, co?Never doubted I would come.
- Tak, ale ja nigdy nie wątpił, że przyjdzie.- Yeah, but I never doubted he'd come.
/Mówił: "że nigdy nie wątpił, /iż zobaczy jeszcze córeczkę".Quoted as saying that he never doubted he would see his little girl again.
Admirał wątpił, czy Caine jest w w stanie wrócić do służby.He doubted the Caine's competence as to being returned to combat.
Chakotay wątpił w moją lojalność.Chakotay doubted my loyalty.
Chodzi o to, T.C., że po tym nikt nie wątpił w twoje zdolności przywódcze.- with that poem you made up right on the spot. - Look, the point is, T.C., after that, nobody doubted your ability to march us up the field.
Gdy w niego wątpiliśmy, udowadniał, że się myliliśmy.Every time we doubted him he's proved us wrong.
Nigdy w to nie wątpiliśmy.We never doubted that.
Przepraszamy, że kiedykolwiek w ciebie wątpiliśmy.We're so sorry we ever doubted you.
Właściwie to zawsze, gdy wątpiliśmy w to, co mówili politycy, zwracaliśmy się właśnie do prasy po prawdę.In fact, whenever we doubted the blather coming out of the politicians' mouths, it was the press we turned to to get a sense of the truth.
Jeśli kiedykolwiek wątpiliście, że to pieniądze są źródłem wszelkiego zła, oto macie dowód.If you ever doubted that money was the root of all evil, there's your proof.
Słuchajcie, Ziemianie, wątpiliście w nasze istnienie.Listen, Earthlings, you doubted the reality of our existence.
Wiem, że wątpiliście we mnie , ale miałem rację.You doubted me, but I was right.
Wszyscy, którzy w nas wątpiliście, zapamiętajcie tan dzień!Let all those, who doubted us, remember this day!
- I dla tych co wątpili w moje osądy.And who doubted my judgment.
/Udowodnił, co chciał. /Sobie i innym, którzy w niego wątpili.He had proved what he needed to prove, to himself and anyone who doubted him.
Choć niektórzy we mnie wątpili.Although some doubted me.
Dziękujemy za wprowadzenie światła chrześcijańskiej dobroczynności we wnętrza tych, którzy wątpili w nasze zamiary i pozwolili nam zostać w tym cudownym miejscu.Thank you for showing the light of Christian charity to those who doubted our motives for staying in this glorious place.
/Wielu z was wątpiło w prawdę, /prawdę moich słów.I know many of you have doubted the truth, the truth in my words.
/Wiem, że wielu z was /wątpiło.I know many of you have doubted.
W przeszłości wielu we mnie wątpiło i wszyscy tego żałowali.There have been others in the past who doubted me. They came to regret it.

More Polish verbs

Related

zwątpić
despair

Similar

wątleć
weaken
wątlić
do
wgapić
do
wkupić
buy into
wlepić
palm
wtopić
merge
wykpić
mock

Similar but longer

zwątpić
despair

Other Polish verbs with the meaning similar to 'doubt':

None found.
Learning languages?