Uwzględniać (to include) conjugation

Polish
26 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
uwzględniam
I include
uwzględniasz
you include
uwzględnia
he/she/it includes
uwzględniamy
we include
uwzględniacie
you all include
uwzględniają
they include
Imperfective future tense
będę uwzględniać
I will include
będziesz uwzględniać
you will include
będzie uwzględniać
he/she/it will include
będziemy uwzględniać
we will include
będziecie uwzględniać
you all will include
będą uwzględniać
they will include
Imperative
-
uwzględniaj
you include!
niech uwzględnia
let him/her/it include
uwzględniajmy
let's include
uwzględniajcie
you all include
niech uwzględniają
let them include
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uwzględniałam
I included
uwzględniałaś
you included
uwzględniała
she included
uwzględniałyśmy
we included
uwzględniałyście
you all included
uwzględniały
they included
Future feminine tense
będę uwzględniała
I will include
będziesz uwzględniała
you will include
będzie uwzględniała
she will include
będziemy uwzględniały
we will include
będziecie uwzględniały
you all will include
będą uwzględniały
they will include
Conditional feminine tense
uwzględniałabym
I would include
uwzględniałabyś
you would include
uwzględniałaby
she would include
uwzględniałybyśmy
we would include
uwzględniałybyście
you all would include
uwzględniałyby
they would include
Conditional perfective feminine tense
uwzględniałabym była
I would have included
uwzględniałabyś była
you would have included
uwzględniałaby była
she would have included
uwzględniałybyśmy były
we would have included
uwzględniałybyście były
you all would have included
uwzględniałyby były
they would have included
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uwzględniałem
I included
uwzględniałeś
you included
uwzględniał
he included
uwzględnialiśmy
we included
uwzględnialiście
you all included
uwzględniali
they included
Future masculine tense
będę uwzględniał
I will include
będziesz uwzględniał
you will include
będzie uwzględniał
he will include
będziemy uwzględniali
we will include
będziecie uwzględniali
you all will include
będą uwzględniali
they will include
Conditional masculine tense
uwzględniałbym
I would include
uwzględniałbyś
you would include
uwzględniałby
he would include
uwzględnialibyśmy
we would include
uwzględnialibyście
you all would include
uwzględnialiby
they would include
Conditional perfective masculine tense
uwzględniałbym był
I would have included
uwzględniałbyś był
you would have included
uwzględniałby był
he would have included
uwzględnialibyśmy byli
we would have included
uwzględnialibyście byli
you all would have included
uwzględnialiby byli
they would have included
Impersonal
uwzględniano by
there would be included
uwzględniano by
there would be included

Examples of uwzględniać

Example in PolishTranslation in English
Aby nie uwzględniać wszystkich substancji, które można zapalić, a tylko te, które palą się szybko lub te, których zachowanie się przy spalaniu jest z jakichkolwiek względów szczególnie niebezpieczne, jedynie substancje, których szybkość spalania przekracza pewne wartości graniczne, uważa się za wysoce łatwopalne.In order not to include all substances which can be ignited but only those which burn rapidly or those whose burning behaviour is in any way especially dangerous, only substances whose burning velocity exceeds a certain limiting value are considered to be highly flammable.
Boisz się zatracić siebie dla mężczyzny, ponieważ byłaś tylko z chłopcami i uwzględniam króla na tej liście.You fear losing yourself to a man because you've only been with boys, and I include the king on that list.
Co jeśli tylko ciebie uwzględniam?What if my decision includes you ONLY?
Cóż, rozważ to, Charles, że nie uwzględniasz Nancy Kershaw, bo zdaje się nie pasować do twojego wzorca.Physics guy thinks there's something to my idea. Well, now just consider, Charles, you don't include Nancy Kershaw because she doesn't seem to fit your pattern.
37 — Obliczenie uwzględnia także stosowanie stawki 25% podatku VAT.37 — The calculation also includes the application of VAT at a rate of 25 %.
10 Dane nie uwzględniają środków zarządzanych przez inne DG, np. Biuro Pomocy Humanitarnej, DG ds. Gospodarczych i Finansowych, DG ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej itp.10 These figures do not include resources managed by other DGs, such as ECHO, ECFIN, FISH, etc.
15 — Jak słusznie wskazuje sąd krajowy zaliczenie, w wyniku stosowania terminu 180 dni, wszystkich nowych podatników VAT UE (w czasie pierwszych 12 miesięcy ich działalności) do kategorii podatników, których funkcjonowanie stwarza zagrożenie dla interesów budżetu państwa, wydawałoby się rozwiązaniem nacechowanym zbyt daleko posuniętym automatyzmem, skoro obowiązujące w tym zakresie przepisy krajowe nie uwzględniają przesłanek, których spełnienie pozwalałoby na obiektywne stwierdzenie, że ich działalność może zmierzać do wyrządzenia szkody budżetowi państwa.15 — As the referring court rightly points out, for the period of 180 days to include (during their first 12 months) all EU VAT payers in the category of persons whose operations pose a threat to the interests of the exchequer would appear to be an excessively mechanical approach, since the relevant national provisions do not take account of the conditions whose satisfaction would allow the objective finding that the activity of those taxable persons might be directed at causing harm to the exchequer.
Aby obliczyć średni indywidualny poziom emisji CO2 w celu ujęcia go w danych zagregowanych dotyczących monitorowania, państwa członkowskie nie uwzględniają żadnej z poniższych wartości:For the purpose of calculating the average specific emission of CO2 to be included in the aggregated monitoring data, Member States shall not take into account any of the following:
Aby obliczyć średnią masę i powierzchnię postojową w celu ujęcia ich w danych zagregowanych dotyczących monitorowania, państwa członkowskie nie uwzględniają żadnej z poniższych wartości:For the purpose of calculating the average mass and footprint to be included in the aggregated monitoring data, Member States shall not take into account any of the following:
Aby zapewnić właściwą zdolność połączeniową planu usprawnienia europejskiej sieci tras, menedżer sieci i państwa członkowskie uwzględniają państwa trzecie we wspólnym procesie decyzyjnym zgodnie z art. 22.To ensure appropriate connectivity of the European Route Network Improvement Plan, the Network Manager and the Member States shall include third countries in the cooperative decision-making process in accordance with Article 22.
I niezależnie jaka by ona nie była, proszę, nie uwzględniajcie w niej użycia broni.And please, whatever your reaction, don't let it include weapons fire.
Jak wskazała gmina, wycena z 2008 r. nie uwzględniała już także miejsc na łodzie przy drodze (E18) [15].Spółka Asker Brygge zakwestionowała wiarygodność tych wycen.Finally, the assessment of June 2008 no longer included storage for boats under the road (E18), as pointed out by the municipality [15].Asker Brygge has disputed the validity of the assessments.
Kwota ta uwzględniała środki przekazane przez państwo norweskie za pośrednictwem istniejącego systemu wsparcia, funkcjonującego od lat siedemdziesiątych XX w.This amount included contributions from the Norwegian State through the existing support scheme which was in place since the 1970s.
Oprócz zapotrzebowania na środki finansowe w celu zwiększenia obrotów koncepcja ta uwzględniała również nowe zasady całościowego finansowania grupy.Apart from the financing needed to increase turnover, the plan also included a reorganisation of group financing.
Inni kwestionowali natomiast precyzyjność danych zastosowanych przez Komisję w odniesieniu do cen detalicznych, twierdząc, że nie obejmowały one wszystkich państw członkowskich oraz że uwzględniały inne produkty oprócz produktu objętego postępowaniem.Others questioned the accuracy of the figures used by the Commission for consumer prices alleging that they did not cover all Member States and included other products than the product concerned.
Na przykład niektóre umowy obejmowały prace przy tunelach i nawierzchni dróg, podczas gdy inne uwzględniały je tylko w części.For example, some contracts included tunnel and road surface works while other contracts included only part of such works.
Dwie pierwsze cyfry numeru homologacji wskazują, że w dacie udzielenia danej homologacji obowiązywał regulamin nr 101 uwzględniał serię poprawek 01, a regulamin nr 83 uwzględniał już serię poprawek 05.The first two digits of the approval numbers indicate that, at the dates when the respective approvals were given, Regulation No 101 included the 01 series of amendments and Regulation No 83 already included the 05 series of amendments.
Istnieją dwa główne powody występowania różnic między orientacyjnym budżetem PZP podanym w decyzji w sprawie programu a liczbą 231,7 mln euro wymienioną w pkt 5 jako kwota przeznaczona na projekty w latach 2003–2007: budżet orientacyjny uwzględniał około 58 mln euro na 2008 r. (który był wtedy objęty PZP2), a także wydatki na agencję wykonawczą.There are two main reasons for the difference between the indicative PHP budget given in the programme decision and the figure of 231,7 million euro mentioned in paragraph 5 as committed for projects in 2003–07: the indicative budget included about 58 million euro for 2008 (which was then covered by PHP2), and it also covered expenditure for the Executive Agency.
Jednak w przeciwieństwie do wstępnego planu restrukturyzacji zrewidowany plan uwzględniał zmniejszenie bilansu Parex banka poprzez skupienie działalności na głównych segmentach.Unlike the initial restructuring plan, however, the revised plan included a decrease in Parex banka’s balance sheet through focusing on core segments.
Na powyższym rysunku pierwsze dwie cyfry numeru homologacji oznaczają, że w czasie przydzielania numeru homologacji regulamin nr 90 uwzględniał już serię poprawek 01. Kolejne trzy cyfry to cyfry nadane przez organ udzielający homologacji na oznaczenie typu okładziny hamulcowej, a trzy ostatnie – cyfry nadane przez organ udzielający homologacji na oznaczenie szczęki lub płytki nośnej.In this illustration the first two digits of the approval number indicate that Regulation No 90 already included the 01 series of amendments when the approval number was granted; the following three digits are those allocated by the approval authority to the brake lining type, and the suffix digits are those allocated by the approval authority to the shoe or backplate.
Na przykład, uwzględniał metodę Grönholma.For example, it included the Grönholm clause.
Wynosi ona ok. [...]* EUR. Dopasowany oraz konserwatywny plan działalności uwzględniałby tego typu ryzyko dewaluacji oraz odpowiednio modyfikował pod tym kontem sprawozdania finansowe z lat 2003 oraz 2004.An adjusted, more conservative business plan would include this devaluation risk, as would the annual accounts for 2003 and 2004.
Ważne jest, aby grupowanie zmiennych uwzględniało podział według płci i wieku, co pozwoli na wzięcie pod uwagę wpływu różnic wynikających z płci i wieku na zdrowie i bezpieczeństwo w pracy.It is important that gender and age be included in the breakdown variables as this allows the impact of gender and age differences on health and safety at work to be taken into account.
Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu po cenach dumpingowych na przemysł unijny uwzględniało analizę wszystkich czynników i wskaźników gospodarczych oddziałujących na stan przemysłu unijnego od 2006 r. do OD.Pursuant to Article 3(5) of the basic Regulation, the examination of the impact of the dumped imports on the Union industry included an evaluation of all economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry from 2006 to the IP.
Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu po cenach dumpingowych na przemysł unijny uwzględniało analizę wszystkich czynników i wskaźników gospodarczych związanych ze stanem przemysłu unijnego od 2007 r. do końca OD.In accordance with Article 3(5) of the basic Regulation, the examination of the impact of dumped imports on the Union industry included an evaluation of all economic factors and indices relating to the state of the Union industry from 2007 to the end of the IP.
Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu po cenach dumpingowych na przemysł wspólnotowy uwzględniało analizę wszelkich czynników i wskaźników gospodarczych oddziałujących na stan przemysłu od 2002 r. do OD.In accordance with Article 3(5) of the basic Regulation, the examination of the impact of the dumped imports on the Community industry included an evaluation of all economic factors and indices having a bearing on the state of the industry from 2002 to the IP.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'include':

None found.
Learning languages?