Ustalić (to establish) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ustalę
I will establish
ustalisz
you will establish
ustali
he will establish
ustalimy
we will establish
ustalicie
you all will establish
ustalą
they will establish
Imperative
-
ustal
you establish!
niech ustali
let him/her/it establish
ustalmy
let's establish
ustalcie
you all establish
niech ustalą
let them establish
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ustaliłam
I established
ustaliłaś
you established
ustaliła
she established
ustaliłyśmy
we established
ustaliłyście
you all established
ustaliły
they established
Future feminine tense
ustalę
I will establish
ustalisz
you will establish
ustali
she will establish
ustalimy
we will establish
ustalicie
you all will establish
ustalą
they will establish
Conditional feminine tense
ustaliłabym
I would establish
ustaliłabyś
you would establish
ustaliłaby
she would establish
ustaliłybyśmy
we would establish
ustaliłybyście
you all would establish
ustaliłyby
they would establish
Conditional perfective feminine tense
ustaliłabym była
I would have established
ustaliłabyś była
you would have established
ustaliłaby była
she would have established
ustaliłybyśmy były
we would have established
ustaliłybyście były
you all would have established
ustaliłyby były
they would have established
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ustaliłem
I established
ustaliłeś
you established
ustalił
he established
ustaliliśmy
we established
ustaliliście
you all established
ustalili
they established
Future masculine tense
ustalę
I will establish
ustalisz
you will establish
ustali
he will establish
ustalimy
we will establish
ustalicie
you all will establish
ustalą
they will establish
Conditional masculine tense
ustaliłbym
I would establish
ustaliłbyś
you would establish
ustaliłby
he would establish
ustalilibyśmy
we would establish
ustalilibyście
you all would establish
ustaliliby
they would establish
Conditional perfective masculine tense
ustaliłbym był
I would have established
ustaliłbyś był
you would have established
ustaliłby był
he would have established
ustalilibyśmy byli
we would have established
ustalilibyście byli
you all would have established
ustaliliby byli
they would have established
Impersonal
ustalono by
there would be established
ustalono by
there would be established

Examples of ustalić

Example in PolishTranslation in English
- A jak mam to ustalić?And how do you expect me to establish that?
Ale ustalmy na początek jedną rzecz.But let's establish one thing at the outset.
Skontaktujcie się z innymi stacjami, ponownie ustalcie dokładne położenie.Well contact the other stations, re-establish an exact location.
Słuchajcie, przynieście mi poważne dowody, ustalcie możliwe motywy, a zakuję w kajdanki samego Boga.Look, you bring me solid evidence, establish probable cause, I'll put cuffs on God himself.
Na dobre i na złe, ustaliłam sobie jakiś cennik za jedną noc.For better or worse, I had just established my rate... for a one-night stand.
Aby obliczyć ogólnokrajowe cło obowiązujące wszystkich pozostałych eksporterów z ChRL, Komisja najpierw ustaliła poziom współpracy.In order to calculate the duty applicable to all other exporters in the PRC, the Commission first established the level of co-operation.
Aby obliczyć ogólnokrajowy margines dumpingu mający zastosowanie do wszystkich eksporterów z ChRL, Komisja najpierw ustaliła poziom współpracy.In order to calculate the country-wide dumping margin applicable to all exporters in the PRC, the Commission first established the level of cooperation.
Aby określić wartość normalną Komisja ustaliła najpierw dla każdego producenta eksportującego, czy jego ogólna sprzedaż krajowa produktu objętego postępowaniem była reprezentatywna w porównaniu z ogólną sprzedażą eksportową do Wspólnoty.In order to determine the normal value, the Commission first established, for each exporting producer, whether its total domestic sales of the product concerned were representative in comparison with its total export sales to the Community.
Aby ustalić krajowy margines dumpingu stosujący się do wszystkich pozostałych eksporterów, Komisja najpierw ustaliła poziom współpracy.In order to establish the countrywide dumping margin applicable to all other exporters, the Commission first established the level of cooperation.
Aby zbadać tę kwestię Komisja ustaliła ceny eksportowe stosowane przez współpracujących producentów eksportujących, niewłączonych do próby, oraz ceny eksportowe niewspółpracujących eksporterów na podstawie danych Eurostatu, odpowiedzi na kwestionariusze producentów eksportujących w ChRL objętych próbą oraz formularzy kontroli wyrywkowej dostarczonych przez wszystkie współpracujące przedsiębiorstwa w ChRL.To investigate this issue, the Commission established the export prices charged by the co-operating exporting producers not included in the sample and the export prices of the non-cooperating exporters on the basis of Eurostat data, the questionnaires responses of the sampled exporting producers in the PRC and the sampling forms provided by all the cooperating companies in the PRC.
Jak właśnie ustaliłyśmy, nie byłam zamężna.As we've just established, I have never been married.
Mnie też wszędzie widzisz, ale jak ustaliłyśmy,You see me everywhere. But as we've already established...
Skoro już ustaliłyśmy, że masz u mnie dług, masz 6 godzin, żeby zdobyć tysiąc podpisów. Zadbaj, żeby były czytelne.Now that we've established that I own you, you have six hours to get a thousand signatures, and make sure they're legible.
Artykuł 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 972/2006 zmieniony art. 1 niniejszego rozporządzenia stosuje się także do przywozu ryżu Basmati dokonanego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, dla którego właściwe władze państwa członkowskiego nie ustaliły jeszcze ostatecznie, czy kwalifikuje się on do zerowej stawki należności przywozowej, o której mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.Article 6(2) of Regulation (EC) No 972/2006 as amended by Article 1 of this Regulation shall also apply to Basmati imports carried out before the entry into force of this Regulation for which the competent authorities of the Member State have not yet finally established the eligibility to zero duty provided for in Article 138 of Regulation (EC) No 1234/2007.
I tak, zgodnie z art.11 ust. 1 akapit piąty rozporządzenia nr 3665/87, jeśli właściwe władze ustaliły, że wywóz nie został dokonany i że refundacja nie może być obniżona, eksporter uiszcza kwotę odpowiadającą sankcji przewidzianej w ust. 1 lit. a) lub b) akapit pierwszy.Thus, according to the fifth subparagraph of Article 11(1) of Regulation No 3665/87, where the competent authorities have established that the exportation has not been effected and that no reduction of refund is possible, the exporter is to pay the amount equivalent to the sanction provided for under Article 11(1)(a) or (b).
Instytucje zamawiające mogą postanowić o nieudzieleniu zamówienia oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę, jeżeli ustaliły, że ta oferta nie jest zgodna z mającymi zastosowanie obowiązkami, o których mowa w art. 18 ust. 2.Contracting authorities may decide not to award a contract to the tenderer submitting the most economically advantageous tender where they have established that the tender does not comply with the applicable obligations referred to in Article 18(2).
Jak już wyjaśniono w motywie 93, wycena metodą przychodów i wydatków musi bazować na założeniu średniego poziomu efektywności, a władze Zjednoczonego Królestwa ustaliły, że firma BT spełnia to kryterium.As already explained in recital 93, valuation under the R&E method must proceed on the assumption of an average level of efficiency, and the UK authorities have established that BT fulfils this criterion.
Jednakże nawet w krajach, które nie ustaliły jeszcze daty docelowej ani harmonogramu operacji wymiany waluty, MŚP mogą z korzyścią dla siebie rozpocząć przygotowania wewnętrzne, mając na względzie wykorzystanie możliwości oferowanych przez wcześniejszą gotowość.However, even in countries which have not yet established a target date or a timetable for the changeover operation, it is useful for SMEs to start their internal preparations with a view to taking advantage of the opportunities provided by early preparations.
- Ja to ustaliłem.- I've established it.
A więc, najpierw ustaliłem, ponad wszelką wątpliwość, że dusza nie opuszcza ciała po jej śmierci, rozumiesz?Now, first of all, I have established beyond doubt that the soul does not leave the body at the instant of death. - Now, you understand that?
,Znakomicie, teraz, jak już ustaliliśmy, że ten dzień jest rzeczywiście dobry, może zaczniemy.Excellent, now that we have established that the afternoon is in fact a good one, perhaps we can move on.
- Chyba już to ustaliliśmy.l'm sorry. l thought we already established Maureen Letham.
- Cieszę się, że ustaliliśmy, że jesteśmy po tej samej stronie.- I'm just glad we established we're on the same side.
- Co? Stark. To już chyba ustaliliśmy, stary.I think we've established that, mate.
- Joey, już dawno to ustaliliśmy.Joey, we've established that Mike is always a tool.
/Doświadczony śledczy ustali tempo /przesłuchania, by ustalić kontrolę.Experienced interrogators will establish the pace of questioning to establish control.
Bez wątpienia proces ustali prawdę.No doubt his trial will establish the truth of them.
Do dnia 30 listopada każdego roku Komisja (Eurostat), w konsultacji z państwami członkowskimi, opracowuje roczny program pracy na następny rok kalendarzowy, w którym ustali harmonogram specyfikacji i dostarczenia podstawowych informacji wymaganych dla danego roku.The Commission (Eurostat) will establish, by 30 November each year and in consultation with the Member States, an annual Work Programme for the following calendar year setting out the timetable for the specification and the provision of the basic information required for that year.
Ale z góry ustaliłbym warunki spłaty, żeby żadna za stron nie czuła presji.But I would establish terms up front so there's no pressure on either of us.
Ale sądzę, że fachowe ankietowanie ustaliło wyraźnie, że ludzie są racjonalni, że podejmują dobre decyzje, a to oferuje demokracji szansę na faktyczne bycie informowaną przez społeczeństwo, dając każdemu głos w sprawach rządzenia krajem.But with scientific polling I think it established very clearly that people are rational, that they do make good decisions, and this offers democracy a chance to be truly informed by the public giving everybody a voice in the way the country is run.
Biuro Audytora Generalnego Danii ustaliło, że badania przeprowadzone przez Ministerstwo Transportu wykazały, iż łączna sprzedaż udziałów spółki Combus była preferowana wobec stopniowego demontażu spółki lub zarządu komisarycznego.The Office of the Auditor General of Denmark has established that the Ministry of Transport’s investigations showed that the total sale of shares in Combus was preferable to a gradual dismantling of the company or going into administration.
Biuro Audytora Generalnego Danii ustaliło, że uwagi Ministerstwa Transportu podczas przygotowywania i przeprowadzania sprzedaży okazały się uzasadnione.The Office of the Auditor General of Denmark has established that the Ministry of Transport’s considerations, when preparing and conducting the sale of shares, were well founded.
Dochodzenie ustaliło istnienie poziomu dumpingu wyższego niż de minimis dla każdego z eksporterów/producentów z państw, których dotyczy postępowanie.The investigation established a level of dumping of more than de minimis for each of co-operating exporting producers from the countries concerned.
Jeżeli jakieś Państwo Członkowskie ustaliło, że dany typ silnika jest niezgodny z obowiązującymi wymogami zawartymi w niniejszym Załączniku, musi ono bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Państwo Członkowskie, które wydało pierwsze świadectwo homologacji typu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 11 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG.If a Member State has established that an engine type does not conform to the applicable requirements of this Annex, it must notify without delay the Member State which granted the original type-approval in accordance with the requirements of Article 11(3) of Directive 70/156/EEC.

More Polish verbs

Similar

ostalić
do
usidlić
ensnare
usmolić
dirty
ustalać
set
ustawać
weary
ustawić
set
ustąpić
give way to
ustroić
trim

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning languages?