Ustalać (to set) conjugation

Polish
46 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
ustalam
I set
ustalasz
you set
ustala
he/she/it sets
ustalamy
we set
ustalacie
you all set
ustalają
they set
Imperfective future tense
będę ustalać
I will set
będziesz ustalać
you will set
będzie ustalać
he/she/it will set
będziemy ustalać
we will set
będziecie ustalać
you all will set
będą ustalać
they will set
Imperative
-
ustalaj
you set!
niech ustala
let him/her/it set
ustalajmy
let's set
ustalajcie
you all set
niech ustalają
let them set
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ustalałam
I set
ustalałaś
you set
ustalała
she set
ustalałyśmy
we set
ustalałyście
you all set
ustalały
they set
Future feminine tense
będę ustalała
I will set
będziesz ustalała
you will set
będzie ustalała
she will set
będziemy ustalały
we will set
będziecie ustalały
you all will set
będą ustalały
they will set
Conditional feminine tense
ustalałabym
I would set
ustalałabyś
you would set
ustalałaby
she would set
ustalałybyśmy
we would set
ustalałybyście
you all would set
ustalałyby
they would set
Conditional perfective feminine tense
ustalałabym była
I would have set
ustalałabyś była
you would have set
ustalałaby była
she would have set
ustalałybyśmy były
we would have set
ustalałybyście były
you all would have set
ustalałyby były
they would have set
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ustalałem
I set
ustalałeś
you set
ustalał
he set
ustalaliśmy
we set
ustalaliście
you all set
ustalali
they set
Future masculine tense
będę ustalał
I will set
będziesz ustalał
you will set
będzie ustalał
he will set
będziemy ustalali
we will set
będziecie ustalali
you all will set
będą ustalali
they will set
Conditional masculine tense
ustalałbym
I would set
ustalałbyś
you would set
ustalałby
he would set
ustalalibyśmy
we would set
ustalalibyście
you all would set
ustalaliby
they would set
Conditional perfective masculine tense
ustalałbym był
I would have set
ustalałbyś był
you would have set
ustalałby był
he would have set
ustalalibyśmy byli
we would have set
ustalalibyście byli
you all would have set
ustalaliby byli
they would have set
Impersonal
ustalano by
there would be set
ustalano by
there would be set

Examples of ustalać

Example in PolishTranslation in English
- I nie wam dane ustalać zasady sądzenia nas. - Ależ nam.It is not for you to set the standards by which we should be judged.
-gotowy żeby ustalać datę czy coś, ale--- ready to set a date or anything, but--
Airpro mogła sama ustalać wysokość opłat pod warunkiem, że robiła to w przejrzysty sposób.Airpro was free to set the charges as long as it did so in a transparent way.
Ale kim my jesteśmy, by ustalać te granice?But who are we to set the limits?
Aż strach pomyśleć, że kiedyś zwykliśmy ustalać kwestię ojcostwa, poprzez zanurzanie kobiety w wodzie, aż przyznała się, że wszystko zmyśliła.Boy, it's crazy to think we used to settle questions of paternity by dunking a woman in water until she admitted she made it all up.
- Czy nie jesteś zbyt zadufany w sobie, Al, że stawiasz naturze terminy? - Nie ustalam warunków dla natury.Strike you as overweening, Al, setting nature to a schedule?
- To ja ustalam miejsce rzezi.I set the time and place for this kind of massacre.
- Tym razem ja ustalam cenę.This time, I set the price.
- Ale jeśli ty je ustalasz...- But if you set the price...
- Ciągle ustalasz warunki, co, Dodge?- Still setting terms, huh, Dodge?
- To Ty ustalasz warunki, możesz je zmienić.You set the terms. You can change them. All right.
A kim ty jesteś, że ustalasz limit odkupienia.- And who are you to set The limits on redemption?
Jedna zasada: nie ty ustalasz zasady.The only rule is that you don't set the rules.
- Nasz komitet ustala standardy.Our steering committee sets the standards.
- Wypoczęty, sam sobie ustala godziny pracy.- Well-rested, so he sets his own hours.
Chcę, żeby pokosztowali bólu i żeby wiedzieli, że od tej pory my sami ustalamy swoje przeznaczenie.I want them to the taste this pain and to know that from now own we will set our own destiny.
Jak pieniądze dotrą ustalamy czas i publiczne miejsce na spotkanie.Once the money is in we set up the time and a public place to meet.
Jeśli chcesz porozmawiać, ustalamy spotkanie, w domu, w cztery oczy.If you want to talk, we set up a meeting, at home, in person.
Jeśli nie ma sprzeciwów,... kaucję ustalamy na $100,000... i ma być wpłacona bezpośredni na konto bankowe.If there are no objections, bail is set at $100,000... to be deposited directly into the clerk's probation account.
My nie ustalamy standardu.That's a standard we don't set, Colonel.
A ty? Sami ustalacie sobie grafik.You set your own schedule.
Rekordu szybkości nie ustalacie, co?You guys aren't setting any speed records, are you?
3 Inne MSSF ustalają wymogi dotyczące ujmowania, wyceny i ujawniania informacji o określonych transakcjach oraz innego rodzaju zdarzeniach.3 Other IFRSs set out the recognition, measurement and disclosure requirements for specific transactions and other events.
Aby pomóc programowi w zrealizowaniu swojej misji, niniejsze ramy ustalają cele („wyniki”), które Progress musi osiągnąć w najbliższej przyszłości oraz w dłuższej perspektywie, jego potencjalny wkład oraz sposób współpracy z partnerami w dążeniu do osiągnięcia owych celów.To help the programme achieve its mission, this framework sets goals that Progress must attain – “outcomes” – both in the near future and longer term, the contribution that it can make and how we will work with our partners to undertake these objectives.
Ale nie wszyscy wiedzą, co będą robić po skończeniu szkoły, bo New Directions układają swoje życie tak, jak setlisty czyli w sumie wszystko ustalają noc wcześniej.But not everyone knows what they're going to do once they graduate, because New Directions! Seem to plan their lives like they plan their set lists... they pretty much figure it out the night before.
Ale tylko dwie osoby ustalają współczynniki.But only the two men we're looking for are setting odds
Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. określającego szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i uchylającego rozporządzenie nr 163/67/EWG [5] oraz art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych [6] ustalają termin, w którym zainteresowani importerzy muszą udowodnić, że dana partia towaru została rozdysponowana w warunkach potwierdzających prawidłowość ceny importowej CIF.Article 3(4) of Commission Regulation (EC) No 1484/95 of 28 June 1995 laying down detailed rules for implementing the system of additional import duties and fixing additional import duties in the poultry meat and egg sectors and for egg albumin, and repealing Regulation No 163/67/EEC [5] and Article 4(4) of Commission Regulation (EC) No 504/2007 of 8 May 2007 laying down detailed rules for the application of the arrangements for additional import duties in the milk and milk products sector [6] set the time limit for the importers concerned to prove that the consignment in question was disposed of under conditions confirming the correctness of the declared cif import price.
Jest organem strategicznym, nie pełni funkcji ustawodawczej– ej członkowie razem wytyczaj priorytety polityczne, ustalaj strategiczny kurs Unii oraz dokonuj rozstrzygni wsytuacjach kryzysowych.Together we establish political priorities, we set the Union’s strategic course and we take responsibility in crisis situations.
Nie zamierzam harować nie osiągając sukcesu, tylko dlatego, że postępuję według zasad, których nie ustalałam.I'm not gonna spend the rest of my life working my ass off and getting nowhere just because I followed rules that I had nothing to do with setting up, OK?
Jeśli chodzi o praktyki TV2 na rynku reklamowym, władze duńskie stwierdzają, że TV2 konsekwentnie ustalała swoje ceny na takim poziomie, aby osiągnąć jak największe przychody.Regarding TV2's behaviour in the advertising market, the Danish authorities maintain that it has consistently set its prices so as to maximise revenues.
Jeśli chodzi o zachowanie TV2 na rynku reklamy, władze duńskie wskazały, że TV2 konsekwentnie ustalała swoje ceny na takim poziomie, aby osiągnąć jak największe dochody.Regarding TV2’s behaviour in the advertising market, the Danish authorities pointed out that TV2 had consistently set its prices so as to maximise revenue.
Władze Zjednoczonego Królestwa podkreślają, że ugoda zawarta z firmą BT potwierdzała, że jej mienie miało być wyceniane metodą przychodów i wydatków raczej niż metodą perspektywy przedsiębiorcy budowlanego, którą firma BT preferowała, i że ustalała wartość podlegającą opodatkowaniu na poziomie znacznie wyższym, niż pożądany przez firmę BT.The UK Authorities emphasise that the settlement concluded with BT confirmed that its hereditament was to be valued on the basis of the R&E method rather than the contractor's basis method, which was favoured by BT, and that it resulted in a rateable value that was significantly higher than the value BT contended for.
Stary, To ty ustalałeś zasady!I don't even think... QUINN: Dude, you were the one who set the rules!
Czy konsultował to pan z Departamentem ds. Dzieci i Pomocy Rodzinnej, kiedy ustalał tą politykę?Did you consult with the department of children and family services when you set this policy?
Dla Reinhardta to zawsze była gra w której on ustalał reguły.To Reinhardt all was always a game where he tried to set the rules.
Gdy ty będziesz ustalał szczegóły, kupię tej damie pierścionek, dobrze?While you're settling the details, is it all right if I buy the lady a ring?
Nie będziesz ustalał wszystkich zasad w tym związku.You don't get to set all the rules in this relationship.
Niemniej jednak Państwa Członkowskie mogą postanowić, by rolnik ustalał inne daty rozpoczęcia tego okresu, pod warunkiem że okres ten nie rozpocznie się później niż w dwa miesiące po dniu, w którym złożono wniosek.However, Member States may provide that other starting dates may be set by the farmer on condition that they do not begin more than two months following the day on which the application is submitted.
- Właśnie ustalaliśmy cenę.Just as we'd settled on the price.
Nie ustalaliśmy tego, będziemy o tym gadać, jak Boe wróci z Nowego Jorku w poniedziałek.-We haven't set a date. We're gonna talk about it when Bo gets back from New York on Monday.
Pamiętasz to takie spotkanie, co kiedyś ustalaliśmy te namioty dla zarażonych i tak dalej?You remember you-you come to that... that meeting before to set the pest tent up and the like?
Roger i ja ustalaliśmy pięć razy ślubny termin.Roger and I have set five wedding dates over the years.
10 lat ustalaliście mi badziewne walki.I spent the last ten years of my life in bad fights set up by you and Alice.
Co więcej, SBS podkreślił, że dla GRP w kategorii wiekowej powyżej 13 lat publiczni nadawcy ustalali niższe ceny niż nadawcy komercyjni.Moreover, SBS remarked that for GRP 13+ public broadcasters set lower prices than commercial broadcasters.
Nie będą ustalali ponownie terminów zajęć, aby nie kolidowały z twoim masażem.These classes can be a real inconvenience. All right, settle down, people.
Państwo ustalało wysokość odsetek brutto z tytułu książeczek oszczędnościowych „Livret bleu” dla oszczędzających w taki sposób, że po potrąceniu podatku [15] wskaźnik netto był identyczny ze wskaźnikiem dla „Livret A”, całkowicie zwolnionym z podatku.The State set the gross interest rate on the Livret bleu for savers in such a way that, after deduction of tax [15], the net rate was identical to that earned on the Livret A, which was fully tax-exempt.

More Polish verbs

Related

nastalać
do
poustalać
determine some
przestalać
do
zestalać
solidify

Similar

usidlać
entrap
ustalić
establish
ustawać
weary
ustawić
set

Similar but longer

poustalać
determine some

Other Polish verbs with the meaning similar to 'set':

None found.
Learning languages?