Usprawniać (to improve) conjugation

Polish
11 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
usprawniam
I improve
usprawniasz
you improve
usprawnia
he/she/it improves
usprawniamy
we improve
usprawniacie
you all improve
usprawniają
they improve
Imperfective future tense
będę usprawniać
I will improve
będziesz usprawniać
you will improve
będzie usprawniać
he/she/it will improve
będziemy usprawniać
we will improve
będziecie usprawniać
you all will improve
będą usprawniać
they will improve
Imperative
-
usprawniaj
you improve!
niech usprawnia
let him/her/it improve
usprawniajmy
let's improve
usprawniajcie
you all improve
niech usprawniają
let them improve
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
usprawniałam
I improved
usprawniałaś
you improved
usprawniała
she improved
usprawniałyśmy
we improved
usprawniałyście
you all improved
usprawniały
they improved
Future feminine tense
będę usprawniała
I will improve
będziesz usprawniała
you will improve
będzie usprawniała
she will improve
będziemy usprawniały
we will improve
będziecie usprawniały
you all will improve
będą usprawniały
they will improve
Conditional feminine tense
usprawniałabym
I would improve
usprawniałabyś
you would improve
usprawniałaby
she would improve
usprawniałybyśmy
we would improve
usprawniałybyście
you all would improve
usprawniałyby
they would improve
Conditional perfective feminine tense
usprawniałabym była
I would have improved
usprawniałabyś była
you would have improved
usprawniałaby była
she would have improved
usprawniałybyśmy były
we would have improved
usprawniałybyście były
you all would have improved
usprawniałyby były
they would have improved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
usprawniałem
I improved
usprawniałeś
you improved
usprawniał
he improved
usprawnialiśmy
we improved
usprawnialiście
you all improved
usprawniali
they improved
Future masculine tense
będę usprawniał
I will improve
będziesz usprawniał
you will improve
będzie usprawniał
he will improve
będziemy usprawniali
we will improve
będziecie usprawniali
you all will improve
będą usprawniali
they will improve
Conditional masculine tense
usprawniałbym
I would improve
usprawniałbyś
you would improve
usprawniałby
he would improve
usprawnialibyśmy
we would improve
usprawnialibyście
you all would improve
usprawnialiby
they would improve
Conditional perfective masculine tense
usprawniałbym był
I would have improved
usprawniałbyś był
you would have improved
usprawniałby był
he would have improved
usprawnialibyśmy byli
we would have improved
usprawnialibyście byli
you all would have improved
usprawnialiby byli
they would have improved
Impersonal
usprawniano by
there would be improved
usprawniano by
there would be improved

Examples of usprawniać

Example in PolishTranslation in English
Aby unikać powielania infrastruktury, zapobiegać wycofywaniu się inwestorów prywatnych oraz usprawniać budowanie zdolności z myślą o tworzeniu nowych możliwości inwestycyjnych i promowania wdrażania środków obniżających koszty, należy podjąć działania na rzecz poprawy koordynacji unijnego wsparcia dla sieci szerokopasmowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” oraz wsparcia dla sieci szerokopasmowych pochodzącego ze wszystkich innych dostępnych źródeł, w tym z krajowych planów działania w dziedzinie sieci szerokopasmowych.In order to avoid duplication of infrastructure, prevent the displacement of private investment and enhance capacity-building with a view to creating new investment opportunities and promoting the implementation of cost-reduction measures, actions should be taken to improve coordination of Union support to broadband from the CEF and broadband support from all other available sources, including through national broadband plans.
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Inspektor zamierza dalej usprawniać system umożliwiający terminowe monitorowanie i kontrolę;welcomes the fact that the Supervisor intends to continue to improve its system for timely monitoring and control;
Jeśli coś usprawniasz, zacznij od iniektora katalizatora.Well, if you're trying to make improvements, you might want to start with these reactant injectors.
Taki stan rzeczy ma wiele zalet: dialog polityczny usprawnia proces kształtowania polityki i pomaga Komisji poprawić jej własne horyzontalne zrozumienie dynamiki i procesów krajowych, a tym samym zbliża UE do jej obywateli.The advantages are multiple: the political dialogue improves the process of policy formulation and helps increase the Commission’s own horizontal understanding of national dynamics and processes in that it brings the EU closer to the citizens.
Trwające przekształcenie OTE z byłego monopolu w przedsiębiorstwo podlegające temu samemu systemowi prawnemu co każdy inny operator prywatny w Grecji, podobnie jak oczekiwana później rezygnacja z kontroli spółki przez państwo greckie, usprawnia funkcjonowanie greckiego rynku telekomunikacyjnego, zmniejsza przeszkody związane z wejściem na rynek i wyjściem z rynku [44] oraz służy długoterminowo użytkownikom końcowym.The ongoing transformation of OTE from an ex-monopolist to a company that is subject to the same legal framework as any other private operator in Greece, with the subsequently envisaged relinquishment by the Greek State of its control over the company, improves the operation of the Greek electronic communications market, lowers the barriers to entry and exit in the market [44] and is beneficial in the longer term to end-users.
Chemikalia używane do produkcji gumy są to syntetyczne lub organiczne substancje chemiczne, które usprawniają produkcję lub poprawiają charakterystykę wyrobów gumowych używanych w wielu różnych zastosowaniach, z których najważniejsze to opony do samochodów i innych pojazdów.Rubber chemicals are synthetic or organic chemicals that improve the production and the characteristics of rubber products, used in a wide range of applications, the most important of which is tyres for cars and other vehicles.
Targowiska ułatwiają indywidualnym uchodźcom zdobywanie środków do życia, wspomagają tworzenie większych społeczności oraz usprawniają dostęp do pewnych zasobów.The markets have helped improve individual livelihoods, built a larger community, and provided easier access to some resources.
Świadkowie zmieniają zeznania, podejrzani usprawniają swoje wersje, Tak wiem. Więc niech pan nam pomoże./ NIE!Witnesses change their stories, suspects improve theirs, I know.
Dyrektor/w™aµciciel Peeze stworzy™ wiele innowacyjnych rozwi¬za‡ usprawniaj¬cych proces produkcji zak™adu,które firma udost…pnia nieodp™atnie.Peeze’s director/owner has thought up many innovative improvements for the factory’s production processes,which the company makes available to the market free of charge.
Odczasu wprowadzenia w 1992 r. pierwszego instrumentu LIFE Komisja systematycznie opracowywałai usprawniała systemy zarzą-dzaniai kontroli, m.in. uwzględniając rezultaty wcześniejszych kontroli Trybunału.Sincethefirst LIFEinstrument wasintroducedin 1992,the Commission has progressively developed and improved its man- agementandcontrolsystems,interalia bytakingintoaccount theresults ofthe Court’s previousaudits.
Odczasu wprowadzenia w1992r. pierwszego instrumentu LIFE Komisja systematycznie opracowywałai usprawniała systemy za-rządzaniai kontroli, m.in. biorąc pod uwagęrezultaty wcześniejszych kontroli Trybunału.Sincethefirst LIFEinstrument wasintroducedin 1992,the Commission has progressively developedandimprovedits manage-mentandcontrolsystems,inter aliatakingintoaccountthere-sults of the Court’s previous audits.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

uspławniać
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'improve':

None found.
Learning languages?