Uprościć (to simplify) conjugation

Polish
35 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uproszczę
I will simplify
uprościsz
you will simplify
uprości
he will simplify
uprościmy
we will simplify
uprościcie
you all will simplify
uproszczą
they will simplify
Imperative
-
uprość
you simplify!
niech uprości
let him/her/it simplify
uprośćmy
let's simplify
uprośćcie
you all simplify
niech uproszczą
let them simplify
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uprościłam
I simplified
uprościłaś
you simplified
uprościła
she simplified
uprościłyśmy
we simplified
uprościłyście
you all simplified
uprościły
they simplified
Future feminine tense
uproszczę
I will simplify
uprościsz
you will simplify
uprości
she will simplify
uprościmy
we will simplify
uprościcie
you all will simplify
uproszczą
they will simplify
Conditional feminine tense
uprościłabym
I would simplify
uprościłabyś
you would simplify
uprościłaby
she would simplify
uprościłybyśmy
we would simplify
uprościłybyście
you all would simplify
uprościłyby
they would simplify
Conditional perfective feminine tense
uprościłabym była
I would have simplified
uprościłabyś była
you would have simplified
uprościłaby była
she would have simplified
uprościłybyśmy były
we would have simplified
uprościłybyście były
you all would have simplified
uprościłyby były
they would have simplified
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uprościłem
I simplified
uprościłeś
you simplified
uprościł
he simplified
uprościliśmy
we simplified
uprościliście
you all simplified
uprościli
they simplified
Future masculine tense
uproszczę
I will simplify
uprościsz
you will simplify
uprości
he will simplify
uprościmy
we will simplify
uprościcie
you all will simplify
uproszczą
they will simplify
Conditional masculine tense
uprościłbym
I would simplify
uprościłbyś
you would simplify
uprościłby
he would simplify
uprościlibyśmy
we would simplify
uprościlibyście
you all would simplify
uprościliby
they would simplify
Conditional perfective masculine tense
uprościłbym był
I would have simplified
uprościłbyś był
you would have simplified
uprościłby był
he would have simplified
uprościlibyśmy byli
we would have simplified
uprościlibyście byli
you all would have simplified
uprościliby byli
they would have simplified
Impersonal
uproszczono by
there would be simplified
uproszczono by
there would be simplified

Examples of uprościć

Example in PolishTranslation in English
- Tak, po prostu, wysiłki które podjąłem by uprościć moja życie zaczęły je komplikować.- Yeah, it's just the efforts I've made to simplify my life have started to complicate it.
/Nicole radziła mi uprościć /sobie życie,Nicole advised me to simplify my life
Aby uprościć WPRz korzyścią dla rolników, administracji i przedsiębiorstw,Komisja zaproponowała ustanowienie wspólnej organizacji rynku wszystkich produktów rolnych, którazastąpiłaby 21 istniejących wspólnych organizacjirynku.In order to simplify the CAPfor the benefit of farmers, administrations andcompanies, the Commissionproposed to establish asingle Common Market Organisation (CMO)for all agriculturalproducts, to replace the 21 existing CMOs.
Aby uprościć administrację i uwzględnić charakterystykę poszczególnych rodzajów obszarów proekologicznych wymienionych w ust. 2 akapit pierwszy, a także ułatwić ich pomiar, państwa członkowskie mogą, przy obliczaniu łącznej liczby hektarów stanowiących obszary proekologiczne danego gospodarstwa rolnego, wykorzystać współczynniki przekształcenia lub współczynniki ważenia określone w załączniku X.In order to simplify administration and to take account of the characteristics of the types of ecological focus area listed in the first subparagraph of paragraph 2, as well as to facilitate their measurement, Member States may, when calculating the total hectares represented by the ecological focus area of the holding, make use of the conversion and/or weighting factors set out in Annex X.
Aby uprościć i przyspieszyć analizę zgłoszeń i uzasadnionych wniosków, a także uwzględniając dotychczasowe doświadczenia ze standardowymi formularzami służącymi do zgłaszania koncentracji i składania uzasadnionych wniosków, należy uaktualnić, usprawnić i zmniejszyć wymogi informacyjne ustanowione w tych formularzach.In order to simplify and expedite the examination of notifications and reasoned submissions, and in view of the experience gained with the standard forms for notifying concentrations and making reasoned submissions, the information requirements laid down in those forms should be updated, streamlined and reduced.
-To jest trochę skomplikowane -uprość to.- It's kind of complicated. - Then simplify it.
Cóż, więc lepiej uprość trochę matematyki, co?"Well, you better simplify the math then, huh?
Więc uprość sobie życie.Then simplify your life, Jacob.
Więc uprość swój tok myślenia.Then simplify your thinking.
Rozumiem, że twoja znajomość z Olegiem jest skomplikowana, więc uprośćmy ją.Sophie, I understand your relationship with Oleg is complicated, so let's simplify it.
Zanim rozwiążemy ten problem... uprośćmy pytanie.Before we solve this problem... let's simplify the question.
Chciałabym zwrócić uwagę... na kilka miejsc, gdzie nieco uprościłam tekst.There, May I draw your attention to a couple of places where I've simplified the text? The clause about the staff not staying on,
Abyułatwićdotarciedoorganizacjilokal-nych, Komisja uprościła tę procedurę. Wprowadziła również bazę danych PADOR, dzięki czemuskróceniuuległczasupływający odogłoszeniazaproszeńdopodpisaniem umów.In order to reach local organisations more easily the Commission has simplified this procedure, it has also introduced the PADOR database which is contributing to a reduction in the delays between the launch of calls andthesignature ofthe contracts.
Jednocześnie, zgodnie z podjętym zobowiązaniem do lepszego stanowienia prawa, Komisja uprościła unijne przepisy prawne, proponując usunięcie z promulgatora wspólnotowego około 10% legislacji.At the same time, in line with its commitment to better regulation, the Commission has simplified the EU rulebook, proposing to remove almost 10 % of legislation from the statute book.
Od 2005 roku Komisja: wycofała 78 przepisów,uprościła 54 inicjatywy,zidenty kowała 2500 przestarzałych aktów prawnych, które zostaną wycofane.Since 2005, the Commission has: withdrawn 78 pending laws simplified 54 initiativesidenti ed 2500 obsolete acts to be repealed.
Przykładowo EACEA uprościła procedurę zaproszenia do składania wniosków oraz formularze, wprowadziła możliwość elektronicznego składania wniosków, objaśniła kryteria wyboru, zmniejszyła liczbę załączników do umowy, zwiększyła wykorzystanie płatności ryczałtowych i stawek ryczałtowych oraz uprościła obowiązki w zakresie sprawozdawczości.As an example, EACEA simplified the call for proposals and the application forms, moved to online submission, clarified the selection criteria, reduced the number of contract annexes, extended the use of flat rate and lump sums and simplified the reporting obligations.
Wniosek: Komisja wzmocniła swoje systemy kontroli i uprościła zasady finansowania, ale nadal utrzymuje się istotny poziom błęduConclusion: The Commission has reinforced its control systems and simplified the funding rules, but there remains a material level of error
Dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu kwot zryczałtowanych lub stawek zryczałtowanych pokazuje, że takie formy finansowania znacząco uprościły procedury administracyjne i zmniejszyły ryzyko występowania poważnych błędów.Experience gained in the use of lump sums or flat-rate financing has shown that, such forms of financing significantly simplified administrative procedures and reduced the risk of error substantially. In addition, output-based funding has proved appropriate for certain types of actions.
Na szczęście światy medycyny i prawa przez lata uprościły sprawę.Luckily, the world of medicine and the world of law have simplified things over the years.
Natomiast Belgia, Francja, Dania i Niemcy uprościły stosowane procedury lub zmniejszyły ograniczenia w wypadku niektórych zawodów.Belgium, Denmark, Germany and France have simplified their procedures or have reduced restrictions in some professions.
Niektóre państwa członkowskie uprościły klasyfikację broni palnej, zmniejszając liczbę kategorii z czterech do dwóch: broń palna zakazana i broń palna wymagająca pozwolenia.Several Member States have simplified the way they classify firearms by switching from four categories to the following two: prohibited firearms and firearms subject to authorisation.
Ponadto agencje uprościły procedury zarządcze, zmniejszając tym samym obciążenia administracyjne dla wnioskodawcówi promotorów projektów(zob.ramka 4).In addition, the agencies simplified the management procedures, therebyreducingtheadministrative burdenforapplicantsand project promoters(see Box 4).
-Bardzo to uprościłeś teraz!- You got it all simplified now!
Że would've uprościł rzeczy znacznie.That would've simplified things considerably.
/Jest wyścig zbrojeń pomiędzy zbożami, /które są odporne na wszelakie szkodniki, /oraz samymi szkodnikami, bo w stopniu, /którym uprościliśmy nasz schemat żywienia, zrobiliśmy go również nieodpornym.There's an arms race between breeding crops that are resistant to various pests and the pests themselves, because to the degree that we simplified our food system, we've also made it massively vulnerable.
Mówiąc bardziej ogólnie, połączenie tych dwóch banków uprości strukturę postępowania naprawczego i potencjalnie będzie mogło również wpłynąć na zmniejszenie kosztów strukturalnych, choć w ograniczonym zakresie.More generally, merging the two banks will simplify the resolution structure, and has the potential to reduce the structural costs, albeit to a limited extent.
Rozporządzenie w sprawie urzędowych kontroli artykułów spożywczych i pasz uprości niesystematyczny i mało skuteczny do tej pory system kontroli oraz wzmocni efektywność służb kontrolnych ustanowionych przez Państwa Członkowskie i Komisję.The regulation governing official controls on foodstuffs and animal feed will simplifythe previous haphazard and inefficient system of controls, and will make thesupervisory authorities working both for the Member States and for the Commissionmore effective.
Tak cynili w przeszłości i tak będą czynić w przyszłości. Pan Toranaga mówi, że jeśli zostanie zabity, uprości to rzeczy na moment.Lord toranaga says that if he is killed, that it will simplify things for the moment.
W takich przypadkach logiczny punkt podany przez system uprości zadanie i zmniejszy obciążenie pracą.In such cases, the logical point provided by the system will simplify the task and lessen the workload.
W przyszłości zmodyfikowane przepisy EMAS uproszczą wdrażanie systemu w małych przedsiębiorstwach i ustanowią dla nich specjalne wytyczne.The revised future EMAS regulation, therefore, will simplify implementation for small companies and offer them specific guidelines.
Holenderskie ministerstwo środowiska (VROM) uprościło procedury poprzez połączenie wymogów dotyczących zezwoleń w jedną formę.The Dutch Environment Ministry (VROM) has simplified its procedures by consolidating its permit requirements into a single framework.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/96 z dnia 31 stycznia 1996 r. zharmonizowało i uprościło przepisy mające zastosowanie do licencji na korzystanie z patentów i z wiedzy, aby zachęcić do rozpowszechniania technicznej wiedzy we Wspólnocie i promowania wytwarzania wyrobów ulepszonych techniczne.Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January 1996 harmonised and simplified the rules applicable to patent licences and know-how licences, to encourage the dissemination of technical know-how in the Union and promote the manufacture of technically improved products; ii.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 [4] zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 707/2008 [5] uprościło stosowanie metod określania zawartości cukru w syropach.Commission Regulation (EC) No 952/2006 [4] as amended by Regulation (EC) No 707/2008 [5] simplified the use of methods for the determination of sugar content of syrups.
To by znacznie uprościło sprawy.That would've simplified things considerably.
W celu ułatwienia wymaganej sprawozdawczości w ramach dochodzenia przedsiębiorstwo uprościło kryteria klasyfikacji produktu oraz pogrupowało produkowane i sprzedawane typy produktów.The company, in order to facilitate the requested reporting in the framework of the investigation, simplified the product classification criteria and arranged to group the number of product types produced and sold.

More Polish verbs

Related

prościć
do

Similar

upieścić
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'simplify':

None found.
Learning languages?