Upraszczać (to simplify) conjugation

Polish
24 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
upraszczam
I simplify
upraszczasz
you simplify
upraszcza
he/she/it simplifies
upraszczamy
we simplify
upraszczacie
you all simplify
upraszczają
they simplify
Imperfective future tense
będę upraszczać
I will simplify
będziesz upraszczać
you will simplify
będzie upraszczać
he/she/it will simplify
będziemy upraszczać
we will simplify
będziecie upraszczać
you all will simplify
będą upraszczać
they will simplify
Imperative
-
upraszczaj
you simplify!
niech upraszcza
let him/her/it simplify
upraszczajmy
let's simplify
upraszczajcie
you all simplify
niech upraszczają
let them simplify
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
upraszczałam
I simplified
upraszczałaś
you simplified
upraszczała
she simplified
upraszczałyśmy
we simplified
upraszczałyście
you all simplified
upraszczały
they simplified
Future feminine tense
będę upraszczała
I will simplify
będziesz upraszczała
you will simplify
będzie upraszczała
she will simplify
będziemy upraszczały
we will simplify
będziecie upraszczały
you all will simplify
będą upraszczały
they will simplify
Conditional feminine tense
upraszczałabym
I would simplify
upraszczałabyś
you would simplify
upraszczałaby
she would simplify
upraszczałybyśmy
we would simplify
upraszczałybyście
you all would simplify
upraszczałyby
they would simplify
Conditional perfective feminine tense
upraszczałabym była
I would have simplified
upraszczałabyś była
you would have simplified
upraszczałaby była
she would have simplified
upraszczałybyśmy były
we would have simplified
upraszczałybyście były
you all would have simplified
upraszczałyby były
they would have simplified
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
upraszczałem
I simplified
upraszczałeś
you simplified
upraszczał
he simplified
upraszczaliśmy
we simplified
upraszczaliście
you all simplified
upraszczali
they simplified
Future masculine tense
będę upraszczał
I will simplify
będziesz upraszczał
you will simplify
będzie upraszczał
he will simplify
będziemy upraszczali
we will simplify
będziecie upraszczali
you all will simplify
będą upraszczali
they will simplify
Conditional masculine tense
upraszczałbym
I would simplify
upraszczałbyś
you would simplify
upraszczałby
he would simplify
upraszczalibyśmy
we would simplify
upraszczalibyście
you all would simplify
upraszczaliby
they would simplify
Conditional perfective masculine tense
upraszczałbym był
I would have simplified
upraszczałbyś był
you would have simplified
upraszczałby był
he would have simplified
upraszczalibyśmy byli
we would have simplified
upraszczalibyście byli
you all would have simplified
upraszczaliby byli
they would have simplified
Impersonal
upraszczano by
there would be simplified
upraszczano by
there would be simplified

Examples of upraszczać

Example in PolishTranslation in English
Jak tylko się uspokoi i przyzwyczai do otoczenia wtedy zacznie upraszczać dla nas swoje wypowiedzi.Once he's calmed down, once he's comfortable here, then he'll start to simplify his sentences for us.
Należy wykorzystywać wiedzę fachową Agencji w zakresie transmisji danych elektronicznych oraz systemów wymiany informacji morskich, aby upraszczać formalności sprawozdawcze w przypadku statków z myślą o wyeliminowaniu barier w transporcie morskim, a także o utworzeniu europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier.The Agency’s expertise in electronic data transmission and in maritime information exchange systems should be used to simplify reporting formalities for ships with a view to the elimination of barriers to maritime transport and the establishment of a European Maritime Transport Space without Barriers.
Państwa członkowskie mogą nadal stosować umowy i uzgodnienia dwu- i wielostronne obowiązujące w chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy, o ile takie umowy i uzgodnienia pozwalają rozszerzać lub zwiększać cele niniejszej dyrektywy oraz pomagają dalej upraszczać lub ułatwiać procedury przyjmowania środków ochrony.Member States may continue to apply bilateral or multilateral agreements or arrangements which are in force upon the entry into force of this Directive, in so far as they allow the objectives of this Directive to be extended or enlarged and help to simplify or facilitate further the procedures for taking protection measures.
Państwa członkowskie mogą zawierać umowy i uzgodnienia dwu- i wielostronne po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, o ile takie umowy i uzgodnienia pozwalają rozszerzać lub zwiększać cele niniejszej dyrektywy oraz pomagają upraszczać lub ułatwiać procedury podejmowania środków ochrony.Member States may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements after the entry into force of this Directive, in so far as they allow the objectives of this Directive to be extended or enlarged and help to simplify or facilitate the procedures for taking protection measures.
Państwa członkowskie powinny pogłębić współpracę właściwych organów, takich jak ich organy odpowiedzialne za sprawy celne, kontrole graniczne, zdrowie publiczne i transport, aby nadal upraszczać i harmonizować formalności sprawozdawcze w Unii i jak najefektywniej wykorzystywać elektroniczną transmisję danych i systemy wymiany informacji, z myślą o eliminacji – w miarę możliwości jednocześnie – barier w transporcie morskim oraz o stworzeniu europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier.Member States should deepen the cooperation between the competent authorities, such as their customs, border control, public health and transport authorities in order to continue to simplify and harmonise reporting formalities within the Union and make the most efficient use of electronic data transmission and information exchange systems, with a view to the, as far as possible, simultaneous elimination of barriers to maritime transport and the achievement of a European maritime transport space without barriers.
- Oczywiście, że upraszczam.- Of course I'm oversimplifying.
- Czy ty czasem nie za bardzo to upraszczasz?- Aren't you oversimplifying?
Chyba zbyt upraszczasz sprawy.No, I think you're oversimplifying things.
Kochanie, troszke upraszczasz, ale w porzadku.Honey, you are oversimplifying things a little bit, but it's okay.
Nie sądzisz, że możliwe, że właśnie teraz mnie upraszczasz?Do you think maybe you're oversimplifying me now?
Zawsze wszystko upraszczasz.You always want to simplify everything.
/Największym grzechem, czy też oszustwem telewizji, jest to, że upraszcza, ogranicza /wielkie, złożone idee, /spore przedziały czasu.You know, the first and greatest sin... or deception of television... is that it simplifies, it diminishes, great, complex ideas, tranches of time.
Bądź, z czym Heidegger by się nie zgodził, cyfrowa resuscytacja, która upraszcza.Or, as Heideggerwould disagree, the numeral resuscitation that simplifies...
Dawne cele funduszy strukturalnych oraz inicjatywy wspólnotowe w latach 2000–2006 zostają zastąpione nową strukturą, która upraszcza mechanizmy fi nansowania:The previous Structural Funds as well as Community initiatives for the period 2000–06 give way to a new architecture which simplifies the system.
Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim [5] upraszcza procedurę zwrotu VAT w państwie członkowskim, w którym zainteresowany podatnik nie jest zidentyfikowany do celów VAT.Council Directive 2008/9/EC of 12 February 2008 laying down detailed rules for the refund of value added tax, provided for in Directive 2006/112/EC, to taxable persons not established in the Member State of refund but in another Member State [5] simplifies the refund procedure for VAT in a Member State in which the taxable person concerned is not identified for VAT purposes.
Korzystanie z elektronicznych środków wymiany informacji upraszcza procedury, dodaje im skuteczności i przejrzystości, a także oszczędza czas.Using electronic means of exchanging information simplifies procedures, makes them more efficient and transparent and saves time.
Za bardzo upraszczamy ludzi.We oversimplify people.
Mimo głosów krytyki zarzucających, że prace Parka zbytnio upraszczają złożoną ludzką natury, Koreańczycy uwielbiają je.Even though there are criticisms that his works often over-simplify the complex human personalities, they are widely loved by Koreans.
Niektórzy nauczyciele martwią się, że rząd i przywódcy religijni upraszczają problem, a także używają określeń, takich jak "budowanie charakteru" i "moralność", by usprawiedliwić bardziej religijną edukację.Some teachers worry that government and religious leaders are oversimplifying the problem and are using terms like “character building” and “morality” to justify more religious education.
Nowe rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009, które dotyczą unowocześnionej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, oparte są na tych cennych doświadczeniach – rozporządzenia te upraszczają i ulepszają prawo UE, zwiększając zakres praw obywateli.New Regulations (EC) Nos 883/2004 and 987/2009, or ‘modernised EU social security coordination’, are built on this valuable experience: they simplify and enhance the EU law, improving the rights of the persons concerned.
W przypadku gdy procedury i formalności poddawane analizie na mocy niniejszego ustępu nie są wystarczająco proste, państwa członkowskie upraszczają je.Where procedures and formalities examined under this paragraph are not sufficiently simple, Member States shall simplify them.
W tym celu władze centralne upraszczają regulacje dotyczące wykorzystywania wyników badań i zapewniają uczelniom wsparcie finansowe na tworzenie różnych przedsięwzięć partnerskich (informacje o stosowanych przez państwo rozwiązaniach motywujących, które dotyczą przedsięwzięć partnerskich i praw własności intelektualnej, przedstawiono w rozdziale 4).To this end, central authorities are simplifying the regulatory framework for the use of research results and providing financial support to HEIs to establish various forms of partnership (for information on public incentives for encouraging partnerships and intellectual property rights, see Chapter 4).
Nie upraszczaj tego. To było coś mniejszego. Ale lepszego.Stop over-simplifying, it's too easy, I was less than that, and I was better.
Nie upraszczaj tego.It's not that simple. Don't, don't simplify it.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

uproszczać
do
uwłaszczać
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'simplify':

None found.
Learning languages?