Ujawniać (to disclose) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
ujawniam
I disclose
ujawniasz
you disclose
ujawnia
he/she/it discloses
ujawniamy
we disclose
ujawniacie
you all disclose
ujawniają
they disclose
Imperfective future tense
będę ujawniać
I will disclose
będziesz ujawniać
you will disclose
będzie ujawniać
he/she/it will disclose
będziemy ujawniać
we will disclose
będziecie ujawniać
you all will disclose
będą ujawniać
they will disclose
Imperative
-
ujawniaj
you disclose!
niech ujawnia
let him/her/it disclose
ujawniajmy
let's disclose
ujawniajcie
you all disclose
niech ujawniają
let them disclose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ujawniałam
I disclosed
ujawniałaś
you disclosed
ujawniała
she disclosed
ujawniałyśmy
we disclosed
ujawniałyście
you all disclosed
ujawniały
they disclosed
Future feminine tense
będę ujawniała
I will disclose
będziesz ujawniała
you will disclose
będzie ujawniała
she will disclose
będziemy ujawniały
we will disclose
będziecie ujawniały
you all will disclose
będą ujawniały
they will disclose
Conditional feminine tense
ujawniałabym
I would disclose
ujawniałabyś
you would disclose
ujawniałaby
she would disclose
ujawniałybyśmy
we would disclose
ujawniałybyście
you all would disclose
ujawniałyby
they would disclose
Conditional perfective feminine tense
ujawniałabym była
I would have disclosed
ujawniałabyś była
you would have disclosed
ujawniałaby była
she would have disclosed
ujawniałybyśmy były
we would have disclosed
ujawniałybyście były
you all would have disclosed
ujawniałyby były
they would have disclosed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ujawniałem
I disclosed
ujawniałeś
you disclosed
ujawniał
he disclosed
ujawnialiśmy
we disclosed
ujawnialiście
you all disclosed
ujawniali
they disclosed
Future masculine tense
będę ujawniał
I will disclose
będziesz ujawniał
you will disclose
będzie ujawniał
he will disclose
będziemy ujawniali
we will disclose
będziecie ujawniali
you all will disclose
będą ujawniali
they will disclose
Conditional masculine tense
ujawniałbym
I would disclose
ujawniałbyś
you would disclose
ujawniałby
he would disclose
ujawnialibyśmy
we would disclose
ujawnialibyście
you all would disclose
ujawnialiby
they would disclose
Conditional perfective masculine tense
ujawniałbym był
I would have disclosed
ujawniałbyś był
you would have disclosed
ujawniałby był
he would have disclosed
ujawnialibyśmy byli
we would have disclosed
ujawnialibyście byli
you all would have disclosed
ujawnialiby byli
they would have disclosed
Impersonal
ujawniano by
there would be disclosed
ujawniano by
there would be disclosed

Examples of ujawniać

Example in PolishTranslation in English
- Nie chciałem ujawniać akt dyplomacji.That I didn't want to disclose our diplomatic protocols.
Ale razem z Callie postanowiliście nie ujawniać swoich spotkań.But you and Callie chose not to disclose your dates.
Artykuł 122 Porozumienia EOG, którego treść odpowiada art. 287 Traktatu WE, stanowi, że: „Przedstawiciele, delegaci oraz eksperci Umawiających się Stron, jak również urzędnicy i inni pracownicy działający w ramach niniejszego Porozumienia zobowiązani są, również po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji, nie ujawniać informacji, które ze swej natury objęte są tajemnicą zawodową; w szczególności informacji dotyczących przedsiębiorstw i ich stosunków handlowych lub kosztów własnych.”.Article 122 of the EEA Agreement, which corresponds in the wording to Article 287 of the EC Treaty, states that: ‘The representatives, delegates and experts of the Contracting Parties, as well as officials and other servants acting under this Agreement shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of the kind covered by the obligation on professional secrecy, in particular information about undertakings, their business relations or their cost components’.
Czy myśli, spojrzenia, słowa miłości i tajemnice zachowają swoją wartość, skoro ujawniamy je w obecności innych ludzi, tak jak teraz?Do thoughts, looks, words of love and secrets keep their value if we disclose them in front of other people, like this?
Nie ujawniamy takich informacji.We don't disclose that information.
Wie pani, że tego nie ujawniamy.You know that we have a policy not to disclose that.
Ani państwowe władze nadzorujące Umawiających się Stron, działające zgodnie z obowiązującym je ustawodawstwem krajowym, ani też Komisja nie ujawniają informacji o charakterze poufnym, a w szczególności informacji o instytucjach zapewniających służby żeglugi powietrznej, ich powiązaniach biznesowych lub składnikach kosztów.Neither the national supervisory authorities of the Contracting Parties, acting in accordance with their national legislation, nor the Commission shall disclose information of a confidential nature, in particular information about air navigation service providers, their business relations or their cost components.
CCP i członkowie rozliczający ujawniają publicznie standardy bezpieczeństwa i koszty związane z różnymi poziomami wyodrębnienia, które oferują; usługi te powinny być oferowane na rozsądnych warunkach komercyjnych.CCPs and clearing members shall publicly disclose the levels of protection and the costs associated with the different levels of segregation that they provide and shall offer those services on reasonable commercial terms.
CCP i jego członkowie rozliczający ujawniają publicznie ceny i opłaty związane ze świadczonymi usługami.A CCP and its clearing members shall publicly disclose the prices and fees associated with the services provided.
b Informacje te ujawniałyby tajemnicę handlową, przemysłową lub zawodową.b this would disclose a commercial, industrial or professional secret.
które ujawniałyby jakiekolwiek tajemnice handlowe, przemysłowe lub zawodowe; lubwhich would disclose any commercial, industrial or professional secrets; or
które ujawniałyby jakiekolwiek tajemnice handlowe, przemysłowe lub zawodowe;which would disclose any commercial, industrial or professional secrets;
które ujawniałyby tajemnice handlowe, przemysłowe lub zawodowe; lubwhich would disclose any commercial, industrial or professional secrets; or
Ponadto współpracujący producent eksportujący przedstawił dwa pisma, w których ujawniał organom celnym materiały zaoszczędzone w ramach celnej strefy produkcyjnej, wykazując, że przedsiębiorstwo miało prawo do wykorzystania powstałej nadwyżki składników procesu produkcji na potrzeby produkcji towarów na wywóz w przyszłości.Furthermore, the cooperating exporting producer submitted two letters in which it disclosed to the Customs authorities the materials saved in the Manufacturing Bond showing that the company was allowed to utilise the resultant excess input materials for the manufacturing of goods for export in the future.
Komisja uważa, że powyższe uzasadnienie było właściwe w przedmiotowej sprawie, gdyż ujawniało w jasny i jednoznaczny sposób rozumowanie, jakim kierowała się Komisja, umożliwiając zainteresowanym osobom zapoznanie się z powodami decyzji.The Commission considers that such a statement of reasons was appropriate to the act at issue in that it disclosed in a clear and unequivocal fashion the reasoning followed by the Commission in such as way as to enable the persons concerned to ascertain the reasons for the decision.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ujaśniać
do
upewniać
assure

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'disclose':

None found.
Learning languages?