Towarzyszyć (to accompany) conjugation

Polish
37 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
towarzyszę
I accompany
towarzyszysz
you accompany
towarzyszy
he/she/it accompanies
towarzyszymy
we accompany
towarzyszycie
you all accompany
towarzyszą
they accompany
Imperfective future tense
będę towarzyszyć
I will accompany
będziesz towarzyszyć
you will accompany
będzie towarzyszyć
he/she/it will accompany
będziemy towarzyszyć
we will accompany
będziecie towarzyszyć
you all will accompany
będą towarzyszyć
they will accompany
Imperative
-
towarzysz
you accompany!
niech towarzyszy
let him/her/it accompany
towarzyszmy
let's accompany
towarzyszcie
you all accompany
niech towarzyszą
let them accompany
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
towarzyszyłam
I accompanied
towarzyszyłaś
you accompanied
towarzyszyła
she accompanied
towarzyszyłyśmy
we accompanied
towarzyszyłyście
you all accompanied
towarzyszyły
they accompanied
Future feminine tense
będę towarzyszyła
I will accompany
będziesz towarzyszyła
you will accompany
będzie towarzyszyła
she will accompany
będziemy towarzyszyły
we will accompany
będziecie towarzyszyły
you all will accompany
będą towarzyszyły
they will accompany
Conditional feminine tense
towarzyszyłabym
I would accompany
towarzyszyłabyś
you would accompany
towarzyszyłaby
she would accompany
towarzyszyłybyśmy
we would accompany
towarzyszyłybyście
you all would accompany
towarzyszyłyby
they would accompany
Conditional perfective feminine tense
towarzyszyłabym była
I would have accompanied
towarzyszyłabyś była
you would have accompanied
towarzyszyłaby była
she would have accompanied
towarzyszyłybyśmy były
we would have accompanied
towarzyszyłybyście były
you all would have accompanied
towarzyszyłyby były
they would have accompanied
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
towarzyszyłem
I accompanied
towarzyszyłeś
you accompanied
towarzyszył
he accompanied
towarzyszyliśmy
we accompanied
towarzyszyliście
you all accompanied
towarzyszyli
they accompanied
Future masculine tense
będę towarzyszył
I will accompany
będziesz towarzyszył
you will accompany
będzie towarzyszył
he will accompany
będziemy towarzyszyli
we will accompany
będziecie towarzyszyli
you all will accompany
będą towarzyszyli
they will accompany
Conditional masculine tense
towarzyszyłbym
I would accompany
towarzyszyłbyś
you would accompany
towarzyszyłby
he would accompany
towarzyszylibyśmy
we would accompany
towarzyszylibyście
you all would accompany
towarzyszyliby
they would accompany
Conditional perfective masculine tense
towarzyszyłbym był
I would have accompanied
towarzyszyłbyś był
you would have accompanied
towarzyszyłby był
he would have accompanied
towarzyszylibyśmy byli
we would have accompanied
towarzyszylibyście byli
you all would have accompanied
towarzyszyliby byli
they would have accompanied
Impersonal
towarzyszono by
there would be accompanied
towarzyszono by
there would be accompanied

Examples of towarzyszyć

Example in PolishTranslation in English
- Czy zechcesz mi towarzyszyć?- Would you care to accompany me?
- Lennier poprosił, aby mógł mi towarzyszyć.- Lennier has asked to accompany me.
Ja tylko towarzyszę żonie.I only came here to accompany her.
Nie, ja tylko towarzyszę koleżance. Isabelle, załóż tą kurtkę.No, I'm just accompanying my friend.
Pracuję nad wynalazkami i nad sztuką. A czasem towarzyszę księciu, kiedy odwiedza swoją wielką fortecę.I work...on my inventions and my art, and I accompany the prince when he goes to visit his great fortresses.
Alison wkurzyła by się gdyby dowiedziała się, że mi towarzyszysz na tym przyjęciu, nawet jeśli masz z tego zysk.Alison would have a fit if she knew you were accompanying me to this party, even if it was for your benefit.
Może odpowiadasz na kilka jego prywatnych listów i towarzyszysz mu na imprezach?I heard about your job. Maybe answer a few personal letters for him and accompany him to parties?
"Kiedy ktoś nam towarzyszy, zdaje się być coraz droższy"When someone accompanies us, he seems to be a dear one.
"towarzyszy młodzeńczym tańcom.""accompanies dances of youthful years"
/Kirby, Elias, /towarzyszycie Raptorowi.Kirby, Elias, you accompany the Raptor down.
/Jestem pełna małych obaw, /które nabijają mi głowę, /osaczają mnie i towarzyszą mi jak tępe kołki.I'm full of small fears filling my head, accompanying and surrounding me like blunt poles.
32006 R 1781: rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.U. L 345 z 8.12.2006, str. 1).Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds (OJ L 345, 8.12.2006, p. 1).
Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2004/38 stanowi, że dyrektywę tę stosuje się w odniesieniu do wszystkich obywateli Unii, którzy przemieszczają się do innego państwa członkowskiego lub przebywają w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, którego są obywatelami, oraz do członków ich rodziny, jak zdefiniowano w art. 2 ust. 2, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają.Article 3(1) of Directive 2004/38 provides that the directive is to apply to all Union citizens who move to or reside in a Member State other than that of which they are a national, and to their family members as defined in point 2 of Article 2 of the directive who accompany or join them.
Artykuły 6, 7 i 16 tej dyrektywy ograniczają się do przyznania prawa pobytu członkom rodziny obywatela Unii, którzy nie są obywatelami jednego z państw członkowskich i „towarzyszą lub dołączają do obywatela Unii”.It merely confers, in Art -icles 6, 7 and 16 thereof, a right of residence on a Union citizen’s family members who are not nationals of a Member State, ‘accompanying or joining the Union citizen’.
Bezsporne jest, że obowiązki, które pociąga za sobą art. 1 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. mogą — w związku z ograniczeniami, które mu towarzyszą — utrudnić wykonywanie przez przedsiębiorstwa pragnące delegować pracowników do Luksemburga swobody świadczenia usług.It is not disputed that the obligations arising from point 8 of Article 1(1) of the Law of 20 December 2002, having regard to the accompanying constraints, are likely to hinder the exercise of freedom to provide services by undertakings wishing to post workers to Luxembourg.
"Pamiętajcie Ruch Praw Obywatelskich, z sukcesem dokonujący zmian społecznych, czemu nieuchronnie towarzyszyła przemoc i pojawianie się chaosu"."Remember the Civil Rights movement, sweeping social change..." "Inevitably accompanied by violence and the appearance of chaos."
- Więc towarzyszyła mu pani do Waszyngtonu?- So you accompanied him to Washington?
Aby spełnić obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa ustanowione na mocy prawa międzynarodowego lub krajowego lub w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez organ, który wydał danemu przewoźnikowi świadectwo przewoźnika lotniczego, przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczek mogą wymagać, aby osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej towarzyszyła inna osoba zdolna do udzielenia niezbędnej pomocy tej osobie.In order to meet applicable safety requirements established by international or national law or in order to meet safety requirements established by the authority that issued the air operator's certificate to the air carrier concerned - an air carrier or its agent or a tour operator may require that a disabled person or person with reduced mobility be accompanied by another person who is capable of providing the assistance required by that person.
Aby to osiągnąć, w roku 2004 i w ODP przeprowadzono ważne procesy restrukturyzacyjne, którym towarzyszyły częste zmiany w strukturze własności różnych producentów.To do so, an important restructuring process accompanied by a frequent change of the ownership of the different producers, took place in 2004 and during the RIP.
Analizie strategicznej towarzyszyły dwa dokumenty robocze Komisji: pierwsze sprawozdanie z wdrożenia strategii upraszczania regulacji prawnych2 oraz koncepcja obliczenia kosztów administracyjnych i obniżenia obciążeń administracyjnych3 na obszarze Unii.The strategic review was accompanied by two Commission working papers: a rst progress report on the strategy for the simplification of the regulatory environment (1) and a paper on measuring administrative costs and reducing administrative burdens in the European Union (2
Bez uszczerbku dla przepisów Wspólnoty dotyczących określonych odmian wina gatunkowego psr państwa członkowskie mogą w przypadku ściśle określonych warunków produkcji, które te państwa określą, udzielić zezwolenia na użycie nazwy ściśle określonego regionu, której będą towarzyszyły szczegóły dotyczące metody produkcji, gatunku czy nazwa odmiany winorośli lub jej synonimu [synonim].Without prejudice to the Community provisions concerning specific types of quality wine psr, Member States may, in the case of certain conditions of production which they shall determine, authorise the name of a specified region to be accompanied by details relating to the method of manufacture or the type or by the name of a vine variety or a synonym thereof.
Dostawcy usług płatniczych zapewnią, aby przekazom pieniężnym towarzyszyły pełne informacje o zleceniodawcy.Payment service providers shall ensure that transfers of funds are accompanied by complete information on the payer.
Dowiedzieć się czegoś o tych statkach, które wam towarzyszyły.To find out about the ships that accompanied you.
Mój ojciec nagrywał film, a ja jak zwykle mu towarzyszyłem.[Monty] Well, my father was filming, as usual, and I accompanied him.
Że, towarzyszyłem im i, "No dalej. "That is, I accompanied them and, like, "Come on."
- Nie, będziesz mi towarzyszył.No, accompanied me.
/Reprezentant Binks towarzyszył transportowi.Representative Binks accompanied the shipment.
Bo kiedy Lincoln chodził do teatru nigdy nie towarzyszyli mu ochroniarze. Słuchasz mnie?Because President Lincoln was never accompanied by guards when attending the theater.
Czy pańscy dwaj koledzy towarzyszyli pilotowi tam, na dole, ponieważ wynikły jakieś problemy?lsn't it true your two colleagues accompanied the co-pilot down to the cargo-hold because there was some problem.
Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich towarzyszyli pan Ian HARDEN i pani Rosita AGNEW.Mr Ian HARDEN and Ms Rosita AGNEW accompanied Mr DIAMANDOUROS.
Mnichowie, którzy towarzyszyli relikwi od góry Athos, byli zaskoczeni tak ogromną ilością wiernych przybywających, aby pomodlić się przed Pasem”.Monks who accompanied the shrine from Athos were astonished at such a huge number of believers arriving to pray before the Belt”.
Nawet podczas podrózy na Zachód towarzyszyli mu rosyjscy doradcy.Russian advisors accompanied Zim even on this mission to the West.
Bułgaria dopilnowuje, aby produktom zwierzęcym, o których mowa w ust. 2, wysyłanym do innych państw członkowskich, towarzyszyło urzędowe świadectwo zawierające następujące sformułowanie:Bulgaria shall ensure that the animal products referred to in paragraph 2 to be dispatched to other Member States shall be accompanied by an official certificate which bears the following words:
Bułgaria dopilnowuje, aby skórkom wysyłanym do innych państw członkowskich towarzyszyło urzędowe świadectwo zawierające następujące sformułowanie:Bulgaria shall ensure that skins to be dispatched to other Member States shall be accompanied by an official certificate which bears the following words:
Ciągłemu wzrostowi wielkości przywozu po cenach dumpingowych towarzyszyło znaczne podcięcie cen przemysłu unijnego.The continuous increase in volume of dumped imports was accompanied by significant undercutting of the prices of the Union industry.
Czwartym zaleceniem było to, aby redukcji ogólnego poziomu pomocy państwa towarzyszyło jej przesunięcie na rzecz niektórych horyzontalnych celów takich jak badania, innowacje, społeczeństwo informacyjne o charakterze inte-grującym oraz kapitał ludzki, pozwalających na wyższy stopień inwestycji i zmniejszenie dysproporcji zgodnie z celami lizbońskimi.A fourth recommendation was that a reduction in the general level of state aid should be accompanied by its redeployment in favour of certain horizontal objectives such as research, innovation, an inclusive information society and human capital allowing for a higher level of investment and a reduction of disparities in line with the Lisbon objectives.
Dlatego w interesie bezpieczeństwa i pewności prawnej jest, aby publikacji odniesienia do wspomnianej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej towarzyszyło właściwe ostrzeżenie.In the interest of safety and legal certainty, the publication in the Official Journal of the European Union of the reference of standard should therefore be accompanied by an appropriate warning.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'accompany':

None found.
Learning languages?