Sprzeciwiać (to oppose) conjugation

Polish
45 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
sprzeciwiam
I oppose
sprzeciwiasz
you oppose
sprzeciwia
he/she/it opposes
sprzeciwiamy
we oppose
sprzeciwiacie
you all oppose
sprzeciwiają
they oppose
Imperfective future tense
będę sprzeciwiać
I will oppose
będziesz sprzeciwiać
you will oppose
będzie sprzeciwiać
he/she/it will oppose
będziemy sprzeciwiać
we will oppose
będziecie sprzeciwiać
you all will oppose
będą sprzeciwiać
they will oppose
Imperative
-
sprzeciwiaj
you oppose!
niech sprzeciwia
let him/her/it oppose
sprzeciwiajmy
let's oppose
sprzeciwiajcie
you all oppose
niech sprzeciwiają
let them oppose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sprzeciwiałam
I opposed
sprzeciwiałaś
you opposed
sprzeciwiała
she opposed
sprzeciwiałyśmy
we opposed
sprzeciwiałyście
you all opposed
sprzeciwiały
they opposed
Future feminine tense
będę sprzeciwiała
I will oppose
będziesz sprzeciwiała
you will oppose
będzie sprzeciwiała
she will oppose
będziemy sprzeciwiały
we will oppose
będziecie sprzeciwiały
you all will oppose
będą sprzeciwiały
they will oppose
Conditional feminine tense
sprzeciwiałabym
I would oppose
sprzeciwiałabyś
you would oppose
sprzeciwiałaby
she would oppose
sprzeciwiałybyśmy
we would oppose
sprzeciwiałybyście
you all would oppose
sprzeciwiałyby
they would oppose
Conditional perfective feminine tense
sprzeciwiałabym była
I would have opposed
sprzeciwiałabyś była
you would have opposed
sprzeciwiałaby była
she would have opposed
sprzeciwiałybyśmy były
we would have opposed
sprzeciwiałybyście były
you all would have opposed
sprzeciwiałyby były
they would have opposed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sprzeciwiałem
I opposed
sprzeciwiałeś
you opposed
sprzeciwiał
he opposed
sprzeciwialiśmy
we opposed
sprzeciwialiście
you all opposed
sprzeciwiali
they opposed
Future masculine tense
będę sprzeciwiał
I will oppose
będziesz sprzeciwiał
you will oppose
będzie sprzeciwiał
he will oppose
będziemy sprzeciwiali
we will oppose
będziecie sprzeciwiali
you all will oppose
będą sprzeciwiali
they will oppose
Conditional masculine tense
sprzeciwiałbym
I would oppose
sprzeciwiałbyś
you would oppose
sprzeciwiałby
he would oppose
sprzeciwialibyśmy
we would oppose
sprzeciwialibyście
you all would oppose
sprzeciwialiby
they would oppose
Conditional perfective masculine tense
sprzeciwiałbym był
I would have opposed
sprzeciwiałbyś był
you would have opposed
sprzeciwiałby był
he would have opposed
sprzeciwialibyśmy byli
we would have opposed
sprzeciwialibyście byli
you all would have opposed
sprzeciwialiby byli
they would have opposed
Impersonal
sprzeciwiano by
there would be opposed
sprzeciwiano by
there would be opposed

Examples of sprzeciwiać

Example in PolishTranslation in English
/Jednakże ci, którzy /nadal używają siły, /by sprzeciwiać się moim /legalnym roszczeniom, /dostaną to, czego szukają.However, those that continue to use violence to oppose my legal rights, they shall receive that which they seek to give.
A jeśli będzie się temu sprzeciwiać będie się czuc winna że cierpisz.And if she continues to oppose it she'll feel guilty as you suffer.
Ale J.M. Christiansen nieustraszenie chwytał za broń w tej bitwie, by sprzeciwiać się nieuniknionemu.Yet J.M. Christiansen fearlessly took up arms in that battle to oppose the inevitable.
,No dobra, to ja sprzeciwiam się i Ameryce, i Anglii.Well, I´ll just oppose both America and England.
- Nie sprzeciwiasz się im.Oh, you don't oppose it.
/Kto tak naprawdę sprzeciwia się "Najpierw Rodziny"?Who really opposes "Families Come First?"
Dlatego sprzeciwiamy się wszystkim aktom agresji wobec legalnego rządu.That's why we oppose any act of aggression against a legitimate government.
I sprzeciwiamy się kaucji.And we would oppose bail.
I stanowczo sprzeciwiamy się tym, którzy chcą nas ciemiężyć lub zniewolić.And we adamantly oppose those who would oppress or deny us our freedoms.
My, studenci, sprzeciwiamy się Partii Nacjonalistycznej, która próbuje wysiedlić uchodźców poza granice.We, the students, are oppose against the Nationalist Party that are trying to evict the refugees across the borders.
Nie sprzeciwiamy się, żeby pojawił się tam Nawalny, czy inni opozycyjni politycy.We're not opposed to seeing Navalny there, or other oppositionist politicians.
Ciężko mówić o jedności, kiedy nadal tak ostro sprzeciwiacie się naszym wierzeniom. Słuchaj.It's hard to have unity when you're still so opposed to everything the rest of us believe in.
/Ale są ludzie, /którzy sprzeciwiają się nowym towarzyszom./ There now folks are, / which they oppose to new companions.
A tak na prawdę chodzi tu o dwa przeciwstawne stany świadomości, które w rzeczywistości nie sprzeciwiają się sobie.There are two opposing states of consciousness that don't oppose at all.
Ale ja jestem niesympatyczny dla tych, którzy sprzeciwiają się mojej woli.But I am unsympathetic to all those who oppose my will.
Ale są też inni ludzie, którzy stanowczo się temu sprzeciwią z tego samego powodu, dla którego zawsze się sprzeciwiają.But there are other men who will oppose it categorically for the same reason all men refuse to do things they should.
Jeśli wierzysz, to proszę, właśnie teraz nie sprzeciwiaj się Jego woli, bo On nie chce naszej śmierci.You are baptized, right? If you believe, please, right now is not opposed to His will, because he does not want our deaths.
Nie sprzeciwiaj się mojej władzy...Do not oppose to our power!
Zginął na wojnie w Iraku. Bardzo sprzeciwiałam się tej wojnie.He was killed in the Iraq war, which I strongly opposed.
- Jesteś jedyną, która sprzeciwiała się temu traktatowi!- You are the one who opposed this treaty!
Ale gdy tylko dowiedział się, i jego ciotką już nie sprzeciwiała się, zwrócił się do dobroci Jane i położył kres miesiącom nieszczęścia.But as soon as he found out, and with his aunt no longer opposed, he threw himself on Jane's kindness and put an end to the months of misery.
Chociaż grupa zgadza się, że potrzebne są odpowiedzialne badania naukowe dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie, zdecydowanie sprzeciwiała się nieograniczonemu eksperymentowaniu z takimi organizmami i ich uprawie.While agreeing that responsible academic research is needed into GMOs, it has strongly opposed unlimited experimentation with and cultivation of GMOs, since this tends to be the work of the multinationals in the sector which go on to market them.
Karolina Południowa nigdy nie sprzeciwiała się separacji od Brytanii, - jedynie pośpiechowi w osiągnięciu tego.South Carolina has never been opposed to the principle of separation from Britain... only the haste to achieve it.
Kasta od początku sprzeciwiała się układowi pokojowemu z Bajor.The Order has always been opposed to the peace treaty with Bajor.
Długi przypis do tekstu tego przepisu (w tym czasie identycznego z tekstem ostatecznie przyjętym) wskazuje, że niektóre państwa członkowskie popierały dalsze rozszerzenie ochrony oferowanej pasażerom przyjmowanym na lotnisku w państwie trzecim na pokład samolotu odlatującego do miejsca docelowego we Wspólnocie, podczas gdy inne sprzeciwiały się temu, oraz że możliwe problemy eksterytorialności, niemożności wprowadzenia w życie oraz dyskryminacji między pasażerami były (na różne sposoby) omawiane 19.18A lengthy footnote to the text of that subparagraph (by then identical to the text finally adopted) shows that certain Member States favoured extending further the protection offered to passengers boarding a flight to a destination within the Community at an airport in a third country, whilst others opposed it; and that possible problems of extra-territoriality, unenforceability and discrimination between passengers were (variously) canvassed. 19
Powiedziałe¶ "czterech", więc się sprzeciwiałem.You said "four," so I opposed
Pytam was: czy kiedykolwiek sprzeciwiałem się Trybunałowi?You are all my witnesses. Have we opposed the court?
To sprzeciwiałem się pomysłowi wycięcia drzew.I was opposed to the idea of uprooting the grove.
Ty się jeszcze na mnie gniewasz, że sprzeciwiałem się ślubowi twej córki, tak?You're still annoyed, because I opposed your daughter's marriage.
Czasami się nie zgadzaliśmy, ale nigdy się otwarcie nie sprzeciwiałeś. - O mało go pani nie zabiła.We've had our disagreements, Chakotay, but you've never openly opposed me.
Od początku sprzeciwiałeś się polowaniu na Urcę.You'd been opposed to hunting the Urca from the beginning.
A podejrzany w Amerithrax wysyłał listy do 2 senatorów będących za wyborem, czemu się sprzeciwiał.And the amerithrax suspect sent letters to 2 pro-choice senators Whose politics he opposed.
Agent ten stanowczo sprzeciwiał się kontynuacji środków, mimo że nie deklarował przywozu z ChRL.This agent strongly opposed any continuation of the measures although it declared no imports from the PRC.
Ale sprzeciwiał się naszym celom.But he opposed our cause.
Czy ktoś się zawzięcie sprzeciwiał tej ustawie?Was anyone vehemently opposed to this bill?
Dodatkowo, żaden z producentów nie sprzeciwiał się skardze.In addition no producer opposed the complaint.
- Wtedy mu się sprzeciwialiśmy.We opposed it at the time.
Zawsze sprzeciwialiście mu się w Senacie.You both opposed Ono's ideas in the senate.
Anschluss był pewnego rodzaju eksplozją okropnej nienawiści wobec wrogów, tak zwanych wrogów, lub kogokolwiek, kogo uważano za wroga, generalnie przeciwko Żydom, ale również przeciwko wielu Austriakom, którzy sprzeciwiali się nazistom w Austrii.The Anschluss was a kind of an explosion of terrible hatred of aginst enemies, so called enemies or whatever they considered as enemies, against the Jews totally and also against a lot of Austrians who opposed the Nazis in Austria.
I w regordowym czasie zaledwie pięciu lat wybudowano tame, był to wspaniały wyczyn. Tak mówią. Wszystko mimo faktu, że byl mieszkańcy którzy sprzeciwiali się propozycji aż do końca.ah should be as even so seemingly in the village where there are people opposed to the final is this ah if the anger is for the establishment of dams prisoners if the real motive of the attack ... also the village on behalf of prisoners who are or who it is relevant
Lękali się ciebie wszyscy, którzy ci się sprzeciwiali.Feared by all those who opposed you.
Niektórzy naukowcy są zdumieni, że w mediach i Kongresie słyszy się o tym, że niektórzy wierzą, a inni nie w globalne ocieplenie, jakby to był jakiś obiekt religii, jakby sprzeciwiali się dowodom.Some scientists are amazed that in the media and in front of Congress we hear about people who "l believe in" or "l don't believe in" global warming as if this were somehow some object of religion, as opposed to based in evidence.
Oboje sprzeciwiali się imperializmowi...They were both opposed to imperialism-
Mimo iż niektórzy z członków stowarzyszenia sprzeciwialiby się wprowadzeniu środków, obecny poziom cen PET na rynku europejskim uniemożliwia przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem PET utrzymanie działalności.Although some of its members would oppose any measures, the current level of PET prices on the European market is not sustainable for the PET recycling companies.
Wielu członków załogi sprzeciwiało się rozkazowi zaatakowania Beta 9.I want you to know that a lot of us opposed the captain's order to attack Beta 9.

More Polish verbs

Related

przeciwiać
do

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'oppose':

None found.
Learning languages?