Sprzeciwić (to oppose) conjugation

Polish
20 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
sprzeciwię
I will oppose
sprzeciwisz
you will oppose
sprzeciwi
he will oppose
sprzeciwimy
we will oppose
sprzeciwicie
you all will oppose
sprzeciwią
they will oppose
Imperative
-
sprzeciw
you oppose!
niech sprzeciwi
let him/her/it oppose
sprzeciwmy
let's oppose
sprzeciwcie
you all oppose
niech sprzeciwią
let them oppose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sprzeciwiłam
I opposed
sprzeciwiłaś
you opposed
sprzeciwiła
she opposed
sprzeciwiłyśmy
we opposed
sprzeciwiłyście
you all opposed
sprzeciwiły
they opposed
Future feminine tense
sprzeciwię
I will oppose
sprzeciwisz
you will oppose
sprzeciwi
she will oppose
sprzeciwimy
we will oppose
sprzeciwicie
you all will oppose
sprzeciwią
they will oppose
Conditional feminine tense
sprzeciwiłabym
I would oppose
sprzeciwiłabyś
you would oppose
sprzeciwiłaby
she would oppose
sprzeciwiłybyśmy
we would oppose
sprzeciwiłybyście
you all would oppose
sprzeciwiłyby
they would oppose
Conditional perfective feminine tense
sprzeciwiłabym była
I would have opposed
sprzeciwiłabyś była
you would have opposed
sprzeciwiłaby była
she would have opposed
sprzeciwiłybyśmy były
we would have opposed
sprzeciwiłybyście były
you all would have opposed
sprzeciwiłyby były
they would have opposed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sprzeciwiłem
I opposed
sprzeciwiłeś
you opposed
sprzeciwił
he opposed
sprzeciwiliśmy
we opposed
sprzeciwiliście
you all opposed
sprzeciwili
they opposed
Future masculine tense
sprzeciwię
I will oppose
sprzeciwisz
you will oppose
sprzeciwi
he will oppose
sprzeciwimy
we will oppose
sprzeciwicie
you all will oppose
sprzeciwią
they will oppose
Conditional masculine tense
sprzeciwiłbym
I would oppose
sprzeciwiłbyś
you would oppose
sprzeciwiłby
he would oppose
sprzeciwilibyśmy
we would oppose
sprzeciwilibyście
you all would oppose
sprzeciwiliby
they would oppose
Conditional perfective masculine tense
sprzeciwiłbym był
I would have opposed
sprzeciwiłbyś był
you would have opposed
sprzeciwiłby był
he would have opposed
sprzeciwilibyśmy byli
we would have opposed
sprzeciwilibyście byli
you all would have opposed
sprzeciwiliby byli
they would have opposed
Impersonal
sprzeciwiono by
there would be opposed
sprzeciwiono by
there would be opposed

Examples of sprzeciwić

Example in PolishTranslation in English
Europejska Organizacja Konsumentów BEUC sprzeciwiła się środkom, m.in. argumentując, że były one szkodliwe dla konsumenta.The European consumers’ organisation BEUC opposed the measures, inter alia arguing that the measures were harmful to the consumer.
Chociaż stwierdzono, że te przedsiębiorstwa UE również poniosły szkodę w wyniku zaniżenia cen i straciły udział w rynku na skutek przywozu po cenach dumpingowych z Norwegii, to jednak sprzeciwiły się one wszczęciu dochodzenia i nałożeniu środków antydumpingowych.Although it was found that these EU companies also suffered from the price depression and lost market share in view of dumped imports from Norway, they opposed the initiation of investigation and the imposition of any anti-dumping measures.
Cztery zrzeszenia zgodziły się na ujawnienie swoich nazw i stanowisk, natomiast pozostałe sprzeciwiły się temu, odnosząc się po raz kolejny do swojej obawy przed retorsjami handlowymi przeciwko ich spółkom członkowskim.Four associations agreed to disclose their names and positions, whereas the others opposed, referring once more to their fear for retaliation against their member companies.
Jeszcze inny użytkownik wyraził poparcie dla skargi przemysłu Wspólnoty, natomiast wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa producentów stali sprzeciwiły się nałożeniu środków antydumpingowych.One further user expressed support for the Community industry’s complaint but all other steel companies opposed the imposition of anti-dumping measures.
Mając na uwadze udział w rynku, niektóre zainteresowane strony sprzeciwiły się opinii Komisji przedstawionej w motywie 58 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, zgodnie z którą udział dumpingowego przywozu w rynku zwiększył się.In respect of the market share some interested parties opposed the Commission statement set out in recital 58 of the provisional Regulation that indicated an increase of the market share of the dumped imports.
Mając na uwadze udział w rynku, niektóre zainteresowane strony sprzeciwiły się opinii Komisji przedstawionej w motywie 58, zgodnie z którą udział dumpingowego przywozu w rynku zwiększył się.In respect of the market share some interested parties opposed the Commission statement set out in recital 58 that indicated an increase of the market share of the dumped imports.
Alex sprzeciwił się sprzedaży ziemi, bo to przeszkadzało jego planom.Alex opposed our land deal because it didn't suit his plans.
Dzięki atakowi, któremu wy się sprzeciwiliście.Thanks to an attack that you opposed.
- Mówił pan, że Wolkani się sprzeciwili?I thought you said the Vulcans were opposed to this.
CIRFS i niektórzy producenci wspólnotowi sprzeciwili się, jednakże w ujęciu ogólnym otrzymane uwagi nie wpłynęły na końcowe wnioski.However, CIRFS and certain Community producers opposed but, overall, the comments received were not of a nature to change the conclusions.
Działające w imieniu swoich członków zrzeszenie importerów (Europejska Organizacja Importerów Zapalniczek (ELIAS)) oraz inny importer – Polyconcept, sprzeciwili się utrzymaniu obowiązujących środków.On behalf of its members, an importers association (the European Lighters Importers’ Association (ELIAS)) and Polyconcept, another importer opposed the maintenance of the existing measures.
Jeden z tych trzech producentów współpracował, a pozostali ani nie poparli obecnego dochodzenia, ani też się mu nie sprzeciwili.One of these producers cooperated and the others have neither supported nor opposed the present investigation.
Lekarze odradzili narażanie Anny na trud podróży i zdecydowanie sprzeciwili temu, by stawiła się w sądzie, zwłaszcza jeżeli miałby się tam pojawić oskarżony.Her doctor has advised against subjecting Anne to the rigours of travel, and has strongly opposed the suggestion of having Anne appear before the court, especially in the presence of the defendant.
A teraz, kiedy stanę przed nimi jako uprzejmy Anton, nikt mi się nie sprzeciwi.Now when I appear before them as the kindly Anton, no one will oppose me.
Ale są też inni ludzie, którzy stanowczo się temu sprzeciwią z tego samego powodu, dla którego zawsze się sprzeciwiają.But there are other men who will oppose it categorically for the same reason all men refuse to do things they should.
Dwóch innych producentów wspólnotowych (określonych jako „przedsiębiorstwo C” i „przedsiębiorstwo D” w załączniku) sprzeciwiło się ponownemu nałożeniu środków.Two other Community manufacturers, (identified as ‘Company C’ and ‘Company D’ in the Annex) both opposed re-imposition of measures.
Dwóch ze współpracujących importerów sprzeciwiło się nałożeniu środków antydumpingowych i podkreśliło, że takie działania nie leżałyby w interesie Wspólnoty, ponieważ problem ogranicza się jedynie do Polski, sugerując, że interes przemysłu jednego tylko państwa członkowskiego powinien zostać skonfrontowany z interesem wielu innych państw członkowskich, w których importerzy mogą ponosić straty ekonomiczne, jeżeli wprowadzone zostaną cła antydumpingowe.Two of the cooperating importers opposed the imposition of measures and stressed that such action would not be in the interest of the Community as the problem is confined only to Poland, suggesting the interest of only one Member State’s industry should be weighed against interests of several other Member States where the importers may suffer economical losses once anti-dumping duties are in place.
Inne przedsiębiorstwo produkujące TCS we Wspólnocie i powiązane z japońskim producentem eksportującym współpracowało w niniejszym dochodzeniu i sprzeciwiło się obecnie obowiązującym środkom.Another economic operator producing TCS in the Community and related to a Japanese exporting producer cooperated in this investigation and opposed the current measures.
Jak zaznaczono w motywie (56) rozporządzenia tymczasowego, wyborowi temu sprzeciwiło się trzech producentów będących jednocześnie eksporterami.However, as set out in recital (56) of the provisional Regulation, three exporting producers had opposed this choice.
Jedno stowarzyszenie (Eurofer) zdecydowanie sprzeciwiło się dalszemu stosowaniu środków i stwierdziło, że jego wynikiem byłoby wycofanie się znacznej liczby indyjskich eksporterów z rynku unijnego.One association (Eurofer) strongly opposed a continuation of the measures and claimed that the measures resulted in Indian exporters largely withdrawing from the EU market.

More Polish verbs

Related

przeciwić
do

Similar

sprzeciwiać
oppose

Similar but longer

sprzeciwiać
oppose

Other Polish verbs with the meaning similar to 'oppose':

None found.
Learning languages?