Sporządzić (to prepare) conjugation

Polish
20 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
sporządzę
I will prepare
sporządzisz
you will prepare
sporządzi
he will prepare
sporządzimy
we will prepare
sporządzicie
you all will prepare
sporządzą
they will prepare
Imperative
-
sporządź
you prepare!
niech sporządzi
let him/her/it prepare
sporządźmy
let's prepare
sporządźcie
you all prepare
niech sporządzą
let them prepare
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sporządziłam
I prepared
sporządziłaś
you prepared
sporządziła
she prepared
sporządziłyśmy
we prepared
sporządziłyście
you all prepared
sporządziły
they prepared
Future feminine tense
sporządzę
I will prepare
sporządzisz
you will prepare
sporządzi
she will prepare
sporządzimy
we will prepare
sporządzicie
you all will prepare
sporządzą
they will prepare
Conditional feminine tense
sporządziłabym
I would prepare
sporządziłabyś
you would prepare
sporządziłaby
she would prepare
sporządziłybyśmy
we would prepare
sporządziłybyście
you all would prepare
sporządziłyby
they would prepare
Conditional perfective feminine tense
sporządziłabym była
I would have prepared
sporządziłabyś była
you would have prepared
sporządziłaby była
she would have prepared
sporządziłybyśmy były
we would have prepared
sporządziłybyście były
you all would have prepared
sporządziłyby były
they would have prepared
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sporządziłem
I prepared
sporządziłeś
you prepared
sporządził
he prepared
sporządziliśmy
we prepared
sporządziliście
you all prepared
sporządzili
they prepared
Future masculine tense
sporządzę
I will prepare
sporządzisz
you will prepare
sporządzi
he will prepare
sporządzimy
we will prepare
sporządzicie
you all will prepare
sporządzą
they will prepare
Conditional masculine tense
sporządziłbym
I would prepare
sporządziłbyś
you would prepare
sporządziłby
he would prepare
sporządzilibyśmy
we would prepare
sporządzilibyście
you all would prepare
sporządziliby
they would prepare
Conditional perfective masculine tense
sporządziłbym był
I would have prepared
sporządziłbyś był
you would have prepared
sporządziłby był
he would have prepared
sporządzilibyśmy byli
we would have prepared
sporządzilibyście byli
you all would have prepared
sporządziliby byli
they would have prepared
Impersonal
sporządzono by
there would be prepared
sporządzono by
there would be prepared

Examples of sporządzić

Example in PolishTranslation in English
Aby przygotować się do dalszej integracji z Unią Europejską, Chorwacja powinna sporządzić plan zawierający harmonogram oraz informacje szczegółowe, w celu zrealizowania priorytetów określonych w partnerstwie europejskim,In order to prepare for further integration with the European Union, Croatia should develop a plan with a timetable and details to address the priorities of the European Partnership,
Artykuł 41 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że każde państwo członkowskie ma sporządzić jeden zintegrowany wieloletni krajowy plan kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonania art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności [2], reguł dotyczących zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, a także art. 45 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 („krajowy plan kontroli”).Article 41 of Regulation (EC) No 882/2004 provides that each Member State is to prepare a single integrated multiannual national control plan to ensure the effective implementation of Article 17(2) of Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety [2], of animal health and animal welfare rules and of Article 45 of Regulation (EC) No 882/2004 (‘the national control plan’).
Austria oceniła dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziła dodatkowe sprawozdanie.Austria evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report.
Belgia oceniła dodatkowe dane przedłożone przez wnioskodawcę i sporządziła dodatkowe sprawozdanie.Belgium evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report.
Dania oceniła dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziła dodatkowe sprawozdanie.Denmark evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report.
Finlandia oceniła dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziła dodatkowe sprawozdanie.Finland evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report.
Francja oceniła dodatkowe dane przedłożone przez wnioskodawcę i sporządziła dodatkowe sprawozdanie.France evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report.
Niderlandy oceniły dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziły dodatkowe sprawozdanie, które przekazały Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwanemu „Urzędem”) oraz Komisji w dniu 2 grudnia 2009 r. Urząd przedstawił dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umożliwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał Komisji.The Netherlands evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report. It communicated that report to the European Food Safety Authority (hereinafter ‘the Authority’) and to the Commission on 2 December 2009. The Authority communicated the additional report to the other Member States and the applicant for comments and forwarded the comments it had received to the Commission.
Niemcy oceniły dodatkowe dane przedłożone przez wnioskodawcę i sporządziły dodatkowe sprawozdanie.Germany evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report.
Niemcy oceniły dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziły dodatkowe sprawozdanie.Germany evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report.
Węgry oceniły dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziły dodatkowe sprawozdanie, które przekazały Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwanemu „Urzędem”) oraz Komisji w dniu 30 listopada 2009 r. Urząd przedstawił dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umożliwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał Komisji.Hungary evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report. It communicated that report to the European Food Safety Authority (hereinafter ‘the Authority’) and to the Commission on 30 November 2009. The Authority communicated the additional report to the other Member States and the applicant for comments and forwarded the comments it had received to the Commission.
Włochy dokonały oceny nowych informacji i danych przedłożonych przez wnioskodawcę i sporządziły dodatkowe sprawozdanie.Italy evaluated the new information and data submitted by the applicant and prepared an additional report.
Czy już sporządziłeś... ..wykaz eksmisji na dzisiaj?Have you prepared the eviction lists for today?
Całkiem inne... ale testament sporządził również pan Racine.Very different problems, it's true... ...buton awillthat Mr.Racine prepared. It was quite a mess.
Na mocy tych przepisów przejściowych obowiązek przekształcenia historycznych informacji finansowych nie dotyczy prospektów emisyjnych złożonych przed dniem 1 stycznia 2007 r. przez emitentów z krajów trzecich, którzy sporządzili historyczne informacje finansowe zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej albo zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości obowiązującymi w kraju trzecim, a ich papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed tym terminem.Under those transitional provisions, the obligation to restate historical financial information does not apply to any prospectus filed before 1 January 2007 by a third country issuer which has either prepared its historical financial information in accordance with internationally accepted standards, or which has prepared its historical financial information in accordance with the national accounting standards of a third country and has securities admitted to trading on a regulated market before that date.
Komisja publikuje na swojej stronie internetowej zbiorczy wykaz wszystkich urządzeń do weryfikacji monet, dla których ECTN otrzymało pozytywne i ważne sprawozdanie podsumowujące z testu wykrywalności lub samo sporządziło takie sprawozdanie.The Commission shall publish on its website a consolidated list of all coin-processing machines, for which a positive and valid detection test report summary is received or prepared by the ETSC.
Królestwo Niderlandów oceniło dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziło dodatkowe sprawozdanie.The Netherlands evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report.
Pozwoliłem sobie sprawdzić profil, jaki FBI przed ośmiu laty... sporządziło na temat naszego seryjnego mordercy.I took the liberty of reviewing the profile that the FBI prepared on our serial killer eight years ago.
Zjednoczone Królestwo oceniło dodatkowe dane i informacje przedłożone przez wnioskodawcę i sporządziło dodatkowe sprawozdanie.The United Kingdom evaluated the new information and data submitted by the applicant and prepared an additional report.
Zjednoczone Królestwo oceniło dodatkowe dane przedłożone przez wnioskodawcę i sporządziło dodatkowe sprawozdanie.The United Kingdom evaluated the additional data submitted by the applicant and prepared an additional report.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'prepare':

None found.
Learning languages?