Sporządzać (to make) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
sporządzam
I make
sporządzasz
you make
sporządza
he/she/it makes
sporządzamy
we make
sporządzacie
you all make
sporządzają
they make
Imperfective future tense
będę sporządzać
I will make
będziesz sporządzać
you will make
będzie sporządzać
he/she/it will make
będziemy sporządzać
we will make
będziecie sporządzać
you all will make
będą sporządzać
they will make
Imperative
-
sporządzaj
you make!
niech sporządza
let him/her/it make
sporządzajmy
let's make
sporządzajcie
you all make
niech sporządzają
let them make
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sporządzałam
I made
sporządzałaś
you made
sporządzała
she made
sporządzałyśmy
we made
sporządzałyście
you all made
sporządzały
they made
Future feminine tense
będę sporządzała
I will make
będziesz sporządzała
you will make
będzie sporządzała
she will make
będziemy sporządzały
we will make
będziecie sporządzały
you all will make
będą sporządzały
they will make
Conditional feminine tense
sporządzałabym
I would make
sporządzałabyś
you would make
sporządzałaby
she would make
sporządzałybyśmy
we would make
sporządzałybyście
you all would make
sporządzałyby
they would make
Conditional perfective feminine tense
sporządzałabym była
I would have made
sporządzałabyś była
you would have made
sporządzałaby była
she would have made
sporządzałybyśmy były
we would have made
sporządzałybyście były
you all would have made
sporządzałyby były
they would have made
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sporządzałem
I made
sporządzałeś
you made
sporządzał
he made
sporządzaliśmy
we made
sporządzaliście
you all made
sporządzali
they made
Future masculine tense
będę sporządzał
I will make
będziesz sporządzał
you will make
będzie sporządzał
he will make
będziemy sporządzali
we will make
będziecie sporządzali
you all will make
będą sporządzali
they will make
Conditional masculine tense
sporządzałbym
I would make
sporządzałbyś
you would make
sporządzałby
he would make
sporządzalibyśmy
we would make
sporządzalibyście
you all would make
sporządzaliby
they would make
Conditional perfective masculine tense
sporządzałbym był
I would have made
sporządzałbyś był
you would have made
sporządzałby był
he would have made
sporządzalibyśmy byli
we would have made
sporządzalibyście byli
you all would have made
sporządzaliby byli
they would have made
Impersonal
sporządzano by
there would be made
sporządzano by
there would be made

Examples of sporządzać

Example in PolishTranslation in English
"Oświadczam, że jest to moja ostatnia wola i testament, który sporządzam tego pierwszego dnia września"..."I declare this to be my last will and testament, which I make, this first day of September"...
Właśnie sporządzam listę sposobów jak możesz mi to wynagrodzić.I'm already making a list of the ways you can make it up to me.
Co myślisz? Myślę lepiej sporządzasz prawo tutaj i wtedy ostry lewy.I think you better make a right up here and then a sharp left.
Agencje płatnicze sporządzają deklaracje wydatków dla każdego programu rozwoju obszarów wiejskich.The paying agencies shall make declarations of expenditure for each rural development programme.
Dla każdego środka ochrony roślin, dla którego państwa członkowskie wydają zezwolenie, sporządzają i udostępniają one każdej zainteresowanej stronie, na wniosek:For each plant protection product which they authorise, Member States shall keep and make available to any interested party upon request:
Do dnia 16 października 2014 r., a następnie co cztery lata państwa członkowskie, które pobierają opłatę z tytułu kosztów zewnętrznych lub opłatę infrastrukturalną, sporządzają sprawozdanie o opłatach za przejazd, w tym opłatach za przejazd pobieranych w ramach koncesji, pobieranych na ich terytorium, i przekazują je Komisji, która udostępnia je pozostałym państwom członkowskim.By 16 October 2014, and every four years thereafter, Member States which levy an external-cost charge and/or an infrastructure charge shall draw up a report on tolls, including concession tolls, levied on their territory and shall forward it to the Commission which shall make it available to the other Member States.
Jednostki określone w art. 42 i 44, które sporządzają i ogłaszają sprawozdanie spełniające wymogi sprawozdawcze państwa trzeciego ocenione, zgodnie z art. 47, jako równoważne z wymogami niniejszego rozdziału, są zwolnione z wymogów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem obowiązku ogłaszania przedmiotowego sprawozdania stosownie do przepisów każdego państwa członkowskiego zgodnie z rozdziałem 2 dyrektywy 2009/101/WE.Undertakings referred to in Articles 42 and 44 that prepare and make public a report complying with third-country reporting requirements assessed, in accordance with Article 47, as equivalent to the requirements of this Chapter are exempt from the requirements of this Chapter except for the obligation to publish this report as laid down by the laws of each Member State in accordance with Chapter 2 of Directive 2009/101/EC.
Absolutnie nigdy nie sporządzaj kawy.Don't ever make coffee again.
..że kiedy twój ojciec sporządzał testament, był chory umysłowo....that when your father made the will, he was mentally unsound..

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'make':

None found.
Learning languages?