Skupiać (to focus) conjugation

Polish
75 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
skupiam
I focus
skupiasz
you focus
skupia
he/she/it focuses
skupiamy
we focus
skupiacie
you all focus
skupiają
they focus
Imperfective future tense
będę skupiać
I will focus
będziesz skupiać
you will focus
będzie skupiać
he/she/it will focus
będziemy skupiać
we will focus
będziecie skupiać
you all will focus
będą skupiać
they will focus
Imperative
-
skupiaj
you focus!
niech skupia
let him/her/it focus
skupiajmy
let's focus
skupiajcie
you all focus
niech skupiają
let them focus
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skupiałam
I focused
skupiałaś
you focused
skupiała
she focused
skupiałyśmy
we focused
skupiałyście
you all focused
skupiały
they focused
Future feminine tense
będę skupiała
I will focus
będziesz skupiała
you will focus
będzie skupiała
she will focus
będziemy skupiały
we will focus
będziecie skupiały
you all will focus
będą skupiały
they will focus
Conditional feminine tense
skupiałabym
I would focus
skupiałabyś
you would focus
skupiałaby
she would focus
skupiałybyśmy
we would focus
skupiałybyście
you all would focus
skupiałyby
they would focus
Conditional perfective feminine tense
skupiałabym była
I would have focused
skupiałabyś była
you would have focused
skupiałaby była
she would have focused
skupiałybyśmy były
we would have focused
skupiałybyście były
you all would have focused
skupiałyby były
they would have focused
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skupiałem
I focused
skupiałeś
you focused
skupiał
he focused
skupialiśmy
we focused
skupialiście
you all focused
skupiali
they focused
Future masculine tense
będę skupiał
I will focus
będziesz skupiał
you will focus
będzie skupiał
he will focus
będziemy skupiali
we will focus
będziecie skupiali
you all will focus
będą skupiali
they will focus
Conditional masculine tense
skupiałbym
I would focus
skupiałbyś
you would focus
skupiałby
he would focus
skupialibyśmy
we would focus
skupialibyście
you all would focus
skupialiby
they would focus
Conditional perfective masculine tense
skupiałbym był
I would have focused
skupiałbyś był
you would have focused
skupiałby był
he would have focused
skupialibyśmy byli
we would have focused
skupialibyście byli
you all would have focused
skupialiby byli
they would have focused
Impersonal
skupiano by
there would be focused
skupiano by
there would be focused

Examples of skupiać

Example in PolishTranslation in English
- Ale staramy się nie skupiać natychmiast całej uwagi na tym aspekcie sprawy.But we try not to focus on that aspect of it, too much, right off the bat
- Nie musisz skupiać się na mnie.No need to focus on me.
/ # Co każą jej skupiać się na# As they ask her to focus on
Ale wolisz skupiać się na częściach, które są dla ciebie niewygodne.But you choose to focus on the parts that make you uncomfortable.
"Tylko skupiam się na kontrolkach i koncentruję na locie."I just focus on the dials and concentrate on flying.
- Na tym się skupiam.It's the only thing I'm focused on.
- Nie, teraz skupiam się na karierze.- No, I'm focusing on a career right now.
- Przepraszam skupiam się na Nainie.We are talking about Naina - Sorry focus on Naina.
- Też chcę, by miała wymarzony ślub, ale teraz skupiam się na ratowaniu Gabrieli.You know I want Ava to have the wedding that she wants. But right now... - ...my focus is on keeping Gabriela alive.
- Nie w twojej koi, lecz myślę, że skupiasz się na złych szczegółach.- Not in your bunk, but I think you're focusing on the wrong details here.
- Od tej pory skupiasz się na pracy.- You stay focused now.
- Tak się skupiasz?Is that your focus face?
- Za bardzo skupiasz się na pracy.You've just been focused on work. No, it's more than that.
/Co jeśli nie skupiasz uwagi?What if your focus splits?
- "Agent się skupia tylko na misji."-"An agent focuses... ...onlyon themission.
AH: YWC skupia się na pracy u podstaw.AH: YWC focuses on grassroots work.
Agenda UE na rzecz kultury skupia się na „wspólnych” celach.The EU agenda on culture focuses on “shared” objectives.
- Dzisiaj skupiamy sie na kontroli.- Today's focus is on control.
- I mam lekkie obawy, że im bardziej się na tym skupiamy tym bardziej oni używają tego jako pułapki.focus on that, the more they're gonna use that as a distraction, um, and I--I don't necessarily want that to happen, which is why I've consistently said, you know,
- Od teraz nasze wysiłki skupiamy głównie na pomocy mieszkańcom warszawskiego getta.From now on we must focus our full attention in the Jewish ghetto
- Skoro skupiamy się na czytaniu, przypomnijmy sobie podstawy. O co chodzi?Ok now since our focus has been on readin let's review some of the basics.
A te małe rzeczy, na których, tak naprawdę się nie skupiamy... które widzimy, słyszymy i których nie pamiętamy... przechowywane są w innej części.- And those little things, that we don't really focus on... - what we see, hear, but can't remember... - are stored in another part.
Ale nie, wy skupiacie się na jednym malutkim punkcie.But no, you focus on one tiny spot.
Jeśli skupiacie się na braniu,If you focus on taking,
Nie staram się minimalizować tego problemu, ale wszyscy skupiacie się na niewłaściwej osobie.While I'm not trying to minimize any of it, you're all focusing on the wrong guy right now.
Ty i Joey, oboje skupiacie się na tej niezręcznej sprawie,You're both focusing on this uncomfortable thing.
Wy dwaj skupiacie sie na waszych karierach, szukacie większej łodzi!You're not looking for physical or spiritual or intellectual perfection! As focused as you two guys are on your careers, you're looking for a bigger boat.
- Chyba na niej się skupiają.Looks like they're focusing there.
- Po pierwsze: o czym już wspominałem parę razy w naszych kontaktach czuję, że współczesne media skupiają się na celebrytach.So, the primary one on that-- I think I've expressed it a couple times online-- is... I feel the modern media has a big focus on personalities.
/Im bardziej są wkurzeni, /tym bardziej się na nim skupiają.The angrier they get, the more intense their focus.
/Tak skupiają się na przeciwniku, /że nic więcej nie dostrzegają.They focus on their enemy, oblivious to everything else.
/Tutaj skupiają się na profilach, /Teorii, umiejętnościach i nauce /tropienia seryjnych morderców.Here they focus on profiling, the art, craft and science of tracking serial killers.
- Nie skupiaj się na negatywach.Just don't focus on the negative.
Ale nie skupiaj się tak na przodzie, bo zapomnisz, by pilnować boków.But don't stay so focused on the forward drive that you forget your flanks.
Kiedy będzie ostro, skupiaj się na butach i głosach, a będzie dobrze.If things were to get crazy, just focus on their boots, focus on their voices, and we'll be all right. - Mmm-hmm.
Mam twardy czas skupiaj±c się teraz i I. .. My¶lę że to ty. Me?I'm having a hard time focusing right now and I think that it's you.
Nie kąp się tylko dwa razy w tygodniu i w łóżku nie skupiaj się wyłącznie na sobie.Don't shower twice a week and only focus - on your stuff in bed.
Nie skupiajcie się tylko na ziemi.Don't just focus on the ground.
Dzisiaj zrozumiałam, że za bardzo skupiałam się na problemach rodzinnych i nawet nie zastanawiałam się, co ci się przydarzyło.But after today, I realized that... I was so focused on what happened to my family that I didn't even stop and wonder what could have happened to you.
Myślę, że za bardzo skupiałam się na swoim bólu.I think I was too focused on my pain.
Przez te wszystkie lata kiedy Carter zaginęła, myślisz, że wystarczająco skupiałam się na Taylor i Grancie?All those years that Carter was missing... Do you think that I focused enough on Taylor and Grant?
Wiem, że za bardzo skupiałam się na dziewczętach, ale łatwiej skupić się na ich życiach, niż na własnym.I know i have been way too focused on the girls, But i just think it's easier to focus On their lives than my own.
Dotąd walka ze zmianami klimatycznymi skupiała się przede wszystkim na ograniczaniu ich przyczyn, tzn. emisji gazów cieplarnianych.The battle against climate change has so far focused on cutting the greenhouse gas emissions that are causing it.
Inicjatywa Leader I (1991–1994) skupiała się na możliwoś-ciach stworzenia sieci jako narzędzia rozwijania obszaru, a sieć Leader była uważana za źródło wiedzy i cennych informacji.The Leader I initiative (1991–94) focused on networking skills as a tool for the development of an area and the Leader network was considered as a source of know-how and valuable information.
Jako stały członek zarządu inicjatywy szybkiej ścieżki na rzecz edukacji dla każdego Komisja skupiała się na skuteczności pomocy, potrzebach krajów najsłabszych oraz kwestiach związanych ze sposobem sprawowania rządów.As a permanent member of the board of the Education for All – Fast Track Initiative, the Commission focused on aid effectiveness, the needs of fragile states and governance issues.
Jedna z sieci zajmowała się ogólnym zapo-bieganiempaleniu,alezwyraźnymnaciskiemnapropagowanie ograniczenie palenia tytoniuilobbing, natomiast druga skupiała się na młodzieży.One dealt withsmoking preventioningeneral,but withastrongfocusontobacco-control advocacy andlobbying, andthe otherfocused on young people.
"Moje myśli nigdy nie skupiały się na niej.""My mind was not really focused on her."
- Co z tego? Wszystkie skupiały się na takich samych symbolach, jak te w jaskini.So they all focused on sites that unearthed the same symbols as those on the cave wall.
Ale czym było dziwne UFO, na którym skupiały się reflektory?But what was the strange UFO that the searchlights were focused on?
Działania Komitetu skupiały się na kryzysie gospodarczym i społecznym, monitorowaniu strategii „Europa 2020”, demokracji uczestni -czącej oraz na Europejskim Forum Integracji, organizowanym wspólnie z Komisją Europejską.Its work also focused on the economic and social crisis, on its Europe 2020 strategy observatory, on participatory democracy and on the European Integration Forum, co-organised with the European Commission.
Działania wspierające dla każdego projektu będą skupiały się na tych państwach w regionie, które prowadzą intensywne działania związane z dziedziną każdego projektu:The support activities for each project will be focused on those countries in the region that have major activities in each project area:
Podsumowując, WWiI obejmująca ten obszar byłaby uzupełnieniem wymienionych działań, ponieważ skupiałaby się na ponaddyscyplinarnej działalności w ramach trójkąta wiedzy z silnym naciskiem na innowacyjne produkty i usługi oraz edukację kształtującą ducha przedsiębiorczości.In conclusion, a KIC in this area would be complementary to these activities since it would focus on transdisciplinary activities within the knowledge triangle with a strong focus on innovative products and services and entrepreneurial education.
WWiI obejmująca ten obszar byłaby uzupełnieniem tych działań, ponieważ skupiałaby się na ponaddyscyplinarnej działalności w ramach trójkąta wiedzy z silnym naciskiem na innowacyjne produkty i usługi oraz edukację kształtującą ducha przedsiębiorczości.A KIC in this area would be complementary to these activities since it would focus on transdisciplinary activities within the knowledge triangle with a strong focus on innovative products and services and entrepreneurial education.
WWiI obejmująca ten obszar byłaby uzupełnieniem tych działań, ponieważ skupiałaby się na ponaddyscyplinarnych działaniach w ramach trójkąta wiedzy, kładąc silny nacisk na edukację kształtującą ducha przedsiębiorczości.A KIC in this area would be complementary to these activities since it would focus on transdisciplinary activities within the knowledge triangle with a strong focus on entrepreneurial education.
WWiI obejmująca ten obszar byłaby uzupełnieniem tych działań, ponieważ skupiałaby się na ponaddyscyplinarnych działaniach w ramach trójkąta wiedzy, kładąc silny nacisk na innowacyjne produkty i usługi oraz edukację kształtującą ducha przedsiębiorczości, jak również na kwestie związane z konsumentami.A KIC in this area would be complementary to these activities since it would focus on transdisciplinary activities within the knowledge triangle with a strong focus on innovative products and services and entrepreneurial education as well as on consumer issues.
/Za bardzo skupiałem się na sobie? /Na mojej sławie i rozciągliwych gatkach?Have I focused too much on my boots and all my fame and my stretchy pants?
Bardziej się skupiałem na linii obrony Rebeki Sutter. Musicie o czymś wiedzieć.I was more focused on preparing Rebecca Sutter's defense for trial, which reminds me, I think you should know something.
Byłem tak pochłonięty utratą żony, że nie skupiałem się na nim wystarczająco.I've been so obsessed with the loss of my wife, I haven't focused enough on him.
Naprawdę, skupiałem się na nauczaniu nie wiem, zastanawiam się nad powrotem do szkoły.I've been really focused on teaching and, I don't know, I'm thinking about maybe going back to school.
Nie skupiałem się tak, jak powinienem był.I haven't been as focused as I should.
Ale i tak miło było porozmawiać z kimś, kto nie skupiał się na jej ciąży.But still, it was nice to talk to someone who wasn't focused on her pregnancy.
Birkin pracował w stacji w Ankarze tylko przez 9 miesięcy, skupiał się na PKK.Birkin only worked at the Ankara station for nine months, though he was focused on the PKK.
Będąc w SD-6, pracowałem nad projektem, który skupiał się na odcisku mózgu .Back at SD-6, I worked on a project that focused on brain imprinting -- engram encoding.
Czasem ojciec tak bardzo skupiał się na tym, że wszystko jest ok, że nie zdawał sobie sprawy, że to przez niego cos nie szło dobrze.Sometimes my father would be so focused on everything going right, he didn't realize he was the reason it was going wrong.
Jakbyś akurat na tym się skupiał.Right. Like you would have been focused on that kind of thing.
Na studiach medycznych skupialiśmy się raczej na anatomii niż na językach obcych.We focused more on anatomy rather than languages at medical school.
Przez większość czasu skupialiśmy się na wymyśleniu modnej nazwy dla produktu, która będzie oddziaływać na marketingową świętą trójcę:Most of that time has been spent focused on coming up with a hip name for the product, that will appeal to the marketing holy trinity:
Sprawy, na których skupialiśmy się w przeszłości podczas poszukiwania życia pozaziemskiego były tak naprawdę biernym próbowaniem odkrycia sygnałów na zasadzie, że skoro są technologicznie rozwinięci, mieliby jakiś rodzaj elektryczności, jak my, a wszystko oparte na elektryczności generuje promieniowanie i wysyła sygnały,The things we've focused on in the past for searching for extraterrestrial life is really passively trying to discover signals on the basis that if they were technologically advanced, they would have some form of electricity like we do, and all electricity generates radiation.
Obywatele-szpiedzy zostali zatrudnieni w każdej klasie społecznej, aby skupiali oczy i uszy na wszystkim co, ich sąsiedzi i współpracownicy robią i mówią.Citizen spies at every level of society have been recruited to keep their eyes and ears focused on everything their neighbors and co-workers are doing and saying.
Oni skupiali się na bardzo ważnych aspektach — korupcja, prace konstrukcyjne w Soczi, z których pojawiło się kolejne sprawozdanie dziennikarskie.They were focused on very important things - corruption, construction works in Sochi, on which subsiquent journalistic reports came out.
Do tej pory podejście do oceniania skupiało się na badaniu, w jakim stop- niu środki rolno-środowiskowe przyczyniają się do zachowania lub zwiększenia różnorodności gatunków i siedlisk.So far evaluation approaches have focused on investigating the extent that species diversity and habitat diversity have been maintained or enhanced by agri–environmental measures.
Jej badanie skupiało się na tym (jak sama to opisuje) „jak zawiłość wielojęzyczności marokańskiego społeczeństwa rozgrywa się w życiu codziennym”.Her research is focused on (in her own words) "how the complexity of Moroccan society’s multilingualism plays out in daily life."
Nasza śledztwo przeciw Galway'owi skupiało się na długach, które Syntel ukrywał w zagranicznych spółkach.Our case against Galway was focused on debts that Syntel is hiding in offshore companies.
Nasze małżeństwo skupiało się wokół "w dostatku i w biedzie".I spent most of our marriage focused on "for richer or poorer."
Ramsey, mówiłam, że chce, by to skupiało się tylko na pracy.Ramsey, I said I wanted to keep it focused on work.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'focus':

None found.
Learning languages?