Służyć (to serve) conjugation

Polish
100 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
służę
I serve
służysz
you serve
służy
he/she/it serves
służymy
we serve
służycie
you all serve
służą
they serve
Imperfective future tense
będę służyć
I will serve
będziesz służyć
you will serve
będzie służyć
he/she/it will serve
będziemy służyć
we will serve
będziecie służyć
you all will serve
będą służyć
they will serve
Imperative
-
służ
you serve!
niech służy
let him/her/it serve
służmy
let's serve
służcie
you all serve
niech służą
let them serve
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
służyłam
I served
służyłaś
you served
służyła
she served
służyłyśmy
we served
służyłyście
you all served
służyły
they served
Future feminine tense
będę służyła
I will serve
będziesz służyła
you will serve
będzie służyła
she will serve
będziemy służyły
we will serve
będziecie służyły
you all will serve
będą służyły
they will serve
Conditional feminine tense
służyłabym
I would serve
służyłabyś
you would serve
służyłaby
she would serve
służyłybyśmy
we would serve
służyłybyście
you all would serve
służyłyby
they would serve
Conditional perfective feminine tense
służyłabym była
I would have served
służyłabyś była
you would have served
służyłaby była
she would have served
służyłybyśmy były
we would have served
służyłybyście były
you all would have served
służyłyby były
they would have served
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
służyłem
I served
służyłeś
you served
służył
he served
służyliśmy
we served
służyliście
you all served
służyli
they served
Future masculine tense
będę służył
I will serve
będziesz służył
you will serve
będzie służył
he will serve
będziemy służyli
we will serve
będziecie służyli
you all will serve
będą służyli
they will serve
Conditional masculine tense
służyłbym
I would serve
służyłbyś
you would serve
służyłby
he would serve
służylibyśmy
we would serve
służylibyście
you all would serve
służyliby
they would serve
Conditional perfective masculine tense
służyłbym był
I would have served
służyłbyś był
you would have served
służyłby był
he would have served
służylibyśmy byli
we would have served
służylibyście byli
you all would have served
służyliby byli
they would have served
Impersonal
służono by
there would be served
służono by
there would be served

Examples of służyć

Example in PolishTranslation in English
"Chronić i służyć".- "To protect and to serve."
"Dosyłam wam chłopca, co by chciał swojemu królowi wiernie służyć.""This here bouye wants to serve his King faithfully."
"Jestem tutaj dla szefa Jestem tutaj, aby służyć szefowi."."I'm here for the boss. I'm here to serve the boss."
"Lepiej władać w Piekle, niż służyć Niebu"."Better to reign in Hell than to serve in Heaven."
"Moim jedynym życzeniem jest służyć bogom". - Pamiętacie?"My only wish is to serve the gods." Remember?
! Jestem dumny, że z tobą służę poruczniku.l am proud to serve with you, Lieutenant.
"Już nie służę Kościołowi.""I serve the Church no more."
- A wieczorem, służę.At night, I serve.
- Ja nie służę McGregorowi.I do not serve Robert MacGregor, Killearn.
- Nie służę Starkom, tylko lady Catelyn.I don't serve the Starks. I serve Lady Catelyn.
".. twój Bóg, któremu nieustannie służysz... " ".. ocali cię. ""Thy God who thou serveth continually,
"Danielu, służący żyjącego Boga, Czy bóg, któremu służysz, Uratuje cię przed lwami?""Oh, Daniel, servant of the living God, is thy god, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions?"
- I masz demona, któremu służysz.And you have the demon to serve you.
- I nadal im służysz?- And yet you still serve? - As do you.
- Jestem lepszym człowiekiem, niż Imperator, któremu teraz służysz.I'm a better man than the emperors you serve now.
"Restauracja z owocow morza służy"A seafood restaurant serves five different entrees
"WPK będzie firmą, która służy społeczeństwu i broni jego honoru.""W.P.K. Will be a firm that serves the public good and honors the public trust."
"Kiedy służymy burgers Barney musi się uśmiechać."You know Barney's. We serve burgers with a Barney's smile.
"Komu służymy, strzegąc Świętego Graala? "'Whom does one serve by virtue of serving the Grail?"'
- Za przeszłość i przyszłości, której służymy.- For the past and the future we serve.
- wszyscy służymy Założycielom i wszyscy poniesiemy ofiary, które oni uznają za konieczne.We all serve the Founders and we will all make whatever sacrifices they deem necessary.
- Żeby dokładnie dać znać, jak sądzę, komu tak naprawdę służymy.To let you know exactly, I would guess, at whose mysterious pleasure you serve.
- Jak długo służycie razem?How long has he served with you? Almost four years.
- Nie służycie królowi?Yet you do not serve a king?
Czy to nie powód do dumy, że służycie w oddziale, w którym na pilota przypada więcej misji niż w innych eskadrach.Yossarian, won't it make you proud to know you served in an outfit that averaged more combat missions per person than any other?
Czym mogę służyć, gdy wy służycie Jemu?What may I serve thee while you serve the On High?
Cóż, przecież wy wszyscy "chronicie i służycie."Well, aren't you all "protect and serve."
"Są tam roboty, które służą ludziom cały dzień.There are many robot servants, and they serve you all day.
(…) Zamknięcia włazów służą do przykrycia podziemnej komory i muszą wytrzymywać obciążenie spowodowane ruchem pieszych i/lub pojazdów silnikowych.(…) Castings serve the purpose of covering an underground chamber and must bear load resistance of motored vehicles and/or pedestrian traffic.
- Czy one do czegoś służą?Do they serve a purpose?
- Jest tylko jeden bóg, ser Davosie. A chroni on tylko tych, którzy mu służą.There's only one God, Ser Davos, and he only protects those who serve him.
- Komu służą! ? - Nie ty- Who do you serve?
"Nie służ czasowi, niech czas służy tobie".I just went with the motto, "Don't serve the time, let the time serve you."
- Więc służ mi.- Then serve me.
A teraz służ. Jak my wszyscy służymy.- Now, serve as we all do...
Chroń i służ dobru obywateli.Protect and serve.
Chroń i służ...Protect and serve...
Chrońcie i służcie![indistinct shouting] [man 2] Protect and serve! Protect and serve!
Naa'leth, Karis, służcie dobrze siostrze.Naa'leth and karis, serve your sister well.
Właśnie, więc służcie, chrońcie i cokolwiek.That's right, so serve, protect and whatever.
Zostawcie swojego szefa i służcie miGet your boss out and serve me
By przywitać naszych szanownych gości tak, jak zostałam nauczona... kiedy służyłam w domostwie twojego ojca.To welcome our honoured guests as I was taught to do when I served in your father's household.
Byłam w wojsku, służyłam w Wietnamie.I was in the military. I served in Vietnam.
Całe życie służyłam pod bacznym okiem publiki i ja nic nie mam schowane pod dywanem.I've served my entire life under the scrutiny of the public eye, and I have no skeletons whatsoever in my closet.
Co prawda nie służyłam w Grenadzie czy Panamie,I mean, I might not have served in Grenada or Panama, but I'm the mother of two small children--
Cóż, nigdy nie służyłam w armii, i nigdy nie musiałam bronić swojego domu, przed atakiem puszek po napojach.Well, I've never served in the army, and I've never had to defend my house against an attack by soda cans.
- Tylko jeśli służyłaś w Meksykańskiej Armii.Only if you served in the Mexican Army.
Dobrze mi służyłaś.You have served me well.
Dzielnie mu służyłaś.You served him bravely.
Gdzie służyłaś?Where was it you said you served again?
Nie tak dawno temu służyłaś tyranowi który spowodował to wszystko.It wasn't so long ago That you served the one who caused all this misery.
/A Carla służyła w Gwardii Narodowej.And Carla had served on the National Guard.
/Emma Freeman, która służyła /w Afganistanie, /zginęła od strzału w głowę. /Sprawca pozostaje nieznany.Emma Freeman, 'who served in Afghanistan, died from a single bullet to the head 'by an unknown assailant.
Ale i tak bym wam służyła!But I would have served you anyway!
Amfora ciemności służyła mojemu ludowi przez wieczność. Teraz rozumiem, że powinna być zniszczona dawno temu.The Amphora of Darkness has served my kind for an eternity, but now I realize it should've been destroyed long ago.
Badacze głównego nurtu uważają, że struktura ta służyła jako betonowa podpora dla wieży chłodniczej wykorzystywanej przez kopalnię węgla.Narrator: Mainstream scholars believe the structure served as the concrete support base to a cooling tower used by a coal mine.
- Czyż ty i ja nie służyłyśmy, abyśmy mogły bronić otwartej debaty, która jest fundamentem demokracji?- Can't we agree that you and I served so that we could protect open debate, which is the very bedrock of democracy?
- Musimy zaufać instynktom, tak dobrze służyły naszym przodkom.We have to trust the instincts that served our ancestors so well.
- Tak, ostatecznie służyły wyższym celom w ukrywaniu sekretów przed hiszpańskimi kolonistami, ale każdy warkocz, każdy węzeł...Yes, ultimately it served a higher purpose in concealing secrets from the colonizing spaniards. But each braid, each knot-- each one of these tells a story.
2.2 wymienia pokrótce różne towary, które w przeszłości służyły jako pieniądz.2.2 provides an overview of the various goods that have served as money in the past.
Aby uwzględnić powyższe zagadnienia w efektywny, przejrzysty, terminowy i elastyczny sposób po wygaśnięciu rozporządzenia Rady (WE) nr 975/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. określającego wymagania dla wdrożenia operacji współpracy rozwojowej przyczyniających się do ogólnego celu rozwoju i umacniania demokracji i praworządności i do celu poszanowania dla praw człowieka i podstawowych wolności [9] i rozporządzenia Rady (WE) nr 976/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. określającego wymagania dla wdrożenia operacji Wspólnoty innych niż operacje współpracy rozwojowej przyczyniających się w ranach polityki współpracy Wspólnoty do ogólnego celu rozwoju i umacniania demokracji i praworządności i do celu poszanowania dla praw człowieka i podstawowych wolności w krajach trzecich [10], które służyły jako podstawa prawna europejskiej inicjatywy na rzecz demokracji i praw człowieka, i które wygasają dnia 31 grudnia 2006 r., potrzebne są określone zasoby finansowe i specjalny instrument finansowy, który może dalej działać w autonomiczny sposób, zachowując jednocześnie charakter uzupełniający w stosunku do i wzmacniający stosowne wspólnotowe instrumenty na rzecz pomocy zewnętrznej, umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów, Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony [11] oraz pomoc humanitarną.In order to address the above issues in an effective, transparent, timely and flexible manner beyond the expiry of Council Regulation (EC) No 975/1999 of 29 April 1999 laying down the requirements for the implementation of development cooperation operations which contribute to the general objective of developing and consolidating democracy and the rule of law and to that of respecting human rights and fundamental freedoms [9] and Council Regulation (EC) No 976/1999 of 29 April 1999 laying down the requirements for the implementation of Community operations, other than those of development cooperation, which, within the framework of Community cooperation policy, contribute to the general objective of developing and consolidating democracy and the rule of law and to that of respecting human rights and fundamental freedoms in third countries [10], which served as the legal base for the European Initiative for Democracy and Human Rights and which expire by 31 December 2006, there is a need for specific financial resources and a specific financing instrument that can continue to work in an independent manner whilst remaining complementary to and reinforcing related Community instruments for external assistance, the Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [11], and humanitarian aid.
Dlatego też roczne wkłady na rzecz ZT służyły jako rekompensata z tytułu kosztów świadczenia usługi publicznej poza rynkiem.The annual contributions to the ZT therefore served to compensate it for the cost of providing a public service outside the market.
Aby określić odpowiednią minimalną cenę importową, Komisja musiałaby najpierw ustalić cenę eksportową, która służyłaby za poziom odniesienia.In order to establish an appropriate MIP, the Commission would have to first identify export price that would serve as a benchmark.
Bazy te, wyposażone w konieczną infrastrukturę, taką jak biura, obiekty łączności itd. służyłyby jako kwatera główna IFE08 i pełniłyby funkcje niezbędne do przeprowadzania i kontroli operacji na obszarze kontroli.These bases, equipped with the necessary infrastructure such as offices, communication facilities etc., would serve as headquarters of the IFE08 and serve an essential function for the conduct and control of the operation at the inspection area.
W dniu 18 września 2007 r. w odpowiedzi na rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 61/75 z dnia 6 grudnia 2006 r. Unia podkreśliła, że temu celowi służyłyby dobrowolne przepisy dotyczące działań w przestrzeni kosmicznej, zatwierdzające wzorcowe rozwiązania stosowane wśród podmiotów biorących udział w tych działaniach.On 18 September 2007, in its reply to United Nation General Assembly resolution 61/75 of 6 December 2006, the Union underlined that voluntary ‘rules of the road’ on outer-space activities endorsing best practices between space actors would serve that objective.
- 1,5 roku służyłem w Alpach. 13 batalion, sekcja specjalna.Alain, l served for 18 months in the Chasseurs Alpins, 13th batallion, special forces!
- Andre, przez półtora roku służyłem w tej parafii jako wzór oddania.- André, for 15 years I've served this parish as a model of devotion.
- Dni może przeminęły, ale nie człowiek, z którym służyłem. On wciąż jest w tobie.Those days might be gone, but the man I served with isn't.
- Jestem osobą, która cierpi z powodu swych wad, bo... bo nie służyłem dobrze swej królowie.- I am a man reviled for my failings, for... for I have not served well my queen.
- Już z nim służyłem.- I've served with him before.
- A ty służyłeś innemu królowi.- And you served another King.
- Amanda mówiła, że służyłeś.Amanda said you served.
- Dobrze nam służyłeś, synu. - Dziękuję, Ojcze.You have served us well, my son.
- Mówią, że służyłeś wcześniej.- They say you've served before. - That you should disgrace me.
- Nie służyłeś dla mnie, lecz ze mnąyou didn't serve me, you served with me.
"Niniejszym zaświadczamy, że Nam Sung Shik służył republice."We hereby certify that Nam Sung Shik served the republic.
"Uśmiech, który służył za odpowiedź, na wszystkie niepożądane pytania."The smile that served as an answer to all undesirable questions.
- Mąż służył trzy tury w Iraku.My husband served three tours in Iraq.
- Nic, pani generał. Tylko... Chuck służył z honorem temu krajowi.Nothing,general.It's just... chuck's served his country with honor.
- Nie, nie, Shilly-Shally jest rudy i służył przelotnie w marynarce meksykańskiej.No, no, Shilly-Shally has red hair and, uh, he briefly served in the Mexican Navy.
- Razem z Teddy służyliśmy w Iraku, a teraz dołączy do nas na jakiś czas.Teddy and I, we served in Iraq together,
/Odkąd Zilong stał się jednym /z Pięciu Generałów Tygrysa, /nigdy nie służyliśmy razem /w tej samej jednostce.We have never served together in the same unit since Zilong became one of "The Five Tiger Generals"
Ale oboje służyliśmy nieczystemu duchowi i za to musimy zapłacić.But we both served an unclean spirit and must pay for it.
Ale służyliśmy na jednym statku.Chief Sunday, we never met, but l served with you.
Ale służyliśmy razem.But we served together.
- Oczywiście, służyliście razem.Of course, you served together.
Dobrze nam służyliście.You've served us well.
Mówiłeś, że służyliście razem.Well, you said you served with him.
Oddanie służyliście swojej ojczyźnie, i nie opuszczał was duch walki tak jak i wy nigdy nie opuściliście żadnego ze swoich towarzyszy na polu bitwyBut you've served your country well, and you've displayed the ability to fight on... to the Ranger objective and complete its mission: never leaving behind a fallen comrade no matter what the odds or the enemy.
Pan i Joe Karnes, wstąpiliście razem do wojska i służyliście w Iraku,You and Joe Karnes, you enlisted together and served in Iraq,
"Do kawalerzystów Claytona i Matthewsa, którzy służyli ze mną na Kubie."To the two Rough Riders, Clayton and Matthews, who served with me in Cuba...
- Dlaczego? Xepolici już nieraz służyli nam za pośredników.Xepolites have often served as intermediaries for us.
- Ludzie, którzy służyli z twoim tatą, to najdzielniejsi żołnierze, jakich spotkałem.The guys that served with your father, they're some of the bravest men that I ever met.
- Wszyscy służyli z Gibbonsem i Stonem.- Yeah, I can see that. - All of them served with Gibbons and Stone.
- Wydawałoby się, że znam wszystkich członków załogi którzy służyli podemną.I used to pride myself On knowing the name Of every crew member that served under me.
2430 Czechosłowaków służyło w RAF'ie podczas Drugiej Wojny Światowej.2430 Czechoslovakians served in the Royal British Air force during the Second world war.
Ale nie zawahali się narzucić mi swojej wspólnej woli, gdy to służyło ich interesom, prawda.But they didn't hesitate to impose their collective will on me when it served their interests, did they?
Ale zwykle jem swoje hot dogi z ketchupem i przyprawą. A nie odwracasz się tak po prostu od czegoś, co służyło ci tak dobrze przez tak długo.But I usually get my hot dogs with ketchup and relish and you don't just walk out on something that has served you so well for so long.
Branie ją służyło dwóm celom.Taking her served two purposes.
Gdy tak sobie gawędzimy, okazuje się, że sześciu czy siedmiu tych facetów służyło z Carterem w czasach, gdy w pojedynkę pokonał Kaisera.As what goes on at a place like this, we get to talking, and you come to find out that six or seven of these fellas served with Carter when he beat the Kaiser single-handedly.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'serve':

None found.
Learning languages?