Respektować (to respect) conjugation

Polish
39 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
respektuję
I respect
respektujesz
you respect
respektuje
he/she/it respects
respektujemy
we respect
respektujecie
you all respect
respektują
they respect
Imperfective future tense
będę respektować
I will respect
będziesz respektować
you will respect
będzie respektować
he/she/it will respect
będziemy respektować
we will respect
będziecie respektować
you all will respect
będą respektować
they will respect
Imperative
-
respektuj
you respect!
niech respektuje
let him/her/it respect
respektujmy
let's respect
respektujcie
you all respect
niech respektują
let them respect
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
respektowałam
I respected
respektowałaś
you respected
respektowała
she respected
respektowałyśmy
we respected
respektowałyście
you all respected
respektowały
they respected
Future feminine tense
będę respektowała
I will respect
będziesz respektowała
you will respect
będzie respektowała
she will respect
będziemy respektowały
we will respect
będziecie respektowały
you all will respect
będą respektowały
they will respect
Conditional feminine tense
respektowałabym
I would respect
respektowałabyś
you would respect
respektowałaby
she would respect
respektowałybyśmy
we would respect
respektowałybyście
you all would respect
respektowałyby
they would respect
Conditional perfective feminine tense
respektowałabym była
I would have respected
respektowałabyś była
you would have respected
respektowałaby była
she would have respected
respektowałybyśmy były
we would have respected
respektowałybyście były
you all would have respected
respektowałyby były
they would have respected
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
respektowałem
I respected
respektowałeś
you respected
respektował
he respected
respektowaliśmy
we respected
respektowaliście
you all respected
respektowali
they respected
Future masculine tense
będę respektował
I will respect
będziesz respektował
you will respect
będzie respektował
he will respect
będziemy respektowali
we will respect
będziecie respektowali
you all will respect
będą respektowali
they will respect
Conditional masculine tense
respektowałbym
I would respect
respektowałbyś
you would respect
respektowałby
he would respect
respektowalibyśmy
we would respect
respektowalibyście
you all would respect
respektowaliby
they would respect
Conditional perfective masculine tense
respektowałbym był
I would have respected
respektowałbyś był
you would have respected
respektowałby był
he would have respected
respektowalibyśmy byli
we would have respected
respektowalibyście byli
you all would have respected
respektowaliby byli
they would have respected
Impersonal
respektowano by
there would be respected
respektowano by
there would be respected

Examples of respektować

Example in PolishTranslation in English
A jak ustalić, które respektować, a których nie?Well, how do you determine which to forgo and which to respect?
A wyjaśniłam im, że muszą respektować prawo.And I was explaining to them that they have to respect the Law.
Ale jeżeli na kimś Tobie naprawdę zależy tak naprawdę, to musisz respektować to, kim on jest.And ifyou really care about someone... really care, then you have to respect who they really are.
Ale nauczyłem się ciebie respektować.- But I've learned to respect you.
Chcemy zaspokoić twoje potrzeby. I pomóc ci respektować nasze.We want to service your needs and help you to respect our needs.
- Zwrócono mi uwagę, iż czasami nie respektuję szpitalnej hierarchii.It was brought to my attention That on occasion, I am not respectful
Całkowicie respektuję relację, która jest między tobą i Vaughnem.I've done nothing but respect the relationship that you and Vaughn have.
Chciałeś, aby ten list nigdy nie został wysłany a ja respektuję twoją wolę.You wished that letter had never been sent, and I respected your wishes.
Chcę aby ludzie respektowali moją opinię gdy rapuję, więc ja respektuję twoją.I want people to respect my opinion when I'm rapping, so I'II respect yours.
Czy nie powiedziałeś mi, że chcesz przestać zabijać? A ja respektuję decyzje ludziAnd I respect the decisions people make
Albo respektujesz moje belki, albo wypierdalaj!So, you respect my stripes, or you get the out of my car!
Jeśli będziesz im wykładał, będą sądzili, że ich nie respektujesz.If you lecture them, they won't think you respect them.
Niczego nie respektujesz.You respect nothing.
Nie mogą być wliczone, jeśli nie respektujesz panujących tu praw.Can't be calculated if you don't respect the laws.
Tato w końcu zrobił coś co respektujesz.Dad finally did something you respect.
"Prezydent docenia jego długi usług, respektuje jego prawa do różnić I będzie mu brakowało. " Wyglądasz fajny."The president appreciates his long service, respects his right to differ and he will be missed." You look spiffy.
Ależ, Wasza Wysokość, baron nie respektuje...But, Your Majesty, the Baron disrespects...
Cam jest słodki i troskliwy i w zupełności respektuje wolne tempo.Cam is sweet and thoughtful and he totally respects the fact that I wanna go slow.
Chociaż SINAPSE jest siecią otwartą, respektuje ona wymagania i oczekiwania uczestników dotyczące poziomu poufności.Although it is an open network, SINAPSE respects the level of confidentiality required and expected by its members.
Dzięki temu uwzględnianie problematyki walki z dyskryminacją zapewnia, że każda opracowywana inicjatywa respektuje przepisy wprowadzone w celu ochrony wszystkich obywateli UE przed dyskryminacją.In this way, nondiscrimination mainstreaming assures that every initiative under development respects the legislation that exists to protect everyone in the EU from discrimination.
My je respektujemy.We have to respect it.
Na pewno pan to rozumie. Jakkolwiek wszyscy respektujemy decyzję Gul Dukata, dotyczącą pana przybycia, musimy podjąć odpowiednie kroki.I'm sure you can understand that although we all respect Gul Dukat's decision to bring you here, we must take some precautions.
Uznajemy reguły naszego klubu, ...ale respektujemy opinie Hye-jin.We acknowledge the significance of our club rules, ...but we also respect Hye-jin's opinions.
W pełni respektujemy wytyczne naszego traktatu.We respected the guidelines of our treaty to the letter.
•Od tysięcy lat zamieszkujemy jeden kontynent.•Nasze języki są często spokrewnione.•Wielu ludzi ma przodków pochodzących z innych krajów.•Nasze tradycje, obyczaje i święta pochodzą często z tych samych źródeł.•Słuchamy tej samej muzyki, podziwiamy artystów i dzieła sztuki – znamy wiele historii i dramatów, które w ciągu wieków narody europejskie zgromadziły jako wielkie dziedzictwo.•Prawie wszyscy w Europie wyznajemy zasady fair play, wierzymy w sąsiedzką pomoc, uznajemy prawodo wyrażania własnego zdania, respektujemy innych i pragniemy pomagać najbardziej potrzebującym.•We have shared this continent for thousands of years.•Our languages are often related to one another.•Many people in every country are descended from people from other countries.•Our traditions, customs and festivals often have the same origins.•We share and enjoy the beautiful music and art, and the many plays and stories, that people from all over Europe have given us, down the centuries.•Almost everyone in Europe believes in things like fair play, neighbourliness, freedom to have your own opinions, respect for each other and caring for people in need.
Kapitanie Picard. Nie wiem jak wy Ziemianie rozumiecie prawo i sprawiedliwość. Czy w ogóle je respektujecie?Captain, I do not know how you Earth people conduct law and justice, even if you respect such things.
28.Co mogę zrobić, jeśli władze danego kraju lub pracodawca nie respektują moich praw pracownika migrującego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.Jaka jest rola Trybunału Sprawiedliwości WspólnotHow to enforce your rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3528.What can I do if the national authorities or my employer do not respect my rights as a migrant worker? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3529.What is the role of the Court of Justice of the European Communities? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3630.Can I bring a case before the European Court of Justice? . . . . . . . . . . . . . . .36
28.Co mogę zrobić, jeśli władze danego kraju lub pracodawcanie respektują moich praw pracownika migrującego?28.What can I do if the national authorities or my employer donot respect my rights as a migrant worker?
A ja nie szanuję tych, którzy nie respektują logiki.And I have no respect for those who have no respect for logic.
A ty słyszałeś, co się mówi o Włochach? Nie wiesz, że podpisują pakty, ale nigdy ich nie respektują?And you, you have not heard Italians not know that sign agreements and then not respect them?
Bez uszczerbku dla postanowień przyjętych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i dyrektywą 2002/58/WE, każde państwo członkowskie gwarantuje, że dostawcy ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności respektują co najmniej następujące zasady dotyczące bezpieczeństwa danych w odniesieniu do danych zatrzymywanych zgodnie z niniejszą dyrektywą:Without prejudice to the provisions adopted pursuant to Directive 95/46/EC and Directive 2002/58/EC, each Member State shall ensure that providers of publicly available electronic communications services or of a public communications network respect, as a minimum, the following data security principles with respect to data retained in accordance with this Directive:
Inna strona podała w wątpliwość, czy Komisja respektowała zasadę niedyskryminacji, ponieważ Komisja poświęciła producentom unijnym więcej uwagi w swojej ocenie niż innym podmiotom.Another party questioned whether the Commission respected the principle of non-discrimination as the Union producers were given more prominence in the Commission's assessment than the other operators.
Chociaż czeskie organy nie kierowały się warunkami Wytycznych z roku 1994, w pełni respektowały ich ducha i podstawowe zasady.In doing so, the Czech authorities, although not complying with all the terms of the 1994 Guidelines, fully respected the spirit and the underlying principles of these Guidelines.
Państwa członkowskie i ich organa kontrolne podejmują niezbędne środki, by ich flota i jednostki przebywające na ich wodach respektowały przepisy wspólnej polityki rybołówstwa.The Member States and their control authorities take the necessary measures so that the rules of the common fisheries policy are respected by their fleet and in their waters.
Co respektowałem, dopóki nie poprosiłaś mnie, żebym tu dziś przyjechał.Which I respected until you picked up a phone and asked me to come over tonight.
Zawsze je respektowałem.- And I have always respected them.
Współpracujący producent eksportujący respektował poczynione zobowiązanie cenowe, a przy obecnym wysokim poziomie cen rynkowych wielokrotnie sprzedawał po cenach przewyższających ceny minimalne.The cooperating exporting producer respected the price undertaking and, given the currently high market prices, it sold at prices above the agreed minimum prices on many occasions.
Jego wrogowie obawiali się i respektowali siłę.His enemies feared and respected that strength.
Nawet giganci z ery Senny respektowali jego twardość.'Even the giants from Senna's era respected his toughness. '

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'respect':

None found.
Learning languages?