Przedłużyć (to extend) conjugation

Polish
36 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przedłużę
I will extend
przedłużysz
you will extend
przedłuży
he will extend
przedłużymy
we will extend
przedłużycie
you all will extend
przedłużą
they will extend
Imperative
-
przedłuż
you extend!
niech przedłuży
let him/her/it extend
przedłużmy
let's extend
przedłużcie
you all extend
niech przedłużą
let them extend
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przedłużyłam
I extended
przedłużyłaś
you extended
przedłużyła
she extended
przedłużyłyśmy
we extended
przedłużyłyście
you all extended
przedłużyły
they extended
Future feminine tense
przedłużę
I will extend
przedłużysz
you will extend
przedłuży
she will extend
przedłużymy
we will extend
przedłużycie
you all will extend
przedłużą
they will extend
Conditional feminine tense
przedłużyłabym
I would extend
przedłużyłabyś
you would extend
przedłużyłaby
she would extend
przedłużyłybyśmy
we would extend
przedłużyłybyście
you all would extend
przedłużyłyby
they would extend
Conditional perfective feminine tense
przedłużyłabym była
I would have extended
przedłużyłabyś była
you would have extended
przedłużyłaby była
she would have extended
przedłużyłybyśmy były
we would have extended
przedłużyłybyście były
you all would have extended
przedłużyłyby były
they would have extended
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przedłużyłem
I extended
przedłużyłeś
you extended
przedłużył
he extended
przedłużyliśmy
we extended
przedłużyliście
you all extended
przedłużyli
they extended
Future masculine tense
przedłużę
I will extend
przedłużysz
you will extend
przedłuży
he will extend
przedłużymy
we will extend
przedłużycie
you all will extend
przedłużą
they will extend
Conditional masculine tense
przedłużyłbym
I would extend
przedłużyłbyś
you would extend
przedłużyłby
he would extend
przedłużylibyśmy
we would extend
przedłużylibyście
you all would extend
przedłużyliby
they would extend
Conditional perfective masculine tense
przedłużyłbym był
I would have extended
przedłużyłbyś był
you would have extended
przedłużyłby był
he would have extended
przedłużylibyśmy byli
we would have extended
przedłużylibyście byli
you all would have extended
przedłużyliby byli
they would have extended
Impersonal
przedłużono by
there would be extended
przedłużono by
there would be extended

Examples of przedłużyć

Example in PolishTranslation in English
- Mój ojciec chciałby przedłużyć—- My father wishes to extend--
- Najpierw mi powiedz jak przedłużyć moją młodość.- No! - First tell me how to extend my youth.
- Próbuje przedłużyć twoje życie.He's trying to extend your life.
/Zakaz wychodzenia /powinien skończyć się za 24 godziny. /Czy GSC ośmieli się go przedłużyć, /ryzykując zamieszki?With this lockdown due to end in 24 hours, will the GSC dare to extend it and risk rioting in the streets?
20 minut, aby przedłużyć kanał San Vicente 200 metrów do San Vicente Boulevard, do tego miejsca, tutaj.20 minutes to extend the San Vicente trench 200 yards up San Vicente Boulevard to this place here.
Panie, proszę przedłuż termin na rozwiązanie tej sprawy.Sir, please extend the deadline for concluding the case
Poza tym przedłużyłam 15 minut naszej firmy.And hey, I extended the firm's 1 5 minutes.
- Jej mama przedłużyła wakacje.Her mom's extended their vacation rental.
Birma przedłużyła areszt Suu Kyi o kolejny rok. W maju 2009 r.In May 2008 Myanmar extended Suu Kyi’s detention for another year.
Decyzja 2006/502/WE została zmieniona czterokrotnie, po raz pierwszy decyzją Komisji 2007/231/WE [3], która przedłużyła jej obowiązywanie do dnia 11 maja 2008 r., po raz drugi decyzją Komisji 2008/322/WE [4], która przedłużyła jej obowiązywanie do dnia 11 maja 2009 r., po raz trzeci decyzją Komisji 2009/298/WE [5], która przedłużyła jej obowiązywanie do dnia 11 maja 2010 r., a po raz czwarty decyzją Komisji 2010/157/UE [6], która przedłużyła jej obowiązywanie na kolejny rok, do dnia 11 maja 2011 r.Decision 2006/502/EC was amended four times, firstly by Commission Decision 2007/231/EC [3] which extended the validity of the Decision until 11 May 2008, secondly by Commission Decision 2008/322/EC [4] which extended the validity of the Decision until 11 May 2009, thirdly by Commission Decision 2009/298/EC [5] which extended the validity of the Decision until 11 May 2010 and fourthly by Commission Decision 2010/157/EU [6] which extended the validity of the Decision for a further year until 11 May 2011.
Decyzja Komisji 2005/623/WE przedłużyła ważności tego uznania o trzy lata, licząc od dnia 3 sierpnia 2005 r., ze skutkami ograniczonymi do Grecji i Cypru.Commission Decision 2005/623/EC extended this recognition for a period of three years from 3 August 2005, its effects being limited to Greece and Cyprus.
Decyzja Rady 2000/435/WE [5] przedłużyła datę wygaśnięcia decyzji 98/161/WE do dnia 31 grudnia 2003 r. Następnie wydano decyzję Rady 2004/514/WE [6], która ponownie przedłużyła obowiązywanie upoważnienia udzielonego na mocy decyzji 98/161/WE do dnia wejścia w życie specjalnego systemu stosowania podatku VAT do sektora recyklingu odpadów lub do dnia 31 grudnia 2005 r., w zależności od tego, które z tych dwóch zdarzeń nastąpi wcześniej.Council Decision 2000/435/EC [5] extended the expiry date of Decision 98/161/EC until 31 December 2003. It was subsequently followed by Council Decision 2004/514/EC [6], which further extended the authorisation given under Decision 98/161/EC until the earlier of the date of entry into force of a special scheme for the application of VAT to the recycled waste sector or 31 December 2005.
Artykułem 11 ust. 11 ustawy nr 80/2005 władze włoskie przedłużyły do 2010 r. taryfę preferencyjną dla Alcoa oraz warunki taryfowe obowiązujące w dniu 31 grudnia 2004 r. [32].By Article 11(11) of Law No 80/2005, the Italian authorities extended until 2010 the preferential tariff for Alcoa at the tariff conditions in force on 31 December 2004 [32].
Jej mamy przedłużyły jej walacje o jakies trzy tygodnie.Her mom's extended their vacation rental for another three weeks.
Przyjmując art. 4 ust. 4-bis ustawy nr 17 z dnia 26 lutego 2007 r., włoskie władze przedłużyły termin na realizację inwestycji do 2008 r.By adopting Article 4-bis of the law No 17 of 26 February 2007, the Italian authorities extended the period during which expenditure could have been incurred until 2008.
W trakcie postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego przez Komisję w sprawie przedmiotowego środka Włochy przedłużyły wspomniany wyżej trzyletni okres o jeden rok.During the investigation of the present measure by the Commission Italy extended the above three-year period by one year.
Według władz Grecji kwoty pożyczki przyznane związkom spółdzielni rolniczych miały zostać następnie przekazane producentom w zamian za zboże zakupione lub otrzymane przez związki spółdzielni rolniczych w 2008 r. Z uwagi na przeciągający się kryzys na rynku zbóż władze Grecji przedłużyły termin spłaty pożyczek do dnia 30 września 2010 r.According to the Greek authorities, the loan amounts granted to the UACs would then be passed on to the producers for the amounts of cereals purchased or received by UACs in 2008. Owing to the protracted crisis in the cereals market the Greek authorities extended the deadline set for the repayment of the loans until 30 September 2010.
A kiedy kolano dało dupy i nikt cię nie chciał, przedłużyłem ci kontakt i dałem podwyżkę, bo wierzyłem w ciebie.Yeah, and when your knee crapped out and no one wanted you, I still extended your contract, and I think I even gave you a raise, because I believed in you.
Chyba im powiem, że przedłużyłem trochę kontrakt.I'll say you extended your contract.
Wcześniej przedłużyłem zaproszenie.I have extended the invitation before.
Cieszę się, że przedłużyłeś swój pobyt w Defiance.Glad to see you've extended your stay here in Defiance.
Decyzją 2010/431/WPZiB [4], w następstwie wniosku Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP), KPiB mianował Xaviera BOUT DE MARNHACA szefem misji EULEX KOSOVO ze skutkiem od dnia 15 października 2010 r., decyzją 2011/688/WPZiB [5] KPiB przedłużył mandat Xaviera BOUT DE MARNHACA jako szefa misji EULEX KOSOVO do dnia 14 grudnia 2011 r., a decyzją 2011/849/WPZiB [6] przedłużył ten mandat do dnia 14 czerwca 2012 r.By Decision 2010/431/CFSP [4], following a proposal by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HR), the PSC appointed Mr Xavier BOUT DE MARNHAC as Head of Mission of EULEX KOSOVO with effect from 15 October 2010, by Decision 2011/688/CFSP [5], it extended the mandate of Mr Xavier BOUT DE MARNHAC until 14 December 2011, and by Decision 2011/849/CFSP [6], it extended that mandate until 14 June 2012.
Decyzją 2011/688/WPZiB [5] KPiB przedłużył mandat Xaviera BOUT DE MARNHACA jako szefa misji EULEX KOSOVO do dnia 14 grudnia 2011 r.By Decision 2011/688/CFSP [5], the PSC extended the mandate of Mr Xavier BOUT DE MARNHAC as Head of Mission of EULEX KOSOVO until 14 December 2011.
Dekretem z 2004 r. rząd włoski przedłużył do dnia 30 czerwca 2007 r. okres obowiązywania preferencyjnej taryfy opłat za elektryczność ustalonej dekretem z dnia 19 grudnia 1995 r. za „dostawy energii elektrycznej na potrzeby produkcji aluminium, ołowiu, srebra i cynku, ograniczone do zakładów już istniejących w momencie wejścia w życie niniejszego Dekretu i zlokalizowanych na obszarach wyspiarskich oraz charakteryzujących się niewystarczającym dostępem do krajowych sieci elektryczności i gazu lub całkowitym brakiem takiego dostępu” [29].By the 2004 Decree the Italian government extended to 30 June 2007 the preferential electricity tariff established by the Decree of 19 December 1995 for ‘supplies of electricity for the production of aluminium, lead, silver and zinc, limited to plants already in existence at the time of entry into force of the present Decree, located in insular areas having insufficient or no connections to the national electricity and gas networks’ [29].
Dyrektor Vance uprzejmie przedłużył mi tymczasowy status pracownika.Director Vance kindly extended me temporary employee status.
Ich miesiąc midowy przedłużył się o 20 lat.The honeymoon was extended for twenty years.
Kiedy przedłużyliśmy trasę mogłaś odnieść wrażenie, że to ważniejsze niż ty.When I extended the tour, I made you feel like that was more important to me than you.
Bo przedłużyli nasz pobyt?What, because they extended our deployment?
Po poślubieniu Al Sah-hima urodzisz dziecko i przedłużysz mój ród.After your betrothal to Al Sah-him, you will extend my lineage by having a child of your own.
Jedna czarka przedłuży twoje życie o rok.One bowl will extend your life for a year
Jeżeli znalezienie kupca na spółki zależne, inne rodzaje działalności lub aktywa wydaje się obiektywnie trudne, Urząd przedłuży okres przysługujący na realizację tych środków, jeśli otrzyma wiążący harmonogram ograniczania działalności (w tym oddzielenia konkretnych rodzajów działalności).Where finding a buyer for subsidiaries or other activities or assets appears objectively difficult, the Authority will extend the time period for the implementation of those measures, if a binding timetable for scaling down businesses (including segregation of business lines) is provided.
Jednakże rozporządzenie Rady nr 2211/2003 [6] przedłużyło okres obowiązywania systemu GSP na kolejny rok, tj. do dnia 31 grudnia 2005 r.However, Regulation No 2211/2003 [6] extended the validity of the GSP scheme for a further year, until 31 December 2005.
Jednakże rozporządzenie nr 2211/2003 [6] przedłużyło okres obowiązywania systemu GSP o kolejny rok, do dnia 31 grudnia 2005 r.However, Council Regulation (EC) No 2211/2003 [6] extended the validity of the GSP scheme for a further year, until 31 December 2005.
Jednakże, rozporządzenie nr 2211/2003 [6] przedłużyło okres obowiązywania systemu GSP na kolejny rok, do dnia 31 grudnia 2005 r.However, Regulation No 2211/2003 [6] extended the validity of the GSP scheme for a further year, until 31 December 2005.
Kambodża korzysta z takiego odstępstwa dla niektórych wyrobów włókienniczych od 1997 r., ostatnio na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1614/2000 z dnia 24 lipca 2000 r., wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty [4], zmienionego rozporządzeniem nr 294/2002 [5], które przedłużyło okres jego obowiązywania do dnia 31 grudnia 2004 r. Kambodża przedłożyła wniosek o odnowienie odstępstwa w liście z dnia 10 czerwca 2004 r.Nepal has benefited from such a derogation for certain textiles since 1997, in the last instance by virtue of Commission Regulation (EC) No 1615/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Nepal regarding certain exports of textiles to the Community [4], as amended by Regulation No 293/2002 [5], which extended its validity until 31 December 2004. By letter dated 10 June 2004, Nepal has submitted a request for the renewal of this derogation.
Numer identyfikujący państwo, które przyznało/przedłużyło/uchyliło homologację lub odmówiło jej udzielenia (patrz: przepisy dotyczące homologacji w regulaminie).Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'extend':

None found.
Learning languages?