Pozostawać (to remain) conjugation

Polish
39 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pozostaję
I will remain
pozostajesz
you will remain
pozostaje
he will remain
pozostajemy
we will remain
pozostajecie
you all will remain
pozostają
they will remain
Imperative
-
pozostawaj
you remain!
niech pozostaje
let him/her/it remain
pozostawajmy
let's remain
pozostawajcie
you all remain
niech pozostają
let them remain
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pozostawałam
I remained
pozostawałaś
you remained
pozostawała
she remained
pozostawałyśmy
we remained
pozostawałyście
you all remained
pozostawały
they remained
Future feminine tense
pozostaję
I will remain
pozostajesz
you will remain
pozostaje
she will remain
pozostajemy
we will remain
pozostajecie
you all will remain
pozostają
they will remain
Conditional feminine tense
pozostawałabym
I would remain
pozostawałabyś
you would remain
pozostawałaby
she would remain
pozostawałybyśmy
we would remain
pozostawałybyście
you all would remain
pozostawałyby
they would remain
Conditional perfective feminine tense
pozostawałabym była
I would have remained
pozostawałabyś była
you would have remained
pozostawałaby była
she would have remained
pozostawałybyśmy były
we would have remained
pozostawałybyście były
you all would have remained
pozostawałyby były
they would have remained
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pozostawałem
I remained
pozostawałeś
you remained
pozostawał
he remained
pozostawaliśmy
we remained
pozostawaliście
you all remained
pozostawali
they remained
Future masculine tense
pozostaję
I will remain
pozostajesz
you will remain
pozostaje
he will remain
pozostajemy
we will remain
pozostajecie
you all will remain
pozostają
they will remain
Conditional masculine tense
pozostawałbym
I would remain
pozostawałbyś
you would remain
pozostawałby
he would remain
pozostawalibyśmy
we would remain
pozostawalibyście
you all would remain
pozostawaliby
they would remain
Conditional perfective masculine tense
pozostawałbym był
I would have remained
pozostawałbyś był
you would have remained
pozostawałby był
he would have remained
pozostawalibyśmy byli
we would have remained
pozostawalibyście byli
you all would have remained
pozostawaliby byli
they would have remained
Impersonal
pozostawano by
there would be remained
pozostawano by
there would be remained

Examples of pozostawać

Example in PolishTranslation in English
/Pierwsze prawo Newtona głosi: "Obiekt znajdujący / się w ruchu ma tendencję, by pozostawać w ruchu."newton's first law of motion states: "Objects in motion tend to remain in motion."
Aby ograniczyć obciążenie administracyjne podmiotów działających na rynku, materiały i wyroby z tworzyw sztucznych, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu na podstawie wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 10/2011, a które są niezgodne z niniejszym rozporządzeniem, powinny móc być wprowadzane do obrotu do dnia 1 stycznia 2013 r. Powinny one móc pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.In order to limit the administrative burden to business operators, plastic materials and articles which have been lawfully placed on the market based on the requirements set out in Regulation (EU) No 10/2011 and which do not comply with this Regulation should be able to be placed on the market until 1 January 2013. They should be able to remain on the market until exhaustion of stocks.
Aby ograniczyć obciążenie administracyjne podmiotów działających na rynku, materiały i wyroby z tworzyw sztucznych, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu na podstawie wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 10/2011, a które są niezgodne z niniejszym rozporządzeniem, powinny móc być wprowadzane do obrotu do dnia 24 marca 2015 r. Powinny one móc pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.In order to limit the administrative burden to business operators, plastic materials and articles which have been lawfully placed on the market based on the requirements set out in Regulation (EU) No 10/2011 and which do not comply with this Regulation should be able to be placed on the market until 24 March 2015. They should be able to remain on the market until exhaustion of stocks.
Aby pozostawać w czystości, jadł tylko wodę i chleb.In order to remain pure, he has taken only water and bread.
Więc nie pozostawaj w ciemności.So don't remain in the dark.
nie pozostawaj posadzony tam! - trzęsienie ziemi!Don't remain planted there!
nie ruszaj się i pozostawaj wyciągnięty rękę.Don't move and remain stretched out. Who operated me? Don't force me to go there!
Wkrótce potem zostałam zesłana do Czyśćca, gdzie pozostawałam więźniem do niedawna.Then shortly after, I was sent to purgatory, where I remained prisoner until a short while ago.
- A pozostawała pusta, aż do ostatniej dostawy.In fact, it remained empty until the very last cargo delivery.
- Na czas, gdy pozostawała zakonnicą.Only so long as she remained a nun.
/...która pozostawała tajemnicą.Which remained a mystery.
/Przez tysiąclecia, Droga Mleczna /pozostawała tajemnicą... /którą astronomowie /woleli ignorować... /uważając ją za światło ziemi, /które odpłynęło do nieba.For a long time, the Milky Way remained a mystery... which astronomers preferred to ignore, considering it... an emanation from earth, which floated in the heavens. The Milky Way sustains the night.
Całkowita dochodowość przemysłu wspólnotowego pozostawała na stosunkowo wysokim poziomie podczas rozpatrywanego okresu.The total profitability of the Community industry has remained at a relatively good level during the period considered.
A więc przez 4 dni obie rodziny pozostawały w domu.So for 4 days, both families remained in the house.
Badanie wykazało, że osoby, które otrzymały szczepionkę i¤uzyskały odpowiedni poziom przeciwciał, pozostawały abstynentami.The study found that subjects who received the vaccine and obtained an appropriate level of antibodies remained abstinent.
Banknoty i monety walut krajowych nadal pozostawały środkiem płatniczym wykorzystywanym przy dokonywaniu codziennych transakcji gotówkowych.National currency banknotes and coins remained the means of everyday cash transactions.
Całkowite moce produkcyjne przemysłu unijnego pozostawały takie same w okresie badanym.The total production capacity of the UI remained the same during the period considered.
Ceny importu z Chin pozostawały stabilne w okresie między 2006 r. a 2008 r., a następnie gwałtownie spadły do 897 EUR/t na poziomie CIF w ODP, tj. o 12 punktów procentowych w stosunku do cen w 2008 r.Prices of Chinese imports remained stable between 2006 and 2008 and then sharply decreased to 897 EUR/tonne at CIF level in the RIP, i.e. by 12 percentage points in relation to prices during 2008.
Choć uleczony z mych ran, pozostawałem tam, gdzie Vellini przychodziła wcześnie i odchodziła przed świtem.Though cured of my wounds, I remained in there where Vellini came very early and left just before dawn.
Więc będąc dobrym Amerykaninem, nie wychylałem się i pozostawałem neutralny.So, like a good American, I kept my head down and remained neutral.
Ty, Finn, pozostawałeś dzikiem przez stulecia, ale tutaj leży twoja prawdziwa wina.You, Finn, have remained a boar for centuries, but here is where your true fault lies.
/Długo po zakończeniu /tej "zabawowej randki", /młody Ned pozostawał /w uroku Chuck.Long after their play date was over, young Ned remained under Chuck spell.
40 stóp pod powierzchnią Księżyca, blisko krateru Tycho. Poza pojedynczym, bardzo potężnym sygnałem radiowym wysłanym z Jowisza, monolit datowany na cztery milion lat pozostawał zupełnie nieruchomy.Except for a single, very powerful radio emission aimed at Jupiter the four-million-year-old monolith has remained completely inert its origin and purpose still a total mystery.
ACT uważa, że obowiązek świadczenia usługi publicznej nałożony na France Télévisions nie ulegał fundamentalnym zmianom od 1994 r. i pozostawał podobny do obowiązków nadawców prywatnych.The ACT considers that the public service obligations of France Télévisions have not undergone any fundamental change since 1994 and remained similar to the obligations of other private broadcasters.
BPI wykazała ponadto, że ceny odsprzedaży utrzymywały się w drugiej połowie 2006 r. na stałym poziomie, sprawiając, że margines dumpingu wyliczony dla ODP pozostawał wyraźnie odpowiedni do końca roku kalendarzowego 2006.BPI have also demonstrated that their onward sales prices remained stable during the latter half of 2006, making the dumping margin calculated for the RIP clearly valid for the remainder of the calendar year 2006.
Chociaż poziom wydobycia zasobów w Europie pozostawał stabilny, a w niektórych przypadkach nawet się obniżył – niektóre problemy nierozwiązane w przeszłości pozostają, pomimo zaprzestania wydobycia.Although the level of extraction of resources within Europe has remained stable, and in some cases has even decreased — some unmanaged burdens from past extraction persist related to mining closures.
I naprzeciw ich ogromnego doświadczenia pozostawali silni.And before their enormous ordeal, they remained strong.
Mężowie pozostawali na miejscu, by zająć się pracą:The husbands remained behind to attend to business:
Od 3,000 lat, Król Tut i jego grobowiec w Dolinie Królów pozostawali nieodkryci spoczywając pod przesuwającymi sie piaskami.For 3,000 years, King Tut and his tomb in The Valley of the Kings remained concealed beneath shifting sands.
Pracownicy, którychuznano za niewłaściwych, pozostawali na niskim szczeblu hierarchii aż doprzejścia na emeryturę.Those deemed unsuitableremained at a low level in the sciencehierarchy until retirement.
Przypomina się ponadto że w pierwotnym dochodzeniu współpracujący użytkownicy pozostawali neutralni w stosunku do wprowadzenia środków, jako że ustalono, że ręczne wózki paletowe miały niewielkie znaczenie dla ich działalności.Moreover, it is recalled that in the original investigation cooperating users remained neutral as to the imposition of measures and it was concluded that hand pallet trucks were of a minor importance in their business.
(W odpowiednich przypadkach) W przypadku gdy zdecydują się Państwo skorzystać z prawa do odstąpienia [od umowy o kredyt], proszę sprawdzić, czy nie pozostają Państwo związani innymi zobowiązaniami odnoszącymi się do tego kredytu [w tym do usług dodatkowych dotyczących kredytu [, o których mowa w sekcji 8].(Where applicable) Should you decide to exercise your right of withdrawal [from the credit agreement], please verify whether you will remain bound by your other obligations relating to the loan [including the ancillary services relating to the loan] [, referred to in Section 8].
/bo obraz podróżnika, /który przekracza horyzont... /zwalniałby aż do chwili, /kiedy pozostawałby w tej samej pozycji... /Pozycji, kiedy przekraczał linię.Because the image of the traveler who passes the horizon would slow down till it would remain stuck in the same position... The state he was when he crossed the line.
Na połączonym rynku DPF i DOC, który władze węgierskie uważają za właściwy, udział IBIDEN w kategoriach wielkości pozostawałby jednak na poziomie poniżej 25 % zarówno przed inwestycją, jak i po jej dokonaniu.However, in the combined market of the DPF and DOC, which is considered as relevant by the Hungarian authorities, IBIDEN’s market share would remain below 25 % both before and after the investment in volume terms.
/- ... marzeń science fiction w naukową rzeczywistość. Szczególnie pozostawało wyjątkowo nieuchwytne. Do chwili obecnej.Of all the dreams of science fiction into scientific reality, this one in particular has remained elusive... until now.
/Chemiczne medium pozostawało stabilne przez ostatnich 36 godzin.The chemical medium has remained stable for the past 36 hours.
/Zanim powstał czas. /Bujało się po wszechświecie /na tak dużej orbicie, /że jego istnienie /pozostawało w wielkim sekrecie.Since before recorded time it had swung through the universe in an elliptical orbit so large that its very existence remained a secret of time and space.
Ale było jedno miejsce na ziemi, które pozostawało tajemnicą.But there was one place on earth that remained a mystery.
Ale ważniejsze pytanie pozostawało...But the bigger question remained.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'remain':

None found.
Learning languages?