Pozbawiać (to deprive) conjugation

Polish
21 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pozbawiam
I deprive
pozbawiasz
you deprive
pozbawia
he/she/it deprives
pozbawiamy
we deprive
pozbawiacie
you all deprive
pozbawiają
they deprive
Imperfective future tense
będę pozbawiać
I will deprive
będziesz pozbawiać
you will deprive
będzie pozbawiać
he/she/it will deprive
będziemy pozbawiać
we will deprive
będziecie pozbawiać
you all will deprive
będą pozbawiać
they will deprive
Imperative
-
pozbawiaj
you deprive!
niech pozbawia
let him/her/it deprive
pozbawiajmy
let's deprive
pozbawiajcie
you all deprive
niech pozbawiają
let them deprive
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pozbawiałam
I deprived
pozbawiałaś
you deprived
pozbawiała
she deprived
pozbawiałyśmy
we deprived
pozbawiałyście
you all deprived
pozbawiały
they deprived
Future feminine tense
będę pozbawiała
I will deprive
będziesz pozbawiała
you will deprive
będzie pozbawiała
she will deprive
będziemy pozbawiały
we will deprive
będziecie pozbawiały
you all will deprive
będą pozbawiały
they will deprive
Conditional feminine tense
pozbawiałabym
I would deprive
pozbawiałabyś
you would deprive
pozbawiałaby
she would deprive
pozbawiałybyśmy
we would deprive
pozbawiałybyście
you all would deprive
pozbawiałyby
they would deprive
Conditional perfective feminine tense
pozbawiałabym była
I would have deprived
pozbawiałabyś była
you would have deprived
pozbawiałaby była
she would have deprived
pozbawiałybyśmy były
we would have deprived
pozbawiałybyście były
you all would have deprived
pozbawiałyby były
they would have deprived
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pozbawiałem
I deprived
pozbawiałeś
you deprived
pozbawiał
he deprived
pozbawialiśmy
we deprived
pozbawialiście
you all deprived
pozbawiali
they deprived
Future masculine tense
będę pozbawiał
I will deprive
będziesz pozbawiał
you will deprive
będzie pozbawiał
he will deprive
będziemy pozbawiali
we will deprive
będziecie pozbawiali
you all will deprive
będą pozbawiali
they will deprive
Conditional masculine tense
pozbawiałbym
I would deprive
pozbawiałbyś
you would deprive
pozbawiałby
he would deprive
pozbawialibyśmy
we would deprive
pozbawialibyście
you all would deprive
pozbawialiby
they would deprive
Conditional perfective masculine tense
pozbawiałbym był
I would have deprived
pozbawiałbyś był
you would have deprived
pozbawiałby był
he would have deprived
pozbawialibyśmy byli
we would have deprived
pozbawialibyście byli
you all would have deprived
pozbawialiby byli
they would have deprived
Impersonal
pozbawiano by
there would be deprived
pozbawiano by
there would be deprived

Examples of pozbawiać

Example in PolishTranslation in English
Ale to nie w porządku pozbawiać ich tej chwili z ojcem.But it seems a shame to deprive them of even a little more time.
Byłoby niegodziwym z naszej strony pozbawiać innych możliwości złożenia oferty.- Auction? - Auction, yes. It would be grossly unfair of us to deprive others of the chance to bid on the missing LaRue.
Jak pan może pozwolić, żeby ludzie myśleli że pan, lekarz, chce pozbawiać istoty ludzkie ich prawa do widzenia?How can you let people think that you, a doctor... want to deprive human beings of their right to see?
Jeśli udział w zajęciach nowicjuszek ją uszczęśliwi, to kim jestem żeby pozbawiać mojego śmiertelnego wroga takiej małej przyjemności w życiu?If some pledge class participation makes her happy, then who am I to deprive my mortal enemy of that small pleasure in life?
Nie chciałbym cię tego pozbawiać.I'd hate to deprive you of this.
/W imię Boga, najpotężniejszego Ojca, pozbawiam cię Komunii Ciała i Duszy naszego Pana...In the name of God, the all-powerful Father, I deprive you of the Communion of the Body and Blood of Our Lord.
W imię Boga, najpotężniejszego Ojca, Syna, i Ducha Świętego, i wszystkich świętych, pozbawiam cię Komunii Ciała i Duszy naszego Pana...In the name of God, the all powerful Father, Son, and Holy Ghost, and all of the saints, I deprive you of the Communion of the Body and Blood of Our Lord...
Co buntuje przeciwko wojnie... pozbawia człowieka jego indywidualnej bitwy.What's revolting about war... is that it deprives man of his own individual battle.
Uznanie równej wartości każdej istoty ludzkiej oznacza, że winniśmy być ślepi na tego typu względy, gdy nakładamy na kogoś ciężar lub pozbawiamy kogoś korzyści.Recognising the equal worth of every human being means that we should be blind to considerations of this type when we impose a burden on someone or deprive someone of
Hoechst twierdzi, że ustalenia Komisji zawarte w motywie 298 Decyzji, zgodnie z którymi kartel zakończył się najpóźniej w listopadzie 1996 r., pozbawiają podstawy faktycznej nakaz zawarty w art. 2 Decyzji.Hoechst maintains that the findings of the Commission set out at recital 298 to the Decision, namely that the cartel came to an end in November 1996 at the latest, deprive the order set out in Article 2 of the Decision of its factual basis.
Takie procedury umożliwiają bezstronne rozwiązywanie sporów i nie pozbawiają konsumenta ochrony prawnej zapewnianej przez prawo krajowe.Such procedures shall enable disputes to be settled impartially and shall not deprive the consumer of the legal protection afforded by national law.
Nie pozbawiaj jej, jaj dzieciństwa.Don't deprive her of her childhood.
Nie pozbawiaj mnie twojej miłości.Don't deprive me of your love.
Nie pozbawiaj nas tego widoku.Don't deprive us of them.
Nie pozbawiajcie człowieka „tunezyjskiego talerza” (popularne tunezyjskie danie), i nie pozbawiajcie nas informacji o tym, co się stało (w czasie rewolucji).Do not deprive the man from a Tunisian plate (a popular Tunisian dish), and do not deprive us from knowing what happened (during the uprising).
Interpretacja wyroku Trybunału przyjęta przez Komisję zakłada, że orzeczone unieważnienie opiera się na stwierdzeniu, iż decyzja 2003/757/WE pozbawiała niektóre przedsiębiorstwa możliwości korzystania z właściwych środków przejściowych, która powinna być im dana w celu dostosowania się do zmiany systemu podatkowego.Second, the Commission takes the Court's judgment to mean that the annulment is prompted by the finding that Decision 2003/757/EC deprived certain undertakings of the benefit of the appropriate transitional measures that should have been granted to them to enable them to adapt to the change of tax scheme.
Jakakolwiek inna wykładnia sprzyjałaby nieprzestrzeganiu przez dane państwo członkowskie wspomnianego postanowienia i pozbawiałaby go skuteczności (ww. wyrok w sprawie FNCE, pkt 16).Any other interpretation would have the effect of according a favourable outcome to the non-observance, by the Member State concerned, of the last sentence of Article 88(3) EC and would deprive it of its effectiveness (‘FNCE’, cited above, paragraph 16).
Jakakolwiek inna wykładnia sprzyjałaby nieprzestrzeganiu przez dane państwo członkowskie wspomnianego postanowienia i pozbawiałaby go skuteczności” 20.Any other interpretation would have the effect of according a favourable outcome to the nonobservance of that provision by the Member State concerned and would deprive it of its effectiveness.’ 20
Jeśli karą miało być zamknięcie w celi to odmawiając jej opuszczenia pozbawiałem ich tej broni.I deprived them of that weapon. I would not work in their shops. I would not eat their food.
Głodzili je, pozbawiali je snu... topili i resuscytowali.They starved them, deprived them of sleep... drowned and revived them again.
Rada uważa, że taki skutek byłby oczywiście sprzeczny z wolą prawodawcy, wyrażoną w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1049/2001, ponieważ pozbawiałby tego przepisu jakiejkolwiek praktycznej skuteczności”.The Council considers that such a result would be clearly contrary to the will of the legislator as it is expressed in Article 4(2) of Regulation No 1049/2001, since it would deprive that provision of any practical effect.’

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'deprive':

None found.
Learning languages?