Poinformować (to inform) conjugation

Polish
68 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
poinformuję
I will inform
poinformujesz
you will inform
poinformuje
he will inform
poinformujemy
we will inform
poinformujecie
you all will inform
poinformują
they will inform
Imperative
-
poinformuj
you inform!
niech poinformuje
let him/her/it inform
poinformujmy
let's inform
poinformujcie
you all inform
niech poinformują
let them inform
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poinformowałam
I informed
poinformowałaś
you informed
poinformowała
she informed
poinformowałyśmy
we informed
poinformowałyście
you all informed
poinformowały
they informed
Future feminine tense
poinformuję
I will inform
poinformujesz
you will inform
poinformuje
she will inform
poinformujemy
we will inform
poinformujecie
you all will inform
poinformują
they will inform
Conditional feminine tense
poinformowałabym
I would inform
poinformowałabyś
you would inform
poinformowałaby
she would inform
poinformowałybyśmy
we would inform
poinformowałybyście
you all would inform
poinformowałyby
they would inform
Conditional perfective feminine tense
poinformowałabym była
I would have informed
poinformowałabyś była
you would have informed
poinformowałaby była
she would have informed
poinformowałybyśmy były
we would have informed
poinformowałybyście były
you all would have informed
poinformowałyby były
they would have informed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poinformowałem
I informed
poinformowałeś
you informed
poinformował
he informed
poinformowaliśmy
we informed
poinformowaliście
you all informed
poinformowali
they informed
Future masculine tense
poinformuję
I will inform
poinformujesz
you will inform
poinformuje
he will inform
poinformujemy
we will inform
poinformujecie
you all will inform
poinformują
they will inform
Conditional masculine tense
poinformowałbym
I would inform
poinformowałbyś
you would inform
poinformowałby
he would inform
poinformowalibyśmy
we would inform
poinformowalibyście
you all would inform
poinformowaliby
they would inform
Conditional perfective masculine tense
poinformowałbym był
I would have informed
poinformowałbyś był
you would have informed
poinformowałby był
he would have informed
poinformowalibyśmy byli
we would have informed
poinformowalibyście byli
you all would have informed
poinformowaliby byli
they would have informed
Impersonal
poinformowano by
there would be informed
poinformowano by
there would be informed

Examples of poinformować

Example in PolishTranslation in English
! Poinformuję komitet wykonawczy. I myślę, że jest ktoś, kogo ty musisz poinformować.I'll inform the executive committee, and I believe there's one other person you need to inform.
" Chciałbym poinformować Waszą Cesarską Wysokość..."This has the intention to inform Your Majesty"...
"Chciałam cię poinformować że masz szansę zostać... dumnym ojcem pięcioletniego Koreańskiego chłopca." - Hej! - Czekaj."This is to inform you that you are about to become... the proud father of a five-year-old Korean boy."
"Droga Paris Geller, mamy zaczszyt poinformować cię... --""Dear Paris Geller, we are pleased to inform you --"
"Mam przyjemność poinformować państwa" "wyliczony podatek...""We are pleased to inform you" "estimated tax..."
- Lepiej poinformuj swojego szefa.You might want to inform your boss.
-Prosimy tylko, że kiedy chcesz coś zmienić, poinformuj nas o tym wcześniej, żeby Eton był przygotowany...Curt, we only ask that when you decide to make a change you simply inform us in advance, so Eton here is properly prepared, otherwise...
Aby uniknąć niejasności co do prawa pracy, poinformuj o tym odpowiednio wcześniej swoich pracowników.In order to avoid ambi-guities with regard to employment law you should inform youremployees at an early stage.
Bądź tak dobry i poinformuj jej matkę.Be a dear and inform the mother.
Dax, poinformuj Gwiezdną Flotę o wypadku.Dax, inform Starfleet of the accident.
"Tak, poinformujcie potencjalnie wrogie rasy o namiarach Ziemi.""Yes, inform potentially hostile species of the whereabouts of Earth.
A potem poinformujcie ochronę, ale niech ona o tym nie wie.And then inform security, but make sure the client is unaware.
Jeśli w jakimś momencie będziecie chcieli zrezygnować z kontynuacji kursu selekcji, poinformujcie o tym waszego instruktora.If at any time... you no longer wish to continue with the Selection course... inform a cadre member of your desire to withdraw.
Nieważne, poinformujcie o tym Główną Inspektor.Anyway, inform the IG.
- Mamo, poinformowałam cię i na tym koniec!I've just informed you, that's all.
... gdy poinformowałam go o moim wyjeździe w lipcu jego reakcja była taka, że nawet teraz nie znalazłabym powodu, dla którego miałabym z nim nie pójść...- To teach at Oral Roberts University opened up. When I informed him that I was leaving in July I recall that his response was that now I would no longer have an excuse for not going out with him. - I told him that I still preferred not to do so.
Chce, żebyś wiedział, że poinformowałam załogę o nowych dowodach, które wyszły na jaw.I just wanted you to know, Colonel, that I've informed the crew of the new evidence that's come to light.
I poinformowałam o tym Richarda, dlatego przyleciał tu osobiście.I informed Richard, that's why he came here personally.
Pokojówkę już poinformowałam, że Wasza Wysokość chcę małą zobaczyć.I have informed the chambermaid that Your Majesty wants to see the princess.
-Ustaliłaś, że nie brał i poinformowałaś o tym swoich szefów...You determined it was not, and you informed your bosses of this.
/Kilka lat temu Ciotka Reed omyłkowo /poinformowała cię, że umarłam.My dear uncle, Some years ago, my Aunt Reed mistakenly informed you that I had died.
1.3 W swojej opinii szczegółowej Rada poinformowała Rzecznika, iż zdecydowała się przyjąć projekt zalecenia i umożliwić skarżącej dostęp do rzeczonego arkusza.1.3 In its detailed opinion, the Council informed the Ombudsman that it had decided to accept the drarecommendation and to allow the complainant access to her own marked examination paper.
1.3 W szczegółowej opinii Rada poinformowała Rzecznika, iż zdecydowała się przyjąć jego projekt zalecenia.1.3 In its detailed opinion, the Council informed the Ombudsman that it had decided to accept his dra recommendation.
1.4 W swoich uwagach Komisja poinformowała Rzecznika że, w drodze wyjątku, gotowa jest do przyjęcia propozycji Rzecznika.1.4 In its opinion, the Commission informed the Ombudsman that it was, by way of exception, ready to accept the Ombudsman’s proposal.
2.2 Zgodnie z opinią Komisji, po otrzymaniu od skarżących listu elektronicznego z dnia 26 lutego 2002 r., poinformowała ona skarżących w dniu 28 lutego 2002 r. o sytuacji zaistniałej w związku z końcową płatnością i o rozpatrywaniu jej w kontekście przeprowadzonego audytu.2.2 According to the Commission, it informed the complainants on 28 February 2002 about the situation regarding the final payment and its examination in the context of this audit a er the complainants had sent an email on 26 February 2002.
"Nieokreślone lecz wiarygodne żródła poinformowały z Korporacją Hokejową Charlestown w sprawie kupna Ciefsów"'"Unidentified but reliable sources have informed the Times Herald that a St Petersburg, Florida retirement community is negotiating with the Charlestown Hockey Corporation for the purchase of the Chiefs."
Aby umożliwić jak największą elastyczność w odniesieniu do planowania przez rolników użytkowania gruntów, należy umożliwić wnoszenie poprawek do pojedynczych wniosków do czasu, kiedy zwykle miałby miejsce siew, pod warunkiem że zostały spełnione wszystkie wymagania szczególne, określone w różnych systemach pomocy, oraz że właściwe organy nie poinformowały jeszcze rolnika o błędach zawartych w pojedynczym wniosku, ani nie powiadomiły go o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli na miejscu w stosunku do części, której dotyczy poprawka.To allow as much flexibility as possible with regard to farmers planning concerning the use of area, they should be allowed to amend their single application until such dates where sowing would normally take place, provided that all the particular requirements under the different aid schemes are respected and that the competent authority has not yet informed the farmer of errors contained in the single application, nor notified an on-the-spot check which reveals errors, in relation to the part affected by the amendment.
Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformowały Komisję, że podjęły decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu.The delegated act may be published in the Official Journal of the European Union and enter into force before the expiry of that period, if the European Parliament and the Council have both informed the Commission of their intention not to raise objections.
Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu.The delegated act may be published in the Official Journal of the European Union and enter into force before the expiry of that period, if the European Parliament and the Council have both informed the Commission of their intention not to raise objections.
Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu.The delegated act may be published in the Official Journal of the European Union and enter into force before the expiry of that period if the European Parliament and the Council have both informed the Commission of their intention not to raise objections.
Aczkolwiek, zanim uderzycie w Księżyc, dla waszej informacji, powinienem wam powiedzieć, że poinformowałem prezydenta o tym co stało się na Mirandzie.Although, before you go putting the moon on your resume, I think you should both know that I have informed the President of what happened on Miranda.
Ależ poinformowałem was uprzednio.I so informed you thusly.
Biorę za to pełną odpowiedzialność. Kiedy dowiedziałem się o całej sprawie, niezwłocznie poinformowałem burmistrza, po czym w trybie natychmiastowym zwolniliśmy majora Colvina.I take full responsibility, and indeed... after I first learned of the matter, I informed the Mayor... and together we moved immediately... to relieve Major Colvin of his command.
Dziś rano poinformowałem burmistrza Lyle, że udostępnię miastu otwartą linię kredytową, wspomagając tym samym budżet kryzysowy ze skutkiem natychmiastowym.This morning, I informed Mayor Lyle that I am making available to the city an open line of credit to supplement the emergency budget, - effective immediately. - (Applause)
Gdy poinformowałem ją o jej odejściu z tego miejsca, stała się niepocieszona.When I informed her I would be removing her from her position here... she became inconsolable.
- Więc poinformowałeś Lorda i Lady Elms?So you informed Lord and Lady Elms?
Czemu nie poinformowałeś o tym rządu klingońskiego?Why have you not informed the Klingon government?
Czy poinformowałeś o tym wykładowcę?Have you informed your instructor?
Dzięki, że mnie poinformowałeś... ...wspólniku.Thanks for keepin' me informed, partner.
"Za tę niezmierzoną dobroć" "jak i pozostałe akcje dobroczynne, o których pan Carr Gomm" "mnie poinformował,"For this immeasurable kindness, as well as the many acts of mercy on behalf of the poor, of which Mr. Carr-Gomm has kept me informed,
- Departament Obrony poinformował nas, że przed wypadkiem agenta Muldera skontaktował się z panią ich pracownik.You're here because we've been informed by the Department of Defense... that prior to Agent Mulder's accident... you may have been contacted by a D. OLD. employee.
- Dr Damon poinformował mnie...- Dr. Damon has informed me...
- Ktoś źle cię poinformował.You've been misinformed.
- Lekarz poinformował mnie o tym co się stało.The doctor has informed me about what's happened.
Jak poinformowaliśmy Was wczoraj, jest on hospitalizacjowany na oddziale intensywnej terapi z uwagi na nadciśnienie tętnicze i arytmie serca.As we informed you yesterday, his hospitalization in intensive care is due to acute hypertension and cardiac arrhythmia.
Jednocześnie poinformowaliśmy bombowce... które widzieliście przed chwilą w powietrzu.At the same time, we've informed those Vindicator bombers... that you saw in the air before.
Już go poinformowaliśmy o zmianie trasy lotu.We have already informed him about change in flight plans.
Już ich poinformowaliśmy.They've already been informed.
Nie poinformowaliśmy o wszystkim Pia'i!aare, we havent informed pia at all!
Kiedy chciałem odejść, poinformowaliście mnie o sabotażu.That is when l requested to leave and you informed me of the sabotage.
Powiedzcie mi, że poinformowaliście go, że ma prawo do obecności obrońcy.Tell me you informed him he has a right to have an attorney present.
- I nie poinformowali rodziców, iść dalej.-I haven't informed my parents, you go ahead.
/Komendancie, moi doradcy poinformowali /mnie właśnie o potężnej eksplozji /w pobliżu jednej /z waszych baz rakietowych.My intelligence advisers have just informed me of a massive explosion near one of your missile facilities.
/Moi ludzie poinformowali mnie, że nie tylko odłączył pan generatory, ale ukradł pan główny ich element /uniemożliwiając ich ponowne uruchomienie.My men have informed me that not only have you disabled crucial generators, but you've stolen key components which make it impossible for them to be restored.
@nawaranegm: Podczas wizyty prezydenta w Niemczech niektórzy urzędnicy poinformowali egipskiego ministra spraw zagranicznych, żeby uczulił Morsiego na to, że jego zapach nie jest przyjemny.@nawaranegm: When the President visited Germany some officials informed the Egyptian foreign affairs ministry to alert Morsi that his smell is not nice
Daganianie poinformowali nas, że ten ZPM czymkolwiek jest, posiada wielką moc. A wielka moc przyda się każdemu. W szczególności Genii.The Daganians have informed us that this ZPM is an object of great power, and great power is of use to all people, especially the Genii.
Dodatkowo, poinformujesz ich, że będą mieli zapłacone za czas potrzebny na spełnienie tego przywileju.Additionally, you will inform them that they will be paid for their time off for this privilege.
Jeśli zobaczysz ludzkie dziecko... Najpierw mnie poinformujesz, zrozumiano?Well, if you do just happen to see the man cub... you will inform me first, understand?
.. Sąd poinformuje o następnym terminie... the court will inform you of the next date.
AW ERBN poinformuje komitet programowy o ustaleniach obserwatorów i może udostępnić publicznie streszczenie sporządzonego przez nich sprawozdania.The ERCEA will inform the programme committee of the observers’ findings and may make available publicly a summary of their report.
AW ERBN poinformuje komitet programu o wyborze ekspertów występujących w charakterze obserwatorów oraz o zakresie ich zadań.The ERCEA will inform the Programme committee of the choice of experts as observers, and their terms of reference.
Admirał poinformuje pana, że Enterprise ma obrać kurs na układ Prenaya. Będę potrzebowała tam prom z pilotem, na trzy do pięciu dni.The Admiral will inform you... that Enterprise will be asked to alter course to the Pernaia System... where I will need a shuttlepod and a pilot for three to five days.
/O wszelkich zmiananch poinformujemy Państwa niezwłocznie.We will inform you of any further development.
(zwane dalej „BdB”), które reprezentuje banki prywatne mające siedziby na terenie Niemiec, poinformowało Komisję m.in. o tym, że została lub zostanie wniesiona pożyczka na wspieranie budownictwa mieszkaniowego do obowiązkowego kapitału własnego, do którego wysokości odpowiada bank, banków krajów związkowych w Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie, Bawarii, Hamburgu i Berlinie, tzn. na rzecz banków: Westdeutsche Landesbank, Norddeutsche Landesbank, Landesbank Schleswig-Holstein, Hamburger Landesbank i Landesbank Berlin.(‘BdB’), an association representing private banks established in Germany, informed the Commission among other things that housing-promotion loans had been or would be transferred to the liable equity capital of the Landesbanks in North Rhine-Westphalia, Lower Saxony, Schleswig-Holstein, Bavaria, Hamburg and Berlin, i.e. the Westdeutsche Landesbank, the Norddeutsche Landesbank, the Landesbank Schleswig-Holstein, the Hamburger Landesbank and the Landesbank Berlin.
3.1 terytorium lub państwo trzecie pochodzenia zwierząt wskazane w rubryce I.1 jest wymienione w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013, a państwo członkowskie przeznaczenia wskazane w rubryce I.5 poinformowało opinię publiczną, że zezwala na przemieszczanie takich zwierząt na swoje terytorium, a towarzyszy imthe territory or third country of provenance of the animals indicated in Box I.1 is listed in Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 577/2013 and the Member State of destination indicated in Box I.5 has informed the public that it authorises the movement of such animals into its territory, and they are accompanied by
45-dniowy okres rozpoczyna się w dniu, w którym państwo członkowskie rozpatrujące wniosek o zezwolenie poinformowało państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy lub odwrotnie, że nie zgadza się z jego stanowiskiem, zgodnie z ust. 3.The 45-day period begins on the date on which the Member State examining the application for authorisation informed the rapporteur Member State or vice versa that it does not agree with the conclusion of the latter, in accordance with paragraph 3.
BdB poinformowało Komisję o dwóch kolejnych przeniesieniach majątku: pismem z dnia 6 sierpnia 1997 r. w Szlezwiku-Holsztynie na rzecz banku Landesbank Schleswig-Holstein oraz pismem z dnia 30 lipca 1998 r. w Hesji na rzecz Landesbank Hessen-Thüringen.By letters dated 6 August 1997 and 30 July 1998, the BdB informed the Commission of two further transfers of assets, to Landesbank Schleswig-Holstein in Schleswig-Holstein and Landesbank Hessen-Thüringen in Hessen.
Bez uszczerbku dla szczegółowych krajowych przepisów dotyczących likwidacji obowiązkowej, likwidacja UCITS podstawowego następuje nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od chwili, kiedy poinformowało wszystkich posiadaczy swoich jednostek i właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS powiązanych o podjęciu wiążącej decyzji o likwidacji.Without prejudice to specific national provisions regarding compulsory liquidation, the liquidation of a master UCITS shall take place no sooner than three months after the master UCITS has informed all of its unit-holders and the competent authorities of the feeder UCITS home Member State of the binding decision to liquidate.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'inform':

None found.
Learning languages?