Oznaczać (to mean) conjugation

Polish
52 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
oznaczam
I mean
oznaczasz
you mean
oznacza
he/she/it means
oznaczamy
we mean
oznaczacie
you all mean
oznaczają
they mean
Imperfective future tense
będę oznaczać
I will mean
będziesz oznaczać
you will mean
będzie oznaczać
he/she/it will mean
będziemy oznaczać
we will mean
będziecie oznaczać
you all will mean
będą oznaczać
they will mean
Imperative
-
oznaczaj
you mean!
niech oznacza
let him/her/it mean
oznaczajmy
let's mean
oznaczajcie
you all mean
niech oznaczają
let them mean
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
oznaczałam
I meant
oznaczałaś
you meant
oznaczała
she meant
oznaczałyśmy
we meant
oznaczałyście
you all meant
oznaczały
they meant
Future feminine tense
będę oznaczała
I will mean
będziesz oznaczała
you will mean
będzie oznaczała
she will mean
będziemy oznaczały
we will mean
będziecie oznaczały
you all will mean
będą oznaczały
they will mean
Conditional feminine tense
oznaczałabym
I would mean
oznaczałabyś
you would mean
oznaczałaby
she would mean
oznaczałybyśmy
we would mean
oznaczałybyście
you all would mean
oznaczałyby
they would mean
Conditional perfective feminine tense
oznaczałabym była
I would have meant
oznaczałabyś była
you would have meant
oznaczałaby była
she would have meant
oznaczałybyśmy były
we would have meant
oznaczałybyście były
you all would have meant
oznaczałyby były
they would have meant
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
oznaczałem
I meant
oznaczałeś
you meant
oznaczał
he meant
oznaczaliśmy
we meant
oznaczaliście
you all meant
oznaczali
they meant
Future masculine tense
będę oznaczał
I will mean
będziesz oznaczał
you will mean
będzie oznaczał
he will mean
będziemy oznaczali
we will mean
będziecie oznaczali
you all will mean
będą oznaczali
they will mean
Conditional masculine tense
oznaczałbym
I would mean
oznaczałbyś
you would mean
oznaczałby
he would mean
oznaczalibyśmy
we would mean
oznaczalibyście
you all would mean
oznaczaliby
they would mean
Conditional perfective masculine tense
oznaczałbym był
I would have meant
oznaczałbyś był
you would have meant
oznaczałby był
he would have meant
oznaczalibyśmy byli
we would have meant
oznaczalibyście byli
you all would have meant
oznaczaliby byli
they would have meant
Impersonal
oznaczano by
there would be meant
oznaczano by
there would be meant

Examples of oznaczać

Example in PolishTranslation in English
- A to co ma oznaczać?- What's that supposed to mean?
- Co ma oznaczać to spojrzenie?- What's that look supposed to mean?
To znaczy, że oznaczam niezakończone sprawy, więc każdy, kto taką sprawę prowadzi wie, że FBI zwraca na nią szczególną uwagę.It just means that the cases, The unsolved ones, i tag them, So whoever's investigating them
Coś dla mnie oznaczasz.You mean something to me.
! To oznacza, że zarzucają rażące zaniedbanie.That means they're alleging gross negligence.
" Nie wtrącaj się" oznacza zamknij się.Doyou understand that "mind your own business" means "shut up"?
"...oznacza to walkę w najcięższej bitwie w jakiej dane było walczyć ludzkości...""...means to fight the hardest battle, which any human being can fight..."
"7" oznacza, że zmieni zdanie w ciągu tygodnia. Od 3.Less than seven means the next seven days.
"A jeśli to oznacza, że kochasz..." "...bądź bardziej zdecydowany..." "...i wykorzystaj szanse."If it means you're loved in the end be much more aggressive because you will get a chance.
My oznaczamy istnienie aspektu mentalnego, którego oni nie rozumieją.Us being here means there's a mental side to it that they don't get.
"Dwa stuknięcia oznaczają ""odwołane"" tak przy okazji."Two taps meant "abort," by the way.
"Interesujące" zwykle oznaczają "złe".oh. "interesting" usually means "bad."
"Trzy kukły w grze" oznaczają trzech wrogów."Three bogies in play" means three enemies involved.
"szare włosy" oznaczają szary dach, a "rezydencko" oznacza że powinien szukać białego domu."gray hair" means a gray roof, and "presidential" means he should be looking for a white house.
"zespoły wewnętrzne reaktora" oznaczają dowolną większą strukturę wewnątrz zbiornika reaktora wypełniającą jedną lub więcej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania elementów paliwowych, kierowanie przepływem chłodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie osłon radiacyjnych zbiornika reaktora i oprzyrządowania wewnątrzrdzeniowego.'nuclear reactor internals' means any major structure within a reactor vessel which has one or more functions such as supporting the core, maintaining fuel alignment, directing primary coolant flow, providing radiation shields for the reactor vessel, and guiding in-core instrumentation.
62 rany, i żadna z nich nie oznaczała dla niego śmierci.Sixty-two wounds, and not one of them meant to kill him
Albo i nie, jeśli jego ugoda oznaczała, że pójdziemy na dno.Or he wouldn't if his deal meant us going down.
Ciemność oznaczała, że byłam bezpieczna.The dark meant I was safe.
Ciężka praca oznaczała szczęście i sukcesy.Hard work meant happiness and success.
Co więcej, prędkość kampera Jeremiego oznaczała, że wakacje innych też były zrujnowane.'What's more, the speed of Jeremy's motorhome 'meant that everyone else's holiday was ruined, too.'
- Te zachodzące na siebie oznaczały zaćmienie.- The overlapping ones meant an eclipse.
.. ale ciężkie uszkodzenia rdzenia kręgowego oznaczały ... Było to zajęcie Ethana..".. but serious injuries to his spinal cord meant that he would never walk again."
Choć odwoływały się do filmów, konferencja ProTon Europe oraz szczyt Gate2Growth (G2G) oznaczały poważne rozmowy.Regardless of the film references, the ProTon Europe conference and Gate2Growth (G2G) Summit meant serious business.
Chwila refleksji historycznej wykaże, że — po bliższej analizie —wypowiedzi na temat „równości” często oznaczały „równość traktowania pod szczególnymi względami dla osób znajdujących się wewnątrz magicznego kręgu”, a nie „równość traktowania pod każdym istotnym względem dla bezwzględnie wszystkich osób”.A moment’s historical reflection will show that statements about ‘equality’, when deconstructed, have often meant ‘equality of treatment, in particular respects, for those inside the magic circle’ rather than ‘equality of treatment in every relevant respect for absolutely everyone’.
Crack oznaczał pieniądze, pieniądze oznaczały władzę... a władza oznaczała wojnę.Crack meant money, money meant power... and power meant war.
Ekstrapolacja tych danych na wszystkie chińskie przedsiębiorstwa oznaczałaby, że obecnie w ChRL istnieją wolne moce produkcyjne wynoszące ponad 30 tys. ton.Extrapolating this information to all Chinese companies would mean that a spare capacity of more than 30 thousand tonnes currently exists in the PRC.
Fakt, że taka definicja rynku oznaczałaby, że miejsca sprzedawane na loty regularne wykonywane przez inne linie lotnicze musiałyby zostać włączone we właściwy rynek asortymentowy, nie może służyć jako przyzwolenie na pominięcie tej informacji przez KLM.The fact that such a market definition would mean that seats sold on scheduled flights performed by other airlines might also have to be included into the relevant product market cannot serve to allow KLM to omit this information.
Interpretacja pojęcia „możliwość wykorzystania po przystąpieniu”, jak wynika z decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2004 r., oznaczałaby, że tylko trwający lub zagrażający spór mógłby być uznany za fakt, który uniemożliwia skorzystanie ze środków pomocowych po przystąpieniu.The Commission’s concept of ‘applicability after’ as applied in its decision of 14 July 2004 would mean that only pending or threatened litigation could be considered being not applicable after accession.
Jednak rozmowa z kimś innym oznaczałaby, że kolejne osoby dowiedzą się o sprawie.But speaking with someone else would mean more people knowing about my situation. I'll do anything I can.
Jednakże, odmowa prawa do zgłoszenia zarzutów przez osoby poszkodowane, tylko dlatego, że wielu innych także zostało poszkodowanych, oznaczałaby, iż najbardziej bezprawne i szeroko stosowane metody działania rządu, nie podlegają niczyjej krytyce.being surveilled, no one has standing to sue. Uh, however, to deny standing to persons who are injured simply because many others are also injured would mean that the most injurious and widespread government actions could be questioned by nobody.
Jeszcze bardziej znaczący jest jednak fakt, że tego rodzaju transakcje dokonywane w celu spłaty odsetek oznaczałyby pozbywanie się przez przedsiębiorstwo swojego najważniejszego majątku tylko w celu obsługi zadłużenia.Even more importantly, such land sales to service the debt would mean that the company would be getting rid of its main assets just to service debt.
W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby cło zostało w całości przeniesione na konsumentów, oraz przy założeniu niezmiennych poziomów przywozu i cen, cła antydumpingowe oznaczałyby roczny dodatkowy koszt na gospodarstwo domowe wynoszący mniej niż 1 EUR. Obliczenia te przeprowadzono na podstawie wielkości i wartości przywozu w OD, proponowanego poziomu ceł i liczbie gospodarstw domowych w Unii.In the unlikely event that the duty is fully passed onto consumers and, assuming that import levels and prices remain the same, the anti-dumping duties would mean a yearly extra cost per household of less than EUR 1. Such calculation is based on the IP import volumes and values, the proposed level of the duties and the number of households in the Union.
"Razem" oznaczał zakaz wychodzenia na tydzień."Together" meant I was kept in the house for a week.
"talent" oznaczał "ciężar?""talent" meant "weight?"
'Ścieżka zaprowadziła mnie na główną drogę, 'ale wypadek z traktorem oznaczał, 'że nie jechałem już najszybszym samochodem na świecie.'The track had indeed taken me back to the road, 'but the accident with the tractor meant 'I was no longer driving the fastest car in the world.'
- Jak myślisz, co oznaczał ten pocałunek?What do you thin the kiss meant?
/Ale koniec paliwa, oznaczał /koniec elektryczności i energii atomowej.But the end of gasoline meant the end of electricity, nuclear power.
Gdyby przykładowo bilans na koniec roku 1999 ustalono na 1,3 mld DKK, wymóg 20 % solidności oznaczałby kapitał własny w wysokości przynajmniej 260 mln DKK.If the balance sheet at the end of 1999 was set, for example at DKK 1,3 billion, a requirement for 20 % solidity would mean equity capital of at least DKK 260 million.
Komisja wydaje się sugerować, że jeśli w dwóch odrębnych jurysdykcjach podatkowych w tym samym Państwie istnieją podatki, nawet jeśli formalna procentowa stawka podatkowa jest ta sama, fakt stosowania różnych zwolnień lub przyznawania różnych ulg oznaczałby, że spółki korzystające z ulgi lub zwolnienia otrzymywałyby pomoc, jeśli w sytuacji, kiedy wszystkie inne rzeczy byłyby takie same, płaciłyby wyższą stawkę podatku w tej drugiej jurysdykcji.The Commission appears to suggest that if there are taxes in two separate tax jurisdictions in the same State, even if the formal percentage tax rate is the same, the fact that different exemptions apply or different allowances are given would mean that the companies getting the allowance or exemption would be in receipt of aid if, all other things being equal, they would have paid a higher rate of tax in the other jurisdiction.
Ponadto tego rodzaju brak wydajności oznaczałby, że rentowność przemysłu unijnego byłaby niska od wielu lat, jak również tego rodzaju stwierdzenie nie wyjaśnia zmniejszenia udziałów w rynku, spadku wielkości sprzedaży i rentowność, co miało miejsce w okresie od 2009 r. do OD.Furthermore any such inefficiency would mean that Union industry profitability would have been low for many years and this kind of claim does not explain the loss of market share, sales volume and profitability which occurred from 2009 to the IP.
Powrót do Europy oznaczałby życie w niejakim dobrobycie... i znaczne poświęcenie. Oraz, jak sądzę, brak nadziei.Returning to Europe would mean a life of some comfort and considerable sacrifice and I would think, no hope.
Prowadzenie takiej polityki cenowej aby udział każdego sposobu transportu w rynku odzwierciedlał stopień jego oddziaływania na środowisko oznaczałby ustanowienie bliższego związku między ceną płaconą przez użytkownika i całkowitymi wewnętrznymi i zewnętrznymi kosztami transportu.Adjusting policy so that the market share taken by each transport mode reflects its environmental impacts would mean establishing a closer link between the prices paid by users and the total internal and external costs of transport.
"Nieważne, jak ciężko pracuję, nieważne przez ile godzin, nie mogę uciec od tego, co zrobiłam i co to oznaczało.No matter how hard I work, no matter how long the hours, I can't escape from what I did and what it meant, the full extent of which I am only now beginning to grasp.
"Oglądanie zachodu słońca, zawsze czyniło Zoomera odrobinę smutnym, ponieważ oznaczało to pójście spać, a wszystkie fajne, dzienne sprawy dobiegały końca."Watching the sun set always made Zoomer a little sad. "Because that meant bedtime and all the day's fun was done."
"To oznaczało, że zostawimy ślady jak tylko się z niej ruszymy"{y: I}This meant we'd leave sign "the moment we moved off", {y:
"W puszce" oznaczało, że będzie ukryta w koszu na śmierci przed toaletą.And "In the can" meant in the trash outside a public restroom. Hmm.
"co dla Bastiana oznaczało, nowy pokój, nowe sąsiedztwo,"which, for Bastian, meant a new room, a new neighbourhood,
"I oznaczałoby to, że Suzujiro jest bez wątpienia starszym bratem Babci."And it would mean that Suzujiro is definitely the elder brother of Grandma.
"Mniej zabójcze" oznaczałoby kierunkową broń energetyczną,Less lethal would mean Directed energy weapons,
"Wykładnicze" oznaczałoby, że przyrost jest proporcjonalny do ilości. Poprawnym matematycznie zwrotem byłoby "spore"."exponential" would mean that the growth rate is proportionate to its size, so,yeah,the mathematically correct term would be...
- Ale to oznaczałoby, że...But that would mean...
- Co oznaczałoby...Which would mean...

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'mean':

None found.
Learning languages?