Opublikować (to publish) conjugation

Polish
71 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
opublikuję
I will publish
opublikujesz
you will publish
opublikuje
he will publish
opublikujemy
we will publish
opublikujecie
you all will publish
opublikują
they will publish
Imperative
-
opublikuj
you publish!
niech opublikuje
let him/her/it publish
opublikujmy
let's publish
opublikujcie
you all publish
niech opublikują
let them publish
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
opublikowałam
I published
opublikowałaś
you published
opublikowała
she published
opublikowałyśmy
we published
opublikowałyście
you all published
opublikowały
they published
Future feminine tense
opublikuję
I will publish
opublikujesz
you will publish
opublikuje
she will publish
opublikujemy
we will publish
opublikujecie
you all will publish
opublikują
they will publish
Conditional feminine tense
opublikowałabym
I would publish
opublikowałabyś
you would publish
opublikowałaby
she would publish
opublikowałybyśmy
we would publish
opublikowałybyście
you all would publish
opublikowałyby
they would publish
Conditional perfective feminine tense
opublikowałabym była
I would have published
opublikowałabyś była
you would have published
opublikowałaby była
she would have published
opublikowałybyśmy były
we would have published
opublikowałybyście były
you all would have published
opublikowałyby były
they would have published
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
opublikowałem
I published
opublikowałeś
you published
opublikował
he published
opublikowaliśmy
we published
opublikowaliście
you all published
opublikowali
they published
Future masculine tense
opublikuję
I will publish
opublikujesz
you will publish
opublikuje
he will publish
opublikujemy
we will publish
opublikujecie
you all will publish
opublikują
they will publish
Conditional masculine tense
opublikowałbym
I would publish
opublikowałbyś
you would publish
opublikowałby
he would publish
opublikowalibyśmy
we would publish
opublikowalibyście
you all would publish
opublikowaliby
they would publish
Conditional perfective masculine tense
opublikowałbym był
I would have published
opublikowałbyś był
you would have published
opublikowałby był
he would have published
opublikowalibyśmy byli
we would have published
opublikowalibyście byli
you all would have published
opublikowaliby byli
they would have published
Impersonal
opublikowano by
there would be published
opublikowano by
there would be published

Examples of opublikować

Example in PolishTranslation in English
"że chcielibyśmy opublikować pana krótki opowiadanie w naszym letnim wydaniu s-f jako element '20 under 20'""That we would like to publish your short story In our summer fiction issue featuring '20 under 20.'"
- Chcesz to opublikować?You want to publish this?
- Masz zamiar to opublikować?- So,are you going to publish it?
- Nie powiedziałem, że zamierzam go opublikować.- I didn't say I was going to publish it.
- aby go opublikować.- to publish it.
"Tylko to opublikuj, a wylecisz na zbity pysk!""You publish that and you're out on your ass! "
Jeżeli będzie to okropne opowiadanie, co tam, opublikuj je i tak.If it contradicts a good story, hell, publish it anyway.
Po prostu to opublikuj.You just publish it.
Poczekaj kilka lat i opublikuj je.Wait a few years and then publish them.
Tak... teraz opublikuj... tylko prawdę o nas, w porządku.So... nowpublish... only the truth about us, okay. Brother.
Dobre zdjęcie, opublikujcie je!Good photograph, publish it!
Ale zrobiłam to, co zrobiłby każdy dobry nauczyciel, kiedy opublikowałam esej Sam.- I'm proud of you. But I did what any good teacher would do when I published sam's essay in the school paper.
Czuję, że mogę zdobyć Pulitzera, Choć dotychczas opublikowałam jeden tom wierszy, na własny koszt.I feel I am owed a Pulitzer Prize, even though I've only published one book I paid for myself.
Jeszcze tego nie opublikowałam, skąd to masz?It hasn't been published yet, I'm still working on it. Where did you get this?
Spojrzałam, zobaczyłam je, wzięłam i opublikowałam. - Ukradłaś.-I saw them, I published them.
Właśnie opublikowałam raport na ten temat w "Czasopiśmie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej"As a matter of fact, I've just published a paper on this in the "journal of plastic and reconstructive surgery"
- Nie mogę uwierzyć, że to opublikowałaś. /-I can't believe you published this.
Chcę tylko wiedzieć, dlaczego opublikowałaś mój manifest.I just want to know why you published my manifesto.
Jesteś szefem Wydziału Historii na Uniwersytecie, ostatnio opublikowałaś książkę "Zmienne koncepcje szczęścia"You're Chairperson of the History Department... and you've just published Changing Concepts of Happiness.
Kira Klay nie żyje, ponieważ coś ci powiedziałem, a ty to opublikowałaś.Kira Klay is dead because of what I told you and what you published.
Tydzień temu opublikowałaś historię, że agentka CIA była w związku - z zamachowcem z Langley.A week ago, you published a story that an unnamed CIA officer was in a romantic relationship with the Langley Bomber.
(2003), Komisja opublikowała w grudniu 2002 r. komunikat(1)prezentujący dokonane postępy oraz wybrane dobre praktyki, a jednocześnie wskazujące bariery realizacji „dwojakiego podejścia” (to znaczy połączenia specyficznych środków na rzecz kobiet i uwzględniania problematyki równości płci we wszystkich politykach).In December 2002, in advance of the mid-term evaluation of the programming period in 2003, the Commission published a Communication(1) which included a progress report, a selection of good practices and also identified the obstacles to the implementation of the ’twin-track‘ approach (the combination of specific measures in support of women and the integration of gender mainstreaming in policy areas).
- Ale sprawdzałem, czy coś opublikowała.Not that l didn't check to see if she's published.
- Lepiej, gdybym to opublikowała.- Be better if I had it published.
/49 letni Davis przyznał się, /że spowodował śmierć trzech tutejszym mężczyzn, /używając książki, /którą opublikowała jego firma, /która to doradza starszym kobietom, /jak uwodzić młodszych mężczyzn.The 49-year-old Davis reportedly confessed to luring three local men to their deaths, using a book his company published that advises older women how to seduce young men.
10 stycznia Komisja Europejska opublikowała swój Strategiczny Przegląd Energetyczny.On 10 January, the European Commission published its Strategic Energy Review.
20 marca, aktualności Sina opublikowały ten oto komentarz :On March 20, Sina news published this commentary:
A media to opublikowały i dodały świeżych plotek.And media published the news adding gossips.
Brukowce opublikowały zdjęcia.Tabloid published some photos.
Jednakże władze włoskie nie opublikowały żadnego odpowiedniego ogłoszenia przed 31 grudnia 1999 r., czyli przed dniem wygaśnięcia systemu pomocy 1997–1999.However, the Italian authorities published no relevant invitation to apply before 31 December 1999, when the 1997-1999 aid scheme expired.
Media opublikowały moje zdjęcia bez mojej zgody.And I know that different media have published my face without my consent.
Gdy opublikowałem "Marijuana reconsidered", w ostatnim rozdziale przewidziałem, że gdy ludzie zrozumieją te rzeczy o marihuanie, prohibicja odejdzie w niepamięć, w czasie 10 lat.When I published "Marijuana Reconsidered,". I, in the last chapter, predicted that once people understood these things about marijuana, the Prohibition would be gone, and it would be gone in ten years.
Gdy opublikowałem, że przechodze na emeryturę.I published that I had retired.
Gdy opublikowałem, że przechodzę na emeryturę, oficjanie to przyznałem.I published that I had retired. I said officially that I had retired.
Kiedy opublikowałem pierwszy artykuł w Amerykańskim Roczniku Matematycznym, zostałem zaproszony na weekend do pensjonatu w Santa Barbara.When I published my first article in the American Journal of Mathematics, I was invited to spend the weekend at a bed-and-breakfast in Santa Barbara. Yeah?
Nic nie opublikowałem.No, I've never been published.
- A może ty coś opublikowałeś?Who else has had anything published here?
A kiedy ostatni raz ty coś opublikowałeś? - W latach 80.?- Actually, come to think of it, when was the last time you even published a paper?
A tak przy okazji, Moody, kiedy po raz ostatni coś opublikowałeś?When was the last time, by the way, that you published anything, Moody?
Ale opublikowałeś to wszystko.But you had all that stuff published.
Czemu nie opublikowałeś tego, co Fisk zrobił ojcu?Why haven't you published the story about what Fisk did to his father?
"Dźwięk i wściekłość" nie byłaby wydawana już w latach czterdziestych, gdyby Malcolm Cowley nie opublikował "The Portable Faulkner".The Sound and the Fury would have gone out of print in the 40's if Malcolm Cowley hadn't published The Portable Faulkner.
"L'Havana Times" opublikował szczegółowy post na temat biografii autora, włączając w to kontrowersyjną przyjaźń z Fidelem Castro :Havana Times published an in-depth post about the author's life, including his controversial friendship with Fidel Castro:
"Le Listener" opublikował jedną z moich nowelThe others were all so stiff and serious. You've got a real talent for writing. I've had a story published in The Listener.
"Przegląd Chrześcijański" właśnie opublikował wcześniejszą recenzję mojej książki.The New Christian Reader just published an advance review of my cookbook!
"Royal College Journal of Medicine" opublikował odkrycia dr Singupty, których wyniki badań na szczurach są wielce obiecujące.The Royal College Journal of Medicine published Dr. Singupta's findings, which showed great promise in rats.
- Tak, ale nie na długo. Rozeszli się zanim opublikowaliśmy jego pierwszą powieść.- Yes, he didn't last, they went their separate ways before the first novel was published.
Mimo że nie opublikowaliśmy jego zdjęć.Even though we weren't the people who published the photos in the first place. Big mistake!
Od pierwszego postu Rebecci opublikowaliśmy ponad 88,000 artykułów.Since Rebecca’s first post we’ve published over 88,000 more articles.
Przez pierwszych 5 lat opublikowaliśmy w czasopismach blisko 30 artykułów.In the first few years alone, we published close to 30 journal articles between us.
Spójność tych aspektów ma zapewnić nasz podręcznik jakości, który opublikowaliśmy w marcu.Ensuring the coherence of these aspects is our quality manual, which we published in March.
Dr Ortese, wraz z Dante Morneau opublikowaliście razem kilka prac badawczych.Dr. Ortese, as partners with Dante Morneau you published several research papers together.
- Gdyby opublikowali resztę...If they'd published the rest of the quote...
A później opublikowali go w The Atlantic Monthly.And they published it in The Atlantic Monthly.
Blogerzy diaspory wyrazili również swoje obawy związane z bezpieczeństwem mężczyzny, który został aresztowany przed rozpoczęciem Mszy Papieskiej w Santiago de Cuba za krzyczenie „Precz z komunizmem!” i opublikowali tłumaczenie wywiadu z matką mężczyzny.Diaspora bloggers also expressed concern about the safety of the man who was arrested before the start of a Papal Mass in Santiago de Cuba for shouting "Down with communism!" and published a translation of an interview with the man's mother.
Bomber spisał manifest, który chciał, byśmy opublikowali, ale nie w gazecie krajowej, a w Seattle Ledger.Bomber's written a manifesto he wants published, But not in the national newspaper He wants it published in the seattle ledger
Ci, którzy ja opublikowali, okazali juz sympatie naszym przeciwnikom.We must bear in mind that those who published it... have already shown their sympathy for the other ticket.
I opublikuję ją na pierwszej stronie Charleston Herald, jeśli pomoże mi to znaleźć tego, kto wrobił Lexi Simms w morderstwo.And I will publish it on the front page of the Charleston Herald if it will help me find out who framed Lexi Simms for murder.
Jestem redaktorem i opublikuję ten artykuł.I'm an editor, and I will publish that article.
Jeśli pan opublikuje tą historię, obiecuję panu, że ja opublikuję moje wyniki.You publish this story, and I promise you, I will publish my findings.
Napisz interesujący artykuł a ja to opublikuję.You get me a juicy interview, and I will publish it.
A teraz, jeśli chcesz sfałszować robotę papierkową, chcę od ciebie obietnicy, że opublikujesz dokumentację tego przypadku.Now, if you wanna fusìdge the paperwork, I want a promise from you that you will publish a paper on the case. Will you?
Do celów niniejszej Umowy Szwajcaria opublikuje odniesienie do zharmonizowanych norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 dyrektywy 89/106/EWG.For the purpose of this Agreement, Switzerland will publish the reference of the European harmonised standards for construction products after their publishing in the Official Journal of the European Union according to Article 7 of the Directive 89/106/EEC.
Jutro gazety opublikują artykuł o morderstwach.Tomorrow the paperwill publish an article about the murders.
Kobiece magazyny to opublikują albo ktoś wrzuci monetę do twojego kubka.A woman's magazine will publish it or someone will drop a coin in your begging bowl.
Może się tak zdarzyć między innymi, w przypadku gdy żaden wydawca komercyjny nie opublikowałby informacji, nie posiadając takiego wyłącznego prawa.This may be, inter alia, the case if no commercial publisher would publish the information without such an exclusive right.
"Centrum Bezpiecznej Żywności" z Waszyngtonu opublikowało pracę... na temat farmerów pozwanych przez Monsanto za naruszenia praw patentowych.The Centre for Food Safety in Washington D.C. published a study on farmers sued by Monsanto for having not respected its seed patents.
20 sierpnia WHO opublikowało klip na YouTube prezentujący trzy osoby wyleczone z eboli: Saah Tambah i Harrison Sakilla z Liberii i Matu Kamara z Sierra Leone.20, the WHO published a video on YouTube showcasing three of those survivors: Saah Tambah and Harrison Sakilla from Liberia and Matu Kamara from Sierra Leone.
25 lutego 2011, dwa dni po tym jak Global Voices opublikowało ten artykuł, Serbskie Ministerstwo Obrony wydało oświadczenie, w którym zaprzecza udziałowi serbskiego wojska w tłumieniu zamieszek w Libii.Two days after Global Voices published this story, the Serbian Ministry of Defence issued a statement on 25 February, 2011, denying Serbian military involvement to the Libyan civil unrest.
Aby ułatwić sporządzenie przedmiotowej oceny skutków, ministerstwo opublikowało „wskaźniki wpływu” na stronie internetowej: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx?subj=effectenmatrixTo facilitate the drawing up of such an impact assessment the Ministry has published an ‘impact indicator’ on the internet: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx?subj=effectenmatrix
CCC opublikowało ostateczne zasady regulujące wymieniony program, które zostały skodyfikowane w kodeksie przepisów federalnych (Code of Federal Regulations – C.F.R.) jako 7 C.F.R.The CCC published a final rule that established regulations for the scheme, which were codified in the Code of Federal Regulations as 7 C.F.R.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'publish':

None found.
Learning languages?