Opracowywać (to develop) conjugation

Polish
18 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
opracowuję
I develop
opracowujesz
you develop
opracowuje
he/she/it develops
opracowujemy
we develop
opracowujecie
you all develop
opracowują
they develop
Imperfective future tense
będę opracowywać
I will develop
będziesz opracowywać
you will develop
będzie opracowywać
he/she/it will develop
będziemy opracowywać
we will develop
będziecie opracowywać
you all will develop
będą opracowywać
they will develop
Imperative
-
opracowuj
you develop!
niech opracowuje
let him/her/it develop
opracowujmy
let's develop
opracowujcie
you all develop
niech opracowują
let them develop
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
opracowywałam
I developed
opracowywałaś
you developed
opracowywała
she developed
opracowywałyśmy
we developed
opracowywałyście
you all developed
opracowywały
they developed
Future feminine tense
będę opracowywała
I will develop
będziesz opracowywała
you will develop
będzie opracowywała
she will develop
będziemy opracowywały
we will develop
będziecie opracowywały
you all will develop
będą opracowywały
they will develop
Conditional feminine tense
opracowywałabym
I would develop
opracowywałabyś
you would develop
opracowywałaby
she would develop
opracowywałybyśmy
we would develop
opracowywałybyście
you all would develop
opracowywałyby
they would develop
Conditional perfective feminine tense
opracowywałabym była
I would have developed
opracowywałabyś była
you would have developed
opracowywałaby była
she would have developed
opracowywałybyśmy były
we would have developed
opracowywałybyście były
you all would have developed
opracowywałyby były
they would have developed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
opracowywałem
I developed
opracowywałeś
you developed
opracowywał
he developed
opracowywaliśmy
we developed
opracowywaliście
you all developed
opracowywali
they developed
Future masculine tense
będę opracowywał
I will develop
będziesz opracowywał
you will develop
będzie opracowywał
he will develop
będziemy opracowywali
we will develop
będziecie opracowywali
you all will develop
będą opracowywali
they will develop
Conditional masculine tense
opracowywałbym
I would develop
opracowywałbyś
you would develop
opracowywałby
he would develop
opracowywalibyśmy
we would develop
opracowywalibyście
you all would develop
opracowywaliby
they would develop
Conditional perfective masculine tense
opracowywałbym był
I would have developed
opracowywałbyś był
you would have developed
opracowywałby był
he would have developed
opracowywalibyśmy byli
we would have developed
opracowywalibyście byli
you all would have developed
opracowywaliby byli
they would have developed
Impersonal
opracowywano by
there would be developed
opracowywano by
there would be developed

Examples of opracowywać

Example in PolishTranslation in English
Co tu opracowywać?What's to develop?
Dodatkowo, aby skuteczniej zaspokajać potrzeby obywateli i decydentów Europy, EAŚ będzie nadal opracowywać bardziej zintegrowane wskaźniki, łączące wymiar ekologiczny, ekonomiczny i społeczny z wymiarem terytorialnym.In addition, to meet the needs of citizens and policy-makers across Europe most effectively, the EEA will continue to develop more integrated indicators that combine the environmental, economic and social dimensions as well as the territorial dimension.
Dzięki temu Unia Europejska będzie mogła bezpośrednio współpracować z rządem jedności narodowej oraz opracowywać nowe programy pomocy na rzecz ludności Zimbabwe, które zostaną uruchomione w ramach kolejnego Europejskiego Funduszu Rozwoju.This will allow the European Union to work directly with the Government of National Unity and to develop new assistance programmes for the benefit of the people of Zimbabwe under the next European Development Fund.
- Wiem, opracowuję zastosowanie równania dla FBI, może będziesz mi nawet w stanie pomóc.No, I'm developing an application for the FBI. You know what?
- Powiedziałeś mi, że opracowujemy - nowe protokoły leczenia.You told me you were just developing new treatment protocols.
Ale opracowujemy możliwość tworzenia maszyn bezzałogowych.But we are developing the capacity to build unmanned vehicles.
Lek, który opracowujemy... zmieni twoje życie w sposób, którego nie potrafisz sobie wyobrazić.The drug that we're developing, It'll change your life In ways you can't possibly imagine.
My tymczasem opracowujemy technologie, jesteśmy z siebie dumni i myślimy, że tylko my uczestniczymy w grze.Stay away... But in the meantime, we develop technology, we get all proud of ourselves and think, oh, we're the only game in town here.
Agencje narodowe, o których mowa w art. 28, opracowują spójną politykę dotyczącą skutecznego rozpowszechniania i wykorzystywania wyników działań wspieranych w ramach akcji, którymi zarządzają w ramach Programu, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat Programu, w tym informacji w odniesieniu do akcji i działań, którymi zarządza się na poziomie krajowym i unijnym, oraz jego wyników, a także informują zainteresowane grupy docelowe o działaniach podejmowanych w ich państwie.The national agencies referred to in Article 28 shall develop a consistent policy with regard to the effective dissemination and exploitation of results of activities supported under the actions they manage within the Programme, shall assist the Commission in the general task of disseminating information concerning the Programme, including information in respect of actions and activities managed at national and Union level, and its results, and shall inform relevant target groups about the actions undertaken in their country.
Asocjacja Euratom-Tekes, a dokładniej VTT-Centrum Badań Technicznych Finlandii oraz Politechnika w Tampere (TUT) opracowują koncepcje i procedury konserwacji diwertora ITERa, w tym prototypy wirtualne i rzeczywiste narzędzi RH, urządzeń poruszających i manipulujących.The Association Euratom – Tekes, namely VTT-Technical Research Centre of Finland and Tampere University of Technology (TUT) are developing ITER Divertor Maintenance concepts and processes, including virtual and real prototypes of RH tools, movers and manipulators.
Bez uszczerbku dla suwerenności państw członkowskich nad ich przestrzenią powietrzną oraz dla wymogów państw członkowskich dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i kwestii obronności, menedżer sieci, państwa członkowskie, państwa trzecie, użytkownicy przestrzeni powietrznej, funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej oraz instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej jako część funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej lub indywidualnie opracowują, z zastosowaniem wspólnego procesu decyzyjnego, plan usprawnienia europejskiej sieci tras z zastosowaniem zasad projektowania przestrzeni powietrznej określonych w niniejszym załączniku.Without prejudice to Member States’ sovereignty over the airspace and to the requirements of the Member States relating to public order, public security and defence matters, the Network Manager, Member States, third countries, airspace users, functional airspace blocks and air navigation service providers as part of functional airspace blocks or individually shall develop, using a cooperative decision-making process, the European Route Network Improvement Plan, while applying the airspace design principles set out in this Annex.
Co roku, począwszy od 1 stycznia 2008 r., Urząd Statystyczny EFTA i Eurostat opracowują wspólnie szczegółowy roczny program statystyczny EOG.From 1 January 2008, a specific EEA Annual Statistical Programme shall be developed every year jointly by the EFTA Statistical Office and Eurostat.
Dla uniknięcia rozdrobnienia rynku europejskie organy normalizacyjne opracowują wspólny system ładowania akumulatorów dla napędzanych elektrycznie samochodów, skuterów i rowerów.To avoid a fragmented market, European standardisation bodies are developing a common charging system for electric cars, scooters and bicycles.
Grupa robocza złożona z zainteresowanych podmiotów opracowywała koncepcje przyszłych rozwiązań w celu rozstrzygnięcia kwestii dotyczących stosowania w gospodarstwach chronionych odmian roślin.In 2010, the applications for protection of plant variety intellectual rights increased slightly, with some 17 500 plant varieties currently protected. In order to solve issues related to farm use of protected plant varieties, a stakeholders’ working group developed ideas for future solutions.
Było tak, że uniwersytety rolnicze, opracowywały to, co nazywano ziarnem publicznym.Used to be that your land-grant universities, they developed what was called public seed.
• • uprzednio przez podmioty, które opracowywały takie trasy tematyczne.However, the creation of these routes has not been without diculty and the LAG has done well to draw on the ‘best practice experience’of those who have already developed such thematic routes.
Ponadto Komitet Konsultacyjny opracowywał stanowiska i wyrażał poglądy w wielu sprawach mających związek z naszym przystąpieniem do UE.Also, the Joint Committee itself developed and took positions on a number of issues in connection with our accession to the EU.
Chcieli także przeszkolić nauczycieli, tak by opracowywali poszczególne tematy w sposób interdyscyplinarny w takim otoczeniu.The In-Service Training course developed for teachers was very successful and is still on offer. er.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?