Odzwierciedlić (to reflect) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
odzwierciedlę
I will reflect
odzwierciedlisz
you will reflect
odzwierciedli
he will reflect
odzwierciedlimy
we will reflect
odzwierciedlicie
you all will reflect
odzwierciedlą
they will reflect
Imperative
-
odzwierciedlij
you reflect!
niech odzwierciedli
let him/her/it reflect
odzwierciedlijmy
let's reflect
odzwierciedlijcie
you all reflect
niech odzwierciedlą
let them reflect
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odzwierciedliłam
I reflected
odzwierciedliłaś
you reflected
odzwierciedliła
she reflected
odzwierciedliłyśmy
we reflected
odzwierciedliłyście
you all reflected
odzwierciedliły
they reflected
Future feminine tense
odzwierciedlę
I will reflect
odzwierciedlisz
you will reflect
odzwierciedli
she will reflect
odzwierciedlimy
we will reflect
odzwierciedlicie
you all will reflect
odzwierciedlą
they will reflect
Conditional feminine tense
odzwierciedliłabym
I would reflect
odzwierciedliłabyś
you would reflect
odzwierciedliłaby
she would reflect
odzwierciedliłybyśmy
we would reflect
odzwierciedliłybyście
you all would reflect
odzwierciedliłyby
they would reflect
Conditional perfective feminine tense
odzwierciedliłabym była
I would have reflected
odzwierciedliłabyś była
you would have reflected
odzwierciedliłaby była
she would have reflected
odzwierciedliłybyśmy były
we would have reflected
odzwierciedliłybyście były
you all would have reflected
odzwierciedliłyby były
they would have reflected
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odzwierciedliłem
I reflected
odzwierciedliłeś
you reflected
odzwierciedlił
he reflected
odzwierciedliliśmy
we reflected
odzwierciedliliście
you all reflected
odzwierciedlili
they reflected
Future masculine tense
odzwierciedlę
I will reflect
odzwierciedlisz
you will reflect
odzwierciedli
he will reflect
odzwierciedlimy
we will reflect
odzwierciedlicie
you all will reflect
odzwierciedlą
they will reflect
Conditional masculine tense
odzwierciedliłbym
I would reflect
odzwierciedliłbyś
you would reflect
odzwierciedliłby
he would reflect
odzwierciedlilibyśmy
we would reflect
odzwierciedlilibyście
you all would reflect
odzwierciedliliby
they would reflect
Conditional perfective masculine tense
odzwierciedliłbym był
I would have reflected
odzwierciedliłbyś był
you would have reflected
odzwierciedliłby był
he would have reflected
odzwierciedlilibyśmy byli
we would have reflected
odzwierciedlilibyście byli
you all would have reflected
odzwierciedliliby byli
they would have reflected
Impersonal
odzwierciedlono by
there would be reflected
odzwierciedlono by
there would be reflected

Examples of odzwierciedlić

Example in PolishTranslation in English
A zatem spadek cen został połączony z ich tłumieniem, tj. niezdolnością przemysłu wspólnotowego do podniesienia cen, aby odzwierciedlić wzrost kosztów.The price depression was therefore coupled with price suppression, i.e. the incapacity of the Community industry to increase its prices in order to reflect the increase in costs.
Aby lepiej odzwierciedlić swoje potrzeby, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru odpowiedniego rocznego okresu referencyjnego w celu dokonania pomiarów wartości podstawowych pozycji wykazu.In order better to reflect their needs, Member States should be able to choose an appropriate one-year reference period for measuring the basic entries of the inventory.
Aby odzwierciedlić istotne potrzeby w zakresie transportu i środowiska w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie, ich udział w Funduszu Spójności zostanie ustalony na poziomie minimum jednej trzeciej ogólnej końcowej alokacji środków finansowych po zastosowaniu górnego limitu określonego w ust. 10-13 otrzymanej średnio w całym okresie.In order to reflect the significant needs of Member States, which acceded to the Union on or after 1 May 2004, in terms of transport and environment, their share of the Cohesion Fund will be set at a minimum of one third of their total final financial allocation after capping as defined in paragraphs 10 to 13 received on average over the period.
Aby odzwierciedlić nowy zakres zadań PHEA, należy ją przekształcić w Agencję wykonawczą ds. zdrowia i konsumentów.In order to reflect its additional tasks, the PHEA should be transformed into the Executive Agency for Health and Consumers.
Aby odzwierciedlić poziom ceny na granicy Wspólnoty, średnie ceny eksportowe zostały skorygowane o odpowiednie koszty frachtu i ubezpieczenia.In order to reflect the price level at Community border, the average export prices were adjusted with the relevant freight and insurance costs.
Komisja zauważa, że ta stopa procentowa, która odzwierciedliła ostatnie pogorszenie się sytuacji finansowej spółki ČSA, jest niższa od stopy procentowej pożyczki udzielonej przez spółkę Osinek (5,51 % w skali roku) i odpowiada zasadniczo stopie referencyjnej dla przedsiębiorstwa posiadającego rating kredytowy B (z wysokim zabezpieczeniem).The Commission notes that this interest rate, which reflected the recent worsening of ČSA's financial situation, is below the interest rate of the Osinek loan (5,51 % p.a.) and corresponds approximately to a reference rate for a company with a B rating (with high collateralisation).
Ponadto wizyta ta odzwierciedliła wiele praktycznych aspektów pracy EKES,Finally, the visit reflected practical aspects of the EESC’s work, which in this case has
Jako znany przyjaciel Francji, twoja obecność odzwierciedliłaby powagę naszych zamiarów.As a known friend of France, your presence would reflect our seriousness of purpose.
Jestem pewny, że nasza kolekcja odzwierciedli to.I'm sure her collection will reflect that.
Jeśli na podstawie proponowanego sposobu stosowania lub na podstawie losów i zachowania można oczekiwać ciągłego lub powtarzającego się narażenia (ponieważ środek ma być stosowany częściej niż trzy razy w sezonie w odstępach 14-dniowych lub mniejszych), wymagana jest ekspertyza, aby sprawdzić, czy dalsze badanie jest wymagane, poza początkowym badaniem laboratoryjnym, które odzwierciedli proponowany zakres stosowania.Where on the basis of the proposed manner of use or on the basis of the fate and behaviour continued or repeated exposure can be anticipated (such as the product is to be applied more than three times per season with a re-application of 14 days or less), expert judgment is required to examine whether further testing is required, beyond initial laboratory testing, which will reflect the proposed use pattern.
Nie, jesteśmy pewni, że pańskie orzeczenie odzwierciedli ból i cierpienie mojej klientki.No, we're confident that your ruling will reflect the pain and suffering endured by my client.
wewnętrzna cena transferowa odzwierciedli szacowane koszty nowego finansowania przedsiębiorstwa Dexia, po uwzględnieniu cech charakterystycznych pożyczek (termin spłaty, możliwość refinansowania za pomocą hipotecznych listów zastawnych itp.) dla klientów PWB;the internal transfer price will reflect the estimated cost of Dexia’s new funding, taking account of the characteristics (maturity, eligibility for funding by covered bonds, etc.) of the loans to PWB customers;
I... i raz, stary, poszliśmy z tym na całość, wiesz, i było dużo... muzyki kiedy my tworzyliśmy ją, odzwierciedliło się to naszym stylem bycia i różnymi rzeczami.Right, right. And... and for a time, man, we were crazy like that, you know, and, uh, that's where a lot of the... the music when we were creating it, it reflected that lifestyle and stuff like that.
Pod koniec roku 2003 firma miała tylko 4,2 mln klientów w porównaniu z około 4,9 mln klientów na początku kryzysu, co odzwierciedliło się w 7,2 % stratach obrotów w sektorze dostawy usług (1,356 mld EUR w 2003 r. w porównaniu z 1,487 mld EUR w 2002 r.).At the end of 2003 the firm had only 4,2 million customers compared with some 4,9 million at the beginning of the crisis, a drop which was reflected in a 7,2 % decline in turnover in the service provider sector (EUR 1,356 billion in 2003 compared with EUR 1,487 billion in 2002).

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'reflect':

None found.
Learning languages?