Odzwierciedlać (to reflect) conjugation

Polish
44 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
odzwierciedlam
I reflect
odzwierciedlasz
you reflect
odzwierciedla
he/she/it reflects
odzwierciedlamy
we reflect
odzwierciedlacie
you all reflect
odzwierciedlają
they reflect
Imperfective future tense
będę odzwierciedlać
I will reflect
będziesz odzwierciedlać
you will reflect
będzie odzwierciedlać
he/she/it will reflect
będziemy odzwierciedlać
we will reflect
będziecie odzwierciedlać
you all will reflect
będą odzwierciedlać
they will reflect
Imperative
-
odzwierciedlaj
you reflect!
niech odzwierciedla
let him/her/it reflect
odzwierciedlajmy
let's reflect
odzwierciedlajcie
you all reflect
niech odzwierciedlają
let them reflect
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odzwierciedlałam
I reflected
odzwierciedlałaś
you reflected
odzwierciedlała
she reflected
odzwierciedlałyśmy
we reflected
odzwierciedlałyście
you all reflected
odzwierciedlały
they reflected
Future feminine tense
będę odzwierciedlała
I will reflect
będziesz odzwierciedlała
you will reflect
będzie odzwierciedlała
she will reflect
będziemy odzwierciedlały
we will reflect
będziecie odzwierciedlały
you all will reflect
będą odzwierciedlały
they will reflect
Conditional feminine tense
odzwierciedlałabym
I would reflect
odzwierciedlałabyś
you would reflect
odzwierciedlałaby
she would reflect
odzwierciedlałybyśmy
we would reflect
odzwierciedlałybyście
you all would reflect
odzwierciedlałyby
they would reflect
Conditional perfective feminine tense
odzwierciedlałabym była
I would have reflected
odzwierciedlałabyś była
you would have reflected
odzwierciedlałaby była
she would have reflected
odzwierciedlałybyśmy były
we would have reflected
odzwierciedlałybyście były
you all would have reflected
odzwierciedlałyby były
they would have reflected
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odzwierciedlałem
I reflected
odzwierciedlałeś
you reflected
odzwierciedlał
he reflected
odzwierciedlaliśmy
we reflected
odzwierciedlaliście
you all reflected
odzwierciedlali
they reflected
Future masculine tense
będę odzwierciedlał
I will reflect
będziesz odzwierciedlał
you will reflect
będzie odzwierciedlał
he will reflect
będziemy odzwierciedlali
we will reflect
będziecie odzwierciedlali
you all will reflect
będą odzwierciedlali
they will reflect
Conditional masculine tense
odzwierciedlałbym
I would reflect
odzwierciedlałbyś
you would reflect
odzwierciedlałby
he would reflect
odzwierciedlalibyśmy
we would reflect
odzwierciedlalibyście
you all would reflect
odzwierciedlaliby
they would reflect
Conditional perfective masculine tense
odzwierciedlałbym był
I would have reflected
odzwierciedlałbyś był
you would have reflected
odzwierciedlałby był
he would have reflected
odzwierciedlalibyśmy byli
we would have reflected
odzwierciedlalibyście byli
you all would have reflected
odzwierciedlaliby byli
they would have reflected
Impersonal
odzwierciedlano by
there would be reflected
odzwierciedlano by
there would be reflected

Examples of odzwierciedlać

Example in PolishTranslation in English
Aby odzwierciedlać europejski wymiar działań, projekty powinny być przedkładane przez przedsiębiorstwa mające swe siedziby w różnych krajach, zrzeszone w formie konsorcjum występującym z projektem.In order to reflect the European dimension of the actions, projects should be submitted by undertakings established in different countries, in the form of a consortium submitting an action.
Aby próba była reprezentatywna, nie musi jednak odzwierciedlać dokładnego rozmieszczenia geograficznego i wagi produkujących państw członkowskich.However, it is not necessary for a sample to reflect the exact geographical spread and weight of the producing Member States in order to be representative.
Cel polityki można określić w prosty sposób, ważne jednak, by uznać, że zażywanie narkotyków to wielopłaszczyznowe, złożone zjawisko, a wszelkie próby oceny wpływu polityki w tej dziedzinie muszą odzwierciedlać leżącą u jej podstawy rzeczywistość.This policy objective can be simply stated, but it is important to recognise that drug use is a multifaceted and complex phenomenon and any attempt to evaluate the impact of policies in this area has to reflect this underlying reality.
Cena dostosowana ustalona została na postawie średniej ceny gazu rosyjskiego sprzedawanego na wywóz na granicy niemiecko-czeskiej (Waidhaus) z pominięciem kosztów transportu i dostosowana, tak aby odzwierciedlać koszty dystrybucji lokalnej.The adjusted price was based on the average price of Russian gas when sold for export at the German/Czech border (Waidhaus), net of transport costs and adjusted to reflect local distribution costs.
Co miałby odzwierciedlać wynik?What do you want the score to reflect?
Ja tylko odzwierciedlam to, czego ona chce.Well, I just reflect what she wants.
Zagłębiam się w wewnętrzną strukturę duszy postaci i odzwierciedlam społeczne problemy kobiet...Next. I dig into the inner texture of the soul of the character - and reflect society's issues with women...
...odzwierciedla to jedynie moment, w którym ogłoszono szczyt... reflects only the time span within which this summit has been declared.
/Ale cokolwiek znaczy, /każdy pocałunek... /odzwierciedla podstawową ludzką potrzebę.But whatever its meaning, each kiss... reflects a basic human need.
3 — Należy zauważyć, że w oryginalnej niemieckiej wersji językowej pytania prejudycjalnego przesłanego Trybunałowi sąd krajowy posługuje się pojęciem „Lieferungen von Wasser”, co odzwierciedla okoliczność użycia identycznej terminologii w niemieckiej wersji językowej załącznika D pkt 2 i załącznika H kategoria 2 do szóstej dyrektywy.3 — It should be noted that in the original German language version of the question referred to the Court, the national court uses the term ‘Lieferungen von Wasser’, which reflects the fact that identical terminology is used in Annex D(2) and Annex H, Category 2, to the German language version of the Sixth Directive.
44 Wartość godziwa zobowiązania odzwierciedla skutek ryzyka niewykonania świadczenia na podstawie jego jednostki rozliczeniowej.44 The fair value of a liability reflects the effect of non-performance risk on the basis of its unit of account.
85 Stopa dyskontowa odzwierciedla przewidywane rozłożenie w czasie płatności świadczenia.85 The discount rate reflects the estimated timing of benefit payments.
To odzwierciedlamy.You know, is what it reflects.
(Znormalizowane) wyniki śladu środowiskowego organizacji mnoży się przez zbiór współczynników wagowych, które odzwierciedlają postrzegane względne znaczenie rozpatrywanych kategorii oddziaływania.(Normalised) OEF results are multiplied by a set of weighting factors, which reflect the perceived relative importance of the impact categories considered.
)Chociaż techniczna definicja problemowego zażywania narkotyków stosowana przez EMCDDA brzmi „dożylnie zażywanie narkotyków lub długotrwałe i (lub) regularne zażywanie heroiny, kokainy i (lub) amfetamin”, dane odzwierciedlają głównie zażywanie heroiny.) See Tables PPP-2 and PPP-6 in the 2007 statistical bulletin.) Although the technical definition used by the EMCDDA for PDU is ‘injecting drug use or long duration/regular use of opioids, cocaine and/or amphetamines’, problem drug use estimates have principally reflected heroin use.
/Działania, odzwierciedlają, kim jesteśmy, /więcej niż słowa, /poufne pliki, lub materiały filmowe /kiedykolwiek.Actions reflect who we are, more than words, confidential files, or video footage ever will.
/Nasze osiągnięcia w kosmosie przedstawiają /nie tylko szczytowe możliwości techniczne, /ale odzwierciedlają to, /co jest najlepsze w naszym kraju: /Nasz charakter, naszą zdolność /do twórczych działań i do poświęceń,Our achievements in space represent not only the height of technological skill... they also reflect the best in our country... our character, the capacity for creativity and sacrifice... and a willingness to reach into the unknown.
16 — Dane przekazane w postanowieniu odsyłającym do sprawy C-95/07 odzwierciedlają zastosowanie stawki podatku VAT nieco wyższej niż 20 %.16 — The figures given in the order for reference in Case C-95/07 appear to reflect the application of a VAT rate of slightly over 20%.
Odpowiedzialnohć za trehć publikacji ponosi wyłcznie autor, zah trehci zawarte w niniejszej publikacji nie odzwierciedlaj oficjalnej opinii lub stanowiska Komisji Europejskiej.The views expressed in this publication are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of the European Commission.
Rozszerzenie Agencji EEA przyniesie korzy%ci zarówno nowym członkom — w postaci łatwiejszego wdra∀ania unijnych regulacji prawnych w dziedzinie %rodowiska oraz podwy∀szonej zdolno%ci działania, ale tak∀e przyniesie korzy%ci samej UE poprzez bardziej kompleksow# paneuropejsk# sprawozdawczo%∋, w wi∃kszym stopniu odzwierciedlaj#c# wszystkie problemy %rodowiska w Europie.Enlargement of the EEA brings benefits both for the new members in the form of less burdensome implementation of EU environmental legislation and capacity-building and to the EU through more comprehensive, pan-European reporting better reflecting all major environmental issues in Europe.
Wska‰niki takie, jak wzrost sprzedaªy, udzia™ w rynku czy liczbareklamacji otrzymanych i rozpatrzonych, nie odzwierciedlaj¬ dok™adnie zakresu danych zagadnie‡.Niemniej jednak jasne jest, iª waªne korzyµci biznesowe zaleª¬ od odpowiedzialnych praktykrynkowych, w szczególnoµci od znalezienia nowych szans na rynku poprzez zróªnicowanie produktu.Indicatorslike sales increase, market share and number of complaints received and processed do not accuratelyreflect the wide range of issues involved. Nevertheless, it is clear that important business benefitsare associated with responsible marketplace practices, in particular finding new market opportunitiesthrough product differentiation.
(zwaną dalej „Ferratex”), wynosiła łącznie 2000001 EUR. Zgodnie z oświadczeniem władz włoskich cena ta odzwierciedlała wartość rynkową łącznych zobowiązań Legler i jego spółek zależnych na rzecz SFIRS, oszacowanych przez niezależnego rzeczoznawcę na kwotę 2 mln EUR, powiększoną o symboliczną cenę 1 EUR za pakiet akcji Legler w posiadaniu SFIRS, również w oparciu o wycenę niezależnego rzeczoznawcy.According to the Italian authorities, this price reflected the market value of SFIRS’ total receivables from Legler and its subsidiaries, evaluated by an independent expert at EUR 2 million, plus the symbolic price of EUR 1 for SFIRS’s holding in Legler’s equity, also based on an independent expert’s appraisal.
Cenę zapłaconą za pozostałe aktywa, które Fri-El Acerra nabyła od NGP (zbiorniki na paliwo), ustalono w przedwstępnej umowie zakupu z dnia 8 marca 2006 r., a Fri-El Acerra potwierdza, że odzwierciedlała ona wartość rynkową aktywów.The price paid for the other assets Fri-El Acerra bought from NGP (the fuel tanks) was set in the preliminary purchase contract of 8 March 2006, and Fri-El Acerra confirms that it reflected the market value of the assets.
Co więcej, ocenione wartości nieruchomości odbiegały od siebie w znaczącym stopniu, dając powody do wątpliwości co do tego, czy uzgodniona cena sprzedaży odzwierciedlała cenę rynkową.Furthermore, assessed values of the properties diverged to a substantial degree and gave reasons to doubt that the agreed sales price reflected the market price.
Część A odzwierciedlała stałe koszty systemowe, w tym ogólne opłaty systemowe, zaś część B – zmienne koszty wytwarzania energii (w szczególności koszty paliwa).Part A reflected fixed system costs, including general system charges, while Part B reflected variable generation costs (notably fuel costs).
Inne przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy nie były w stanie wykazać, że odpłatnie nabyły prawa użytkowania gruntów lub że zapłata ta odzwierciedlała ich wartość rynkową.The other companies within the group could not demonstrate that they acquired their land use rights in return for a consideration and/or that the consideration would have reflected a market value.
/Niektóre z jego przestępstw odzwierciedlały /osobowość postaci, które odgrywał.Some of the crime scene reflected his personality, and some, the character he was playing.
Biorąc pod uwagę, że Stocznia Szczecińska jest spółką mającą problemy finansowe, Komisja miała wątpliwości, czy stawki opłat pobrane z tytułu gwarancji prawidłowo odzwierciedlały istniejące ryzyko oraz czy wymagane przez KUKE zabezpieczenia były wystarczające, a co za tym idzie, czy proponowany wkład własny był wolny od pomocy państwa.Considering that SSN was a company in financial difficulties, the Commission had doubts as to whether the guarantee premiums charged appropriately reflected the risk involved, whether the collateral required by KUKE was sufficient, and, therefore, whether the proposed own contribution was free of State aid.
Cena eksportowa gazu z Rosji na Ukrainę nie mogła więc stanowić właściwej podstawy dla porównania służącemu określeniu, czy ceny gazu zapłacone przez ukraińskich eksporterów odzwierciedlały koszt związany z produkcją i sprzedażą zakupionego gazu, ponieważ na cenę eksportową mogła wpłynąć umowa barterowa.The export price of gas from Russia to Ukraine could therefore not serve as a proper basis for comparison to determine whether the gas prices paid by the Ukrainian exporters reflected the cost associated with the production and sale of the gas purchased, since this export price may well have been influenced by the barter trade agreement.
Cena sprzedaży była rezultatem negocjacji prowadzonych z wieloma potencjalnymi nabywcami i opierała się na ocenach przedsiębiorstwa przeprowadzonych przez spółki biegłych rewidentów w oparciu o uznane procedury, które odzwierciedlały rzeczywistą wartość rynkową Sachsen LB.The purchase price, which was the result of negotiations conducted with several potential buyers and was based on valuations by auditors according to generally acknowledged auditor rules, reflected the fair market value of Sachsen LB.
Ceny odzwierciedlały zmiany inflacji.The prices reflected changes in inflation.
Każda działka odzwierciedlałaby ryzyko i trudności jakie miała każda osoba.Those shares would reflect the risk and difficulty that each person undertakes.
RMSR powołała, na zasadzie priorytetu, grupę roboczą badającą propozycje przedstawione przez banki europejskie dotyczące wprowadzenia w ramach MSR nr 39 nowej metody rachunkowości zabezpieczeń (zabezpieczenie marży procentowej), która ściślej odzwierciedlałaby sposób zarządzania przez banki ich aktywami/zobowiązaniami.The latter has created as a matter of priority a working group which is examining proposals made by European banks for the introduction into IAS 39 of a new hedge accounting method (interest margin hedge) which would reflect more closely the way in which these banks conduct their asset/liability management.
Spośród powyższych wskaźników ocenę rentowności, płac, inwestycji, zwrotu z inwestycji, przepływu środków pieniężnych należało skoncentrować na wolnym rynku, co oznacza, że odzwierciedlałaby ona głównie dane przekazane przez skarżącego.From the above indicators, the assessment of profitability, wages, investments, return on investment, cash flow had to be focused on the free market, meaning that it would reflect mainly the data provided by the Complainant.
Dlatego ostateczny wynik za 2000 r. odzwierciedlał w rzeczywistości silny dodatni wpływ czynników cyklicznych rzędu 1% PKB, podczas gdy w owym czasie oceniano ten wpływ jako zerowy.Hence the final outcome for 2000 in fact reflected a strong positive cyclical impact of approximately 1% of GDP. By contrast, the cyclical contribution was estimated to be zero in that year.
Dochodzenie wykazało, że spadek cen sprzedaży między 2007 r. a 2009 r. częściowo odzwierciedlał wpływ kryzysu gospodarczego, który doprowadził w tym okresie do spadku kosztów o 28 %.The investigation showed that the decrease in sales prices between 2007 and 2009 partly reflected the impact of the economic crisis which led to a decrease in costs by 28 % in that period.
Dochodzenie wykazało, że spadek cen sprzedaży w 2009 r. odzwierciedlał spadek kosztów, które zmniejszyły się o 18 % w porównaniu z poziomem z 2008 r. Wspomniany spadek kosztów wynikał głównie ze spadku cen surowców, szczególnie cen niklu, który charakteryzuje się niestabilną dynamiką cen.The investigation showed that the decrease in sales prices in 2009 reflected the decrease in costs which dropped by 18 % compared to 2008 levels. This decrease in costs was mainly due to the decrease in raw material prices, especially those of nickel, which has an unstable price dynamic.
Dochodzenie wykazało, że spadek cen sprzedaży w 2009 r., odzwierciedlał spadek kosztów, które obniżyły się o 18 % w porównaniu z poziomem w 2008 r. Spadek kosztów wynikał głównie ze spadku cen surowców, zwłaszcza niklu, który charakteryzował się niestabilną dynamiką cenową.The investigation showed that the decrease in sales prices in 2009 reflected the decrease in costs which dropped by 18 % compared to 2008 levels. This decrease in costs was mainly due to the decrease in raw material prices, especially those of nickel, which has an unstable price dynamic.
Dochodzenie wykazało, że – choć spadek cen sprzedaży odzwierciedlał częściowo spadek kosztów – przywóz elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części z Indii wywierał presję na ceny przemysłu unijnego.The investigation showed that, even if the decrease in sales prices partly reflected the decrease in costs, the price of the Union industry was under pressure by the imports of SSF from India.
Argumentował on, że w momencie odliczania od jego cen odsprzedaży wszystkich kosztów, innych niż cło antydumpingowe, poniesionych pomiędzy przywozem a odsprzedażą, konstruowane ceny eksportowe kształtują się znacznie powyżej wartości normalnej, a w związku z tym cło antydumpingowe odpowiednio odzwierciedlało cenę odsprzedaży.It argued that when deducting from its resale prices all costs incurred between importation and resale, other than the anti-dumping duty, the reconstructed export prices remained considerably above normal value and therefore, the anti-dumping duty was duly reflected in the resale price.
Ekspansja światowej gospodarki byłaszczególnie silna na początku roku, po czymzwolniła tempo w większości krajów.Spowolnienie to odzwierciedlało częściowonormalizację po okresie silnej dynamiki w poprzednich kwartałach, a także początekstopniowego wycofywania bodźców politykigospodarczej.The expansion of the global economy wasespecially strong in the early months of theyear, decelerating thereafter in most countries.This slowdown partly reflected a normalisationof the strong dynamics observed in thepreceding quarters, and the beginning of agradual withdrawal of policy stimuli.
Jedno przedsiębiorstwo nie zgodziło się, iż brakowało dowodów wskazujących, iż prawo do użytkowania gruntu odzwierciedlało wartość rynkową tych gruntów i dostarczyło informacji oficjalnych dotyczących cen gruntów.One company disagreed that no evidence was available showing that its land use rights reflected market values and submitted public information concerning land prices.
Jej kłamstwo odzwierciedlało moje.Her lie reflected my lie.
Komisja podkreśliła także, że stanowisko, którego dotąd broniła, odzwierciedlało jedynie jej obowiązek działania w zgodzie z zasadami rozsądnego zarządzania finansami.The Commission also stressed that the position it had maintained so far simply reflected its obligation to comply with the principle of sound financial management.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

odzwierciadlać
do
odzwierciedlić
reflect

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'reflect':

None found.
Learning languages?