Odnotowywać (to record) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
odnotowuję
I record
odnotowujesz
you record
odnotowuje
he/she/it records
odnotowujemy
we record
odnotowujecie
you all record
odnotowują
they record
Imperfective future tense
będę odnotowywać
I will record
będziesz odnotowywać
you will record
będzie odnotowywać
he/she/it will record
będziemy odnotowywać
we will record
będziecie odnotowywać
you all will record
będą odnotowywać
they will record
Imperative
-
odnotowuj
you record!
niech odnotowuje
let him/her/it record
odnotowujmy
let's record
odnotowujcie
you all record
niech odnotowują
let them record
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odnotowywałam
I recorded
odnotowywałaś
you recorded
odnotowywała
she recorded
odnotowywałyśmy
we recorded
odnotowywałyście
you all recorded
odnotowywały
they recorded
Future feminine tense
będę odnotowywała
I will record
będziesz odnotowywała
you will record
będzie odnotowywała
she will record
będziemy odnotowywały
we will record
będziecie odnotowywały
you all will record
będą odnotowywały
they will record
Conditional feminine tense
odnotowywałabym
I would record
odnotowywałabyś
you would record
odnotowywałaby
she would record
odnotowywałybyśmy
we would record
odnotowywałybyście
you all would record
odnotowywałyby
they would record
Conditional perfective feminine tense
odnotowywałabym była
I would have recorded
odnotowywałabyś była
you would have recorded
odnotowywałaby była
she would have recorded
odnotowywałybyśmy były
we would have recorded
odnotowywałybyście były
you all would have recorded
odnotowywałyby były
they would have recorded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odnotowywałem
I recorded
odnotowywałeś
you recorded
odnotowywał
he recorded
odnotowywaliśmy
we recorded
odnotowywaliście
you all recorded
odnotowywali
they recorded
Future masculine tense
będę odnotowywał
I will record
będziesz odnotowywał
you will record
będzie odnotowywał
he will record
będziemy odnotowywali
we will record
będziecie odnotowywali
you all will record
będą odnotowywali
they will record
Conditional masculine tense
odnotowywałbym
I would record
odnotowywałbyś
you would record
odnotowywałby
he would record
odnotowywalibyśmy
we would record
odnotowywalibyście
you all would record
odnotowywaliby
they would record
Conditional perfective masculine tense
odnotowywałbym był
I would have recorded
odnotowywałbyś był
you would have recorded
odnotowywałby był
he would have recorded
odnotowywalibyśmy byli
we would have recorded
odnotowywalibyście byli
you all would have recorded
odnotowywaliby byli
they would have recorded
Impersonal
odnotowywano by
there would be recorded
odnotowywano by
there would be recorded

Examples of odnotowywać

Example in PolishTranslation in English
Kapitan wspólnotowego statku rybackiego rejestruje za pomocą środków elektronicznych informacje dotyczące działalności połowowej, które ma obowiązek odnotowywać w dzienniku połowowym i w deklaracji przeładunkowej zgodnie z ich definicjami we właściwym prawodawstwie wspólnotowym, oraz przesyła je za pomocą środków elektronicznych właściwemu organowi państwa bandery.The master of a Community fishing vessel shall record by electronic means information relating to fishing activities, which he is required to record in a logbook and a transhipment declaration as defined in the relevant Community legislation, and shall send it by electronic means to the competent authority of the Flag State.
W art. 20 dyrektywy 2003/87/WE nałożono wymóg ustanowienia niezależnego dziennika transakcji, czyli dziennika transakcji Unii Europejskiej (EUTL), aby odnotowywać wydawanie, przekazywanie i anulowanie uprawnień.Article 20 of Directive 2003/87/EC requires that an independent transaction log, the European Union Transaction Log (EUTL) is established to record the issue, transfer and cancellation of allowances.
W celu zapewnienia pełnego śledzenia losów zwierząt cyrkowych należy odnotowywać wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie zwierząt cyrkowych przy pomocy systemu TRACES wprowadzonego decyzją Komisji 2004/292/WE [8] oraz stosować wymagania certyfikacji w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego handlu, jak określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 zdnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego [9].To ensure full traceability of circus animals, it is necessary to record intra-Community movements of circus animals using the Traces system introduced by Commission Decision 2004/292/EC [8], and to apply the certification requirements for intra-Community trade as laid down in Commission Regulation (EC) No 599/2004 of 30 March 2004 concerning the adoption of a harmonised model certificate and inspection report linked to intra-Community trade in animals and products of animal origin [9].
Certyfikat typu i ograniczony certyfikat typu są uważane za zawierające projekt typu, ograniczenia użytkowe, arkusz danych do certyfikatu typu w zakresie zdatności do lotu i emisji, mającą zastosowanie podstawę certyfikacji typu i wymogi ochrony środowiska, zgodność z którymi odnotowuje Agencja, oraz wszelkie inne warunki lub ograniczenia określone dla wyrobu we właściwych specyfikacjach certyfikacyjnych i wymaganiach ochrony środowiska.The type-certificate and restricted type-certificate are both considered to include the type design, the operating limitations, the type-certificate data sheet for airworthiness and emissions, the applicable type-certification basis and environmental protection requirements with which the Agency records compliance, and any other conditions or limitations prescribed for the product in the applicable certification specifications and environmental protection requirements.
Certyfikat typu i ograniczony certyfikat typu zawierają projekt typu, ograniczenia użytkowe, arkusz danych do certyfikatu typu w zakresie zdatności do lotu i emisji, mającą zastosowanie podstawę certyfikacji typu i wymogi w zakresie ochrony środowiska, zgodność z którymi odnotowuje Agencja, oraz wszelkie inne warunki lub ograniczenia określone dla wyrobu we właściwych specyfikacjach certyfikacyjnych i wymogach w zakresie ochrony środowiska.The type-certificate and restricted type-certificate shall include the type design, the operating limitations, the type-certificate data sheet for airworthiness and emissions, the applicable type-certification basis, and environmental protection requirements with which the Agency records compliance, and any other conditions or limitations prescribed for the product in the applicable certification specifications and environmental protection requirements.
Nie odnotowujemy tego, czy tak?There's no record, is there?
Bezrobocie na Wyspach Kanaryjskich w ciągu ostatniej dekady stale przekraczało średnią krajową w Hiszpanii, a od 2009 r. Wyspy Kanaryjskie odnotowują najwyższy poziom bezrobocia w kraju (Eurostat: Statystyki regionalne – Stopa bezrobocia według regionów NUTS 2, 1999–2009).Unemployment in the Canary Islands has been consistently exceeding the national average for Spain for the last 10 years and, since 2009, the Canary Islands have recorded the highest level throughout the country (Eurostat: Regional statistics — Unemployment rate, by NUTS 2 regions, 1999-2009).
Choć nagłeprzypadki śmiertelne z obecnością kokainy – a bezwystępowania opiatów – nie są w Europie częste, możliwejest, że bieżące statystyki niewłaściwie odnotowują zgonypowiązane z kokainą.Although acute deaths in which cocaine is presentwithout opiates seem to be infrequent in Europe, it is likelythat current statistics are inadequate in recording cocainerelated deaths.
Elementy danych w załączniku XII, które kapitanowie obowiązkowo odnotowują w swoich dziennikach połowowych zgodnie z przepisami unijnymi, są również obowiązkowe w przypadku wymian między państwami członkowskimi.Data elements in Annex XII that are mandatory for masters to record in their fishing logbook according to EU rules shall also be mandatory in exchanges between Member States.
Elementy danych w załączniku XII, które zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane aukcje lub inne podmioty lub osoby upoważnione przez państwa członkowskie obowiązkowo odnotowują w swoich dokumentach sprzedaży zgodnie z przepisami unijnymi, są również obowiązkowe w przypadku wymian między państwami członkowskimi.Data elements in Annex XII that are mandatory for registered buyers, registered auctions or other bodies or persons authorised by Member States to record in their sales notes according to EU rules shall also be mandatory in exchanges between Member States.
Elementy danych w załączniku, które kapitanowie obowiązkowo odnotowują w swoich dziennikach połowowych zgodnie z przepisami wspólnotowymi, są również obowiązkowe w przypadku wymian miedzy państwami członkowskimi.Data elements in the Annex that are mandatory for Masters to record in their logbook according to Community rules shall also be mandatory in exchanges between Member States.
Począwszy od 2003 r. wartość kapitału była ujemna a spółka odnotowywała systematyczne straty netto do 2007 r. W okresie od 2007 do 2009 r. działalność PZL Hydral przynosiła zyski.As of 2003, it had negative equity and recorded systematic net losses until 2007. From 2007 until 2009, PZL Hydral made a profit.
Przez tysiące lat ludzie odnotowywali wydarzenia, które wydają się sugerować, że istoty z innego świata przybyły z niebios, aby odwiedzić Ziemię.For thousands of years, humans have recorded events that seem to suggest other-worldly beings came down from the skies to visit Earth.
W jej opinii Komisja myli ogólny kryzys w sektorze motoryzacyjnym w 2008 r. z indywidualną sytuacją przedsiębiorstwa, które odnotowywało nieprzerwany i znaczny wzrost obrotów między rokiem 1999 ([500–700] mln EUR) a 2004 ([900–1100] mln EUR).In its opinion, the Commission confuses the general crisis in the motor vehicle sector in 2008 with the individual situation of the company, which recorded an uninterrupted, substantial increase in its turnover between 1999 (EUR [500-700] million) and 2004 (EUR [900-1100] million).

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'record':

None found.
Learning languages?