Oddziaływać (to affect) conjugation

Polish
31 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
oddziałuję
I affect
oddziałujesz
you affect
oddziałuje
he/she/it affects
oddziałujemy
we affect
oddziałujecie
you all affect
oddziałują
they affect
Imperfective future tense
będę oddziaływać
I will affect
będziesz oddziaływać
you will affect
będzie oddziaływać
he/she/it will affect
będziemy oddziaływać
we will affect
będziecie oddziaływać
you all will affect
będą oddziaływać
they will affect
Imperative
-
oddziałuj
you affect!
niech oddziałuje
let him/her/it affect
oddziałujmy
let's affect
oddziałujcie
you all affect
niech oddziałują
let them affect
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
oddziaływałam
I affected
oddziaływałaś
you affected
oddziaływała
she affected
oddziaływałyśmy
we affected
oddziaływałyście
you all affected
oddziaływały
they affected
Future feminine tense
będę oddziaływała
I will affect
będziesz oddziaływała
you will affect
będzie oddziaływała
she will affect
będziemy oddziaływały
we will affect
będziecie oddziaływały
you all will affect
będą oddziaływały
they will affect
Conditional feminine tense
oddziaływałabym
I would affect
oddziaływałabyś
you would affect
oddziaływałaby
she would affect
oddziaływałybyśmy
we would affect
oddziaływałybyście
you all would affect
oddziaływałyby
they would affect
Conditional perfective feminine tense
oddziaływałabym była
I would have affected
oddziaływałabyś była
you would have affected
oddziaływałaby była
she would have affected
oddziaływałybyśmy były
we would have affected
oddziaływałybyście były
you all would have affected
oddziaływałyby były
they would have affected
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
oddziaływałem
I affected
oddziaływałeś
you affected
oddziaływał
he affected
oddziaływaliśmy
we affected
oddziaływaliście
you all affected
oddziaływali
they affected
Future masculine tense
będę oddziaływał
I will affect
będziesz oddziaływał
you will affect
będzie oddziaływał
he will affect
będziemy oddziaływali
we will affect
będziecie oddziaływali
you all will affect
będą oddziaływali
they will affect
Conditional masculine tense
oddziaływałbym
I would affect
oddziaływałbyś
you would affect
oddziaływałby
he would affect
oddziaływalibyśmy
we would affect
oddziaływalibyście
you all would affect
oddziaływaliby
they would affect
Conditional perfective masculine tense
oddziaływałbym był
I would have affected
oddziaływałbyś był
you would have affected
oddziaływałby był
he would have affected
oddziaływalibyśmy byli
we would have affected
oddziaływalibyście byli
you all would have affected
oddziaływaliby byli
they would have affected
Impersonal
oddziaływano by
there would be affected
oddziaływano by
there would be affected

Examples of oddziaływać

Example in PolishTranslation in English
Być może twoje otoczenie zaczyna oddziaływać na ciebie.Maybe your surroundings are starting to affect you.
Charlie, obawiam się, że ten twój okres suszy zaczyna oddziaływać na twój mózg.Charlie, I'm afraid that this dry streak is starting to affect your mind.
To cynizm, na który oddziałujesz, Booth?That cynicism you affect, Booth?
Wiesz, wywieramy wpływ... poprzez patrzenie na to drzewo, oddziałujesz na drzewo, stary.You know, we affect... by looking at that tree, you affect that tree, man.
- Nie wysyłajcie promu, coś w tej atmosferze oddziałuje na silniki.Don't send a shuttlepod. Something in this atmosphere affects the engines.
Choć w EOG to rynek powinien zapewnić wystarczającą ilość kapitału podwyższonego ryzyka, na rynku kapitału podwyższonego ryzyka istnieje »luka kapitałowa«, będąca utrzymującą się niedoskonałością rynku, która sprawia, że podaż nie pokrywa popytu przy poziomie cen, który gotowe przyjąć są obydwie strony, co z kolei negatywnie oddziałuje na europejskie MŚP.While it is the primary role of the market to provide sufficient risk capital within the EEA, there is an “equity gap” in the risk capital market, a persistent capital market imperfection preventing supply from meeting demand at a price acceptable to both sides, which negatively affects European SMEs.
Czy coś, co stworzyłeś, oddziałuje na ludzi, czyniąc ich... szczęśliwymi?Eric... is there something you wrote that affects people, makes them... happy.
Hioscina oddziałuje na ludzi w bardzo różny sposób, to pewne.Hyoscine affects certain people very oddly. One cannot be sure.
I to oddziałuje na nas...And this affects us how?
Nie oddziałujemy na społeczność, to społeczność oddziałuje na nas!We aren't affecting the community, the community is affecting us!
"Rousseau na pytanie jak nauka i sztuka oddziałują na morale ludzi, odpowiedział:"To the question how sciences and arts affect people's morals, Rousseau answered: Negatively'."
2 Należy podkreślić, że niektóre transakcje, które wpływają na aktywa zagraniczne netto sektora MIF, nie oddziałują w żaden sposób na kategorie pieniądza lub kredytu.This is the case where private transactions are financed by an exchange of shares.2 It should be emphasised that some transactions which affect MFI net external assets have no impact whatsoever on either money or credit.
Co roku zabójstwa oddziałują na nasze życie.[Man Narrating] Each year, murder affects our lives.
Co roku zbęjstwa oddziałują na nasze życie.[Lieutenant, Narrating] Each year, murder affects our lives.
Dlatego istotne jest, aby uznać europejski problem narkotykowy za część globalnego zjawiska, pamiętając, że schematy zażywania narkotyków w Europie i problemy występujące w innych częściach świata wzajemnie na siebie oddziałują.It is therefore important to recognise that the European drug problem is part of a broader global phenomenon, with patterns of drug use in Europe both affected by and affecting the problem elsewhere.
/Gdybym tylko mogła je zrozumieć, /dowiedzieć się jak oddziaływały na ciebie, i /nauczyć się posługiwać tą mocą /by cię uratować...If I could understand it, know how it affected you, learn how to use its power to save you...
Jak pamiętacie z zeszłego tygodnia, rozgłos oraz skandale, oddziaływały nie tylko na życie Byrona, ale również na sposób w jaki jego utwory, były odbierane przez czytelników.As we saw last week, notoriety and scandal affected not only Byron's life but also the way his poems were received by the public.
Po drugie, niedawne napięcia oddziaływały przede wszystkim na rentowność i płynność rynku kredytowego i rynku pieniężnego.Second, the recent turmoil has predominantly affected spreads and liquidity in the credit and money markets.
WTMD umieszcza się w taki sposób, aby na urządzenie nie oddziaływały źródła interferencji.WTMD shall be positioned so as to ensure it is not affected by sources of interference.
Wahania cen surowca oddziaływały na wszystkich przedsiębiorców.These fluctuations in raw material prices affected all economic operators.
Kiedy byłam w pobliżu Traltixxa oddziaływał na mnie bardziej niż światło.When l was near T'raltixx, l was more affected than when l was in the light.
Komisja zauważa, że wiele klas aktywów, na które oddziaływał kryzys finansowy, uległo z czasem rozszerzeniu na skutek efektu zewnętrznego.The Commission notes that the range of asset classes affected by the financial crisis has become broader over time due to spill-over effects.
Artykuł 7 ust. 3 dyrektywy 2002/21 stanowi, że „jeżeli [KOR] zamierza podjąć środek, który” objęty jest w szczególności zakresem art. 15 lub 16 dyrektywy 2002/21 oraz „oddziaływałby na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi”, dany KOR „[o]prócz konsultacji [z zainteresowanymi stronami], o której mowa w art. 6”, powinien także „udostępnić projekt danego środka Komisji oraz [KOR] pozostałych państw członkowskich, wraz z uzasadnieniem zastosowania danego środka”, a także „zawiadomić o tym Komisję i inne [KOR]”.Article 7(3) of Directive 2002/21 provides that ‘where a[n] [NRA] intends to take a measure’ referred to inter alia in Articles 15 or 16 of Directive 2002/21 and ‘[which] would affect trade between Member States’, the NRA concerned must ‘[i]n addition to the consultation [of interested parties] referred to in Article 6’ make ‘the draft measure accessible to the Commission and the [NRAs] in other Member States, together with the reasoning on which the measure is based’ and ‘inform the Commission and other [NRAs] thereof’.
Jeżeli proponowany środek, o którym mowa w ust. 3, zmierza do: a) oznaczenia rynku relewantnego w sposób odbiegający od sposobu określonego w zaleceniu przyjętym zgodnie z art. 15 ust. 1, lub b) podjęcia decyzji o wskazaniu lub niewskazaniu przedsiębiorstwa jako dysponującego, samodzielnie bądź łącznie z innymi, znaczącą pozycją [siłą] rynkową, zgodnie z art. 16 ust. […] 4 lub 5, oraz oddziaływałby na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, zaś Komisja poinformowała [KOR] o swojej opinii, zgodnie z którą proponowany środek stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu rynku jednolitego, lub o swoich poważnych wątpliwościach co do zgodności tego środka z przepisami prawa wspólnotowego, a w szczególności z celami wskazanymi w art. 8, wówczas proponowany środek nie powinien być stosowany dłużej niż przez okres najbliższych dwóch miesięcy [przyjęcie projektu środka zostaje przesunięte o kolejne dwa miesiące].(b) deciding whether or not to designate an undertaking as having, either individually or jointly with others, significant market power, under Article 16 … (4) or (5), and would affect trade between Member States and the Commission has indicated to the [NRA] that it considers that the draft measure would create a barrier to the single market or if it has serious doubts as to its compatibility with Community law and in particular the objectives referred to in Article 8, then the draft measure shall not be adopted for a further two months.
Oprócz konsultacji, o której mowa w art. 6, jeżeli [KOR] zamierza podjąć środek, który: a) objęty jest zakresem art. 15 lub 16 niniejszej dyrektywy […], oraz b) oddziaływałby na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, powinien on jednocześnie udostępnić projekt danego środka Komisji oraz [KOR] [pozostałych państw członkowskich], wraz z uzasadnieniem zastosowania danego(b) would affect trade between Member States, it shall at the same time make the draft measure accessible to the Commission and the [NRAs] in other Member States, together with the reasoning on which the
W drugim przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 4 dyrektywy 2002/21, Komisja uważa natomiast, że proponowany środek właśnie „oddziaływałby na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi” oraz że „stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu rynku jednolitego” lub wyraża „poważn[e] wątpliwości […] co do zgodności tego środka z przepisami prawa wspólnotowego, a w szczególności z celami wskazanymi w art. 8”.In the second case, referred to in Article 7(4) of Directive 2002/21, the Commission considers, conversely, that the draft measure ‘would affect trade between Member States’ and ‘would create a barrier to the single market’ or expresses ‘serious doubts as to its compatibility with Community law and in particular the objectives referred to in Article 8’.
WYROK Z DNIA 21.2.2008 r. — SPRAWA C-426/05 b) podjęcia decyzji o wskazaniu lub niewskazaniu przedsiębiorstwa jako dysponującego, samodzielnie bądź łącznie z innymi, znaczącą pozycją rynkową, zgodnie z art. 16 ust. 3, art. 4 lub 5, oraz oddziaływałby na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, zaś Komisja poinformowała krajowy organ regulacyjny o swojej opinii, zgodnie z którą proponowany środek stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu jednolitego rynku, lub o swoich poważnych wątpliwościach co do zgodności tego środka z przepisami prawa wspólnotowego, a w szczególności z celami wskazanymi w art. 8, wówczas proponowany środek nie powinien być stosowany dłużej niż przez okres najbliższych dwóch miesięcy.(b) deciding whether or not to designate an undertaking as having, either individually or jointly with others, significant market power, under Article 16(3), (4) or (5), and would affect trade between Member States and the Commission has indicated to the national regulatory authority that it considers that the draft measure would create a barrier to the single market or if it has serious doubts as to its compatibility with Community law and in particular the objectives referred to in Article 8, then the draft measure shall not be adopted for a further two months.
/Ciekawe czy oddziaływało to też na robaka.I wonder if it affected the worm.
Każdy z twoich problemów jest rozgłaszany, biorąc pod uwagę że na twoje zachowanie oddziaływało coś irracjonalnego, strach przed byciem odpowiedzialnym za przeznaczenie kogoś innego.If anything, your issues are more pronounced given that your behavior has been affected by what turns out to be a quite irrational fear of being responsible for somebody else's destiny.
Nastolatek został porażony piorunem i jego ciało oddziaływało na wszystkie urządzenia, które znajdowały się w pobliżu.A teenager who was struck by lightning. He affected the electrical workings of everything around him.
Wtedy oddziaływałoby też na trikoder Spocka.Then it would affect Spock's tricorder too, wouldn't it?

More Polish verbs

Related

działywać
interact to
udziaływać
do

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'affect':

None found.
Learning languages?