Kontynuować (to continue) conjugation

Polish
78 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kontynuuję
I continue
kontynuujesz
you continue
kontynuuje
he/she/it continues
kontynuujemy
we continue
kontynuujecie
you all continue
kontynuują
they continue
Imperfective future tense
będę kontynuować
I will continue
będziesz kontynuować
you will continue
będzie kontynuować
he/she/it will continue
będziemy kontynuować
we will continue
będziecie kontynuować
you all will continue
będą kontynuować
they will continue
Imperative
-
kontynuuj
you continue!
niech kontynuuje
let him/her/it continue
kontynuujmy
let's continue
kontynuujcie
you all continue
niech kontynuują
let them continue
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kontynuowałam
I continued
kontynuowałaś
you continued
kontynuowała
she continued
kontynuowałyśmy
we continued
kontynuowałyście
you all continued
kontynuowały
they continued
Future feminine tense
będę kontynuowała
I will continue
będziesz kontynuowała
you will continue
będzie kontynuowała
she will continue
będziemy kontynuowały
we will continue
będziecie kontynuowały
you all will continue
będą kontynuowały
they will continue
Conditional feminine tense
kontynuowałabym
I would continue
kontynuowałabyś
you would continue
kontynuowałaby
she would continue
kontynuowałybyśmy
we would continue
kontynuowałybyście
you all would continue
kontynuowałyby
they would continue
Conditional perfective feminine tense
kontynuowałabym była
I would have continued
kontynuowałabyś była
you would have continued
kontynuowałaby była
she would have continued
kontynuowałybyśmy były
we would have continued
kontynuowałybyście były
you all would have continued
kontynuowałyby były
they would have continued
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kontynuowałem
I continued
kontynuowałeś
you continued
kontynuował
he continued
kontynuowaliśmy
we continued
kontynuowaliście
you all continued
kontynuowali
they continued
Future masculine tense
będę kontynuował
I will continue
będziesz kontynuował
you will continue
będzie kontynuował
he will continue
będziemy kontynuowali
we will continue
będziecie kontynuowali
you all will continue
będą kontynuowali
they will continue
Conditional masculine tense
kontynuowałbym
I would continue
kontynuowałbyś
you would continue
kontynuowałby
he would continue
kontynuowalibyśmy
we would continue
kontynuowalibyście
you all would continue
kontynuowaliby
they would continue
Conditional perfective masculine tense
kontynuowałbym był
I would have continued
kontynuowałbyś był
you would have continued
kontynuowałby był
he would have continued
kontynuowalibyśmy byli
we would have continued
kontynuowalibyście byli
you all would have continued
kontynuowaliby byli
they would have continued
Impersonal
kontynuowano by
there would be continued
kontynuowano by
there would be continued

Examples of kontynuować

Example in PolishTranslation in English
"Dlaczego chcieliby oni kontynuować prohibicję?""Well, shoot, why would they want to continue Prohibition?"
"Olivia, wiem że byliśmy razem krótko, ale chciałabym kontynuować ten związek.""Olivia, I know our time together has been brief, but I'd love this relationship to continue."
"wioskę, żeby kontynuować--""The village to continue--"
(10) Autorzy i artyści wykonawcy, aby móc kontynuować swoją twórczą i artystyczną pracę, muszą otrzymywać stosowne wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów, tak samo jak producenci, aby móc finansować tę pracę. […](10) If authors or performers are to continue their creative and artistic work, they have to receive an appropriate reward for the use of their work, as must producers in order to be able to finance this work. …
(10) Autorzy i artyści wykonawcy, aby móc kontynuować swoją twórczą i artystyczną pracę, muszą otrzymywać stosowne wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów, tak samo jak producenci, aby móc finansować tę pracę.(10) If authors or performers are to continue their creative and artistic work, they have to receive an appropriate reward for the use of their work, as must producers in order to be able to finance this work.
- Jeśli chodzi o mnie, kontynuuję swoją pracę. Opisując, co zrobił rząd i co w moim przekonaniu powinni o tym wiedzieć ludzie.Well, for me, I can tell I'm gonna continue to report on-- do my reporting on what the government has been doing, and what I think my readers should know about.
Dobrze, w takim razie kontynuuję.Okay, then I'll continue.
Jeszcze nie, ale kontynuuję poszukiwania.None yet, sire. But, my men and I will continue to search.
Kiedy kontynuuję wyjaśnić daleko istnienie Boogeyman's... ..jako nic tylko ciemność w sobie... ..Jestem zostawiony, by zastanowić się... ..tak uczyni z niego cokolwiek mniej niż prawdziwy?While I continue to explain away the Boogeyman's existence as nothing but the darkness within ourselves I'm left to wonder does that make him anything less than real?
Kiedy kontynuuję wyjaśnić daleko istnienie Boogeyman's... ..jako nic tylko ciemność w sobie... ..Jestem zostawiony, by zastanowić się:While I continue to explain away the Boogeyman's existence as nothing but the darkness within ourselves I'm left to wonder:
- Ale kontynuujesz kłamstwa i oszukujesz zarówno ojca jak i syna.But you continued to lie and deceive both your husband and son.
/Mam tylko nadzieję, że kontynuujesz, /to co zacząłeś jako chłopiec, którego znałem w wieku 12 lat.L can only hope that you continue what you began as the boy l knew at 12.
A i tak kontynuujesz pracę u Greysonów.And I think he's gonna get away with it. And yet you continue to work for the Graysons.
Ale pośród nich, jest nieco więcej niż 70%, którzy rozpoznają twoje nazwisko, i około połowa z nich stwierdziła, że są życzliwie nastawieni, by widzieć, jak kontynuujesz...But among those that are, slightly more than 70% recognized your name, and about half of them indicated that they were favorably disposed to seeing you continue...
Dlaczego nie kontynuujesz tradycji rodzinnej?Why not continue the family tradition?
"Teen Chef" kontynuuje audycje na żywo."Teen Chef" continues live.
(kaszlanie kontynuuje)(coughing continues)
(kontynuuje pociąganie nosem)(continues sniffing)
*Torturowany i ośmieszony przez naukowe badania...* *za swoje badania nad stworzeniem wyższej formy życia...* *znany zoolog Dr Alan Kessler...* *kontynuuje swoje eksperymenty* *w swoim sekretnym laboratorium w piwnicy.*"Tortured and ridiculed by the scientific establishment "for his investigations into the creation of superior life forms, "noted zoologist Dr. Alan Kessler continues his experiments
- FBI kontynuuje poszukiwania /dr. Arthura Straussa /i Daisy Locke.The FBI continues the search for Dr. Arthur Strauss and Daisy Locke.
"To nowy ranek. I kontynuujemy naszą przygodę Blackshadow'a."It's Saturday morning and the continuing adventures of the Black Shadow continue.
/Dziś też kontynuujemy podróż /ale z pewna zmianą.And today, we continue ourjourney, but we're forced to stray from our routine.
- Ale kontynuujecie badania.But the work continued.
A jednak dalej kontynuujecie...And yet, still, you continue...
Dzisiejszego wieczoru... kontynuujecie wielką tradycję powiększania naszego stada.Tonight you continue the grand tradition of expanding our pack.
Po co teraz kontynuujecie przemoc przeciwko nim?Why would you continue the violence against them now?
Ty i Cara kontynuujecie misję w poszukiwaniu Kamienia kiedy Kahlan i ja idziemy do Aydindril.You and Cara continue the search for the Stone of Tears while Kahlan and I go to Aydindril.
"Arthur i Annie Pope kontynuują ucieczkę,"Arthur and Annie Pope continue to elude capture...
(RADIO) Dzisiejsze narodowe wydarzenie to nie tylko złożenie hołdu, tym którzy ucierpieli w tej tragedii, ale także dociera do ludzi z całego świata, którzy kontynuują wsparcie dla tego kraju i każdej narodowej determinacji, aby powstrzymać globalny terroryzm.(radio) Today's national events will not only pay tribute to those who suff.ered in the tragedy, but will also reach out to people all over the world who continue to support this country and every nation's determination to stop global terrorism.
- ( hałasy pandy kontynuują)- (panda noises continue)
...w krytycznym, lecz stabilnym stanie, podczas gdy władze kontynuują śledztwo ...w sprawie napadu na muzeum, podczas którego zamrożono człowieka... in critical yet stable condition, as authorities continue their investigation into the robbery that left one man frozen solid.
/Całe popołudnie i wieczór, /do późnych godzin nocnych, /policja i ochotnicy kontynuują /poszukiwania dziewczynki,Through the afternoon, evening, and late into the night, police and volunteers continue to search for the little girl whose disappearance has gripped the hearts of Ohio.
- I kontynuowałam naukę w tej dziedzinie.- Well, I continued my studies.
W 2007 roku kontynuowałam pracę jako fotograf i projektant książek, a także rozpoczęłam sugerowanie wydawcom pomysłów na albumy ze stolikami do kawy.In 2007, I continued working as a photographer and book designer, and I also began suggesting ideas for coffee table photo books to publishers.
Więc potem zostałam Agentem 6 i kontynuowałam misję.So instead, l became Agent 6 and continued with the mission.
I o ile dobrze pamiętam, rozwaliliśmy się na sofie, usłyszeliśmy klucze w drzwiach i schowaliśmy się w twoim pokoju, gdzie kontynuowałaś niszczenie mnie.If l remember correctly, we got particularly comfy on the sofa heard keys in the door, hid, and you continued to ravage me.
Jednak nadal kontynuowałaś pisanie do wymyślonego przyjaciela.Yet you continued to write your imaginary friend.
"Tutaj wszystko mnie nudzi," kontynuowała."I'm bored with this place," she continued.
- Czy Emily żyłaby gdyby kontynuowała leczenie?In your opinion, if Emily had continued with her medication would she be alive today?
- I kontynuowała grę na fortepianie?- And she continued to play piano?
-Trudno będzie znaleźć demokratyczny kompromis w stosunkach pomiędzy nauką a społeczeństwem - kontynuowała przewodnicząca. - I nie mówimy tutaj o krzewieniu nauki wśród społeczeństwa, gdyż znajomość zagadnień naukowych nie przekłada się automatycznie na poparcie dla samej nauki.“The relationship between science and society is, thus, moving into territory where democratic compromise will be difficult to find,” she continued. “We are not talking about improving the public’s understanding of science, which does not translate into public support for science.
/Podczas gdy Kuba mówiła o masakrze /mieszkańców Ameryki Północnej w Panamie... /panamska delegacja kontynuowała przemowę w tym samym tonie bez odniesienia... do amerykańskiej masakry, która spowodowała... że Panamski rząd zerwał relacje ze Stanami.While Cuba spoke about the North American massacre in Panama... ...thePanamaniandelegation... ...continuedspeakinginthis vein , without referring at all...
Będziemy to kontynuowały.This is to be continued.
Conrad i Dylan kontynuowały tygodniowe rozmowy nad squasha i, po raz pierwszy, Dylan wygrał.Conrad and Dylan continued their weekly conversations over squash and, for the first time, Dylan won.
Dwa pozostałe podregiony kontynuowały drugą fazę projektu od kwietnia 2003 r. do sierpnia 2005 r.A second phase of the project continued with the two remaining sub regions between April 2003 and August 2005.
Dyrekcje generalne odpowiedzialne za badania naukowe kontynuowały starania, aby zapewnić spójne podej­ ście i skuteczną koordynację poprzez wspólne grupy robocze i komitety.The research DGs have continued their efforts to ensure a coherent approach and efficient coordination through joint working groups and committees.
Dzisiaj w Iraku, wojska amerykańskie kontynuowały patrol byłej kwatery głównej Ba'ath.In Iraq today, the U.S. Army continued their patrol of former Ba'ath party headquarters.
Szczerze wierzyła, iż wszelkie informacje podane odpowiedzialnemu urzędnikowi będą wzięte pod uwagę, w szczególności fakt, że miała wykonywać te same obowiązki, które wykonywała wcześniej, że kontynuowałaby pracę w tej samej jednostce, a jedyna zmiana dotyczyła umowy.She honestly believed that all information given to the responsible official would be taken into account, in particular the fact that she was to perform the same tasks as before, that she would continue to work in the same unit and that it was only a change in contract.
"...gdzie spokojnie kontynuowałem badania" "z dala od zamętów współczesnej cywilizacji i środowiska akademickiego."Here I continued my research undisturbed by the myriad distractions of modern civilization and far from the groves of academe.
- Nie wiem. Nie pamiętam dokładnie, dlaczego kontynuowałem rozmowę, ale myślę, że rozmawialiśmy około 10 minut za pierwszym razem.I don't remember exactly why the conversation continued past that point, but I think we talked ten minutes that first time.
/Moją podróż kontynuowałem lądem.I continued my journey overland.
Ale... kontynuowałem eksperyment, mając nadzieję, że w czasie, jaki mi pozostał, uda mi się... udowodnić, że odżywka... miała szansę działać.But I... continued the experiment... hoping that in the short time... left to me, I'd be able... to prove the... nutrient... would work.
Dlatego kontynuowałem ten eksperyment.So I continued the experiment.
/Powiedziałeś profesorowi, że we śnie /kontynuowałeś swoje dzienne studia.You told the professor that in sleep you continued your studies of the daytime.
Anderson, nie posłuchałeś mojej rady i kontynuowałeś operację, która doprowadziła do gwałtownej śmierci dwojga obywateli Chin pod twoją opieką.Anderson, you went against my advice, and you continued with an operation that led to the violent deaths of two Chinese citizens under your protection.
Molestowanie trwało jeszcze gdy dojrzałeś. I jedno mnie zastanawia, Eric. Czy kontynuowałeś cykl z własnymi dziećmi?The abuse continued well into puberty but my one concern is, Eric did you or did you not continue the cycle with your own children?
"Po tym jak Keith Mars opuścił stanowisko szeryfa niezmordowanie i samotnie kontynuował dochodzenie pomimo wielu trudności.""Since his removal from office, Keith Mars, the ousted sheriff... has tirelessly and single-handedly continued his own investigation... despite being shunned by the community at large. "
- Zaraz. , Morderca, kontynuował Harricott, popełnił błąd".Wait. " 'The murderer,' continued Harricott, 'made one error.
..i kontynuował swoje starania o nektar nieśmiertelności...as he continued his quest for the nectar of immortality.
/ Nixon kontynuował ataki na Trumana, / Achesona i Demokratów /za utratę Chin kontynentalnych w 1949 / i zrzucał winę za wojnę koreańską / na błędną politykę zagraniczną.Nixon continued to tear into Truman, Acheson and the Democratic party for losing mainland China in 1949 and blamed the Korean War on a weak foreign policy.
'Przegrupowaniu kontynuowaliśmy dalej.'Regrouped, we continued onwards.
30 minut, a następnie kontynuowaliśmy patrol.30 minutes, then we continued our patrol.
A on spytał, czy kontynuowaliśmy to później.He asked me if it continued later, and I said, "No, it was just a passing thing."
Ale nadal kontynuowaliśmy pisanie podczas gdy on zajęty był układaniem prac.but we still continued to write while he was busy arranging papers according to roll numbers
Godzina po godzinie kontynuowaliśmy "nieściganie się" na naszym torze.For hour after hour, we continued continued to not race around the rally stage. As you can see.
/Jej sprawcy schronili się pod ziemią, /gdzie kontynuowali eksperymenty /ze śmiercionośnym wirusem T.The men responsible for this disaster took refuge underground and continued to experiment with the deadly T-Virus.
Agencja, kraje członkowskie oraz inni partnerzy kontynuowali starania maj#ce na celu popraw∃ jako%ci i adekwatno%ci dostarczanych informacji oraz ułatwienie ich przepływu.The Agency, member countries and other partners continued to put a lot of effort into improving the quality and relevance of the information it receives and into streamlining data flows.
Jestem pewna, że burmistrz kontynuowałby wspieranie pańskiej kariery, gdyby zdecydował się pan na taki krok.I'm sure the mayor would continue his support of your career, should you decide to make such a move.
Nie chciałem pana w to wikłać, bo miałem nadzieję, że gdybym nie wrócił, kontynuowałby pan to, co zaczęliśmy.I didn't want to involve you in this business, Mr. Reese, because I had hoped that, if I hadn't returned, you would continue what we had started.
Praktyka ta jest niezgodna ze zwykłą praktyką inwestycyjną prywatnych inwestorów, ponieważ żaden podmiot rynkowy nie kontynuowałby zasilania takim bezzwrotnym finansowaniem.This practice is inconsistent with the usual investment practice of private investors since no commercial organisation would continue to inject such non-repayable funding.
Ponadto dostępne informacje na temat wartości normalnej i cen stosowanych przy wywozie do krajów trzecich, przytoczone powyżej, uprawniają do sformułowania wniosku, że w wypadku wygaśnięcia środków chińscy eksporterzy prawdopodobnie kontynuowaliby praktyki dumpingowe.Moreover, the information available on normal value and prices to third countries, as explained above, supports the conclusion that there is likelihood that, if measures would lapse, Chinese exporters would continue their dumping practises.
/Qing kontynuowało ekspansję /jeszcze przez kilka lat.Several years later, Qin continued to defeat all warlords.
Audyt wewnętrzny W ramach monitorowania wdrażania zaleceń zwartych w sprawozdaniu Działu AudytuWewnętrznego Komisji Europejskiej, Centrum kontynuowało działania zaplanowane na pierwsze i drugie półrocze 2006 r. w powiązaniu z 18 spośród 28 rekomendacji zaakceptowanych przez Centrum.Internal audit As part of the ongoing implementation of the European Commission’s Internal Audit Service report, the Translation Centre continued actions scheduled for the first and second half of 2006 involving a total of 18 recommendations out of the 28 accepted by the Centre.
Dochodzenie wykazało, że dwóch producentów współpracujących kontynuowało praktyki dumpingowe mimo obowiązujących środków.The investigation has shown that two of the cooperating producers continued their dumping practices despite the measures in force.
Naruszenie klauzuli kompensacyjnych zobowiązania wynikało z tego, że przedsiębiorstwo sprzedawało zarówno produkt objęty zobowiązaniem, jak i inne produkty temu samemu klientowi w tym samym roku kalendarzowym, przy czym kontynuowało wystawianie faktur za produkt objęty zobowiązaniem.A breach of the cross-compensation clauses of the undertaking occurred since the company sold both, the product covered by the undertaking and other products to the same client in the same calendar year but continued to issue undertaking invoices for the product covered.
Po prywatyzacji przedsiębiorstwo kontynuowało działalność na tym samym rynku produktowym.After privatisation, the company continued to operate on the same product market.
Ponadto NIKI argumentuje, iż Austrian Airlines kontynuowałoby działalność również w przypadku ogłoszenia upadłości.NIKI also argues that Austrian Airlines would continue to operate even if it were insolvent.
Ponadto NIKI argumentuje, że Austrian Airlines kontynuowałoby działalność również w przypadku ogłoszenia upadłości.NIKI argued that Austrian Airlines would continue to operate even if it were insolvent.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'continue':

None found.
Learning languages?