Kontrastować (to contrast) conjugation

Polish
11 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kontrastuję
I contrast
kontrastujesz
you contrast
kontrastuje
he/she/it contrasts
kontrastujemy
we contrast
kontrastujecie
you all contrast
kontrastują
they contrast
Imperfective future tense
będę kontrastować
I will contrast
będziesz kontrastować
you will contrast
będzie kontrastować
he/she/it will contrast
będziemy kontrastować
we will contrast
będziecie kontrastować
you all will contrast
będą kontrastować
they will contrast
Imperative
-
kontrastuj
you contrast!
niech kontrastuje
let him/her/it contrast
kontrastujmy
let's contrast
kontrastujcie
you all contrast
niech kontrastują
let them contrast
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kontrastowałam
I contrasted
kontrastowałaś
you contrasted
kontrastowała
she contrasted
kontrastowałyśmy
we contrasted
kontrastowałyście
you all contrasted
kontrastowały
they contrasted
Future feminine tense
będę kontrastowała
I will contrast
będziesz kontrastowała
you will contrast
będzie kontrastowała
she will contrast
będziemy kontrastowały
we will contrast
będziecie kontrastowały
you all will contrast
będą kontrastowały
they will contrast
Conditional feminine tense
kontrastowałabym
I would contrast
kontrastowałabyś
you would contrast
kontrastowałaby
she would contrast
kontrastowałybyśmy
we would contrast
kontrastowałybyście
you all would contrast
kontrastowałyby
they would contrast
Conditional perfective feminine tense
kontrastowałabym była
I would have contrasted
kontrastowałabyś była
you would have contrasted
kontrastowałaby była
she would have contrasted
kontrastowałybyśmy były
we would have contrasted
kontrastowałybyście były
you all would have contrasted
kontrastowałyby były
they would have contrasted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kontrastowałem
I contrasted
kontrastowałeś
you contrasted
kontrastował
he contrasted
kontrastowaliśmy
we contrasted
kontrastowaliście
you all contrasted
kontrastowali
they contrasted
Future masculine tense
będę kontrastował
I will contrast
będziesz kontrastował
you will contrast
będzie kontrastował
he will contrast
będziemy kontrastowali
we will contrast
będziecie kontrastowali
you all will contrast
będą kontrastowali
they will contrast
Conditional masculine tense
kontrastowałbym
I would contrast
kontrastowałbyś
you would contrast
kontrastowałby
he would contrast
kontrastowalibyśmy
we would contrast
kontrastowalibyście
you all would contrast
kontrastowaliby
they would contrast
Conditional perfective masculine tense
kontrastowałbym był
I would have contrasted
kontrastowałbyś był
you would have contrasted
kontrastowałby był
he would have contrasted
kontrastowalibyśmy byli
we would have contrasted
kontrastowalibyście byli
you all would have contrasted
kontrastowaliby byli
they would have contrasted
Impersonal
kontrastowano by
there would be contrasted
kontrastowano by
there would be contrasted

Examples of kontrastować

Example in PolishTranslation in English
Cichy ład sceny kontrastuje potężnie z okropnymi zdjęciami które zszokowały kraj, gdy były pokazywane w Brytyjskiej kronice filmowej.The calm orderliness of the scene contrasts violently with the ghastly pictures which shocked the country when they were shown in British newsreels.
DSB przypomina, że sekcja V rozporządzenia – która nie zawiera przepisów odnoszących się do wysokości rekompensat – kontrastuje z sekcjami II–IV tego samego rozporządzenia, które zawierają szczegółowe przepisy dotyczące kwoty rekompensaty z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej.DSB points out that Section V of the Regulation – which does not contain any provisions relating to the amount of compensation – contrasts with Sections II to IV of the Regulation where public service obligations are concerned.
Gdy coś kontrastuje, to złączyć nas...If something contrasts, to join is just...
Obecna dostępność obu mechanizmów kontrastuje z sytuacją w 2009 r., kiedy ING miał tylko jedną opcję umowną polegającą na spłacie na poziomie 150 %, ponieważ opcja zamiany byłaby dostępna dopiero po upływie trzech lat od przyznania papierów wartościowych CT1.The current availability of both mechanisms contrasts with the situation in 2009, when ING only had the contractual option to repay at 150 % because the conversion option would only become available three years after the CT1 securities were granted.
Przedstawiona sytuacja kontrastuje z oczywistą szkodą ustaloną w odniesieniu do wszystkich rodzajów sprzedaży łącznie z sytuacją określoną w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych w odniesieniu do sprzedaży pod marką sprzedawcy detalicznego.This picture contrasts with the clear injury picture established with respect to all sales taken together, and with that established with respect to retailer's brand sales in the provisional Regulation.
Dane dotyczące mocy produkcyjnych wyraźnie kontrastują z danymi otrzymanymi w poprzednim dochodzeniu, gdy moce produkcyjne przemysłu wspólnotowego spadły o 9 % podczas okresu badanego (lata 2002–2005).Data concerning production capacity are in stark contrast with data obtained in the previous investigation where the capacity of the Community industry decreased by 9 % during the period considered (2002 to 2005).
Dane te mocno kontrastują z liczbą kobiet w szkolnictwie wyższym (ISCED 5 i 6).This contrasts sharply with the representation of women at tertiary education levels (ISCED 5 and 6).
Egzaminy GCE AS zosta­ły wprowadzone w 1989 r. w celu rozszerze­nia programu nauczania przeznaczonego dla uczniów A Level przez umożliwienie im zda­wania egzaminów z przedmiotów, które uzu­pełniają ich podstawowe przedmioty lub kontrastują z nimi.General Certificate of Education Advanced Supplementary (AS) examinations wereintroduced in 1989 to broaden the curriculum of ALevel pupils by enabling them to take examinationsin subjects that complement or contrast with theirmain subject areas.
Ponadto, w porównaniu z niemieckim wcześniejszym znakiem towarowym, ostatnie sylaby znaku zgłoszonego — „pa” i „ne” — kontrastują z ostatnią sylabą niemieckiego wcześniejszego znaku towarowego —„mix”.In addition, as compared with the earlier German mark, the final syllables ‘pa’ and ‘ne’ of the mark applied for contrast with the final syllable ‘mix’ of the earlier German mark.
Sytuacja ta niewątpliwie wyjaśnia szczególnie złą kondycję finansową przemysłu unijnego w 2009 r. Należy jednak zauważyć, że przy wzrastającej konsumpcji począwszy od roku 2010 wyniki taniego przywozu subsydiowanego z Indii kontrastują z wynikami przemysłu unijnego.This situation certainly explains the particularly bad financial state of the Union industry in 2009. However, it is noteworthy that in the situation of growing consumption from 2010 onwards the performances of the low-priced subsidised imports contrast with that of the Union industry.
W pierwszych miesiącach roku, dość optymistyczne dane publikowane dla strefy euro kontrastowały z bardziej niejednoznacznym obrazem środowiska gospodarczego, jaki wynikał z danych dla Stanów Zjednoczonych, co doprowadziło do zawężenia różnic stóp procentowych pomiędzy tymi dwoma obszarami gospodarczymi.In the early months of the year, relatively robust data releases for the euro area contrasted with a more mixed data environment for the United States, which led to a narrowing of interest rate differentials between the two areas.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'contrast':

None found.
Learning languages?