Konkludować (to conclude) conjugation

Polish
12 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
konkluduję
I conclude
konkludujesz
you conclude
konkluduje
he/she/it concludes
konkludujemy
we conclude
konkludujecie
you all conclude
konkludują
they conclude
Imperfective future tense
będę konkludować
I will conclude
będziesz konkludować
you will conclude
będzie konkludować
he/she/it will conclude
będziemy konkludować
we will conclude
będziecie konkludować
you all will conclude
będą konkludować
they will conclude
Imperative
-
konkluduj
you conclude!
niech konkluduje
let him/her/it conclude
konkludujmy
let's conclude
konkludujcie
you all conclude
niech konkludują
let them conclude
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
konkludowałam
I concluded
konkludowałaś
you concluded
konkludowała
she concluded
konkludowałyśmy
we concluded
konkludowałyście
you all concluded
konkludowały
they concluded
Future feminine tense
będę konkludowała
I will conclude
będziesz konkludowała
you will conclude
będzie konkludowała
she will conclude
będziemy konkludowały
we will conclude
będziecie konkludowały
you all will conclude
będą konkludowały
they will conclude
Conditional feminine tense
konkludowałabym
I would conclude
konkludowałabyś
you would conclude
konkludowałaby
she would conclude
konkludowałybyśmy
we would conclude
konkludowałybyście
you all would conclude
konkludowałyby
they would conclude
Conditional perfective feminine tense
konkludowałabym była
I would have concluded
konkludowałabyś była
you would have concluded
konkludowałaby była
she would have concluded
konkludowałybyśmy były
we would have concluded
konkludowałybyście były
you all would have concluded
konkludowałyby były
they would have concluded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
konkludowałem
I concluded
konkludowałeś
you concluded
konkludował
he concluded
konkludowaliśmy
we concluded
konkludowaliście
you all concluded
konkludowali
they concluded
Future masculine tense
będę konkludował
I will conclude
będziesz konkludował
you will conclude
będzie konkludował
he will conclude
będziemy konkludowali
we will conclude
będziecie konkludowali
you all will conclude
będą konkludowali
they will conclude
Conditional masculine tense
konkludowałbym
I would conclude
konkludowałbyś
you would conclude
konkludowałby
he would conclude
konkludowalibyśmy
we would conclude
konkludowalibyście
you all would conclude
konkludowaliby
they would conclude
Conditional perfective masculine tense
konkludowałbym był
I would have concluded
konkludowałbyś był
you would have concluded
konkludowałby był
he would have concluded
konkludowalibyśmy byli
we would have concluded
konkludowalibyście byli
you all would have concluded
konkludowaliby byli
they would have concluded
Impersonal
konkludowano by
there would be concluded
konkludowano by
there would be concluded

Examples of konkludować

Example in PolishTranslation in English
"konkluduje to popiersie kończyć się un koniecznym bólu cierpienie i strapienie dla krów....the most comprehensive independent assessment of the drug "concludes that bust results in un necessary pain suffering and distress for the cows.
Cégétel konkluduje w tej kwestii, że rządowe deklaracje zostały wygłoszone po to, aby zapewnić rynki, iż pożyczanie pieniędzy FT jest dokładnie równoznaczne z pożyczaniem pieniędzy bezpośrednio państwu.Cégétel concludes on this point that the government declarations were worded in such a way that the markets would be certain that lending money to France Télécom would be strictly equivalent to lending money directly to the State.
Dlatego też różnicę wyznaczono na poziomie 8%, równym celowi ograniczenia emisji wyznaczonemu w protokole. – Sądzę, że przesłanie polityczne jest przekazywane o wiele skuteczniej dzięki aktywnemu zaangażowaniu uczestników – konkluduje Anke.That is why the margin was set at 8% like the emission target fixed in the proto- col. "I believe that the policy message is transmitted much more effectively because the participants are actively involved," concludes Anke.
Firma Vtesse konkluduje, że firma BT jest w znacznie mniejszym stopniu opodatkowana w związku z porównywalną i, w tym wypadku, identyczną transakcją, a zatem odnosi wyraźną korzyść.Vtesse concludes that BT is much less taxed on a comparable and in this case identical transaction and therefore that it receives a clear advantage.
Komisja konkluduje ponadto, że opóźniona wypłata pomocy związanej z tymi kosztami nie może być postrzegana jako odsunięcie przywrócenia rentowności w przyszłość.The Commission concludes further that the late payment of the aid linked to these costs cannot be viewed as postponing the restoration of viability to the future.
Na ten temat władze francuskie odesłały Komisję do argumentów przedstawionych w ich piśmie do Komisji z dnia 18 września 1998 r. w odpowiedzi na upomnienie z dnia 29 lipca 1998 r. W piśmie tym władze francuskie konkludują, iż opłata utylizacyjna nie spełnia żadnego z kryteriów, które pozwoliłyby na sklasyfikowanie jej jako cła lub opłaty mającej skutek równoważny do cła, lub nawet jako podatku dyskryminującego w rozumieniu Traktatu.On this point, the French authorities referred the Commission to the arguments put forward in their letter to the Commission dated 18 September 1998 in response to the letter giving formal notice dated 29 July 1998. In that letter, the French authorities concluded that the rendering levy fulfilled none of the criteria for being classified as a customs duty or a levy having an equivalent effect to a customs duty or even as discriminatory taxation within the meaning of the Treaty.
Raporty przedłożone przez władze brytyjskie i BNFL konkludują, że Karty warunków ostatecznych są bardziej korzystne dla BNFL niż jakikolwiek scenariusz wiążący się z upadłością.The reports submitted by the UK authorities and by BNFL conclude that the Final Term Sheets are more advantageous to BNFL than any insolvency scenario.
Władze belgijskie konkludują, że sektor w latach 2000–2002 wykazywał niewystarczającą podaż strukturalną, co zostało potwierdzone przez wielu ekspertów.It concluded that the sector was characterised by a structural supply shortage during the period 2000 to 2002, and it is claimed that this has been confirmed by several experts.
Władze francuskie konkludują, że zmiana stopy ryzyka kredytowego FT wiąże się ze zmianą sektora telekomunikacji, niezależnie od tego, czy deklaracje państwa były decydujące.The French authorities conclude that the movements in France Télécom's spreads are linked to trends in the telecommunications sector and that the State's declarations were not a decisive factor.
Agencja jest wykwalifikowana zespół forensics konkludował że jedyne świeże odciski stopy w scena zbrodni należą do Pani Ventura.The agency's skilled forensics team has concluded that the only fresh footprints at the crime scene belong to Mrs. Ventura.
- Ci faceci konkludowali... - O Nie!- Well, these guys concluded...
(Dalton) Wzięliśmy nasze szanse, oczywiście tu, ponieważ nie mieliśmy żadnego pomysłu lub żadna droga wiedzenia co dział próby konkludowaliby.(Dalton) We took our chances, obviously, here, because we had no idea or no way of knowing what the probation department would conclude.

More Polish verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

skonkludować
do
zakonkludować
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'conclude':

None found.
Learning languages?