Eksploatować (to operate) conjugation

Polish
20 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
eksploatuję
I operate
eksploatujesz
you operate
eksploatuje
he/she/it operates
eksploatujemy
we operate
eksploatujecie
you all operate
eksploatują
they operate
Imperfective future tense
będę eksploatować
I will operate
będziesz eksploatować
you will operate
będzie eksploatować
he/she/it will operate
będziemy eksploatować
we will operate
będziecie eksploatować
you all will operate
będą eksploatować
they will operate
Imperative
-
eksploatuj
you operate!
niech eksploatuje
let him/her/it operate
eksploatujmy
let's operate
eksploatujcie
you all operate
niech eksploatują
let them operate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
eksploatowałam
I operated
eksploatowałaś
you operated
eksploatowała
she operated
eksploatowałyśmy
we operated
eksploatowałyście
you all operated
eksploatowały
they operated
Future feminine tense
będę eksploatowała
I will operate
będziesz eksploatowała
you will operate
będzie eksploatowała
she will operate
będziemy eksploatowały
we will operate
będziecie eksploatowały
you all will operate
będą eksploatowały
they will operate
Conditional feminine tense
eksploatowałabym
I would operate
eksploatowałabyś
you would operate
eksploatowałaby
she would operate
eksploatowałybyśmy
we would operate
eksploatowałybyście
you all would operate
eksploatowałyby
they would operate
Conditional perfective feminine tense
eksploatowałabym była
I would have operated
eksploatowałabyś była
you would have operated
eksploatowałaby była
she would have operated
eksploatowałybyśmy były
we would have operated
eksploatowałybyście były
you all would have operated
eksploatowałyby były
they would have operated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
eksploatowałem
I operated
eksploatowałeś
you operated
eksploatował
he operated
eksploatowaliśmy
we operated
eksploatowaliście
you all operated
eksploatowali
they operated
Future masculine tense
będę eksploatował
I will operate
będziesz eksploatował
you will operate
będzie eksploatował
he will operate
będziemy eksploatowali
we will operate
będziecie eksploatowali
you all will operate
będą eksploatowali
they will operate
Conditional masculine tense
eksploatowałbym
I would operate
eksploatowałbyś
you would operate
eksploatowałby
he would operate
eksploatowalibyśmy
we would operate
eksploatowalibyście
you all would operate
eksploatowaliby
they would operate
Conditional perfective masculine tense
eksploatowałbym był
I would have operated
eksploatowałbyś był
you would have operated
eksploatowałby był
he would have operated
eksploatowalibyśmy byli
we would have operated
eksploatowalibyście byli
you all would have operated
eksploatowaliby byli
they would have operated
Impersonal
eksploatowano by
there would be operated
eksploatowano by
there would be operated

Examples of eksploatować

Example in PolishTranslation in English
Cechy taboru muszą pozwalać na prowadzenie przewozów na każdej linii, na której zamierza się go eksploatować, z uwzględnieniem warunków klimatycznych.The characteristics of the rolling stock must be such as to allow it to travel on any line on which it is expected to operate, taking account of relevant climatic conditions.
Do ustalenia odpowiedniości usług transportu lotniczego państwa członkowskie uwzględniają „interes publiczny, możliwość wykorzystania, w szczególności w rejonach wyspiarskich, innych form transportu i ich zdolność do pokrycia danych potrzeb transportowych i połączony wynik wszystkich przewoźników lotniczych eksploatujących lub mających zamiar eksploatować trasę” [13].The adequacy of scheduled air services is assessed by the Member States ‘having regard to the public interest, the possibility of having recourse to other forms of transport, the ability of such forms to meet the transport needs under consideration and the combined effect of all air carriers operating or intending to operate on the route’ [13].
Lokomotywa to pojazd trakcyjny (lub połączenie kilku pojazdów), nieprzeznaczony do przewozu ładunków lub osób, który w czasie normalnej eksploatacji można wyprzęgać z pociągu i eksploatować oddzielnie.A ‘locomotive’ is a traction vehicle (or combination of several vehicles) that is not intended to carry a payload and has the ability to uncouple in normal operation from a train and to operate independently.
CIL zajmuje się zarządzaniem kosztami portowymi, za usługę pilotową itp. Ogólniej rzecz ujmując, CIL eksploatuje statek na najlepszych warunkach ekonomicznych i „jest uprawniona do zawierania wszelkich umów czarterowych oraz, ogólniej, do negocjowania wszelkich aktów handlowych” (art. 3.1 pełnomocnictwa zarządzania).CIL is responsible for managing port and pilotage charges etc. More generally, it operates the vessel on the best economic terms and ‘is authorised to conclude all charter contracts and, more generally, to negotiate all commercial transactions’ (Article 3.1 of the management mandate).
Gävle Kraftvärme eksploatuje elektrociepłownię Johannes, która stanowi podstawową jednostkę komunalnej sieci ciepłowniczej służącą do produkcji ciepła i energii elektrycznej.Gävle Kraftvärme operates the Johannes co-generation plant, which is the basic production plant for Gävle’s district heating network, producing heat and electricity.
Jak stwierdzono w motywie 22, firma Kingston jest także właścicielem spółki zależnej, Torch Communications Ltd, która eksploatuje światłowodową sieć szkieletową poza lokalną siecią dostępową firmy Kingston i która wyceniana jest metodą wartości czynszowej.As stated in recital 22, Kingston owns a subsidiary, Torch Communications Ltd, which operates a fibre backbone network outside Kingston's local access network and which is valued on the basis of the rental method.
Jednakże firma Kingston jest także właścicielem spółki zależnej, Torch Communications Ltd, która stworzyła światłowodową sieć szkieletową poza obszarem lokalnej sieci dostępowej firmy Kingston (tzn. konurbacją Hull) i eksploatuje tę sieć szkieletową jako odrębna spółka zależna.However, Kingston also owns a subsidiary, Torch Communications Ltd, which constructed a fibre backbone network outside Kingston's local access network area (i.e. Hull conurbation) and operates that backbone network as a separate subsidiary.
Jeśli podmiot eksploatujący statek powietrzny eksploatuje co najmniej dwa statki powietrzne będące różnymi wersjami w ramach tego samego typu, do każdego statku powietrznego tego typu stosuje się średnią wyliczoną z maksymalnych mas startowych wszystkich statków powietrznych danego typu posiadanych przez dany podmiot.Where an aircraft operator operates two or more aircraft which are different versions of the same type, the average of the maximum take-off weights of all his aircraft of that type shall be used for each aircraft of that type.
Na mocy art. 26 ust. 3 dyrektywy 2002/22 w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia, aby przedsiębiorstwa, które eksploatują publiczne sieci telefoniczne, udostępniały władzom zajmującym się ratownictwem informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej, w stopniu, w jakim jest to technicznie możliwe, w odniesieniu do wywołań jednego europejskiego numeru alarmowego 112.Under Article 26(3) of Directive 2002/22 on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services, Member States are to ensure that undertakings which operate public telephone networks make caller location information available to authorities handling emergencies, to the extent technically feasible, for all calls to the single European emergency call number ‘112’.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 3 i 4 organizacje szkoleniowe, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie członkowskim, zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 290/2012, przeprowadzając loty szkoleniowe do, w granicach lub z Unii, eksploatują: a) skomplikowane samoloty i śmigłowce z napędem silnikowym zgodnie z przepisami określonymi w załączniku VI;By way of derogation from paragraphs 1, 3 and 4, training organisations having their principle place of business in a Member State and approved in accordance with Commission Regulation (EU) No 290/2012 when conducting flight training into, within or out of the Union shall operate: (a) complex motor-powered aeroplanes and helicopters in accordance with the provisions specified in Annex VI;
Należy przypomnieć, że na mocy art. 26 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia, aby przedsiębiorstwa, które eksploatują publiczne sieci telefoniczne, udostępniały władzom zajmującym się ratownictwem informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej, w stopniu, w jakim jest to technicznie możliwe, w odniesieniu do wywołań jednego europejskiego numeru alarmowego 112.It must be recalled that, under Article 26(3) of the Universal Service Directive, Member States are to ensure that undertakings which operate public telephone networks make caller location information available to authorities handling emergencies, to the extent technically feasible, for all calls to the single European emergency call number ‘112’.
Spółki Vodafone España i Vodafone Group (zwane dalej łącznie „Vodafone”) eksploatują publiczną sieć łączności ruchomej w Hiszpanii i świadczą na tym obszarze usługi łączności ruchomej.Vodafone España and Vodafone Group (hereinafter together referred to as ‘Vodafone’) operate a public mobile communications network in Spain and provide mobile communications services there .
W przypadku będącym przedmiotem oceny beneficjentami pomocy są węgierskie spółki, które eksploatują elektrownie i które podpisały umowy PPA, a nie udziałowcy elektrowni.In the case under assessment, the beneficiaries of the aid are the Hungarian companies that operate the power plants and signed the PPAs, and not the shareholders of the power plants.
Umowę taką często opisuje się jako umowę typu „buduj-eksploatuj-przekaż”, umowę typu „modernizuj-eksploatuj-przekaż” lub „publiczno-prywatną” umowę na usługi koncesjonowane.Such an arrangement is often described as a ‘build-operate-transfer’, a ‘rehabilitate-operate-transfer’ or a ‘public-to-private’ service concession arrangement.
Państwa członkowskie zapewniają, aby spalarnię odpadów lub współspalarnię odpadów eksploatowała i kontrolowała osoba fizyczna, która posiada odpowiednie kompetencje w zakresie zarządzania obiektem.Member States shall ensure that the waste incineration plant or waste co-incineration plant is operated and controlled by a natural person who is competent to manage the plant.
W ramach tych działań, flota przewoźnika została na koniec 2004 r. zmniejszona o jeden statek powietrzny; w momencie wprowadzenia planu restrukturyzacji firma Cyprus Airways eksploatowała 10 statków powietrznych (dwa A319, sześć A320-200 i dwa A330-200) oraz posiadała jeszcze jeden A320-200 oddany w mokry leasing firmie Eurocypria.In this framework, the fleet of the airline was reduced by one aircraft at the end of 2004; at the time of the implementation of the restructuring plan Cyprus Airways operated 10 aircraft (2 A319, 6 A320-200 and 2 A330-200) and wet-leased out a further A320-200 to Eurocypria, this wet lease arrangement was brought to an end at the end of the 2006 summer season.
Jeżeli nie może on sprzedać części tego zobowiązania na warunkach rynkowych nowemu właścicielowi, pozostaje odpowiedzialny za tę część, a nowy właściciel nie może być obarczony odpowiedzialnością za nią bez względu na wielkość tej części w stosunku do rzeczywistego czasu, przez który pierwszy właściciel eksploatował elektrownię.If he cannot sell a part of this liability under market conditions to the new owner he remains liable for this part, and the new owner cannot be held liable for it, irrespective of the size of this part as compared to the actual time during which the first owner operated the plant.
O ile Komisja nie kwestionuje zasady transferu jako takiej, w zakresie w jakim pozwala ona operatorowi nowej instalacji na przejęcie uprawnień wydanych instalacji, którą uprzednio eksploatował, a następnie zamknął (zob. w szczególności komunikat Komisji z dnia 7 lipca 2004 r., pkt 3.3), odmawia ona jednak uznania zgodności z prawem tych korekt, w przypadku gdy zdolność produkcyjna nowej instalacji jest mniejsza niż zdolność produkcyjna instalacji zamkniętej.While the Commission does not contest the transfer rule as such, insofar as it enables the operator of a new installation to take the allowances issued to an installation which he has previously operated and then closed (see, in particular, the Commission Communication of 7 July 2004, point 3.3), it refuses, however, to accept that such adjustments are lawful where the production capacity of the new installation is lower than that of the closed installation.
Prowadzi to do sytuacji, w której pierwszy właściciel musi zmierzyć się ze zobowiązaniem, które jest nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do czasu, w ciągu którego eksploatował elektrownię, i odwrotnie, nowy właściciel ma przed sobą zobowiązanie, które jest nieproporcjonalnie niskie.This can lead to a situation where the first owner has to face a burden which is disproportionately high in relation to the time during which it operated the plant and, conversely, the new owner is faced with a burden which is disproportionately low.
Przewoźnik, który eksploatował tę trasę w przeszłości, został zmuszony wstrzymać działalność ze względu na brak rentowności.The company which operated this route in the past was forced to cease doing so as it was uneconomic.

More Polish verbs

Related

wyeksploatować
exploit

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

wyeksploatować
exploit

Other Polish verbs with the meaning similar to 'operate':

None found.
Learning languages?