Deklarować (to declare) conjugation

Polish
38 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
deklaruję
I declare
deklarujesz
you declare
deklaruje
he/she/it declares
deklarujemy
we declare
deklarujecie
you all declare
deklarują
they declare
Imperfective future tense
będę deklarować
I will declare
będziesz deklarować
you will declare
będzie deklarować
he/she/it will declare
będziemy deklarować
we will declare
będziecie deklarować
you all will declare
będą deklarować
they will declare
Imperative
-
deklaruj
you declare!
niech deklaruje
let him/her/it declare
deklarujmy
let's declare
deklarujcie
you all declare
niech deklarują
let them declare
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
deklarowałam
I declared
deklarowałaś
you declared
deklarowała
she declared
deklarowałyśmy
we declared
deklarowałyście
you all declared
deklarowały
they declared
Future feminine tense
będę deklarowała
I will declare
będziesz deklarowała
you will declare
będzie deklarowała
she will declare
będziemy deklarowały
we will declare
będziecie deklarowały
you all will declare
będą deklarowały
they will declare
Conditional feminine tense
deklarowałabym
I would declare
deklarowałabyś
you would declare
deklarowałaby
she would declare
deklarowałybyśmy
we would declare
deklarowałybyście
you all would declare
deklarowałyby
they would declare
Conditional perfective feminine tense
deklarowałabym była
I would have declared
deklarowałabyś była
you would have declared
deklarowałaby była
she would have declared
deklarowałybyśmy były
we would have declared
deklarowałybyście były
you all would have declared
deklarowałyby były
they would have declared
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
deklarowałem
I declared
deklarowałeś
you declared
deklarował
he declared
deklarowaliśmy
we declared
deklarowaliście
you all declared
deklarowali
they declared
Future masculine tense
będę deklarował
I will declare
będziesz deklarował
you will declare
będzie deklarował
he will declare
będziemy deklarowali
we will declare
będziecie deklarowali
you all will declare
będą deklarowali
they will declare
Conditional masculine tense
deklarowałbym
I would declare
deklarowałbyś
you would declare
deklarowałby
he would declare
deklarowalibyśmy
we would declare
deklarowalibyście
you all would declare
deklarowaliby
they would declare
Conditional perfective masculine tense
deklarowałbym był
I would have declared
deklarowałbyś był
you would have declared
deklarowałby był
he would have declared
deklarowalibyśmy byli
we would have declared
deklarowalibyście byli
you all would have declared
deklarowaliby byli
they would have declared
Impersonal
deklarowano by
there would be declared
deklarowano by
there would be declared

Examples of deklarować

Example in PolishTranslation in English
/Mam pan prawdo, /aby nie deklarować...You have the right not to declare...
Chciałbym zadeklarować, że to jest morderstwo, żeby wstrząsnąć tymi małymi... nie zamierzam deklarować morderstwa, tylko po to żeby nimi wstrząsnąć.I'd like to declare it a murder, just to shake those little... not going to declare it a murder, just so you can shake things up.
Nie masz predyspozycji by deklarować wojnę.You are in no position to declare war.
W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) państwa członkowskie mogą zadecydować, że działki rolne o powierzchni do 0,1 ha, w odniesieniu do których nie składa się wniosku o płatność, nie muszą być deklarowane, pod warunkiem że suma wielkości tych dzialek nie przekracza 1 ha, lub mogą zadecydować, że rolnik, który nie ubiega się o jakiekolwiek bezpośrednie płatności obszarowe, nie musi deklarować swoich działek rolnych w przypadku gdy suma wielkości tych dzialek nie przekracza 1 ha.By way of derogation from point (a) of paragraph 1, Member States may decide that agricultural parcels of an area of up to 0,1 ha on which an application for payment is not made, do not need to be declared, provided that the sum of such parcels does not exceed 1 ha, and/or may decide that a farmer who does not apply for any area-based direct payment does not have to declare his agricultural parcels in the case where the total area does not exceed 1 ha.
W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia właściwości wyrobu, jeśli nie ma on zamiaru deklarować właściwości wyrobu w tym zakresie.In those cases the verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect.
"Ja, George BessoIo Reeves, będąc w pełni władz umysłowych, deklaruję, że to mój ostani testament."I, George Bessolo Reeves, "being of sound and disposing mind and memory, "do declare this my last will and testament.
"Niniejszym oświadczam, że ja, sędzia karny Raimundo Fortuna Lacalle, tą drogą deklaruję, że jestem zupełnie obłąkany i niezdolny do wykonywania swoich funkcji"."With this statement, I, Criminal Judge Raimundo Fortuna Lacalle, hereby declare myself completely insane and incapable of carrying out my functions."
Czy mógłby pan przeczytać punkt pierwszy na tej stronie? Niniejszym deklaruję się, ponad wszystko, bronić i służyć dobru każdego ucznia w tym okręgu, najlepiej jak mogę." l hereby declare to, above all else, protect and serve the welfare of each student in this district to the best of my ability."
I deklaruję wszystko twoich przypadków... zamknął się!And I declare all of y our cases... closed!
Ja deklaruję... że Omar Mukhtar nigdy nie uległ nam, ... nigdy nie wziął dotacji od nas, ... nigdy nie uznał naszego prawa do rządzenia w jego kolonii.I declare... that Omar Mukhtar never submitted to us, ... never took subsidy from us, ... never recognized our right to rule in this colony.
Deklaracja zgodności WE typu (zapewnienie jakości produktu) jest procedurą, za której pomocą producent wypełniający zobowiązania podane w pkt 4.2 deklaruje, że dane urządzenia są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i spełniają zasadnicze wymagania niniejszej dyrektywy, które mają do nich zastosowanie.The EC declaration of type conformity (guarantee of product quality) is that part of the procedure whereby a manufacturer who fulfils the obligations in point 4.2 declares that the appliances concerned are in conformity with the type as described in the EC type-examination certificate and satisfy the essential requirements of this Directive which apply to them.
Deklaracja zgodności WE z typem (zapewnienie jakości wytwarzania) jest procedurą, za której pomocą producent wypełniający zobowiązania podane w ppkt 3.2 deklaruje, że dane urządzenia są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i spełniają zasadnicze wymagania niniejszej dyrektywy, które mają do nich zastosowanie.The EC declaration of conformity to type (guarantee of production quality) is the procedure whereby a manufacturer who fulfils the obligations in point 3.2 declares that the appliances concerned are in conformity with the type as described in the EC type-examination certificate and satisfy the essential requirements of this Directive which applies to them.
Deklaracja zgodności WE z typem jest tą częścią procedury, w której ramach producent deklaruje, że dane urządzenia są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i spełniają zasadnicze wymagania niniejszej dyrektywy, które mają do nich zastosowanie.The EC declaration of conformity to type is that part of the procedure whereby the manufacturer declares that the appliances concerned are in conformity with the type as described in the EC type-examination certificate and satisfy the essential requirements of this Directive which apply to them.
Deklaracja zgodności typu WE (gwarancja jakości produkcji) stanowi procedurę, dzięki której producent, spełniający zobowiązania podane w ppkt 2.2, deklaruje, że dane wagi są zgodne z typem, jak opisano w świadectwie zatwierdzenia typu WE, i spełniają wymogi niniejszej dyrektywy.The EC declaration of type conformity (guarantee of production quality) is the procedure whereby the manufacturer who satisfies the obligations of point 2.2 declares that the instruments concerned are, where applicable, in conformity with the type as described in the EC type-approval certificate and that they satisfy the requirements of this Directive.
Islandia deklaruje zamiar ustanowienia programu kontroli równoważnego wobec programów dotyczących żywności pochodzenia zwierzęcego zatwierdzonych dla Szwecji, Finlandii i Norwegii oraz poddania go zatwierdzeniu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 przed zakończeniem okresu przejściowego.Iceland declares its intentions to establish a control program equivalent to that approved for Sweden, Finland and Norway in respect of food of animal origin, and to have it approved in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 by the time the transitional period expires.
"My, ludzie RPA, deklarujemy, że nasz kraj i świat... że RPA należy do wszystkich, którzy w niej żyją, czarnych i białych.""We, the people of South Africa, "declare for all our country and the world to know "that South Africa belongs to all who live in it, Black and White,
I deklarujemy to wszystko w waszym imieniu.And we declare all those things over you.
Nic nie deklarujemy.Nothing to declare.
Wraz z naszymi wiernymi deklarujemy całkowite poparcie dla idei, ... że świętemu Kościołowi katolickiemu dana jest tylko jedna droga - ... u boku Niemiec i ich führera, Adolfa Hitlera.We declare... We declare there is only one place for the Holy Catholic Church at the side of Germany and its leader, Adolf Hitler."
To takie pięnke widzieć jak deklarujecie swoją miłość w taki drogi sposób.- Hi. - Hi. It is so nice to see two people declare their love in such an expensive way.
Dla piskląt objętych kodami CN 010511, 010512 i 010519 podmioty gospodarcze deklarują podczas dokonywania formalności celnych, że mają zamiar żądać refundacji wywozowej.For chicks falling within CN codes 010511, 010512 and 010519, operators shall declare at the time when customs formalities for exports are fulfilled, that they intend to claim an export refund.
Dokładniej art. 1 ust. 9 tej ustawy stanowi, że „ust. 1–8 nie mają zastosowania ani do przedsiębiorstw itp., które deklarują swoje dochody zgodnie z ustawą o podatku tonażowym w odniesieniu do kontrolowanych transakcji z zagranicznymi osobami prawnymi ani do stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej (por. ust. 1 pkt 2–4), w których dochody z tytułu tych transakcji są przydzielone do dochodów podlegających podatkowi tonażowemu”. Ust. 1–8, do których odnosi się powyższy artykuł, są zawarte w art. 3B ust. 9 ustawy o zarządzaniu w dziedzinie podatków (ustawa skonsolidowana nr 869 z dnia 12 sierpnia 2004 r., ostatnio zmieniona art. 1 ustawy nr 1441 z dnia 22 grudnia 2004 r.). Ustępy te odnoszą się do dwóch najważniejszych obowiązków nałożonych na wszystkie duńskie przedsiębiorstwa działające w Danii, mianowicie:More precisely, Article 1(9) of the said Act holds that ‘paragraphs 1 to 8 do not apply either to companies etc. who declare their income under the Tonnage Tax Act with regard to controlled transactions with foreign legal persons or permanent establishments (cf. paragraph 1(2) to (4)) where the revenue accruing from such transactions shall be allocated to revenue subject to Tonnage Tax.’ Paragraphs 1 to 8 to which the Article refers are contained in Article 3B(9) of the Tax Management Act (Consolidated Act 869 of 12 August 2004, as last amended by Article 1 of Act 1441 of 22 December 2004).These paragraphs relate to two major obligations imposed on all Danish companies operating in Denmark, namely:
Dwieście dwadzieścia siedem roku temu, banda kolesi zebrali Na czwartego lipca i postanowił Bo nie mieli wszelkie cherry bomb Oni deklarują pewne oczywistości prawdTwo hundred and twenty-seven years ago, a bunch of guys got together on the Fourth of July and decided because they didn't have any cherry bombs they would declare some self-evident truths.
Gdy chcą uczestniczyć w wyborach, dążą do akredytacji jako środki masowego przekazu, ale kiedy są oskarżani o oszczerstwo lub pomówienie, deklarują, że nie są środkiem masowego przekazu i nie ponoszą odpowiedzialnościWhen they want to participate in the elections, they seek accreditation as mass media, but when they are accused of slander or libel, they declare that they are not mass media and have no responsibility
IACM potwierdził także, że 5 przewoźników, którzy deklarują wykonywanie wyłącznie lotów krajowych, nadal działa na podstawie AOC, które zostały im wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, obecnie uchylonych. IACM nie przedstawił jednak tych certyfikatów.Finally, they confirmed that 5 air carriers, declared to be solely involved in domestic operations, continue to operate with AOCs that were issued in accordance with the previous regulations that have been repealed; however, IACM did not provide these certificates.
Dnia 9 lipca 2003 r. Komisja przyjęła decyzję 2004/166/WE w sprawie pomocy na rzecz restrukturyzacji, której Francja zamierza udzielić Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), dalej zwaną „decyzją ostateczną”, w której ramach deklarowała, że część notyfikowanej pomocy jest zgodna z rynkiem wspólnym, przy zachowaniu pewnych warunków.On 9 July 2003, the Commission adopted Decision 2004/166/EC on aid which France intends to grant for the restructuring of Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (hereinafter final decision), in which it declared part of the aid notified to be compatible with the single market provided that certain conditions were met.
organizacja monitorująca postanawia świadczyć usługi w innych państwach członkowskich niż te zadeklarowane we wniosku lub w państwie członkowskim, w odniesieniu do którego deklarowała zaprzestanie świadczenia usług zgodnie z lit. d);the monitoring organisation decides to provide services in a Member States other than as declared in its application or in a Member State where it declared to have ceased to provide its services in accordance with point (d);
Niektóre zainteresowane strony deklarowały preferencje względem systemu odroczonego poboru ceł („DDS”), który pozostawiłby określone roczne kwoty wielkości przywozu poza zakresem środków.Some interested parties declared a preference for a delayed duty system (‘DDS’), which would have left certain annual volume amounts of imports out of the scope of measures.
- Niczego nigdy nie deklarowałem.- I never declared anything.
Agent ten stanowczo sprzeciwiał się kontynuacji środków, mimo że nie deklarował przywozu z ChRL.This agent strongly opposed any continuation of the measures although it declared no imports from the PRC.
Palenie marihuany, jak deklarował jest prostym krokiem, do uzależnienia od heroiny.Smoking marijuana, he declared, was a direct stepping stone to heroin addiction. Remember:
To prywatny bank, który na procent pożycza wszystkie pieniądze rządowi, całkowicie konsekwentnie, oszukańczo, w modelu banku centralnego, od którego kraj próbował uciec, kiedy deklarował swoją niepodległość w czasie rewolucji.It is a private bank that loans all currency at interest to the government, completely consistent with the fraudulent central banking model that the country sought to escape from when it declared independence in the American Revolutionary War.
/Pod flagą, która powiewała, /gdy deklarowaliśmy wojnę, /prezydent wygłasza nasze cele.Under the flag that flew over the White House when we declared war on the Axis, the president states our aims.
Przedsiębiorstwo dokonywało wywozu produktów określanych jako produkt objęty postępowaniem po okresie objętym dochodzeniem, ale nie deklarowało swojego wywozu jako produktu objętego postępowaniem objętego kodami CN wymienionymi w motywie (1) powyżej.This company had exported products claimed to be the product concerned since the IP, but had not declared their exports as being the product concerned under the CN codes listed in recital (1) above.
Z siedmiu producentów pięciu deklarowało zainteresowanie współpracą w postępowaniu w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i podczas dochodzenia współpracowało we właściwy sposób.Of these seven producers, a total of five declared their interest in cooperating in the proceeding within the time limit set out in the notice of initiation and properly cooperated with the investigation.
Z tego tytułu, Komisja przypomina, że od lipca 2002 r. państwo deklarowało wolę podjęcia niezbędnych działań umożliwiających Przedsiębiorstwu pokonanie jej trudności finansowych.In this connection, the Commission would recall that the State had declared in July 2002 that it wished to take the necessary steps to enable the Company to overcome its financing difficulties.
Z tych 18 producentów sześciu należących do stowarzyszenia skarżącego deklarowało zainteresowanie współpracą w postępowaniu w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i podczas dochodzenia współpracowało w sposób właściwy.Of these 18 producers, a total of six, being members of the complaining association, declared their interest in cooperating in the proceeding within the time limit set out in the notice of initiation and properly cooperated with the investigation.
Z tych pięciu producentów czterech, należących do stowarzyszenia skarżącego, deklarowało zainteresowanie współpracą w postępowaniu w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i podczas dochodzenia współpracowało w sposób właściwy.Of these five producers, a total of four, being members of the complaining association, declared their interest in cooperating in the proceeding within the time limit set out in the notice of initiation and properly cooperated with the investigation.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'declare':

None found.
Learning languages?