Akredytować (to accredit) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
akredytuję
I accredit
akredytujesz
you accredit
akredytuje
he/she/it accredits
akredytujemy
we accredit
akredytujecie
you all accredit
akredytują
they accredit
Imperfective future tense
będę akredytować
I will accredit
będziesz akredytować
you will accredit
będzie akredytować
he/she/it will accredit
będziemy akredytować
we will accredit
będziecie akredytować
you all will accredit
będą akredytować
they will accredit
Imperative
-
akredytuj
you accredit!
niech akredytuje
let him/her/it accredit
akredytujmy
let's accredit
akredytujcie
you all accredit
niech akredytują
let them accredit
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
akredytowałam
I accredited
akredytowałaś
you accredited
akredytowała
she accredited
akredytowałyśmy
we accredited
akredytowałyście
you all accredited
akredytowały
they accredited
Future feminine tense
będę akredytowała
I will accredit
będziesz akredytowała
you will accredit
będzie akredytowała
she will accredit
będziemy akredytowały
we will accredit
będziecie akredytowały
you all will accredit
będą akredytowały
they will accredit
Conditional feminine tense
akredytowałabym
I would accredit
akredytowałabyś
you would accredit
akredytowałaby
she would accredit
akredytowałybyśmy
we would accredit
akredytowałybyście
you all would accredit
akredytowałyby
they would accredit
Conditional perfective feminine tense
akredytowałabym była
I would have accredited
akredytowałabyś była
you would have accredited
akredytowałaby była
she would have accredited
akredytowałybyśmy były
we would have accredited
akredytowałybyście były
you all would have accredited
akredytowałyby były
they would have accredited
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
akredytowałem
I accredited
akredytowałeś
you accredited
akredytował
he accredited
akredytowaliśmy
we accredited
akredytowaliście
you all accredited
akredytowali
they accredited
Future masculine tense
będę akredytował
I will accredit
będziesz akredytował
you will accredit
będzie akredytował
he will accredit
będziemy akredytowali
we will accredit
będziecie akredytowali
you all will accredit
będą akredytowali
they will accredit
Conditional masculine tense
akredytowałbym
I would accredit
akredytowałbyś
you would accredit
akredytowałby
he would accredit
akredytowalibyśmy
we would accredit
akredytowalibyście
you all would accredit
akredytowaliby
they would accredit
Conditional perfective masculine tense
akredytowałbym był
I would have accredited
akredytowałbyś był
you would have accredited
akredytowałby był
he would have accredited
akredytowalibyśmy byli
we would have accredited
akredytowalibyście byli
you all would have accredited
akredytowaliby byli
they would have accredited
Impersonal
akredytowano by
there would be accredited
akredytowano by
there would be accredited

Examples of akredytować

Example in PolishTranslation in English
Jeżeli Państwo Członkowskie akredytuje więcej niż jedną agencję płatniczą, ważne jest, aby wyznaczyło jedną jednostkę koordynującą, zapewniającą spójność zarządzania funduszami, odpowiadającą za kontakty między Komisją a poszczególnymi akredytowanymi agencjami płatniczymi i czuwającą nad szybkim przekazywaniem każdej żądanej przez Komisję informacji dotyczącej działalności poszczególnych agencji płatniczych.Where a Member State accredits more than one paying agency, it is important that it designate a single coordinating body to ensure consistency in the management of the funds, to provide liaison between the Commission and the various accredited paying agencies and to ensure that the information requested by the Commission concerning the operations of several paying agencies is made rapidly available.
NVAO akredytuje programy, jeżeli ocena zewnętrzna została przeprowadzona zgodnie z przyjętym protokołem i zakończyła się pozytywnym wynikiem.The NVAO accredits programmes if the external evaluation is carried out according to the established protocol and if the assessment is positive.
Natomiast akredytacjĄ zajmujĄ siņ dwa odrņbne organy: Fachhochschulrat (Rada ds. Fachhochschulen), odpowiedzialna za akredytacjņ Fachhochschulen, i Akkreditierungsrat (Rada Akredytacyjna), która akredytuje i nadzoruje uczelnie prywatne i prowadzone przez nie studia.By contrast, in the case of accreditation, two separate bodies exist: the Fachhochschulrat (Fachhochschule Council) is responsible for the accreditation of Fachhochschulen, while the Akkreditierungsrat (Accreditation Council) accredits and supervises private universities and their study programmes.
W przypadku gdy państwo członkowskie akredytuje więcej niż jedną agencję płatniczą, ważne jest, aby wyznaczyło jedną publiczną jednostkę koordynującą, aby zapewnić spójność zarządzania funduszami, kontakty między Komisją a poszczególnymi akredytowanymi agencjami płatniczymi oraz szybkie przekazywanie żądanych przez Komisję informacji dotyczących działalności poszczególnych agencji płatniczych.Where a Member State accredits more than one paying agency, it is important that it designates a single public coordinating body in order to ensure consistency in the management of funds, to provide liaison between the Commission and the various accredited paying agencies and to ensure that the information requested by the Commission concerning the operations of several paying agencies is made rapidly available.
Istnieje wiele organów o funkcjach normatywnych i nadzorczych związanych z określonymi zawodami, które akredytują programy studiów i/lub poszczególnych absolwentów zależnie od swych specyficznych wymogów.There are many statutory and regulatory bodies associated with particular professions, which accredit higher education programmes and/or individual graduates according to their specific requirements.
Jednakże w przypadku gdy agencje płatnicze ustanowiono na poziomie regionalnym, państwa członkowskie dodatkowo akredytują agencję płatniczą na poziomie krajowym dla programów pomocy, którymi ze względu na ich charakter należy zarządzać na tym poziomie, albo powierzają zarządzanie tymi programami swoim regionalnym agencjom płatniczym.However, where paying agencies are established at regional level, Member States shall, in addition, either accredit a paying agency at national level for aid schemes which, by their nature, have to be managed at national level or shall confer the management of these schemes on their regional paying agencies.
Państwa Członkowskie akredytują jako agencje płatnicze te służby lub organy, które spełniają warunki przewidziane w ust. 1.Member States shall accredit as paying agencies departments or bodies which fulfil the conditions laid down in paragraph 1.
Państwa członkowskie akredytują jako agencje płatnicze jednostki lub instytucje, które dysponują strukturą administracyjną i systemem wewnętrznej kontroli, oferujące wystarczające gwarancje, że płatności są zgodne z prawem, prawidłowe i właściwie rozliczane.Member States shall accredit as paying agencies departments or bodies which have an administrative organisation and a system of internal control which provide sufficient guarantees that payments are legal and regular, and properly accounted for.
Jeśli do krajowej jednostki akredytującej państwa członkowskiego, w którym weryfikator prowadzi weryfikację zwrócono się, zgodnie z art. 49 ust. 5, o przeprowadzenie działań nadzorczych, krajowa jednostka akredytująca zgłasza swoje ustalenia krajowej jednostce akredytującej, która akredytowała weryfikatora, o ile obie krajowe jednostki akredytujące nie uzgodniły inaczej.Where the national accreditation body of the Member State in which a verifier is performing a verification has been requested, pursuant to Article 49(5), to carry out surveillance activities, that national accreditation body shall report its findings to the national accreditation body that has accredited the verifier, unless otherwise agreed between both national accreditation bodies.
Jeśli ustalenia, o których mowa w ust. 1, zawierają dowody, że weryfikator nie przestrzega niniejszego rozporządzenia, krajowa jednostka akredytująca, która akredytowała weryfikatora podejmuje właściwe działania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz informuje krajową jednostkę akredytującą, która prowadziła działania nadzorcze, o:Where the findings referred to in paragraph 1 show evidence that the verifier is not complying with this Regulation, the national accreditation body that has accredited the verifier shall take appropriate action pursuant to this Regulation and shall inform the national accreditation body that has carried out surveillance activities on:
Jeśli weryfikator przeprowadza weryfikację w innym państwie członkowskim, krajowa jednostka akredytująca, która akredytowała takiego weryfikatora, może zwrócić się do krajowej jednostki akredytującej państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest weryfikacja, o przeprowadzenie działań nadzorczych w jej imieniu i na jej odpowiedzialność.Where a verifier carries out a verification in another Member State, the national accreditation body that has accredited the verifier may request the national accreditation body of the Member State where the verification is performed to carry out surveillance activities on its behalf and under its responsibility.
Krajowa jednostka akredytująca, która akredytowała weryfikatora traktuje taką informację jako skargę w rozumieniu art. 61 niniejszego rozporządzenia i podejmuje odpowiednie działanie oraz przekazuje odpowiedź właściwemu organowi lub krajowej jednostce akredytującej zgodnie z art. 72 ust. 2 akapit drugi niniejszego rozporządzenia.The national accreditation body that has accredited the verifier shall consider the communication of that information as a complaint within the meaning of Article 61 of this Regulation and shall take appropriate action and respond to the competent authority or the national accreditation body in accordance with the second subparagraph of Article 72(2) of this Regulation.
Krajowa jednostka akredytująca, która akredytowała weryfikatora uwzględnia ustalenia, o których mowa w ust. 1, oceniając, czy weryfikator spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia.The national accreditation body that has accredited the verifier shall take the findings referred to in paragraph 1 into account when assessing whether the verifier meets the requirements of this Regulation.
Musi być niezależna operacyjnie zarówno od danej agencji płatniczej i jednostki koordynującej, jak również od organu, który akredytował tę agencję.It shall be operationally independent from the paying agency and the coordinating body concerned as well as from the authority which has accredited that agency.
Jeśli państwo członkowskie akredytowało więcej niż jedną agencję płatniczą, dodatkowo przesyła Komisji, do dnia 15 lutego roku następującego po zakończeniu roku budżetowego, którego to dotyczy, syntezę sporządzoną przez jednostkę koordynującą przedstawiającą przegląd poświadczeń wiarygodności rachunków określonych w art. 3, jak również pozwoleń określonych w art. 5 ust. 3.If a Member State has accredited more than one paying agency, it shall also send to the Commission, by 15 February of the year following the end of the financial year which it concerns, a synthesis drawn up by the coordinating body which provides an overview of the statements of assurance referred to in Article 3 and the certificates referred to in Article 5(3).

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'accredit':

None found.
Learning languages?