Ondersteunen (to support) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
ondersteun
I support
ondersteunt
you support
ondersteunt
he/she/it supports
ondersteunen
we support
ondersteunen
you all support
ondersteunen
they support
Present perfect tense
heb ondersteund
I have supported
hebt ondersteund
you have supported
heeft ondersteund
he/she/it has supported
hebben ondersteund
we have supported
hebben ondersteund
you all have supported
hebben ondersteund
they have supported
Past tense
ondersteunde
I supported
ondersteunde
you supported
ondersteunde
he/she/it supported
ondersteunden
we supported
ondersteunden
you all supported
ondersteunden
they supported
Future tense
zal ondersteunen
I will support
zult ondersteunen
you will support
zal ondersteunen
he/she/it will support
zullen ondersteunen
we will support
zullen ondersteunen
you all will support
zullen ondersteunen
they will support
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou ondersteunen
I would support
zou ondersteunen
you would support
zou ondersteunen
he/she/it would support
zouden ondersteunen
we would support
zouden ondersteunen
you all would support
zouden ondersteunen
they would support
Subjunctive mood
ondersteune
I support
ondersteune
you support
ondersteune
he/she/it support
ondersteune
we support
ondersteune
you all support
ondersteune
they support
Past perfect tense
had ondersteund
I had supported
had ondersteund
you had supported
had ondersteund
he/she/it had supported
hadden ondersteund
we had supported
hadden ondersteund
you all had supported
hadden ondersteund
they had supported
Future perf.
zal ondersteund hebben
I will have supported
zal ondersteund hebben
you will have supported
zal ondersteund hebben
he/she/it will have supported
zullen ondersteund hebben
we will have supported
zullen ondersteund hebben
you all will have supported
zullen ondersteund hebben
they will have supported
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou ondersteund hebben
I would have supported
zou ondersteund hebben
you would have supported
zou ondersteund hebben
he/she/it would have supported
zouden ondersteund hebben
we would have supported
zouden ondersteund hebben
you all would have supported
zouden ondersteund hebben
they would have supported
Du
Ihr
Imperative mood
ondersteun
support
ondersteunt
support

Examples of ondersteunen

Example in DutchTranslation in English
"Vliegen ze uit en ondersteunen ze jou# They'll go out and start supporting' you #
- ... dat ik zal ondersteunen en gehoorzamen... en de grondwetten van de Verenigde Staten zal verdedigen en de grondwetten van de Verenigde Staten zal verdedigen- ...that I will support...
- Alsjeblieft zeg... je weet dat ik dat nooit zal ondersteunen.You know I'd never support that.
- De feiten ondersteunen het niet.- The facts won't support it.
- De meeste details ondersteunen ons onderzoek.Most of the details support our own investigation.
- Ik ondersteun het ook.- l'm supporting it.
212, ondersteun de machine geweren!212 support the machine gun!"
Als je een namaaktas koopt, ondersteun je een handel van meerdere miljarden die kinderarbeid in stand houdt geld van drugskartels witwast, en terroristen financiert.If you buy a fake purse, you are supporting a multibillion-dollar business which perpetuates child labor, launders drug cartel money, finances terrorists.
Als je eerlijk zou zijn tegen jezelf, dan weet je dat ik je erg vaak ondersteun.If you were honest with yourself, you would realize I have been incredibly supportive of you!
Als je nog steeds door wilt gaan met de misleiding, ondersteun ik je volledig.If you still want to go ahead with the subterfuge, I will support you completely.
- Dus ze kan overleven in het G.D. systeem, want het ondersteunt alle soorten "computing" digitaal, optisch, organisch.So she could survive in the G.D. system because it supports all kind of computing... digital, optical, organic.
- Het bewijs ondersteunt dat.Well, the evidence does support that.
-Je moet toegeven... dat we evenveel of meer indirect bewijs hebben dat ons verhaal ondersteunt.- Ma'am, you have to admit, we have as much, if not more, circumstantial evidence to support our theory as you do.
ASA Hellinger, ondersteunt u Mr. Gardner's motie ter vervanging?ASA Hellinger, do you support Mr. Gardner's motion to substitute?
Aannemelijke theorie, ondersteunt door bewijs.Reasonable theory, supported by the evidence.
- En dat de jury nogal sceptisch zal zijn, wat betreft het woord van een man, die van moord wordt beschuldigd... en alleen ondersteund wordt door dat van zijn vrouw?- And that the jury will be quite sceptical of the word of a man accused of murder when supported only by that of his wife?
Alle leden van de groep... die door Generaal Grande werd ondersteund, waren geïnfecteerd, dus we hebben geen details.All the members of the group supported by General Grande were infected, so we don't know the details.
Anders gezegd, de hals van de baarmoeder is zwak en als de foetus drie of vier maanden bereikt, wordt het te zwaar om te worden ondersteund.To put it plainly, the neck of the womb is weak and as the foetus reaches three or four months, it becomes too heavy to be supported.
Charles graiman heeft het karr programma nooit ondersteund.Charles graiman never supported the karr program.
Daar ik me zo ver van het dek bevond kon ik het schip zien als een afzonderlijke boot. Daar rees vanuit het water, slechts ondersteund door de kleine, zwarte romp, een piramide van canvas, die zich ver over de romp uitstrekte en haast verheven was, zoals het leek in de duistere nacht, tot in de wolken.Being so far out from the deck I could look at the ship as a separate vessel and there rose up from the water supported only by the small, black hull a pyramid of canvas, spreading out far beyond the hull and towering up almost, as it seemed in the indistinct night air to the clouds.
Bent u op de hoogte dat de ACLU naar buiten trad en uw motie ondersteunde?Are you aware the aclu came out And supported your motion today?
Daarom ondersteunde ik Francis om te trouwen met...And that is why I supported Francis marrying...
Dus de doelstellingen van ons onderzoek zijn om te werken met terrorismebestrijdings officieren en de veiligheidsdiensten om de infrastructuur te ontdekken die deze cel ondersteunde en om de resterende elementen te verhinderen hun plan uit te voeren.So the objectives of our investigation are to work with counterterrorism officers and the Security Services to uncover the infrastructure that supported this cell and to prevent the remaining elements from executing their plan.
Een ondersteunde dak door zeven pilaren.Of course, supported by seven pillars.
En in 1952, ondersteunde de Broederschap de revolutie geleid door Generaal Nasser die de laatste resten van de Britse overheersing omver wierp.And in 1952 the Brotherhood supported the revolution led by General Nasser that overthrew the last remnants of British rule.
"Wij bedanken de vele mensen die het maken van deze film ondersteunden""We sincerely thank the many people who supported the making of this film."
Degenen die de oorlog ondersteunden en degenen die dat weigerden... moeten nu hun meningsverschillen vergeten.And those of us who supported it and those of us who refused must forget our differences.
Sommige beschermden en ondersteunden het met een hard, uitwendig pantser.Some protected and supported it with a hard outer casing.
Sterk bewijs ondersteunden de aanklachten, dat de man erachter meer dan 200 vrouwen binnenbracht.Solid evidence supported the charges that the man behind it brought in over 200 women.
We ondersteunden Burgemeester Poole in zijn verkiezing... en we eisen dat hij Frank Reagan laat aftreden als politie Commissaris.We supported Mayor Poole in his election, and we demand that he remove Frank Reagan as Police Commissioner.
Doe iets, een ondersteunend advies zou bevorderlijk zijn.Reach for something here - a supporting opinion may be conducive.
Goed, ik denk dat de show die Gavin schreef voor haar... een werkelijk grote overeenkomst voor haar zou kunnen zijn, omdat zij meer is geweest dan een ondersteunend karakter, en nu is zij juist, heel goed daar in.Well, I think that the show that Gavin wrote for her could be a really big deal for her, 'cause she's been more of a supporting character, and now she's right in the thick.
Goed, niet wetenschappelijk, zonder empirische instelling en ondersteunend bewijs of logische beredenering...Ask away. Okay, unscientifically, with a completely nonempirical bias... requiring no supporting evidence or logical argument-
Het is krachtig, het is potent, het is leven ondersteunend.It's powerful, potent, life-supporting.
Het zal worden gebruikt als ondersteunend bewijs... bij de getuigenverklaring in het proces van Mr Prince... voor zijn aanval op agent Taylor.It will be used as supporting evidence To the witness' testimony in the trial of mr. Prince For his assault on officer taylor.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

onderstellen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'support':

None found.
Learning languages?