Għamel (to do) conjugation

Maltese
44 examples

Conjugation of eiti

int(i)
intom
Imperative mood
agħmel
do!
agħmlu
do!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nagħmel
I am doing
tagħmel
you are doing
jagħmel
he is doing
tagħmel
she is doing
nagħmlu
we are doing
tagħmlu
you all are doing
jagħmlu
they are doing
Perfect tense
għamilt
I have done
għamilt
you have done
għamel
he has done
għamlet
she has done
għamilna
we have done
għamiltu
you all have done
għamlu
they have done

Examples of għamel

Example in MalteseTranslation in English
(1) pazjent mingħajr ebda mard kardjovaskulari sinifikanti li jkollu tnaqqis fil- livell ta ’ emoglobina ikkonfermat għal< 8. 5 g/ dl; (2) pazjent b’ mard kardjovaskulari stabbli li jżomm livell ta ’ emoglobina ta ’ < 12 g/ dl avolja jkun għamel 4 ġimgħat fuq doża imnaqqsa.(1) A patient without significant cardiovascular disease experiences a fall in haemoglobin confirmed to < 8.5 g/ dl; (2) A patient with stable cardiovascular disease maintains a haemoglobin value < 12 g/ dl despite 4 weeks on a reduced dose.
(1) pazjent mingħajr ebda mard kardjovaskulari sinifikanti li jkollu tnaqqis fil- livell ta ’ emoglobina konfermat għal < 8. 5 g/ dl; (2) pazjent b’ mard kardjovaskulari stabbli li jżomm livell ta ’ emoglobina ta ’ < 12 g/ dl avolja jkun għamel 4 ġimgħat fuq doża imnaqqsa.(1) A patient without significant cardiovascular disease experiences a fall in haemoglobin confirmed to < 8.5 g/ dl; (2) A patient with stable cardiovascular disease maintains a haemoglobin value < 12 g/ dl despite 4 weeks on a reduced dose.
(ċ) jekk it-talba tkun akkompanjata b’kopja ta’ dokument ieħor apparti l-formola uniformi ta’ notifika jew l-istrument uniformi li jippermetti l-infurzar fl-Istat Membru li rċieva t-talba, l-awtorità applikanti għandha tiċċertifika l-konformità ta’ din il-kopja mal-oriġinal, billi tiddikjara f’din il-kopja, bil-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn tkun tinsab, il-kelmiet “ċertifikat bħala kopja vera”, l-isem tal-uffiċjal li għamel iċ-ċertifikazzjoni u d-data ta’ dik iċ-ċertifikazzjoni.if the request is accompanied by a copy of a document other than the uniform notification form or the uniform instrument permitting enforcement in the requested Member State, the applicant authority shall certify the conformity of this copy with the original, by stating in this copy, in the official language or one of the official languages of the Member State in which it is situated, the words ‘certified a true copy’, the name of the certifying official and the date of that certification.
- Jekk tieħu doża eċċessiva kbira ta ’ Axura, għamel kuntatt mat- tabib tiegħek jew ikseb parir- If you take a large overdose of Axura, contact your doctor or get medical advice, as you may
- Jekk tieħu doża eċċessiva kbira ta ’ Ebixa, għamel kuntatt mat- tabib tiegħek jew ikseb parir- If you take a large overdose of Ebixa, contact your doctor or get medical advice, as you may need
19 Jekk tinsa tuża Fluticasone furoate GSK • Jekk tinsa tuża xi doża, agħmel dan malli tiftakar. • Jekk ikun wasal il- ħin għad- doża li jmiss, stenna sakemm ikun sar il- ħin għad- doza illi jmiss.If you forget to use Fluticasone furoate GSK • If you miss a dose, take it when you remember. • If it is nearly the time for your next dose, wait until then.
Dawru sakemm il- buttuna ta ’ l- injezzjoni tkun ’ l isfel għal kollox u tkun tista ’ tħoss ir- reżistenza. • Imbagħad neħħi l- għatu u erġa 'poġġih f' postu, u agħmel iż- 0 biswit l- indikatur tad- doża.Turn it till the push-button is fully down and you can feel resistance. • Then take the cap off and put it back on again, lining up the 0 next to the dosage indicator.
Dejjem agħmel ċert li għandek in- numru ta ’ bżieżaq ta ’ EXUBERA u l- qawwa korretta qabel tieħu d -Always make sure you have the correct strength and number of EXUBERA blisters available before taking your dose.
Fil- każ li jkollok xi sintomi ta ’ reazzjonijiet ta ’ sensittivita` eċċessiva, agħmel kuntatt mat- tabib IMMEDJATAMENTIn case of any symptoms suggesting hypersensitivity reactions, contact your doctor IMMEDIATELY
Għat-titrazzjoni, għamel serje ta’ tidwib doppju minn 1 f’25 (100 μl/bir), serum wieħed kull plate column, u agħmel l-istess b’kontrolli pożittivi u negattivi.For titration, make a twofold dilution series from 1 in 25 (100 μl/well), one serum per plate column, and do the same with positive and negative controls.
Intombiss tistgħu tagħmlu dan, oqogħdu fuqkom infuskom, u dak li twettaq band’oħra jista’ jservi ta’ ispirazzjoni u jgħinkom biex taraw la í a ri jiet b’mod aktar ċar, iżda agħmlu dan kif tafu intom!You are the only ones who can do it, you rely on yourselves, and what has been done elsewhere can serve as an inspiration and help you see things more clearly, but do it your own way!
Din l-esperjenza ħajjritni naħdem barra minn pajjiżi, kif fil-fatt qed nagħmel bħalissa.This experience made me want to work abroad, which I am doing now.
- int qiegħed tagħmel aktar eżerċizzju fiżiku mis- soltu jew xi eżerċizzju fiżiku differenti,- you are doing more exercise than usual or a different type of physical activity,
- int qiegħed tagħmel anqas eżerċizzju fiżiku mis- soltu, jew int qiegħed taħt stress (inkwiet, eċitament),- you are doing less exercise than usual, you are under stress (emotional distress, excitement), or
- int qiegħed tagħmel anqas eżerċizzju fiżiku mis- soltu, jew int qiegħed taħt stress (inkwiet, eċċitament),- you are doing less exercise than usual, you are under stress (emotional distress, excitement), or
- int qiegħed tagħmel anqas eżerċizzju fiżiku mis- soltu, jew int qiegħed taħt stress (inkwiet,- you are doing less exercise than usual, you are under stress (emotional distress, excitement), or you
Bank ċentrali m' għandux biss jagħmel dak li jgħid li jagħmel , iżda għandu wkoll ifisser x' inhu jagħmel , u b' hekk il-pubbliku jsir iżjed konxju u jsir jaf iżjed dwar il-politika u s-servizzi pprovduti .A central bank should not only do what it says it does but also explain what it is doing , thereby increasing the public 's awareness and knowledge of the policies and ser vices it provides .
Bank ċentrali m’għandux biss jagħmel dak li jgħid li jagħmel, iżda għandu wkoll ifisser x’inhu jagħmel, u b’hekk ilpubbliku jsir iżjed konxju u jsir jaf iżjed dwar ilpolitika u s-servizzi pprovduti.A central bank should not only do what it says it does but also explain what it is doing, thereby increasing the public’s awareness and knowledge of the policies and services it provides.
Dan il-ktejjeb jesplora x’jista’ jagħmel għalik it-tagħlim ta’ lingwa; il-ferħ u l-isfidi tiegħu, kif inti tista’ ttejjeb il-ħiliet tiegħek tal-lingwa, u x’qiegħda tagħmel l-UE biex issostni t-tagħlim tal-lingwi.This brochure explores what learning a language can do for you, its joys and challenges, how you can improve your language skills, and what the EU is doing to support language learning.
Dan l-att sempliċi jagħmel ħafna ġid billi jiggarantixxi pagi ġusti għall-produtturi.Donors receive regular updates on how the child they have sponsored is doing and are sent photos and letters.
Ikkuntattja lill-punt ta’ kuntatt nazzjonali tiegħek sabiex issir taf aktar dwar opportunitajiet ta’ fondi u dwar x’qed jagħmel l-FSE fiż-żona tiegħek.Get in touch with your nationalcontact to find out more about funding opportunitiesand what the ESF is doing in your area.
nistgħu biex nagħmlu l-amministrazzjoni talproġetti tagħna kemm jista’ jkun faċli sabiex inqattgħu kemm jista’ jkun ħin u enerġija possibbli fuq l-implimentazzjoni attwali tagħhom.We are working with a local support unit that works with the project manager on an informal level. We are doing our outmost to make the administration as light as possible for our projects in order to spend as much time and energy as possible on their actual implementation.
Fil-qosor, iktar minn qatt qabel, l-Open Days 2008 ipprovda pjattaforma għall-bliet u r-reġjuni biex juru dak li qed jagħmlu biex jistimulaw l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u biex iqiegħdu l-pedamenti għal sħubijiet futuri.More comprehensive than ever, Open Days 2008 provided a platform for cities and regions to showcase what they are doing to stimulate sustainable economic development and to lay the foundation for future partnerships.
Fornituri tas-servizzi ta’ pagamenti għandhom għalhekk ikunu permessi, għal perjodu ta’ żmien limitat, biex ikomplu l-ipproċessar ta’ tranżazzjonijiet ta’ pagamenti permezz tal-iskemi ta’ legat tagħhom, flimkien mal-iskemi tagħhom ta’ SCT u SDD, kif qed jagħmlu attwalment.Payment service providers should therefore be allowed, for a limited period of time, to continue the processing of payment transactions through their legacy schemes alongside their SCT and SDD schemes, as they are doing now.
Għalhekk, l-essenza vera tannetwerking hija li wieħed ikun jaf: “min huma n-nies”; “x’qegħdin jagħmlu”, u l-aktar importanti “kif qegħdin jagħmlu dan”. B’dawn l-ele-Thus the very essence of networking is to know: ‘who people are’; ‘what they are doing’, and very importantly ‘how they
Il-leġiżlazzjoni tkompli tikkomplika n-negozju trans-konfini , billi dawk li għandhom interess jistgħu jħabbtu wiċċhom ma » regoli u rekwiżiti differenti skond il-pajjiż li miegħu jagħmlu n-negozju .National legislation further complicates cross-border business , as stakeholders may face different rules and requirements depending on the country with which they are doing business .
Jekk m’intix żgur x’tista’ toffri, ilfatt li turi li inti interessat f’dak li qed jagħmlu dawk li jieħdu ħsieb persuni oħrajn, u tappoġġah, ser ikun spinta tajba lil dawk li ħafna drabi kulħadd jinsa x-xogħol iebes u importanti tagħhom.If you are not sure what you can offer, just showing the fact that you are interested and support what carers are doing will be a real boost to those whose very hard and important work is often forgotten.
Dejjem skont l-iskala u s-suġġett tal-kuntratt tiegħek, tista’ tkun meħtieġ li tippreżenta rapport li jelenka dak kollu li għamilt inkluż arranġamenti, skeda ta’ żmien, loġistika u feedback li rċevejt.Depending on the scale and subject of your contract, you may be required to present a report listing everything you have done including arrangements, timing, logistics and feedback you received.
Evalwa dak li tkun għamilt 8.Evaluate what you have done 8.
Evalwa dak li tkun għamiltEvaluate what you have done
Hemm diversi modi kif wieħed jista’ jwieġeb din il-mistoqsija, speċjalment jekk tkun għamilt l-istudju/riċerka tiegħek u jekk ikollok esperjenza biżżejjed/twila.One tricky question an employer might ask is what pay the applicant expects.There are various ways of answering this, especially if you have done your homework/research and have sucient/long experience.
Jekk issir familjari mal- porzjonijiet tnaqqas iċ- ċans li bi żball taqbeż il- mira ta ’ xaħam tiegħek. • Qassam ix- xaħam li tista ’ tieħu b’ mod ugwali bejn l- ikliet tal- ġurnata. “ Iġġemmax ” xaħam u kaloriji mill- ammont li tista ’ tieħu biex wara tieħu ikla jew deserta b’ ħafna xaħam, kif stajt għamilt meta segwejt programmi oħra ta ’ telf ta ’ piż. • Il- biċċa l- kbira ta ’ persuni li jkollhom esperjenza ta ’ dawn l- effetti jkunu jistgħu jimmaniġġjawhom u jikkontrollawhom billi jagħmlu xi bidliet fid- dieta tagħhom.Do not “save up” fat and calorie allowances and then splurge on a high-fat meal or dessert, as you may have done on other weight loss programmes. • Most users who experience these effects find that they can manage and control them by adjusting their diet.
Azzjoni bħal din turi wkoll li l-istituzzjoni taf x’għamlet ħażin u tista’ għalhekk tevita amministrazzjoni ħażina simili fil-futur.Huwa wkoll bil-ħsieb li titjieb il-prestazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-UE fil-futur li l-Ombudsman għamel użu akbar ta’ rimarki ulterjuri, meta jidentifika opportunità biex itejjeb il-kwalità talamministrazzjoni.Such action also shows that the institution knows what it has done wrong and can thus avoid similar maladministration in the future.It is equally with a view to improving the EU institutions' performance in the future that the Ombudsman has made increasing use of further remarks, when he identifies an opportunity to enhance the quality of the administration.
Dak kollu li għamlet l-UE fil-qasam tas-sigurtà kien marbut mal-objettivi tan-NU.Everything the EU has done in the field of security has been linked to UN objectives.
Dawn li ġejjin ma għandhomx , bil-ħsieb li jnaqqsu t-telf potenzjali jew attwali lill-investituri , jipprovdu appoġġ lit-titolizzazzjoni lil hinn mill-obbligi kuntrattwali tagħhom : ( a ) kwalunkwe istituzzjoni ta » kreditu oriġinatriċi li , fir-rigward ta » titolizzazzjoni , tkun għamlet xi waħda minn dawn li ġejjin : ( i ) ( ii ) għamlet użu mill-Artikolu 95 fil-kalkolu tal-ammonti ta » skopertura peżati għar-riskju ;The following shall not , with a view to reducing potential or actual losses to investors , provide support to the securitisation beyond its contractual obligations : ( a ) any originator credit institution which , in respect of a securitisation , has done any of the following : EN
Fejn huma konċernati ttalbiet skond lArtikolu 4(4), jekk lIstat Membru jikkonferma li jaqbel mar-referenza t-terminu stabbilit, ilKummissjoni ġeneralment ikun biħsiebha tieħu deċiżjoni jekk taċċettax jew tirriutax ir-referenza, kif għamlet f’relazzjoni mat-talbiet iajljati s’issa, minok ma tippermetti li jgħaddi it-terminu ta’ 25 jum ta’ xogħol provdut fl-Artikolu 4(4).Where Article 4(4) requests are concerned, if the Member State conrms that it agrees to the referral within the prescribed deadline, the Commission generally intends to take a decision accepting or refusing the referral, as it has done in relation to the requests led to date, rather than allowing the 25 working day deadline provided for in Article 4(4) to elapse.
Fin-noti talkontijiet tal2009 lKummissjoni rrispon­diet għal dawn il-kummenti billi inkludiet informazzjoni aktar dettaljata dwar lirkupri u lkorrezzjonijiet finanzjarji li hija għamlet fil-passat ( 30 ).In the notes to the 2009 accounts the Commission has responded to these comments by including more detailed information about recoveries and financial corrections than it has done in the past ( 30 ).
Bħal ma għamilna f’Rapporti Annwali ta’ qabel, niżżilna l-kummenti u valutazzjoni biex nagħtu l-opinjoni tagħna dwar dak li wettaqna fl2005 meta paragunat ma’ dawn il-miri.As we have done in previous Annual Reports we have made comments and an assessment to give our view of the performance we have achieved in 2005 against these objectives.
L-Ewropa ser tiffaċċja dawn l-isfidi ġodda b’determinazzjoni, bħalma għamilna fl-imgħoddi.Europe will rise to these new challenges, as we have done in the past.
Barra minn hekk, ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 jistipula li l-operaturi tan-negozji tal-ikel iridu jkunu jistgħu juru li għamlu dan, pereżempju permezz ta’ dokumenti xierqa relevanti jew ċertifikati.In addition, Regulation (EC) No 853/2004 provides that food business operators must be able to demonstrate that they have done so, for example through appropriate documentation or certification.
Barra minn hekk, it-tnaqqis għal-lealtà jimplika li l-klijenti għamlu parti ikbar tal-baġits tar-reklamar annwali tagħhom ma’ TV2 milli kienu jagħmlu taħt ċirkustanzi oħra.Moreover, the loyalty rebates imply that customers placed a larger part of their annual advertising budgets with TV2 than they would have done under other circumstances.
Dawn ilprogrammi nazzjonali ta’ riforma huma l-għodod ewlenija sabiex tiġi implimentata l-istrateġija l-ġdida ta’ Liżbona, sabiex jiġu ttradotti l-linji ta’ gwida integrati talpolitika f’riforma li hija l-proprjetà ta’ lIstati Membri u li lIstati Membri huma responsabbli mit-twettiq tagħha. Il-fatt li lIstati Membri kollha għamlu dan, ta’ spiss f’perjodi ta’ żmien tassew qosra, kien l-ewwel test importanti.All Member States have drawn up a national reform programme on the basis of a single set of integrated policy guidelines. ese national reform programmes are the main tools to implement the new Lisbon strategy, to translate the integrated policy guidelines into reform owned by Member States and which Member States are responsible for delivering. e fact that all Member States have done so, o en under tight deadlines, has been an important rst test.
Fir-rigward tal-impjanti li jkunu pproduċew il-bijokarburanti qabel it-tmiem tal-2013, l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu m’għandhomx, sal-31 ta’ Diċembru 2017, iwasslu għall-produzzjoni tal-bijokarburanti minn dawk l-impjanti li jitqiesu bħala mhux konformi mar-rekwiżiti ta’ sostenibbiltà ta’ din id-Direttiva jekk ikunu diġà għamlu dan, sakemm dawk il-bijokarburanti ma jiksbux iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra ta’ mill-inqas 45 %.With respect to installations that produced biofuels before the end of 2013, the application of the measures referred to in the first subparagraph shall not, until 31 December 2017, lead to biofuels produced by those installations being deemed to have failed to comply with the sustainability requirements of this Directive if they would otherwise have done so, provided that those biofuels achieve a greenhouse gas emission saving of at least 45 %.
Fir-rigward tal-impjanti li jkunu pproduċew il-bijokarburanti qabel it-tmiem tal-2013, l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu m’għandhomx, sal-31 ta’ Diċembru 2017, iwasslu għall-produzzjoni tal-bijokarburanti minn dawk l-impjanti li jitqiesu bħala mhux konformi mar-rekwiżiti ta’ sostenibbiltà ta’ din id-Direttiva jekk ikunu diġà għamlu dan, sakemm dawk il-bijokarburanti ma jiksbux iffrankar ta’ gass b’effett serra ta’ mill-inqas 45 %.With respect to installations that produced biofuels before the end of 2013, the application of the measures referred to in the first subparagraph shall not, until 31 December 2017, lead to biofuels produced by these installations being deemed to have failed to comply with the sustainability requirements of this Directive if they would otherwise have done so, provided that those biofuels achieve a greenhouse gas saving of at least 45 %.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

għażel
choose

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

għalaq
close
għasar
squeeze
seta'
be able
fehem
understand
nesa
forget
ammira
admire
libes
dress
rikeb
ride a horse
gidem
bite
beda
begin

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In