Става (to put) conjugation

Macedonian
51 examples
This verb can also mean the following: place, wear

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
ставам
I put
ставаш
you put
става
he/she/it puts
ставаме
we put
ставате
you all put
ставаат
they put
Future tense
ќе ставам
I will put
ќе ставаш
you will put
ќе става
he/she/it will put
ќе ставаме
we will put
ќе ставате
you all will put
ќе ставаат
they will put
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би ставал
I (masculine) would have put
би ставала
I (feminine) would have put
би ставал
you (masculine) would have put
би ставала
you (feminine) would have put
би ставал
he would have put
би ставала
she would have put
би ставало
it would have put
би ставале
we would have put
би ставале
you all would have put
би ставале
they would have put
Past perfect tense
сум ставал
I (masculine) have put
сум ставала
I (feminine) have put
си ставал
you (masculine) have put
си ставала
you (feminine) have put
е ставал
he has put
е ставала
she has put
е ставало
it has put
сме ставале
we have put
сте ставале
you all have put
сум ставале
they have put
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
ставав
I was putting
ставаше
you were putting
ставаше
he/she/it was putting
стававме
we were putting
стававте
you all were putting
ставаа
they were putting
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев ставал
I (masculine) had put
бев ставала
I (feminine) had put
беше ставал
you (masculine) had put
беше ставала
you (feminine) had put
беше ставал
he had put
беше ставала
she had put
беше ставало
it had put
бевме ставале
we had put
бевте ставале
you all had put
беа ставале
they had put
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе ставав
I will have put
ќе ставаше
you will have put
ќе ставаше
he/she/it will have put
ќе стававме
we will have put
ќе стававте
you all will have put
ќе ставаа
they will have put
Past aorist tense
Imperative tense
-
ставај
you put
-
-
ставајте
you all put
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум ставал
I (masculine) will put
ќе сум ставала
I (feminine) will put
ќе си ставал
you (masculine) will put
ќе си ставала
you (feminine) will put
ќе е ставал
he will put
ќе е ставала
she will put
ќе е ставало
it will put
ќе сме ставале
we will put
ќе сте ставале
you all will put
ќе сум ставале
they will put
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
ставан
putting
ставајќи
putting
ставање
putting
ставал
putting
ставала
putting
ставало
putting
ставале
putting
put
put
put
put

Examples of става

Example in MacedonianTranslation in English
Економскиот и структурниот развој што треба да го достигнат економиите кои се стремат за пристапување ги става сите нив во позиција да мораат да усвојуваат обемни нови знаења, но овој процес генерира таква економска сила што го издржува забот на времето.The economic and structural developments that accession economies have to achieve put them all on a steep learning curve, but this process generates economic strengths that stand the test of time.
Она што најмногу ме боли е дека некој како Марсија којшто се става себе си борејќи се за помалку среќните, којшто ги става другите пред себе си, заслужува да умре со одреден степен на достоинство.What hurts me the most is that someone like Marcia who puts themselves out there to fight for the less fortunate, puts others before themselves, deserves to die with a degree of dignity.
Според Севергини, оваа употреба на англискиот е само нурнување во минатото, кога во Средниот век политичарите зборувале на латински со цел народот да не сфати што точно се случува. „Англискиот е како сахарин, не како шеќер, сахаринот што се става во јавното кафе на италијанската политика“.Severgnini says the use of English is like a throwback to the Middle Ages, when politicians spoke Latin if they wanted to hide what was really going on from ordinary people. “English is like saccharine, not sugar, saccharine that you put in the Italian political public coffee," he argues.
Онлајн сајтот за вести на Бутан, Би-Би-Ес (BBS) извести дека Будистичкото Кралство става во употреба Бутански систем за органска сертификација (БСОС) со цел да „осигура дека зеленчукот е 100 проценти органски“.Bhutan's online news site BBS has reported that the Buddhist Kingdom is putting in place a Bhutan Organic Certification System (BOCS) in order to "ensure that vegetables are 100 percent organic".
Доколку властите решиле дека овој катастрофален проблем не е предмет на ургентна реакција и последователно решение, тогаш тоа дефинитивно ја става нашата земја во редот на оние кои отворено и без скрупули спроведуваат тортура, наочиглед на целиот свет, а властите се легитимираат како институции водени од луѓе кои немаат никаква почит за човечкиот живот.If the government decided that this catastrophic problem should not be a subject of immediate reaction and subsequent solution, then this definitely puts our country among those which openly and unscrupulously conduct torture, while the authorities are legitimized as institutions lead by persons which have no respect for human lives.
Кога не можам да најдам правда, не можам да изнајдам други начини да реагирам освен да си ставам достоен крај на својот живот, пред да почнам да барам храна по ѓубрето.And since I cannot find justice, I cannot find another means to react besides putting a decent end , before I start searching the garbage for food.
Сега му ставам крилја.I'm just putting wings on him.
-Ќе го ставам во кревет.Aye. I'll put him to bed.
Пред заминување ќе го земам клучот од чантата на Емили... ќе го ставам во ова... ...и ќе го скријам овде. Под цевката.I'm going to take the key from Emily's purse before I leave... ...and I'm going to put it in this... ...and hide it here... ...right behind the pipe.
Ти го донесов лекот, но не можам да го ставам самиот.I brought your medicine but I cant put it on with my hands
ги ставаш крупните проблеми кои бараат поголем труд за решавање во втор план добиваш способност да ја диктираш јавната агенда и за тоа за што другите треба да мислат и да се расправаат проблемите кои сам ги создаваш можеш полесно да ги разрешуваш на начин кој ќе процениш дека ти одговара ако самиот создаваш проблем, па се повлечеш од него изгледа како да си отстапил или попуштил за нешто, а всушност само си одржал status quo или си купил време за нешто друго, најчесто многу поважно.you can put the large problems - which require larger effort to solve - in the background you can dictate the public agenda and what others will think and argue about you can solve the problems you create in a manner that suits you if you create a problem, and then withdraw from the issue, it looks like you have given something, while in fact you just maintain the status quo and buy time to do something else, which is far more important to you.
Кога си во битка и се потпираш... и ја ставаш раката во гмеченица... која пред две секунди беше лицето на твојот пријател... ...е тоа е војна!When you're in the heat ofbattle, and you lean down... and put your hand in a puddle of goo... that two seconds before was your friend's face... that is war, son,; now that is war.!
Нели те учела мајка ти да не ставаш такви работи во уста?[ Topless Blonde ] Didn't your mama teach you not to put them things in your mouth?
Ги ставаш наопаку!Here, you're puttin' 'em in backwards!
Зошто не ги ставаш документите во датотека?How come you don't put the files in the file cabinets?
Ве молам забележете дека зборот сигурност секогаш го ставаме прв.Please note that we always put the word Security first.
Се додека има амнестија за оние со нелегален имот и средства, а ние само го ставаме настрана овој проблем, ќе биде комплексен политички процес..Whether there is amnesty for those with illegal assets and income or we just put aside this knotty problem, it is going to be a complex political process ...
Ќе се заколнеме дека ќе ставаме по 50% од се што ќе заработиме.And we solemnly swear to put in fifty percent... of everything we make. Agreed?
Сега ја ставаме чинијата во нашите усти!Now we put the plate in our mouth !
Сето тоа... -Дури и границите што ги ставаме на тоа се човечки граници, тој дизајнира, тој креира... -Не, јас зборувам за повисока форма на интелигенција.A silly animal with a small brain. Even the limits that we put on it are human limits. - It designs, it creates...
Зошто ставате мајонез? секој чистокрвен Американец знае,... ...дека единствен додаток за хамбургер... ...е кечап!Can you tell me why they do that? Every red-blooded American knows... ...that the only condiment you ever put on a hamburger... ...is ketchup!
Немојте да го ставате во темница.Don't put him in the dark.
Колку шкампи обично ставате во Кунг Пао шкампи пакетот?How many shrimp do you generally put in the kung pao shrimp?
Секогаш ставате 11?- You always put in 11?
Други нетизени исто така ги ставаат нивните "безвредни"објави на Твитер, со критички придонес на дискурсот кој доаѓа од melindayiti:Other netizens also put in their two cents' worth on Twitter, with a critical contribution to the discourse coming from melindayiti:
Видеото прикажува два човека кои ставаат цели пакетчиња со гласачки ливчиња во гласачката кутија.The video captures two people putting packs of ballots into the ballot box.
Изгледа стана навика за поголемиот број на партии да ги ставаат жените на пониските места на листите, со што практично се елиминираат нивните шанси да бидат избрани.It seems to have become a habit for the majority of parties to put women on lower places on the tickets, which practically eliminates their chances to be elected.
Целосно те соблекуваат, те мијат и потоа ти ставаат илјада нешта во тебе.They undress you completely, they clean you, and they put a thousand things inside you.
@noomniim Посакувам некои луѓе да помислат за грижите на другите луѓе и не секогаш да се ставаат себеси на прво место.@noomniim: Wishes that some people would think about the worries of other people and not always put themselves first.
И ставав пари под перница затоа што и падна заб.I was putting money under her pillow because her tooth fell out.
Сем, ми треба големо соја млеко... но не ставај шлаг или пена одозгора.Sam, I need a grande soy latte... but don't put any whipped cream or foam on it.
Никогаш не го ставај на рака, бидејќи неговата моќ ќе ги привлече пратениците на злобната сила.Never put it on. For the agents of the Dark lord will be drawn to its power
Не ставај ме настрана за исплатата. Немој така. .Don't put me on the sideline when it's time to collect.
Не ставај ништо во нашите уши.- Don't put anything in our ears.
Всушност... доколку правилно се изведе... може психолошки да помогне... тажната вистина е дека повеќето луѓе не можат да разберат како им е на другите се додека не се стават на нивно место... само не ставајте машини со чоколатца ок?actually..... if done right... it may psychologically help... the sad truth is that most people cannot understand or comprehend what it is like for others until they have stepped into their shoes... so LET THEM step into their shoes.... just dont put up any vending machines ok?
Не ме ставајте таму!Don't put me there! No!
Не ставајте клуч на таа клучалка... ...Доколку не си сигурен не е, ќе нема никој во тој квартал.I won't put this key in this lock... ...Until I'm convinced that there aren't any civilians in this neighbourhood.
Не ми ја ставајте огрлицата. Capa!Don't put that halo on me.
Не ставајте ме на чекање и не префрлувајте не на друг оддел?Don't put me on hold. Don't transfer me to another department.
Единаесетте колектори ќе бидат рационализирани во еден централен колектор што ќе ја насочува водата во пречистителна станица, конструирана според врвна технологија, ставајќи и' крај на старата навика, што беше практикувана со векови за неконтролирано испуштање на отпад.Eleven collectors will be rationalised into one central collector which will direct the waste into a state of the art treatment plant, putting an end to a centuries old practice of uncontrolled discharge.
Уругвајскиот блог Las Cosas de Nestor ја анализира пресудата од Хаг, ставајќи ја во подостапни термини.The Uruguayan blog Las Cosas de Nestor goes through The Hague’s pronouncement, putting it into more accessible terms.
Освен тоа, илјадници исплашени Сиријци ги менуваат своите заштеди од сириска фунта во американски долар или евро, ставајќи ја сириската фунта под голем притисок.In addition to that, thousands of frightened Syrians have been changing their savings from Syrian pounds to US dollars or Euros, putting an enormous pressure on the Syrian pound.
Активистите во Бејрут најдоа уште еден начин да ја изразат нивната солидарност со сирискиот народ, преку цртање на графити и ставајќи постери на ѕидовите и на мостовите.Activists in Beirut found another way to announce their solidarity with the Syrian people, by drawing graffiti and putting posters on walkways and bridges.
Ве пуштам да правите тестови... ...ставајќи ги тие работи во рудниците под мојот имот.I let you guys run tests... ...putting that stuff in the mines under my property.
Во неговата визија ставање бебе во креветче?ls this your idea of putting the baby to sleep?
Мислам дека твојот успех на ставање точки на Џејн Гамбовата кариера на шнајдер... те задоволува многу затоа што замислуваш дека и твојот татко би бил задоволен.I think your success in putting an end to Jame Gumb's career as a couturier... pleased you most because you could imagine your father being pleased.
Ти не можеш да ме ставиш, ти, или оваа фирма во опасност... со ставање на 100 милиони во една идеја!You cannot put me, you, or this firm in jeopardy by putting $ 100 million in one idea!
За нашето финале, ќе ви покажеме... ...правилната техника... ...за ставање кондом на вистинската работа.For our finale, I will now demonstrate... ...the proper technique... ...for putting a condom on the real thing.
Работата е во тоа да е еден од начините на кој се грижиме за луѓето и ставање на мисла и имагинација во подароците кои ги подаруваме.The point is, one of the ways we show we care about people... ...is by putting thought and imagination into the gifts we give them.
Ако навистина го предадеме Матобо, Би го ставале во автомобил токму сега.If we were really turning Matobo over, we'd be putting him in a car right about now.
Дали си ја слушнал приказната дека косооките ставале некоја хемикалија во тревата?You know what I mean? You hear that story about the gooks putting chemicals in the grass, so we don't fight, so we become pacifists?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

смува
make out with
стави
put
стане
become
стаса
arrive
стега
squeeze
стига
arrive

Similar but longer

остава
leave
стасува
arrive

Random

сонува
dream
состави
put together
спаси
rescue
спопаѓа
befall
спреми
prepare
сруши
demolish
стабилизира
stabilise
стави
put
стутка
stuff
тежнее
have a tendency towards

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'put':

None found.
Learning languages?