Создава (to create) conjugation

Macedonian
42 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
создавам
I create
создаваш
you create
создава
he/she/it creates
создаваме
we create
создавате
you all create
создаваат
they create
Future tense
ќе создавам
I will create
ќе создаваш
you will create
ќе создава
he/she/it will create
ќе создаваме
we will create
ќе создавате
you all will create
ќе создаваат
they will create
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би создавал
I (masculine) would have created
би создавала
I (feminine) would have created
би создавал
you (masculine) would have created
би создавала
you (feminine) would have created
би создавал
he would have created
би создавала
she would have created
би создавало
it would have created
би создавале
we would have created
би создавале
you all would have created
би создавале
they would have created
Past perfect tense
сум создавал
I (masculine) have created
сум создавала
I (feminine) have created
си создавал
you (masculine) have created
си создавала
you (feminine) have created
е создавал
he has created
е создавала
she has created
е создавало
it has created
сме создавале
we have created
сте создавале
you all have created
сум создавале
they have created
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
создавав
I was creating
создаваше
you were creating
создаваше
he/she/it was creating
создававме
we were creating
создававте
you all were creating
создаваа
they were creating
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев создавал
I (masculine) had created
бев создавала
I (feminine) had created
беше создавал
you (masculine) had created
беше создавала
you (feminine) had created
беше создавал
he had created
беше создавала
she had created
беше создавало
it had created
бевме создавале
we had created
бевте создавале
you all had created
беа создавале
they had created
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе создавав
I will have created
ќе создаваше
you will have created
ќе создаваше
he/she/it will have created
ќе создававме
we will have created
ќе создававте
you all will have created
ќе создаваа
they will have created
Past aorist tense
Imperative tense
-
создавај
you create
-
-
создавајте
you all create
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум создавал
I (masculine) will create
ќе сум создавала
I (feminine) will create
ќе си создавал
you (masculine) will create
ќе си создавала
you (feminine) will create
ќе е создавал
he will create
ќе е создавала
she will create
ќе е создавало
it will create
ќе сме создавале
we will create
ќе сте создавале
you all will create
ќе сум создавале
they will create
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
создаван
creating
создавајќи
creating
создавање
creating
создавал
creating
создавала
creating
создавало
creating
создавале
creating
created
created
created
created

Examples of создава

Example in MacedonianTranslation in English
- Бројката од 500.000 луѓе е застрашувачка - создава слика на 500.000 кубански работници кои си одат дома со розово ливче, незнаејќи каде ќе одат наредното утро и на економијата на која наеднаш ќе треба да создаде 500.000 нови работни места.- The 500,000 figure is alarming – it conjures up an image of 500,000 Cuban workers going home with a pink slip, not knowing where they will go the next morning, and of the economy suddenly needing to create 500,000 new jobs.
Ние не ја мериме компјутерската наука преку доброто кое го создава за средната класа во Америка, ние ја мериме преку комплексноста на решението.We don’t measure CS by the good that it’s created for the middle class of America, we measure it by the complexity of the solution.
Само слободен човек во слободна земја ја има способноста да создава и гради во јавен интерес!Only a free man in a free country has the ability to create and build in the public interest!
Исто така е важно да се создава позитивен имиџ за партијата „Обединета Русија“ (владеачката партија во Русија - заб.It is also important to create a positive image of "United Russia" party .
Тоа покажува бесрамно непочитување на нашиот устав и создава некоректна перцепција дека сите белци се расисти.It shows flagrant disregard for our constitution and creates the incorrect perception that all white people are racists.
Јас создавам тела, не ги бришам.I create the bodies, I don't erase the bodies.
А ова е тоа што го создавам.And this is when I create.
Не те местам, само создавам можности.I never set you up, Aaron. I simply create opportunities.
Нема... да се поклонам, мојата работа е да создавам, Боже, така нешто. сега тоа го измисли?Wait, "I will not... I will not reason or compare. My business is to create... "
Мојата работа е да создавам."My business is to create.
ги ставаш крупните проблеми кои бараат поголем труд за решавање во втор план добиваш способност да ја диктираш јавната агенда и за тоа за што другите треба да мислат и да се расправаат проблемите кои сам ги создаваш можеш полесно да ги разрешуваш на начин кој ќе процениш дека ти одговара ако самиот создаваш проблем, па се повлечеш од него изгледа како да си отстапил или попуштил за нешто, а всушност само си одржал status quo или си купил време за нешто друго, најчесто многу поважно.you can put the large problems - which require larger effort to solve - in the background you can dictate the public agenda and what others will think and argue about you can solve the problems you create in a manner that suits you if you create a problem, and then withdraw from the issue, it looks like you have given something, while in fact you just maintain the status quo and buy time to do something else, which is far more important to you.
Благословен си Ти, о Господе, Боже наш, Кралу на вселената, што од овошјето создаваш вино.Blessed are you, O Lord, our God king of the universe who creates the fruit of the vine.
Се што знаеш е како да создаваш смрт и уништување.All you know how to create is death and destruction.
Било што може да надвладее над фактот дека... ако мачиш еден човек... со тоа создаваш, десетина, стотина, илјадници нови непријатели.Anything that outweighs the fact... that if you torture one person... you create ten, a hundred, a thousand new enemies.
Можеш, всушност - да ги создаваш, техниките на истакнувањата и полу-осветлувањата и сликарите го направија точно тоа.You could - in fact - create them, engineering the highlights and the half-lights, and painters did just that.
Како создаваме национален идентитет, корени и чувство на припадност дури и кога се трудиме да создадеме работни места, можност и даночна основа да плаќаме за понежна, подобра земја?How do we create national identity, roots and a feeling of belonging even as we try to create a city that provide jobs, opportunity and a tax base to pay for a gentler, kinder country?
WebMadeMovies (видеа изработени на вебот) од Брет Гејлор (режисер на RIP: The Remix Manifesto), иновативна лабораторија која го трансформира начинот на кој ги создаваме и доживуваме видејата на вебот и P2PU School of Webcraft (школо за веб вештини), нов и моќен начин за обучување и учење на девелоперски вештини.WebMadeMovies by Brett Gaylor (producer of RIP: The Remix Manifesto), an innovation lab transforming the way we create and experience video on the web, and the P2PU School of Webcraft, a powerful new way to teach and learn web developer skills.
Ние создаваме таен свет.We create another secret world.
Мораме да создаваме војници-свештеници. Мажи и жени во кој може да ги засака секој, Да се почувствува аурата на билките, да се поминува низ ѕидовите.We must create Warrior Monks... men and women who can fall in love with everyone, sense plant auras, pass through walls, stop saying mindless clichés, and see into the future.
И штом овој Систем за Следење на Побарувачката е во функција тој е поврзан со нашиот Систем за Управување со Производството и, секако, со нашиот Систем за Управување со Ресурсите и со тоа создавајќи обединета динамично ажурирана глобална економска машина за управување која едноставно осигурува да останеме одржливи започнувајќи со обезбедување на интегритетот на нашите конечни ресурси продолжувајќи со осигурување дека ние ги создаваме само најдобрите најстратешките можни добра, додека се се дистрибуира на најинтелигентниот и најефикасниот начин.And once this Demand Tracking System is in order... it is tied into our Production Management System... and, of course, into our Resource Management System... hence creating a unified dynamically updating... global economic management machine... that simply makes sure we remain sustainable... starting with securing the integrity of our finite resources... moving to make sure we only create the best... most strategic goods possible... while distributing everything in the... most intelligent and efficient way.
И,исто како орелот вие создавате контролирана атмосфера наоколу-And, like the eagle, you'll create a commanding atmosphere around-
Кога позајмувате пари, мора да вратите повеќе од она што сте го позајмиле, што значи дека вие, всушност создавате пари од ништо што, повторно, мора да биде опслужено со создавање уште повеќе пари.When you borrow money, you have to pay back more... than you borrowed, which means that you, in effect... create money out of thin air... again, which has to be serviced by creating still more money.
Како ги создавате тие слики, душо?How do you create these images, hon?
Но, ако постапите на тој начин, а сепак не чувствувате изобилие,љубов или радост тогаш не создавате моќ на привлечност, според мене."well if I think the positive thoughts or if I visualize having what I want that'll be enough", but if you're doing that and still not feeling abundant or whatever than it doesn't, for my mind, really create the power of the attraction.
Единствен начин да создавате уште пари е да создавате уште поголеми долгови и уште поголема инфлација.The only way to make more money is to create more debt and inflation.
Парадоксално, водечките протести создаваат значаен предизвик. Државта нема со кој да преговара и мора да создаде претставник од другата страна.Paradoxically, the leaderless protests create a significant challenge: the state has no one to negotiate with and it has to create a representative of the other side.
Гранд Ру во Порт-о-Принс, Хаити е едно од најнеповолните соседства во градот, но е исто така и дом на една витална заедница од уметници, кои што создаваат уметнички дела од фрлените материјали во околината.Grand Rue in Port-au-Prince, Haiti, is one of the city's most disadvantaged neighbourhoods, but also home to a vibrant community of artists who create works of art out of the discarded materials they find in their environment.
Ќе заборавиме дека „Еднооки“ промовира етнички и други видови стереотипи и предрасуди, кои создаваат атмосфера на омраза и насилство?We have to forget that "Ednooki" promotes ethnic and other kinds of stereotypes and prejudices that create an atmosphere of hate and violence?
Но, постојат политички партии, кои создаваат проблеми меѓу христијаните и муслиманите: национализмот во последните години стана посилен и поагресивен, а некои луѓе веруваат дека исламот е опасен.But there are political parties that create problems between Christians and Muslims: in recent years nationalism has become stronger and more aggressive, and some people believe that Islam is dangerous.
Многу проекти на е -гов создаваат врски помеѓу граѓаните и државата.Various e-gov projects create unmediated linkage between citizens and the state.
Заедно, регулаторите, претпријатијата и граѓаните, би можеле да се вклучат пошироко во управувањето со природниот капитал и екосистемските услуги, создавајќи нови и иновативни начини за ефикасно искористување на ресурсите и планирање на рамномерни фискални реформи.Together, regulators, businesses and citizens could participate more widely in managing natural capital and ecosystem services, creating new and innovative ways to use resources efficiently and designing equitable fiscal reforms.
Мултинационалните претпријатија инвестираат милјарди долари за купување на следните жетви, создавајќи недостаток во сегашницата.Multinational companies invest billions of dollars on the purchase of future harvests, creating speculation and shortages at present.
The Web We Want поканува карикатуристи, креативци и уметници да се приклучат наThe Day We Fight Back на 11 февруари, 2014 г. создавајќи оригинална карикатура за надзорот на интернет и правото на приватност.The Web We Want invites cartoonists, creatives and artists to join The Day We Fight Back on February 11, 2014 by creating an original cartoon about online surveillance and the right to privacy.
Во агрегат, интернетот сруши многу работни принципи на масовните медиуми во социјалните и политичките комуникации, создавајќи повеќекратни, вкрстувачки платформи за луѓето да зборуваат, да учествуваат и да организираат.In aggregate, the internet has collapsed many of the working principles of mass media social and political communications, creating multiple, overlapping platforms for people to speak, participate, and organize.
Многумина од нив учествуваат во процесот на реконструкција, создавајќи мрежи на соработка за да го поддржат взаемниот живот.Many of them are involved in the reconstruction process, creating networks to sustain coexistence.
Toa докажа дека може да биде голема прилика за создавање на конкурентен и стабилен економски проетор.The euro has proved that it can offer a great opportunity for creating a competi­tive and stable economic area.
Во регионите со средно ниво на конкурентност, проектите ќе се фокусираат на градењето на институционални структури, деловни консултантски услуги, развој на продукти и создавање на партнерства во рамките на регионите и помеѓу нив.In regions with medium levels of competitiveness, projects will focus on building institutional structures, business consultancy services, product development and creating partnerships within regions and between them.
Од тој агол, и полицајците и уапсените се претворија во политички алатки за создавање на херојската слика на шефот на полицијата.From such angle, both the police officers and the arrestees have been turned into political tools for creating the heroic image of the police head.
Корисникот на Тамблр Стаматовски реагираше со создавање нова разгледница за Скопје, која доби многу реобјавувања и ретвитувања.Tumblr user Stamatovski responded by creating a new postcard for Skopje , which also received quite a few reposts and re-tweets.
Фатени се во стапица во овој магичен круг на создавање непријатели и страв, одбивајќи да склучат примирје .They are trapped in this vicious circle of creating of enemy and fear as they refuse to reconcile .
Ако се сетиш на времето кога си бил дете- полн со живот, заинтересиран да дознаеш нови нешта- веројатно си создавал и проучувал... Но како што минувало времето, системот те притискал кон тоа како да смислиш начин за правење пари.If you think back to when you were a child- full of life, interested in new things to understand- likely creating and exploring... but as time went on, the system pushed you into the focus of figuring out how to make money.
Марија создавала војска?- Maria was creating an army?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

создаде
create

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?