Се развива (to develop) conjugation

Macedonian
19 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
се развивам
I develop
се развиваш
you develop
се развива
he/she/it develops
се развиваме
we develop
се развивате
you all develop
се развиваат
they develop
Future tense
ќе се развивам
I will develop
ќе се развиваш
you will develop
ќе се развива
he/she/it will develop
ќе се развиваме
we will develop
ќе се развивате
you all will develop
ќе се развиваат
they will develop
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би се развивал
I (masculine) would have developed
би се развивала
I (feminine) would have developed
би се развивал
you (masculine) would have developed
би се развивала
you (feminine) would have developed
би се развивал
he would have developed
би се развивала
she would have developed
би се развивало
it would have developed
би се развивале
we would have developed
би се развивале
you all would have developed
би се развивале
they would have developed
Past perfect tense
сум се развивал
I (masculine) have developed
сум се развивала
I (feminine) have developed
си се развивал
you (masculine) have developed
си се развивала
you (feminine) have developed
е се развивал
he has developed
е се развивала
she has developed
е се развивало
it has developed
сме се развивале
we have developed
сте се развивале
you all have developed
сум се развивале
they have developed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
се развивав
I was developing
се развиваше
you were developing
се развиваше
he/she/it was developing
се развивавме
we were developing
се развивавте
you all were developing
се развиваа
they were developing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев се развивал
I (masculine) had developed
бев се развивала
I (feminine) had developed
беше се развивал
you (masculine) had developed
беше се развивала
you (feminine) had developed
беше се развивал
he had developed
беше се развивала
she had developed
беше се развивало
it had developed
бевме се развивале
we had developed
бевте се развивале
you all had developed
беа се развивале
they had developed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе се развивав
I will have developed
ќе се развиваше
you will have developed
ќе се развиваше
he/she/it will have developed
ќе се развивавме
we will have developed
ќе се развивавте
you all will have developed
ќе се развиваа
they will have developed
Past aorist tense
Imperative tense
-
развивај се
you develop
-
-
развивајте се
you all develop
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум се развивал
I (masculine) will develop
ќе сум се развивала
I (feminine) will develop
ќе си се развивал
you (masculine) will develop
ќе си се развивала
you (feminine) will develop
ќе е се развивал
he will develop
ќе е се развивала
she will develop
ќе е се развивало
it will develop
ќе сме се развивале
we will develop
ќе сте се развивале
you all will develop
ќе сум се развивале
they will develop

Examples of се развива

Example in MacedonianTranslation in English
Вон. проф. д-р Јавуз Џабар, раководител на Оперативната структура при турското Министерство за индустрија и трговија, објаснува како се развива економијата во склоп на Оперативната програма на ИПП (IPA) 2007-2010Assoc. Prof. Dr Yavuz CABBAR, Head of Operating Structure at the Turkish Ministry of Industry and Trade, explains how the economy is developing through the 2007-2010 Operational Programme of the IPA.
Иако во регионот има уште многу на што да се работи по турбулентниот период во изминатите две декади, сепак ИТ индустријата се развива брзо.With much to make up for after the turmoil of the last two decades and the global IT industry developing rapidly, the region has yet to catch up with some other high-tech markets.
Паралелната приказна за еволуцијата на техниката за употреба во земјите во развој јасно се развива со многу поголема брзина отколку еволуцијата и адаптацијата на персоналните компјутери во напреднатите индустријализирани земји.The parallel story of the evolution of technology for use in developing countries clearly unfolds at a much greater speed than the evolution and adoption of personal computing in advanced industrialised countries.
ИКТ за развој исто така не се развива во изолација од технолошки и деловни модели на решенија чија цел се поразвиените индустриски земји, и обратно.ICT4Ds are also not developing in isolation from technological and business model solutions aimed at advanced industrial countries, and vice versa.
Благодарение на зголемениот број на бродбенд конекции, светот кој се развива и иновациите на интернационалните веб претприемачи, некои од највозбудливите онлајн развивања денес се случуваат на локации каде интернет пристапот е реткост.Thanks to the steady proliferation of broadband connectivity throughout the developing world and the innovations of international web entrepreneurs, some of the most exciting online developments today are taking place in locations where, merely a decade ago, internet access was rare, if available at all.
Јас сум сигурен дека со време ќе се развиваш како берач.I'm sure in time, you'll develop as a picker.
Ако тие потреби се задоволени, се развиваме во луѓе кои сочувствуваат кои се кооперативни и кои сочувствуваат со други луѓе.If those needs are met, we develop... into people who are compassionate... and cooperative and who have empathy for other people.
Оспособување на земјите - кандидати да се развиваат со примена на Инструментот за претпристапна помош со примена на Инструментот за претпристапна помошEnabling candidate countries to develop through the Instrument for Pre-Accession Assistance the Instrument for Pre-Accession Assistance
Оспособување на земјите - кандидати да се развиваат со примена на Инструментот за претпристапна помошEnabling candidate countries to develop through the Instrument for Pre-Accession Assistance
Исто така е модифицирано усвојувањето на аргументот „млада индустрија“, каде економистите уште од раниот деветнаети век се бореле за заштита преку наметнување на увозни бариери, со цел да се дозволи локалните млади индустрии да „пораснат“, со што се развиваат економии од повисок ранг ослободни од заканата од конкуренти преку развиениот увоз.It is also a modified enactment of the “infant industry” argument, where economists since the early nineteenth century have argued for protection through imposing import barriers in order to allow the local infant industry to eventually “grow up,” as it develops economies of scale free from the threat of competition from the advanced imports.
Може да се претпостави дека онлајн трендовите прикажани во 2010 година ќе продолжат да се развиваат во годините кои што доаѓаат.It is safe to assume that the online trends highlighted in 2010 will continue to develop in years to come.
Постојат разни специфични проекти, сите поврзани со повеќејазични преводи, кои се развиваат во WikIdioms и за кои бараме партнери.There is a number of specific projects, all connected to multilingual translation, that we are developing inside WikIdioms, and we are looking for partners.
Тој покажува дека Јапонците си ги имаат зачувано традициите и обичаите, истовремено развивајќи се многу брзо.He shows that Japanese people are still keeping their traditions and customs, while they’re developing quickly.
Всушност одлична сум за оваа положба зашто многу години потрошив развивајќи се како личност за луѓето.I actually am uniquely qualified for this position, having spent so many years developing my skills as a people person.
Проектите кои ќе бидат финансирани во рамките на програмата вклучуваат креирање и надградба на индустриска инфраструктура, олеснување на пристапот кон финансиските средства, промоција на употребата на истражување и развој, развивање на иновација и технологија, консултантски услуги поттикнати од побарувачката и мрежно работење.Projects which will be financed under the programme include the creation and upgrading of industrial infrastructure, facilitating access to finance, promoting R & D usage, developing innovation and technology, demand-driven consultancy services and networking.
Еден друг проект наречен „Планините си подаваат раце“ доведе до значителни придобивки преку новите начини на управување и развивање на природните, културните и историските ресурси.Another project called ‘The Mountains Are Joining Hands’ delivered sustainable benefits through new ways of managing and developing natural, cultural and historic resources.
На помалку официјално ниво, мрежата може исто така да се прошири со вклучување на сите службеници за комуникација кои се одговорни за развивање и имплементирање на комуникациски планови, како и со оние кои се заинтересирани да го споделат своето искуство.Less formally, the network may also be expanded to include all communication officers who are responsible for developing and implementing communication plans and interested in sharing their experiences.
Затоа, треба да се бараат синергии и паралелни придобивки во целиот процес на развивање на оцени на влијанијата од политиките во различни сфери, преку примена на пристапи кои во целост го земаат предвид природниот капитал.Synergies and co-benefits thus need to be sought throughout the process of developing impact assessments of policies in different domains, by using approaches that fully account for natural capital.
Обама е класичен реалист кој е подготвен за прифаќање компромисни решенија со цел да постигне ограничени цели. ... намерното непознавање на останатиот свет во неговата земја е огромна пречка за развивање на повешта надворешна политика, политика која ја препознава важноста на прашањата за глобалната безбедност како што се климатските промени и недостатокот од храна.Obama is a classic realist, who is willing to compromise on principles to achieve limited goals. ... the wilful ignorance of the rest of the world in his country is a huge obstacle to developing a smarter foreign policy, one that recognises the centrality of issues such as climate change and food shortages to global security.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

се развика
start yelling
се раздува
start blowing with much force
се раскива
start sneezing a lot

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?