Развива (to develop) conjugation

Macedonian
43 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
развивам
I develop
развиваш
you develop
развива
he/she/it develops
развиваме
we develop
развивате
you all develop
развиваат
they develop
Future tense
ќе развивам
I will develop
ќе развиваш
you will develop
ќе развива
he/she/it will develop
ќе развиваме
we will develop
ќе развивате
you all will develop
ќе развиваат
they will develop
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би развивал
I (masculine) would have developed
би развивала
I (feminine) would have developed
би развивал
you (masculine) would have developed
би развивала
you (feminine) would have developed
би развивал
he would have developed
би развивала
she would have developed
би развивало
it would have developed
би развивале
we would have developed
би развивале
you all would have developed
би развивале
they would have developed
Past perfect tense
сум развивал
I (masculine) have developed
сум развивала
I (feminine) have developed
си развивал
you (masculine) have developed
си развивала
you (feminine) have developed
е развивал
he has developed
е развивала
she has developed
е развивало
it has developed
сме развивале
we have developed
сте развивале
you all have developed
сум развивале
they have developed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
развивав
I was developing
развиваше
you were developing
развиваше
he/she/it was developing
развивавме
we were developing
развивавте
you all were developing
развиваа
they were developing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев развивал
I (masculine) had developed
бев развивала
I (feminine) had developed
беше развивал
you (masculine) had developed
беше развивала
you (feminine) had developed
беше развивал
he had developed
беше развивала
she had developed
беше развивало
it had developed
бевме развивале
we had developed
бевте развивале
you all had developed
беа развивале
they had developed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе развивав
I will have developed
ќе развиваше
you will have developed
ќе развиваше
he/she/it will have developed
ќе развивавме
we will have developed
ќе развивавте
you all will have developed
ќе развиваа
they will have developed
Past aorist tense
Imperative tense
-
развивај
you develop
-
-
развивајте
you all develop
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум развивал
I (masculine) will develop
ќе сум развивала
I (feminine) will develop
ќе си развивал
you (masculine) will develop
ќе си развивала
you (feminine) will develop
ќе е развивал
he will develop
ќе е развивала
she will develop
ќе е развивало
it will develop
ќе сме развивале
we will develop
ќе сте развивале
you all will develop
ќе сум развивале
they will develop
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
развиван
developing
развивајќи
developing
развивање
developing
развивал
developing
развивала
developing
развивало
developing
развивале
developing
developed
developed
developed
developed

Examples of развива

Example in MacedonianTranslation in English
Вон. проф. д-р Јавуз Џабар, раководител на Оперативната структура при турското Министерство за индустрија и трговија, објаснува како се развива економијата во склоп на Оперативната програма на ИПП (IPA) 2007-2010Assoc. Prof. Dr Yavuz CABBAR, Head of Operating Structure at the Turkish Ministry of Industry and Trade, explains how the economy is developing through the 2007-2010 Operational Programme of the IPA.
Иако во регионот има уште многу на што да се работи по турбулентниот период во изминатите две декади, сепак ИТ индустријата се развива брзо.With much to make up for after the turmoil of the last two decades and the global IT industry developing rapidly, the region has yet to catch up with some other high-tech markets.
Паралелната приказна за еволуцијата на техниката за употреба во земјите во развој јасно се развива со многу поголема брзина отколку еволуцијата и адаптацијата на персоналните компјутери во напреднатите индустријализирани земји.The parallel story of the evolution of technology for use in developing countries clearly unfolds at a much greater speed than the evolution and adoption of personal computing in advanced industrialised countries.
ИКТ за развој исто така не се развива во изолација од технолошки и деловни модели на решенија чија цел се поразвиените индустриски земји, и обратно.ICT4Ds are also not developing in isolation from technological and business model solutions aimed at advanced industrial countries, and vice versa.
Криејтив комонс е непрофитна организација која развива, подржува и стимулира легална и техничка инфраструктура за да се максимизира дигиталната креативност, споделба и иновација.Creative Commons is a nonprofit organization that develops, supports, and stewards legal and technical infrastructure to maximize digital creativity, sharing, and innovation.
Но, ме учи како да ги развивам.But he's teaching me to develop it.
Не ги ни развивам.l don't even develop them.
Јас развивам работи.I'm a developer.
Тоа не е моја област на експертиза, јас само развивам оружје, не можам да пукам од нив.This is hardly my area of expertise. I merely developed the weapons. I cannot fire them.
Нема да барате да развивам борбени апликации.I wouldn't be asked to develop combat applications.
Мораш да си цврсто на едно место, да развиваш односи, и да напредуваш во работата.You wanna sit tight at one place, develop relationships, win the appointments.
Следниот пат кога ќе сакаш да развиваш слики, остави го филмот и летај.Next time you want pictures developed, drop them in that box and evacuate.
Она што ти треба е план што всушност го развиваш со КадиWhat you need is a plan that you actually develop with Cuddy.
Јас сум сигурен дека со време ќе се развиваш како берач.I'm sure in time, you'll develop as a picker.
Можеш да продолжиш да ѓи развиваш... Или можеш да ѓи продадеш на човекој кој само има интерес.You can continue to develop them, or you can sell them to a man who's only guided by his own self-interest.
Сè што бараме е да нè остават сами да ја бираме нашата иднина и одговорно да го развиваме нашиот дом за нашите деца и идните генерации.All we ask is to be left in peace to choose our own future, and responsibly develop our home for our children and generations to come.
Секако дека ќе продолжиме да ги развиваме статистиките кои ги засегаат судските прописи, како и други судски и правни стручни активности.We will certainly continue to develop statistics concerning court rulings and other judicial and legal professional activities.
Во Global Voices ние постојано бараме нови начини за дополнување на циклусот вести и развиваме нови платформи за да се потенцира како глобалните граѓани комуницираат во нивните светови.At Global Voices, we've continually sought new ways to complement the news cycle and develop new platforms to highlight how global citizens are communicating in their own words.
Идејата е да ја развиваме таа личност или лик во однос на нашите вкусови.And the idea is that we will develop the personage that we adopted according to our tastes.
Дрога која што ја развиваме ние, ќе го промени вашиот живот на начин на кој што не можете да замислите.The drug that we're developing, It'll change your life In ways you can't possibly imagine.
Кога развивате симпатија кон некого... ...секогаш наоѓате причини да мислите дека тоа е... ...токму личноста за вас.(Richard) When you develop an infatuation for someone,... ..you always find a reason to believe that this is exactly the person foryou.
Кога развивате симпатија кон некого секогаш наоѓате причини да мислите дека тоа е токму личноста за вас.(Ríchard) When you develop an ínfatuatíon for someone,... ..you always find a reason to belíeve that thís ís exactly the person for you.
Оспособување на земјите - кандидати да се развиваат со примена на Инструментот за претпристапна помош со примена на Инструментот за претпристапна помошEnabling candidate countries to develop through the Instrument for Pre-Accession Assistance the Instrument for Pre-Accession Assistance
Оспособување на земјите - кандидати да се развиваат со примена на Инструментот за претпристапна помошEnabling candidate countries to develop through the Instrument for Pre-Accession Assistance
Оваа поширока рамка им дава на земјите - кандидати поголем простор да ги развиваат сопствените економии и институции и со тоа и вештините на нивните претприемачи и администратори.This broader framework gives candidate countries much more scope to develop their own economies and institutions and therefore the skills of their entrepreneurs and administrators.
Како што е прикажано во втората половина во видеото, жените развиваат нови начини за тоа како да се прилагодат и како да се помогне во спречување на глобалното затоплување.As shown in the second half of the video, women are developing innovative ways to adapt and help prevent global warming.
Исто така е модифицирано усвојувањето на аргументот „млада индустрија“, каде економистите уште од раниот деветнаети век се бореле за заштита преку наметнување на увозни бариери, со цел да се дозволи локалните млади индустрии да „пораснат“, со што се развиваат економии од повисок ранг ослободни од заканата од конкуренти преку развиениот увоз.It is also a modified enactment of the “infant industry” argument, where economists since the early nineteenth century have argued for protection through imposing import barriers in order to allow the local infant industry to eventually “grow up,” as it develops economies of scale free from the threat of competition from the advanced imports.
Изгледа како.... нешто што сум го видел додека го развивав филмот.It looks like... maybe something I saw when I was developing the film we shot.
А значењето на името е дека развивав систем што е сличен на оперативниот систем Unix, но не беше оперативниот систем Unix.I was developing a system that was like the Unix operating system, but was not the Unix operating system. This was a different system.
Мојата сестра требаше да донесе... примерок од вирусот што го развиваа...My sister was going to smuggle out... a sample of the virus they were developing.
Во текот на 80-те години, додека Ричард Сталман го градеше проектот GNU, компјутерските научници од Калифорнискиот универзитет во Беркли развиваа нивен слободен оперативен систем.Throughout the 1980s, as Richard Stallman was building the GNU project, computer scientists from the University of California at Berkeley were developing their own free operating system.
Тие развиваа одбрамбена техлоногија и ги тренираа нашите офицери за собирање податоци за Клингонците и билокои други потенцијални непријатели, кој сакаат да ни наштетат.They were developing defensive technologies, training our officers to gather intelligence on Klingons, And any other potential enemy means to do us harm.
Тие развиваа одбрамбена техлоногија и ги тренираа нашите офицери за собирање податоци за Клингонците и билокои други потенцијални непријатели, кој сакаат да ни наштетат. Харисон беше еден од нашите најдобри агенти.They were developing defense technology and training our officers to gather intelligence on the Klingons and any other potential enemy who means to do us harm.
Благодарам! И развивај ги фотографиите кај Херман.And so you can get some decent photos developed.
Тој покажува дека Јапонците си ги имаат зачувано традициите и обичаите, истовремено развивајќи се многу брзо.He shows that Japanese people are still keeping their traditions and customs, while they’re developing quickly.
Всушност одлична сум за оваа положба зашто многу години потрошив развивајќи се како личност за луѓето.I actually am uniquely qualified for this position, having spent so many years developing my skills as a people person.
Проектите кои ќе бидат финансирани во рамките на програмата вклучуваат креирање и надградба на индустриска инфраструктура, олеснување на пристапот кон финансиските средства, промоција на употребата на истражување и развој, развивање на иновација и технологија, консултантски услуги поттикнати од побарувачката и мрежно работење.Projects which will be financed under the programme include the creation and upgrading of industrial infrastructure, facilitating access to finance, promoting R & D usage, developing innovation and technology, demand-driven consultancy services and networking.
Еден друг проект наречен „Планините си подаваат раце“ доведе до значителни придобивки преку новите начини на управување и развивање на природните, културните и историските ресурси.Another project called ‘The Mountains Are Joining Hands’ delivered sustainable benefits through new ways of managing and developing natural, cultural and historic resources.
На помалку официјално ниво, мрежата може исто така да се прошири со вклучување на сите службеници за комуникација кои се одговорни за развивање и имплементирање на комуникациски планови, како и со оние кои се заинтересирани да го споделат своето искуство.Less formally, the network may also be expanded to include all communication officers who are responsible for developing and implementing communication plans and interested in sharing their experiences.
Затоа, треба да се бараат синергии и паралелни придобивки во целиот процес на развивање на оцени на влијанијата од политиките во различни сфери, преку примена на пристапи кои во целост го земаат предвид природниот капитал.Synergies and co-benefits thus need to be sought throughout the process of developing impact assessments of policies in different domains, by using approaches that fully account for natural capital.
Обама е класичен реалист кој е подготвен за прифаќање компромисни решенија со цел да постигне ограничени цели. ... намерното непознавање на останатиот свет во неговата земја е огромна пречка за развивање на повешта надворешна политика, политика која ја препознава важноста на прашањата за глобалната безбедност како што се климатските промени и недостатокот од храна.Obama is a classic realist, who is willing to compromise on principles to achieve limited goals. ... the wilful ignorance of the rest of the world in his country is a huge obstacle to developing a smarter foreign policy, one that recognises the centrality of issues such as climate change and food shortages to global security.
Додека ја развивал дрогата, експериментирал на бездомници.When he was developing this drug, he experimented on the homeless.
Дали сте развивале нуклеарно оружје?Are you developing nuclear weapons?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

раздува
blow away

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?