Продолжува (to continue) conjugation

Macedonian
29 examples
This verb can also mean the following: proceed, lengthen, extend

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
продолжувам
I continue
продолжуваш
you continue
продолжува
he/she/it continues
продолжуваме
we continue
продолжувате
you all continue
продолжуваат
they continue
Future tense
ќе продолжувам
I will continue
ќе продолжуваш
you will continue
ќе продолжува
he/she/it will continue
ќе продолжуваме
we will continue
ќе продолжувате
you all will continue
ќе продолжуваат
they will continue
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би продолжувал
I (masculine) would have continued
би продолжувала
I (feminine) would have continued
би продолжувал
you (masculine) would have continued
би продолжувала
you (feminine) would have continued
би продолжувал
he would have continued
би продолжувала
she would have continued
би продолжувало
it would have continued
би продолжувале
we would have continued
би продолжувале
you all would have continued
би продолжувале
they would have continued
Past perfect tense
сум продолжувал
I (masculine) have continued
сум продолжувала
I (feminine) have continued
си продолжувал
you (masculine) have continued
си продолжувала
you (feminine) have continued
е продолжувал
he has continued
е продолжувала
she has continued
е продолжувало
it has continued
сме продолжувале
we have continued
сте продолжувале
you all have continued
сум продолжувале
they have continued
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
продолжував
I was continuing
продолжуваше
you were continuing
продолжуваше
he/she/it was continuing
продолжувавме
we were continuing
продолжувавте
you all were continuing
продолжуваа
they were continuing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев продолжувал
I (masculine) had continued
бев продолжувала
I (feminine) had continued
беше продолжувал
you (masculine) had continued
беше продолжувала
you (feminine) had continued
беше продолжувал
he had continued
беше продолжувала
she had continued
беше продолжувало
it had continued
бевме продолжувале
we had continued
бевте продолжувале
you all had continued
беа продолжувале
they had continued
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе продолжував
I will have continued
ќе продолжуваше
you will have continued
ќе продолжуваше
he/she/it will have continued
ќе продолжувавме
we will have continued
ќе продолжувавте
you all will have continued
ќе продолжуваа
they will have continued
Past aorist tense
Imperative tense
-
продолжувај
you continue
-
-
продолжувајте
you all continue
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум продолжувал
I (masculine) will continue
ќе сум продолжувала
I (feminine) will continue
ќе си продолжувал
you (masculine) will continue
ќе си продолжувала
you (feminine) will continue
ќе е продолжувал
he will continue
ќе е продолжувала
she will continue
ќе е продолжувало
it will continue
ќе сме продолжувале
we will continue
ќе сте продолжувале
you all will continue
ќе сум продолжувале
they will continue
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
продолжуван
continuing
продолжувајќи
continuing
продолжување
continuing
продолжувал
continuing
продолжувала
continuing
продолжувало
continuing
продолжувале
continuing
continued
continued
continued
continued

Examples of продолжува

Example in MacedonianTranslation in English
Целокупното влијание од користењето на ресурсите во Европа продолжува да растеThe overall environmental impact of Europe's resource use continues to grow
Биодиверзитетот продолжува да опаѓа на глобално ниво, наспроти неколкуте охрабрувачки достигнувања и зголемената политичка активност (9) (10).Biodiversity has continued to decline globally despite a few
Популарноста на планината Сион продолжува да расте — како што велат дури и по два нови члена секој ден — особено помеѓу младата популација, кои ја сметаат за простор каде имаат поддршка и место каде можат да разменуваат идеи и да бидат автентични.Zion's popularity continues to grow — reportedly by as much as two new members a day — especially with the younger demographic, who find it a supportive space where they can exchange ideas and be themselves.
И покрај тоа што се собрани потребните 10 000 потписи, иницијативата за собирање потписи на сите оние кои ги поддржуваат нашите барања продолжува. Тоа е така затоа што сè додека со ДИК не се средат техничките детали за затворањето на постапката, нам ни оди во прилог што повеќе граѓани, преку својот потпис, да застанат зад оваа иницијатива.Even though the necessary 10,000 signatures have been collected, the initiative continues. still needs to solve some technical details about closing the procedure, so it would be in our favor if more citizens show support for this initiative through their signatures.
Истовремено, сѐ додека нашата влада овде во САД продолжува да го игнорира нашиот очаен повик за еднаквост и сѐ додека евангелистичките демони на САД се на слобода ги истураат глупавите обвиненија коишто го негираат правото на љубов низ африканската почва, ние како нација сме соучесници во злосторствата против човечноста, бидејќи како лидери не сме повеќе компетентни да ставиме крај на омразата, ниту пак, сме веродостојни да им ги всадиме на ЗУМА и МУГАБЕ и на остатокот од Африка опасностите од таквата омраза.At the same time for as long as our own Government here in the USA continues to ignore our own desperate call for equality, and for as long as US Evangelical demons are set loose on African soil to spew their garbage indictments negating the right to love, we as a Nation are complicit in the crimes against humanity, for if we are no longer leaders qualified to call for an end to the hate, nor are we credible to impress upon ZUMA and MUGABE and the rest of Africa the Perils of such hate.
Што продолжувам да правам?What have I continued to do?
Мислам дека продолжувам.I think I continue.
И до ден денешен продолжувам да верувам.And today I continue to believe.
- Кои ти продолжуваш ...- All of which you have continued to...
- Не мораш да продолжуваш.No need to continue.
Ги продолжуваш неговите дела.You`ve continued his legacy.
Ќе го носиш ова и ќе додаваш по едно исто како ова за секој ден додека продолжуваш да ги носиш тие монисти.You will wear this and add another one just like it for every day that you continue to wear those beads.
Поради ова ние продолжуваме да бараме обемот и дефинициите на Предлог- законот за тајност на Јужна Африка да мора да бидат намалени.It is for this reason that we continue to demand that the scope and definitions of South Africa's Secrecy Bill must be narrow in their remit.
Но, ние продолжуваме да купуваме месо и покрај промените на цените.But here we have continued to purchase meat normally despite of any price changes. Until it reached 30 EGP per kilogram, then 40 and 50 EGP.
Иако продолжуваме да работиме и говориме како индивидуи, се трудиме да ги идентификуваме и промовираме нашите заеднички интереси и цели.While we continue to work and speak as individuals, we also seek to identify and promote our shared interests and goals.
И продолжуваме да одиме, и моето куче ми дотрчува.So we continue walking, and my dog runs over to me.
И сега продолжуваме на парчето број 43.And then we'll continue to pieces no. 43.
Понекогаш изгледа дека сте заглавени затоа што продолжувате да мислите за истите работи одново и одново.But sometimes it feels like you're stuck because you continue to think the same thoughts over and over again.
Во Европа, користењето на ресурсите и создавањето на отпад продолжуваат да растат.In Europe, resource use and waste generation continue to rise.
Активистите на граѓанската иницијатива АМАН ја продолжуваат борбата за подобар закон за енергетика , наспроти притисоци и инфилтрации.Activists of the civic initiative AMAN continue to fight for a better energy legislation , despite pressure and infiltrations.
Во меѓувреме, репресијата и цензурата продолжуваат во земјата: од филтрирањето на WeChat до масовното апсење на професионалци од областа на технологијата и поети.Meanwhile, repression and censorship continues in the country: from the filtering of WeChat to the mass arrest of tech people and poets.
Во меѓувреме, во Бахреин, брборењата за тоа каде е Бен Али продолжуваат. @Сабеека_А: Алџезеира вели дека Бен Али оди кон земја на Заливот!! @ХалаЕбрахим @НасеемФ треба ли да одиме во Галаи, близу аеродромот и да чекаме?Meanwhile, in Bahrain, the chatter on where Ben Ali is continues. @Sabeeka_A: Al Jazeera says Ben Ali is going to a Gulf country!! @HalaEbrahim @NaseemF shall we go to Galali, near the airport and wait?
И покрај целосното укинување на интернетот, извештаите продолжуваат да се трупуваат.Despite a total Internet blackout, reports continue to pour in.
Преку регистрација на веб-сајтови, пополнување на прашалници на социјалните мрежи, или поставување фотографии на Инстаграм, ние неизбежно додаваме во севкупната база на податоци, продолжувајќи ја приказната на нашиот виртуелен живот.By registering on websites, filling in surveys on social networks, or uploading photos to Instagram, we are inevitably adding to the overall database, continuing the story of our virtual life.
Она што јас и другите го правиме е продолжување на дијалог со пријателите во Газа.What me and others are doing is continuing the dialog with friends in Gaza.
На крајот на краиштата, најдобриот начин за остварување на конечниот идеал кој не познава бои е да препознаеме, прифатиме и разбереме дека расните разлики се уште постојат и дека се основа за продолжување на дискриминацијата и нееднаквоста коишто се дел од американското општество до ден-денес.Ultimately, the best way for us to work toward achieving the ultimate colorblind ideal is to recognize, accept, and understand that racial distinctions still matter and that they are still the basis for continuing discrimination and inequality in American society today.
Со толку големо опустошување и опасноста од негово продолжување, граѓаните-новинари имаа проблеми за да се приближат кон погодените места.With devastation so widespread, and the threat of fire continuing, citizen journalists have had a hard time getting near the scenes.
Мора да работиме на деталите... ...за продолжување на периферната компјутерска контрола.We'd have to work out the details. . . . . .of continuing under ground-based computer control.
Да се заблагодарам на оваа истакната група американски индустријалци... ...за продолжување на соработката со Куба... ...и за најдобриот период за просперитет... ...во целата нејзина историја.I want to thank this distinguished group of American industrialists... ...for continuing to work with Cuba... ...for the greatest period of prosperity... ...in her entire history.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'continue':

None found.
Learning languages?