Придонесува (to contribute) conjugation

Macedonian
17 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
придонесувам
I contribute
придонесуваш
you contribute
придонесува
he/she/it contributes
придонесуваме
we contribute
придонесувате
you all contribute
придонесуваат
they contribute
Future tense
ќе придонесувам
I will contribute
ќе придонесуваш
you will contribute
ќе придонесува
he/she/it will contribute
ќе придонесуваме
we will contribute
ќе придонесувате
you all will contribute
ќе придонесуваат
they will contribute
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би придонесувал
I (masculine) would have contributed
би придонесувала
I (feminine) would have contributed
би придонесувал
you (masculine) would have contributed
би придонесувала
you (feminine) would have contributed
би придонесувал
he would have contributed
би придонесувала
she would have contributed
би придонесувало
it would have contributed
би придонесувале
we would have contributed
би придонесувале
you all would have contributed
би придонесувале
they would have contributed
Past perfect tense
сум придонесувал
I (masculine) have contributed
сум придонесувала
I (feminine) have contributed
си придонесувал
you (masculine) have contributed
си придонесувала
you (feminine) have contributed
е придонесувал
he has contributed
е придонесувала
she has contributed
е придонесувало
it has contributed
сме придонесувале
we have contributed
сте придонесувале
you all have contributed
сум придонесувале
they have contributed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
придонесував
I was contributing
придонесуваше
you were contributing
придонесуваше
he/she/it was contributing
придонесувавме
we were contributing
придонесувавте
you all were contributing
придонесуваа
they were contributing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев придонесувал
I (masculine) had contributed
бев придонесувала
I (feminine) had contributed
беше придонесувал
you (masculine) had contributed
беше придонесувала
you (feminine) had contributed
беше придонесувал
he had contributed
беше придонесувала
she had contributed
беше придонесувало
it had contributed
бевме придонесувале
we had contributed
бевте придонесувале
you all had contributed
беа придонесувале
they had contributed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе придонесував
I will have contributed
ќе придонесуваше
you will have contributed
ќе придонесуваше
he/she/it will have contributed
ќе придонесувавме
we will have contributed
ќе придонесувавте
you all will have contributed
ќе придонесуваа
they will have contributed
Past aorist tense
Imperative tense
-
придонесувај
you contribute
-
-
придонесувајте
you all contribute
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум придонесувал
I (masculine) will contribute
ќе сум придонесувала
I (feminine) will contribute
ќе си придонесувал
you (masculine) will contribute
ќе си придонесувала
you (feminine) will contribute
ќе е придонесувал
he will contribute
ќе е придонесувала
she will contribute
ќе е придонесувало
it will contribute
ќе сме придонесувале
we will contribute
ќе сте придонесувале
you all will contribute
ќе сум придонесувале
they will contribute
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
придонесуван
contributing
придонесувајќи
contributing
придонесување
contributing
придонесувал
contributing
придонесувала
contributing
придонесувало
contributing
придонесувале
contributing
contributed
contributed
contributed
contributed

Examples of придонесува

Example in MacedonianTranslation in English
Судот придонесува кон подобрување на финансиското управување со средствата на Европската Унија на сите нивоа, со што на граѓаните на Унијата им гарантира максимална вредност за вложените средства.THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS tocontribute toimproving thefinancialmanagement of European Union funds at alllevels, soas toensuremaximum valuefor moneyfor thecitizens of the Union.
Некои комитети исто така имаат вклучено и претставници од пациентите и организациите на здравствените професионалци.Паралелно со оваа научна работа, ЕМЕА придонесува и за развивањето на транспарентни и усогласени регулаторни практикии кон формирање на вистинска почва за иновација во ЕУ и кон давање јасни информации во врска со овластените медицински производи за пациентите, здравствените професионалци и јавноста воопшто.Заснована врз меѓународна соработка, водена од науката и мотивирана од потребите за високoквалитетни, сигурни и ефективни лекарства, ЕМЕА е шампион во борбата за подобро здравje во Европа.Some committees also include representatives of patients’and healthcare professionals’ organisations.Alongside this core scientific work, EMEA contributes towards the development of transparent and harmonised regulatory practices, towards creating the right environment for innovation in the EU and towards the provision of clear information about authorised medicinal products for patients, healthcare professionals and the general public.Founded on international cooperation, driven by science and motivated by the need for high-quality, safe and effective medicines, EMEA is a champion for better health in Europe.
Без нив трудот на здравствените професионалци што работат на превенција и лекување на болести би бил премногу ослабен.Европската агенција за медицина (ЕМЕА), непосредно работејќи со земјитечленки и институциите на Европската заедница, придонесува за достапноста на соодветни лекарства преку: поттикнување на рaзвојот на иновативни нови лекови со помош на фармацевтите преку процедури за овластување на нивните медицински производи, оценувајќи го квалитетот, сигурноста и ефикасноста од лекарствата пред тие да бидат овластени и лекарствата што еднаш ќе се појават на пазарот постојано да бидат под надзор.Without them, the efforts of healthcare professionals working on the prevention and treatment of illness and disease would be severely undermined.The European Medicines Agency (EMEA), working closely with the Member States and institutions of the European Union, contributes towards the availability of appropriate medicines by: stimulating the development of innovative new medicines; assisting pharmaceutical companies with procedures for authorising their medicinal products; evaluating the quality, safety and efficacy of medicines prior to authorisation; constantly monitoring medicines once they are on the market.EMEA was set up to coordinate the evaluation and supervision of medicinal products in accordance with the EU’s centralised procedure for the authorisation of pharmaceuticals.
ЕНИСА, значи, придонесува кон модернизирање на Европа и обезбедување на непреченото функционирање на дигиталната економија и информативното општество.That is why ENISA is working on network and information security for the EU and the Member States, giving expert advice, recommendations and information on best practices, and facilitating contacts between the EU institutions, the Member States and private business and industry.ENISA consequently contributes to modernising Europe and securing the smooth functioning of the digital economy and information society.
Земјоделството во Бутан придонесува со 35.9% во БДП на нацијата.Agriculture in Bhutan contributes to 35.9% of GDP of the nation.
Кога пишувам за Глобал војсис, се чувствувам како да придонесувам за промовирање на културата на мојата земја, начинот на кој луѓето перцепираат од гледна точка на блогерите, и како преку нивните перцепции тие даваат визија различна од онаа што нормално може да се види.When I write for Global Voices, I feel like I contribute so that the culture of my country is known, the way people see things from the point of view of bloggers, and through their perceptions they give a vision distinct from what one normally seen.
Не бев во можност да придонесувам некое време, но очекувам да го правам тоа активно наскоро.I haven't been able to contribute for some time now but I look forward to actively doing so soon.
Нашата втора мисија е активно да придонесуваме во соработката меѓу разните сервиси на ЕУ за превод.Our second mission is to contribute actively to cooperation between the EU’s various translation services.
Може да се пријавите на нашата листа за електронска пошта, да читате или придонесувате со специјализирани статии на Глобал Војсис онлајн и да не следите на Твитер (@techtransparent) и Фејсбук (Facebook).You can subscribe to our mailing list, read or contribute with specialized articles on Global Voices Online, and follow us on Twitter (@techtransparent) and Facebook.
Во тој контекст, екстензивните земјоделски практики, какви што ги има во традиционалните земјоделски предели на Европа, придонесуваат кон поголем вид разновидност на регионално ниво, во споредба со она што би се очекувало во строго природни системи.Conversely, extensive agricultural patterns, as seen in Europe's traditional agricultural landscapes, have contributed to a higher species diversity at a regional level if compared to what could be expected in strictly natural systems.
Одржливо производство, права на интелектуална сопственост, трговија и помош. Примената на постојните стандарди за производи и патентите за иновациите, со кои се забрзува замената на осиромашените и несигурни необновливи ресурси, го намалуваат трговскиот отпечаток на Европа, го промовираат потенцијалот за рециклирање, ја подобруваат конкурентноста на Европа и придонесуваат за подобрувања на социјалната сосотојба во целиот свет.Sustainable production, intellectual property rights, trade and aid� Implementing existing product standards and patents for innovation that accelerate substitution out of scarce and insecure non-renewable resources, reduce Europe's trade footprint, promote recycling potential, improve Europe's competitiveness and contribute to welfare improvements worldwide.
Бројни фактори, вклучително економија, животен стил, здравствена грижа, и болести придонесуваат за намалување на популацијата во Русија.A number of factors including economic, lifestyle, health care, and disease incidence have contributed to Russia's decrease in population.
Кон одбивноста на ова првенство придонесуваат и македонските медиуми.The Macedonian media contribute to the aversion of this World Cup.
Изграден низ јавно помогнат процес, главен тим од волонтери придонесуваат за кодексот, и прифаќаат коментари од заинтересирани странки од целиот свет.Built up through a crowdsourced process, a core team of volunteers contribute to the code, and accept comments contributed from interested parties around the world.
Ве молиме контактирајте со соодветен уредник користејќи ја нашата контакт страна и таа ќе ви ги испрати сите детали за придонесување во статиите преку сумирано објаснување за активноста на вашата блогосфера или преведувачка содржина на ваш јазик во вашата држава.Please contact the appropriate editor using our contact page, and she'll send you details on contributing articles summarizing the activity from your country's blogosphere or translating content into your language.
@MinFinanceRw ...се очекува од @ramaisibo повеќе во рамки на идеи (придонесување кон решението) а потоа поставување на таков вид на прашање!@MinFinanceRw ...expected frm @ramaisibo more in terms of ideas (contributing to a solution) than asking the kind of question, tho ! @PaulKagame:
@ramaisibo ...советувам дека постои подобар начин за придонесување кон дебатата (кој отсекогаш бил таму)!!!@ramaisibo ...only advising that there is a better way of contributing to the debate(that has alwz been there all along)!!!

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'contribute':

None found.
Learning languages?