Искористи (to use) conjugation

Macedonian
70 examples
This verb can also mean the following: exploit, take advantage of

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
искористам
I use
искористиш
you use
искористи
he/she/it uses
искористиме
we use
искористите
you all use
искористат
they use
Future tense
ќе искористам
I will use
ќе искористиш
you will use
ќе искористи
he/she/it will use
ќе искористиме
we will use
ќе искористите
you all will use
ќе искористат
they will use
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би искористил
I (masculine) would have used
би искористила
I (feminine) would have used
би искористил
you (masculine) would have used
би искористила
you (feminine) would have used
би искористил
he would have used
би искористила
she would have used
би искористило
it would have used
би искористиле
we would have used
би искористиле
you all would have used
би искористиле
they would have used
Past perfect tense
сум искористил
I (masculine) have used
сум искористила
I (feminine) have used
си искористил
you (masculine) have used
си искористила
you (feminine) have used
е искористил
he has used
е искористила
she has used
е искористило
it has used
сме искористиле
we have used
сте искористиле
you all have used
сум искористиле
they have used
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
искористев
I was using
искористеше
you were using
искористеше
he/she/it was using
искористевме
we were using
искористевте
you all were using
искористеа
they were using
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев искористил
I (masculine) had used
бев искористила
I (feminine) had used
беше искористил
you (masculine) had used
беше искористила
you (feminine) had used
беше искористил
he had used
беше искористила
she had used
беше искористило
it had used
бевме искористиле
we had used
бевте искористиле
you all had used
беа искористиле
they had used
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе искористев
I will have used
ќе искористеше
you will have used
ќе искористеше
he/she/it will have used
ќе искористевме
we will have used
ќе искористевте
you all will have used
ќе искористеа
they will have used
Past aorist tense
искористив
I used
искористи
you used
искористи
he/she/it used
искористивме
we used
искористивте
you all used
искористија
they used
Imperative tense
-
искористи
you use
-
-
искористете
you all use
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум искористел
I (masculine) will use
ќе сум искористела
I (feminine) will use
ќе си искористел
you (masculine) will use
ќе си искористела
you (feminine) will use
ќе е искористел
he will use
ќе е искористела
she will use
ќе е искористело
it will use
ќе сме искористеле
we will use
ќе сте искористеле
you all will use
ќе сум искористеле
they will use
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
искористен
using
using
using
искористел
using
искористела
using
искористело
using
искористеле
using
искористил
used
искористила
used
искористило
used
искористиле
used

Examples of искористи

Example in MacedonianTranslation in English
Имаше човек што на полицајците им покажуваше кеса со сирење, обидувајќи се да им објасни дека си го купил за себе, а не со цел да го искористи за насилство.There was somebody holding some cheese in a bag, trying to explain to the police that he had bought it for himself and not in order to use it for violent purposes.
Очигледно, би било грешка вашите бизнис-диференцирачи да бидат со отворен код, затоа што во тој случај вашиот конкурент би можел да ги искористи истите за да стане посакуван од клиентите на начинот на кој е посакуван и вашиот бизнис.Obviously, it would be a mistake to Open Source your business differentiators, because then your competitor's business might use them to become as desirable to the customer as your own business.
Австралискиот премиер Кевин Руд го искористи неговиот Twitter профил да ги информира 7100те следбеници како да донираат на Фондот за шумските пожари во Викторија или да ги извести за информациите за контакт оние на кои им е потребна итна владина помош.. Australian Prime Minister Kevin Rudd has used his Twitter account to inform his more than 7,100 followers how to donate to the Victorian Bushfire Appeal Fund or providing contact information for those needing emergency government assistance.
Долж Малекон, сепак, беше надежен и искористи твит од дисидентот Јоани Санчез (на кој постојано му е одбивана патничка виза) како оправдување за неговиот оптимизам:Along the Malecon, however, was hopeful, and used a tweet by grounded dissident Yoani Sanchez (who has repeatedly been denied a travel visa) as justification for his optimism:
Групата на Фејсбук сè уште привлекува следбеници и се искористи како промоција на Египет како безбедна туристичка дестинација.The Facebook page is still attracting followers, and is being used as a way of promoting Egypt as a safe tourist destination.
Има само еден проблем со тоа – ако јас плаќам за моите податоци, јас би требало да ја имам моќта да одлучам што да правам со истите и како да ги искористам.There’s only one problem with that – if I’m paying for my data, I should have the power to get the data that I want and use it how I want.
Генерално, сакам да инспирирам и охрабрувам луѓе и поради тоа што верувам во моќта на зборовите и сум навистина заинтересирана за женските прашања, оваа средство беше единственото кое имаше смисла да го искористам за да ги постигнам овие цели.Generally, I love to inspire and empower people and since I believe in the power of words and am passionate about women's issues, it only made sense that I would use this medium to accomplish it.
Планирам добро да ги искористам сите ресурси кои ова место може да ги понуди и само времето ќе покаже дали моето мислење за колеџот ќе се промени.I plan on making good use of all the resources this place has to offer and only time will tell if my opinions about going to college change.
Дека ќе ја искористам сета моја моќ за да го спречам тоа?That I'd use all my power to keep that from happening?
Не можам да те искористам денес. Што? Зошто да не?I can't use you today. what? why not?
Така имам намера да ја пронајдам Рог. - Зошто не го искористиш да го пронајдеш Магнето? - Се обидував.That's how I intend to find Rogue. - Why don't you just use it to find Magneto?
Разбирам, затоа што знаеш дека ги сакам книгите на Жил Верн и ме излажа за да ме искористиш.I understand that because you know I'm partial to the writings of Jules Verne... you concocted those mendacities in order to take advantage of me.
Што и да беше тоа што ти го даде Изабела, откако ве напуштив, верувам дека нема да го искористиш тоа се додека не ја завршиме нашата работа.Whatever lsabella gave you, after I left I trust you won't use that after our buissiness is concluded.
Знам дека можеше да го искористиш кога сакаш...I know you could use it any time you wanted to...
Да го искористиме за да им помогнеме на овие погодени заедници.Let's use it to help these devastated communities
Ајде да го искористиме нашиот привилигиран статус како либански студенти за да го потттикнеме светот околу нас да поставува длабоки прашања, за да можеме заедно да ја примениме старата Марксистичка изрека: „Филозофите само го протолкувале светот, на разни начини; целта е тој да се промени.“Let’s use our privileged status as Lebanese students to provoke the world around us into asking deep questions so that, together, we can put into effect that old Marxian adage, “The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it.”
И двајцата бевме возбудени поради можноста да ги искористиме нашите дипломи и младешка енергија за развојот на новата независна нација (не поради режимот кој беше тогаш).We were both quite thrilled to have the opportunity to put our diplomas and youthful energy to use for the development of the newly independent nation (not for the regime at the time though).
Можеби би можеле да искористиме еден единствен хаштаг или #FreeNetJo за да ги обединиме нашите твитови.Perhaps we can use the single hashtag of #FreeNetJo to unite our tweets.
Задоволство ми е да забележам дека изминатите неколку декади, се појавија повеќе активни и ефикасни невладини организации и општествени движења Овие денови, јасно се чини дека за да бидеме ефикасни мораме да комуницираме преку мрежите и најдобро да ги искористиме сите современи средства за комуникација.What he saw was the possibility for the young activists to consolidate their revolt : I am pleased to note that over the past few decades, more and more active and efficient NGOs and social movements have appeared These days, it seems quite clear that in order to be efficient we need to network and make the best use of all modern means of communication.
Повраќаат кога ќе застанам.Тука имате кеса,можете да ја искористите.They throw up when I stop. There is a bag, you can use it.
Aма, aма, можете да ја искористите кутијата... ...зa...чување на... ...стегачи за коса.But, but, you could use the box... ...to keep...to keep... ...ribbons.
Сакате да извлечете нешто од мене, за да го искористите против маж ми.You're trying to get me to say something you can use against my husband.
Не може да ме искористите против мојот сопруг.You cannot use me to build a case against my husband.
Јас нуркав со него,всушност многу е скап, можете да го искористите како замена...It's actually quite valuable. - You can use it as collateral.
Više Mogućnosti) е веб-портал каде луѓето со хендикеп може „да пријават дискриминација, споделуваат идеи за проекти и да предложат промени на политики“; Еден извештај (на англиски) за е-пристапноста во Југоисточна Европа, кој покажува „како информатичките и комуникациските технологии може да се искористат за да се отстранат многуте бариери за учество во општеството“; Базата на податоци DAT-SEE (анг.) за асистивни технологии со директориум за помош што им помага на луѓето со хендикеп „да откријат за видовите, достапноста и цените на асистивни технологии (како апарати за мобилност и слушање, софтвер за препознавање говор) во Југоистична Европа и во ЕУ, со цел да може да донесат одлуки базирани на знаење“; Првиот едукативен софтвер за деца со аутизам на босански јазик; InfoServis.ba - веб-сајт за луѓето со нарушен вид, што содржи и онлајн упатство за пишување и уредување вести.Više Mogućnosti , a web portal for people with disabilities "to report discrimination, share project ideas, and suggest changes to policies"; a report on e-Accessibility in South Eastern Europe, which "showcases how information and communication technologies can be used to remove many barriers to participating in society"; DAT-SEE , a database of assistive technologies with an aid directory that helps people with disabilities "find out about types, availability and prices for assistive technologies (such as mobility and hearing aid devices, and speech recognition software) in South East Europe and in the European Union, in order to make informed decisions"; the first Bosnian-language educational software for children with autism; InfoServis.ba , a web site for people with visual impairments, which includes an online tutorial on writing and editing news.
Другите се надеваат дека ќе стане алатка со која фотографите ќе можат да прават презентации на слајдови или да ја прекинат анимацијата на нивните слики, и да го искористат тоа за да има дадат поголема вредност на нивните производи.Others hope that it becomes a tool for photographers to make slide-shows or stop motion animation with their pictures, and use it to give their products an added value.
Еквадорскиот блогер на Dejálo Ser го разгледува купувањето на 150,000 дози на Тамифлу од земја којашто сѐ уште не се соочила со вирусот и дали парите би морало да се потрошат доколку лековите не се искористат и ако се дозволи рокот на употреба да им истече.The Ecuadorian blogger at Dejálo Ser questions the purchase of 150,000 doses of Tamiflu by a country that has yet to see the virus and whether the money might be wasted if they are not used and allowed to expire.
Овие пари ќе се искористат за компензација на активистите за човекови права, а исто така ќе се основа фонд за доделување на средства на оние на кои им се потребни.This money will be used to compensate human rights activists and to establish a trust fund.
Институциите за статистика и образование можат да соберат и да ги искористат податоците за релевантните онлајн активности за да детектираат и да се фокусираат на критичните корисници и да ги прилагодат своите регулативи и планови за акција базирајќи се на тие податоци.Statistical and educational institutions in each of the Balkan countries could generate and use the data on the relevant online activities to detect and focus on their critical users, to adjust their policies and action plans based on the data.
Ти си материјал... Потрошен материјал... и те искористив за да си ја завршам работата.You're an asset, an expendable asset, and I used you to get the job done.
Го искористив на Џенифер.I used it on Jennifer.
Те искористив.I used you, a lot.
Последниот го искористив утрово.Oh, snap! I just used my last stick this morning!
И ја искористив последната.Um...I used the last one.
Го искористивме и го убивме.We used him, and we killed him.
Го искористивме нуклеарното оружје.We used the nukes.
Значи дека го искористивме половина од нашето гориво и нема враќање назад. Во ред.It means we've used up half our fuel, so we can't turn back.
-Го искористивме за темел кога го правевме амбарот.We used it in the foundation when we built the barn.
Ги искористивме координатите за да ги лоцираме градовите.We used the coordinates to locate the cities.
Сакате да се најдете за денот на... исто така добро го искористивте ова време?Do you guys wanna look back on your days at East... and know that you used the time you had?
Двајцата ме искористивте.You have both used me.
Ме искористивте... да добиете информации за вашите проклети книги!You've used me to gather information for your books!
Го искористивте далечинскиот управувач да проектирате холограми... да го измамите г. Велингтон, да поверува дека легендата е вистинита.So you used remote-control vessels that you projected as holograms to fool Mr. Wellington into believing that the legends of the Triangle were true.
Ги искористивте анархистите и нивните бомби да создадете криза во Европа. Нација против нација.You used the anarchists and their bombs to create a crisis in Europe nation against nation
Авганистанските граѓански организации ја искористија можноста обезбедена преку објавувањето на резултатите од истражувањето, да организираат антикорупциски демонстрации.Afghan civil society groups used the opportunity provided by the release of the survey to organize anti-corruption rallies.
Во текот на викендот, некои граѓани ја искористија можноста преку профилот да прашаат каде може да пријават кршење на Уставот и Законот за македонски јазик, според кои јавната комуникација на државните тела мора да се спроведува според определени лингвистички стандарди – алудирајќи на тоа што наместо кирилица на профилот била употребувана латиница и текстот не е лекториран.During the last weekend, some citizens used the opportunity to ask where they can report violation of the Constitution and the Law on Macedonian language, which stipulate that state bodies must adhere to certain linguistic standards, alluding on the use of Latin instead of Cyrillic alphabet on the profile and the lack of proofreading.
Тоа што ме зачуди е дека тие го искористија форматот како аргумент за поткрепа на нивната одлука, што можеби би имало смисла во некое друго минато време, но денес, сметам дека е апсурдно.What struck me was that they used the format as an argument to reinforce their decision, which maybe could have made sense at some point in the past, but nowadays, I find it completely absurd.
Арно ама, можеби поради растечките анти-демократски тенденции, меѓу кои и обиди за повторно испишување на историјата во полза на соработниците на фашизмот, некои блогери ја искористија овогодинешната прослава на 65-годишнината од Денот на победата во Москва да го свртат вниманието на јавноста кон овој важен настан.However, possibly due to further resurgence of anti-democratic tendencies, including attempts to rewrite history in favor of fascist collaborators, some bloggers used this year's celebration of the 65th anniversary of Victory Day in Moscow to draw public attention to this important event.
Сириските медиуми го искористија Али и им пренесоа на луѓето да останат покрај малите екрани бидејќи ќе им ги откријат „тајните на Баба Амр“.Syrian media have used Ali and told people to stay tuned for a show that will expose "the secrets of Baba Amr".
Затоа искористете го ова програмирање и најдете му дом на вашето милениче пред да биде доцна!So use that programming and get your pet home before it’s too late!
Таа е тука за да ви ги исполнува потребите, затоа слободно искористете ја како ви одговара.Nicole is here to service your needs, so feeI free to use her in any way you wish.
Ако сте вистински играч на голф едноставната пауза за ручек, ќе ја искористете да дојдете до најбл- искиот терен за голф надвор од Менхетен.- [golf club striking ball] - MAN: Now, if you're a golfer on a one-hour lunch break, you'd use that time up just getting to the nearest course out of Manhattan.
Ако го извадите противник од рамнотежа, ќе ја искористете енергијата на борбеното поле.If you can get your opponent off balance, you use his own energy to defeat him.
Ако имате доказ, искористете го.If you have evidence, then use it.
Со текот на годините, изгледа дека ги искористил институциите за заштита на политичари и нивните семејства.Over the years he appears to have used the institution for patronage for politicians and their families.
-Г-не Кинкеј вие сте му го продале пиштолот на Кевин Полтије и тој го искористил во пукотницата во БрокерMr. Kincaid, you were the one who sold the gun used by Kevin Peltier in the brokerage house shootings.
Но некој го искористил целото кафе.But somebody had used all the coffee.
Пасошот тукушто го помина имиграциско, никогаш не го искористил ниту е поништен.A passport for Gilberto de Piento just cleared immigration. It is early Treadstone identity registered to Jason Bourne. But he never used it and it never went to the grid.
Да се знае, никогаш не сум го искористил зборот, "спремно".For the record, I never actually... used the word 'ready.'
Таа е вознемирена, го искористила ковчегот на маж и за да ги донесе експлозивите во авионот а што е со малото девојче... не знам.She's disturbed. She used her husband's coffin to get explosives on board. And as for the little girl, I don't know.
Го искористила својот "чи", зар не?- She used her Chi on that snake, didn't she? - Very good.
Според мене го искористила Чан. После го сменила таборот.My guess is she used Chan, then double-crossed him.
Планетата го искористила Животниот Тек како оружје. И кога тој еруптирал од Земјата, сите борби, сета алчност и тага... Се било збришано.The planet used the Lifestream as a weapon and when it burst out of the earth all the fighting, all the greed and sadness everything was washed away.
Населението се преселило неколку километри по течението на реката Вардар и искористило дел од мермерот да го изгради средновековно Скопје, поточно калето - на кое неодамна се случи меѓуетнички инцидент (анг.).The population moved several kilometers down the river and even used some of the old marble to construct the current “old town,” i.e. the Kale fortress, a site of this recent incident.
Претпоставувам дека Министерството за одбрана искористило некое нивни тајни средства, а го запишало нашето име.My guess is that the Department of Defense has used some of their discretionary resources, attached our name for budgetary purposes.
Сметам дека низ историјата на познатите историски фигури ќе најдете многу примери на луѓе кои можеби не развија толку многу единствени идеи, но се познати поради тоа што тие идеи ги зеле за пример и ги подобриле или ја искористиле својата способност и вештина за да ги изведат.I think you will find many examples throughout history of famous historical figures who may not have developed many of the original ideas they are known for but they took those ideas and improved on them or used their charisma and skill to carry them through.
Најверојатно ја искористиле како мамец.They probably used her as a bate.
Те искористиле, Габриел! исто како и мене.You are being used, Gabriel, as was l.
Нема да стигнеме. -Другиот е над болницата. Веројатно луѓето од болницата го искористиле да излезат.- The other state to the hospital. yes, that has certainly already used them to evacuate the hospital. we must take that risk. if you have it wrong and the helicopter gone is, is we all dead. if I am right we die all if we listen to you.
Пиратите искористиле две желби но пред да може да ја искористат третата бродот се удрил на остров северно од Недојдија.The pirates used 2 wishes, but before they could use the third wish, the ship was wrecked on an island north of Neverland.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?