Zaudēt (to lose) conjugation

Latvian
21 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
zaudēju
I lose
zaudē
you lose
zaudē
he/she/it loses
zaudējam
we lose
zaudējat
you all lose
zaudē
they lose
Past tense
zaudēju
I lost
zaudēji
you lost
zaudēja
he/she/it lost
zaudējām
we lost
zaudējāt
you all lost
zaudēja
they lost
Future tense
zaudēšu
I will lose
zaudēsi
you will lose
zaudēs
he/she/it will lose
zaudēsim
we will lose
zaudēsiet
you all will lose
zaudēs
they will lose
Imperative mood
-
zaudē
you lose
-
-
zaudējiet
you all lose
-
Es/tu/...
Conditional mood
zaudētu
I would lose

Examples of zaudēt

Example in LatvianTranslation in English
Kopienas ražošanas nozare, iespējams, turpinās zaudēt tirgus daļu un zaudējumi turpinās palielināties īstermiņā.The Community industry will likely continue to lose market share and losses will continue to rise in the short term.
Vides uzlabošanas elementi un ierīces regulāri jāmaina, jo dzīvnieki, galvenokārt cūkas, mēdz zaudēt interesi par materiāliem, pie kuriem tie pieraduši.Enrichment materials and devices should be changed at regular intervals since animals, in particular pigs, tend to lose interest in materials to which they have become accustomed.
Tā kā Ukrainas cenu prakse izraisīja cenu samazinājumu Kopienas ražošanas nozarē, iespējamais importa apjomu pieaugums no Ukrainas Kopienas ražošanas nozarei liks vai nu samazināt savas cenas un līdz ar to tās peļņu, vai arī zaudēt ievērojamu tirgus daļu un arī ieņēmumus, vai spert abus soļus.Given that the prices practiced by the Ukrainians were significantly undercutting the prices of the Community industry, the likely increase in import volumes from Ukraine will force the Community industry either to significantly lower its prices, and thereby its profits, or to lose significant market share and thus revenue, or both.
• Individuālas kompensācijas maksimālajā apjomā līdz 10 000 eiro, kas tiek pieķirtas zvejniekiem, kas aizgājui no darba pēc vismaz 12 ajā profesijā nostrādātiem mēneiem, ja tie zaudējui darbu zvejas kuģa darbības pilnīgas apturēanas rezultātā.• individual premiums of up to EUR 10 000 for fishing hands with at least 12months’work experience who lose their job when their fishing vessel is permanently withdrawn;
Un netrāpu un zaudēju.And I miss and I lose.
Es tevi zaudēju viņa dēļ?And lose you to that?
Konkrēta "supravadoša" materiāla "kritiskā temperatūra" (1;3;6) (dažreiz saukta par pārejas temperatūru) ir temperatūra, kurā materiāls zaudē jebkādu pretestību tiešas elektriskās strāvas plūsmai."Critical temperature" (1 3 6) (sometimes referred to as the transition temperature) of a specific "superconductive" material means the temperature at which the material loses all resistance to the flow of direct electrical current.
Ja divpadsmit mēnešu laikā Parlamenta priekšsēdētājs kādam deputātam šādu vēstuli ir nosūtījis trīs reizes, deputāts uz sešiem mēnešiem zaudē tiesības iesniegt jautājumus jautājumu laikā.If the President has to send such a letter three times in the space of any twelve-month period, the Member concerned shall lose his right to table questions at Question Time for a six-month period.
Neskarot nevienu samazinājumu vai nepiešķiršanu, kas piemērojams saskaņā ar 51. vai 53. pantu, konstatējot, ka lauksaimnieks neievēro saistības, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 171.af panta 1. un 2. punktā, lauksaimnieks zaudē tiesības uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 110.f panta 2. punktā paredzēto atbalsta palielinājumu.Without prejudice to any reductions and exclusions to be applied in accordance with Article 51 or 53, where it is found that the farmer does not respect the obligations resulting from Article 171af(1) and (2) of Regulation (EC) No 1973/2004, the farmer shall lose the right to the increase of the aid provided for in Article 110f(2) of Regulation (EC) No 1782/2003.
Mēs labāk zaudējam naudu, nevis reputāciju.We prefer to lose money rather than our reputation.
-Nav laika, mēs viņu zaudējam!-You'll lose him!
Un beigu beigās mēs visi zaudējam savu burvību.And we all lose our charms in the end
Tu visu zaudēsi.And you will lose everything.
Ja tu mani nogalināsi, tu zaudēsi pēdējās goda paliekas.If you kill me, you will lose... what little honor you have left.
Nakti un dienu baidies, ka zaudēsi viņu.Night and day you fear that you will lose her.
Ja ECF nesniedz peļņu, privāts investors zaudēs savu naudu.If an ECF does not make a positive return the private investor will lose his or her money.
Pēc šo divu valstu pievienošanās Ungārija vairs nebūs Kopienas sauszemes dienvidaustrumu robeža, un esošais sauszemes robežkontroles punkts un punkts Nagilakā uz Ungārijas – Rumānijas robežas, pār kuru pārvieto dzīvus dzīvniekus, zaudēs savu funkciju.Following the accession of those two countries, Hungary will cease to be the south eastern land border of the Community and the existing land border inspection post and live animal crossing point at Nagylak on the Hungarian-Romanian border will lose its function.
Turklāt arī Grieķijas robeža ar Bulgāriju vairs nebūs robeža ar trešo valsti, un esošie sauszemes robežkontroles punkti uz minētās robežas Ormenionā un Promohonā zaudēs savu funkciju.In addition, the Greek border with Bulgaria will also cease to be a frontier with a third country, and the existing land border inspection posts on that frontier at Ormenion and Promochonas will lose their function.
Ja Kopienas ražošanas nozare ierobežotu vai apturētu līdzīgā produkta ražošanu, minētais piegādātājs zaudētu daļu uzņēmējdarbības.If the Community industry would curb or even stop production of the like product, upstream suppliers would lose some of their business.
Šādu iekārtu pārdošanas gadījumā to pārdevējs zaudētu daļu investīciju kapitāla.In selling such assets, the seller would lose some of the investment capital.
Otrkārt, Komisija atzīst, ka privātais kreditors, kurš sniedz pakalpojumus uzņēmumam HCz, vairumā gadījumu būtu pret tā bankrotu, jo tad tas zaudētu nozīmīgu klientu, HCz ražošanu uz ilgu laiku pārtraucot vai vienkārši izbeidzot.Second, the Commission understands that a private creditor providing services to HCz would, in most cases, be against its bankruptcy because it would lose an important customer if HCz's production were interrupted for a long time or simply abandoned.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

studēt
study
ziedēt
bloom

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aizdot
lend
atteikties
refuse
dzirdēt
hear
kliegt
scream
locīt
bend
medīt
hunt
nokļūt
reach
sadusmot
make angry
slīdēt
slide
stiprināt
strengthen

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.
Learning languages?