Turpināt (to continue) conjugation

Latvian
21 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
turpinu
I continue
turpini
you continue
turpina
he/she/it continues
turpinām
we continue
turpināt
you all continue
turpina
they continue
Past tense
turpināju
I continued
turpināji
you continued
turpināja
he/she/it continued
turpinājām
we continued
turpinājāt
you all continued
turpināja
they continued
Future tense
turpināšu
I will continue
turpināsi
you will continue
turpinās
he/she/it will continue
turpināsim
we will continue
turpināsiet
you all will continue
turpinās
they will continue
Imperative mood
-
turpini
you continue
-
-
turpiniet
you all continue
-
Es/tu/...
Conditional mood
turpinātu
I would continue

Examples of turpināt

Example in LatvianTranslation in English
APŅĒMUŠIES turpināt uz jau esošajiem pamatiem veidot arvien ciešāku savienību starp Eiropas tautām,DETERMINED to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe on the foundations already laid,
Ir lietderīgi turpināt līgumslēdzēju pušu sadarbību iekšējā tirgus īstenošanā un attīstīšanā.It is appropriate to continue the cooperation of the Contracting Parties to the Agreement to include cooperation in the implementation and development of the Internal Market.
Ir lietderīgi turpināt Līgumslēdzēju pušu sadarbību iekšējā tirgus īstenošanā un attīstīšanā.It is appropriate to continue the cooperation of the Contracting Parties to the Agreement in the implementation and development of the Internal Market.
Lūdzu, turpini stundu.Please, continue the lesson.
Brauc mājās... paēd vakariņas... atpūties ar pudeli sava mīļākā alus... un turpini strādāt pie lietas, jo tu esi...So come home... have dinner... relax with a bottle of your favorite beer... and continue working on the case, because you are...
Kādēļ tad tu turpini runāt?And you continue to talk because...
Mēs to turpinām vēl arī šodien — katru sesiju, jo šādas lielas telpas tapšana, kurā notiek personu, kapitāla, preču un pakalpojumu pārvietošanās un kas ir spēcīgas izaugsmes un konkurētspējas pamatnosacījums, ir ilgtermiņa projekts.Today, we continue to take this process further at each part-session, because the completion of an area within which persons, capital,
“Mēs turpinām lielu politisko prioritāti piešķirt administratīvā sloga mazināšanai un lietpratīga regulējuma izstrādei.‘We continue to attach a high political priority to reducing administrative burdens and driving forward smart regulation.
It visā, ko mēs darām, mēs turpinām balstīties uz ilgo kopdarbības tradīciju.In everything we do, we continue to build on our long tradition of working together.
Ja šajā programmā neatrodat savus ieteikumus, tas nenozīmē, kas neesmu tos ņēmis vērā — tie iriereģistrēti, un es turpināšu uz tiem atsaukties, īstenojot savu programmu.If you find no trace of your suggestions in this programme, it does not mean that I havedisregarded them: they are in a file and I will continue to refer to them during the implementation of myprogramme.
2008. gadā es turpināšu mudināt visus rūpīgi veidot un veicināt pakalpojumu kultūru, lai attaisnotu pilsoņu cerības.I will continue in 2008 to encourage the careful nurturing of a culture of service in order to meet citizens’ expectations.
Es esmu sācis plašāk pielietot daudz neformālākas procedūras, lai palīdzētu risināt problēmas elastīgā veidā; šo pieeju es turpināšu attīstīt 2008. gadā.I have begun to make wider use of more informal procedures to help resolve problems in a flexible way and will continue to develop this approach in 2008.
Pēc minētās pārskatīšanas un ne vēlāk kā beidzoties divu gadu laikposmam pēc pievienošanās dienas pašreizējās dalībvalstis paziņo Komisijai, vai tās turpinās īstenot attiecīgos valstu pasākumus vai pasākumus, kas izriet no divpusējiem nolīgumiem, vai arī turpmāk piemēros Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. pantu.On completion of this review, and no later than at the end of the two year period following the date of accession, the present Member States shall notify the Commission whether they will continue applying national measures or measures resulting from bilateral agreements, or whether they will apply Articles 1 to 6 of Regulation (EEC) No 1612/68 henceforth.
Eiropas Savienība turpinās cieši uzraudzīt Bulgārijas un Rumānijas sagatavošanās darbus un panākumus, tostarp to saistību efektīvu izpildi visās acquis jomās, ko tās uzņēmušās.The European Union will continue to monitor closely Bulgaria's and Romania's preparations and achievements, including the effective implementation of the commitments undertaken in all areas of the acquis.
Komisija turpinās sniegt gada ziņojumus par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās procesa panākumiem, vajadzības gadījumā kopā ar ieteikumiem.The Commission will continue to submit annual reports on Bulgaria's and Romania's progress towards accession, together with recommendations if appropriate.
Nedrīkst pieļaut, ka Kopenhāgenas process izgāžas… Mēs turpināsim mudināt ASV, Ķīnu un pārējos šo sarunu partnerus darīt visu, kas ir to spēkos, lai panāktu vienošanos Kopenhāgenā… Tā ir pozitīva zīme, ka citas lielās jaunattīstības valstis, sekojot Brazīlijas un Indonēzijas piemēram, ir gatavas konkrētiem solījumiem.”Copenhagen must not be allowed to fail…We will continue to urge the USA, China and all our other partners in this negotiation to go to the outer limits of what is possible in order to find agreement in Copenhagen… It remains a positive sign that another major developing country following Brazil and Indonesia is ready to put concrete numbers on the table.’
Mēs centīsimies darīt visu, lai likvidētu šīs kļūdas visās KLP izdevumu kategorijās, kā arī turpināsim atgūt kļūdaini iztērētos līdzekļus.We will continue our efforts to iron out errors in all categories of CAP spending – as we will continue to recover money which has been spent in error.
Kosovā mēs izvietojam EULEX — savu līdz šim lielāko civilo EDAP misiju — un turpināsim sniegt būtisku ekonomisku atbalstu.We are deploying EULEX, our largest civilian ESDP mission to date, in Kosovo and will continue substantial economic support.
Reforma turpinātu būt kaitīga Spānijas nodokļu sistēmai, jo tā saglabātu ievērojami zemāku nodokļu līmeni Gibraltārā, nekā tas ir Spānijā, kur standarta uzņēmuma ienākuma nodokļa likme ir 35 %, un stipri atšķirtos no Apvienotās Karalistes nodokļu sistēmas, radot risku, ka uzņēmumi varētu pārcelties uz Gibraltāru, lai gūtu labumu no labvēlīgākas nodokļu kārtības.The reform would continue to be harmful to the Spanish tax system since it would maintain a level of taxation substantially lower in Gibraltar than in Spain, where the standard rate of corporation tax is 35 %, and would differ greatly from the tax system in the United Kingdom, creating a risk that businesses would relocate to Gibraltar in order to benefit from more favourable tax arrangements.
Bez tam izrādās, ka pat tad, ja BE vajadzētu iecelt pārvaldītāju, BE spēkstacijas turpinātu darboties un tāpat būtu vajadzīga degvielas piegāde un apsaimniekošanas pakalpojumi, izlietotās degvielas apstrāde un aizvākšana.Besides it appears that even if BE had to be placed under administration, BE plants would continue to operate and have the same need for the supply of fuel as well as management services, processing and disposal of that fuel after it has been used.
Varētu likties, ka likuma 19. panta mērķis bija ieviest trīs gadu pārejas periodu, kura laikā FT turpinātu ieskaitīt Valsts budžetā tikpat lielas summas kā agrāk saskaņā ar dalīšanos uzņēmuma darbības rezultātos un tajā pašā laikā tiktu atbrīvots no visiem nodokļu maksājumiem (izņemot Valsts noteiktos).It would seem, therefore, that the objective of Article 19 of the Law was to establish a three-year transitional period during which FT would continue to pay to the State the same amounts as in the past by way of participation in the operating results and at the same time would be exempted from payment of all taxes (other than those paid by the State).

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aijāt
lull
bērt
strew
brīdināt
warn
iegūt
gain
kļūst
become
pajautāt
ask
pieņemt
accept
rūpēt
care for
strādāt
work
tēlot
act

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'continue':

None found.
Learning languages?