Piedāvāt (to offer) conjugation

Latvian
20 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
piedāvāju
I offer
piedāvā
you offer
piedāvā
he/she/it offers
piedāvājam
we offer
piedāvājat
you all offer
piedāvā
they offer
Past tense
piedāvāju
I offered
piedāvāji
you offered
piedāvāja
he/she/it offered
piedāvājām
we offered
piedāvājāt
you all offered
piedāvāja
they offered
Future tense
piedāvāšu
I will offer
piedāvāsi
you will offer
piedāvās
he/she/it will offer
piedāvāsim
we will offer
piedāvāsiet
you all will offer
piedāvās
they will offer
Imperative mood
-
piedāvā
you offer
-
-
piedāvājiet
you all offer
-
Es/tu/...
Conditional mood
piedāvātu
I would offer

Examples of piedāvāt

Example in LatvianTranslation in English
Abas sabiedrības tika aicinātas piedāvāt pārskatītas cenu saistības, kurās, cita starpā, būtu jāievēro minimālās importa cenas.Both companies were invited to offer revised price undertakings in which, inter alia, minimum import prices would have to be respected.
Dalībvalsts var neparedzēt kriminālatbildību par mēģinājumu piedāvāt vai sagatavot narkotiskās vielas, kā minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un mēģinājumu glabāt narkotiskās vielas, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā.A Member State may exempt from criminal liability the attempt to offer or prepare drugs referred to in Article 2(1)(a) and the attempt to possess drugs referred to in Article 2(1)(c).
Tomēr minimālās eksporta cenas, ko uzņēmums bija gatavs piedāvāt par dažiem produktiem, bija tādā līmenī, kas nelikvidēja dempinga zaudējumus izraisošo iedarbību.However, the minimum export prices that the company was prepared to offer for certain products were at levels which did not eliminate the injurious effects of the dumping.
Varat būt pilnīgi pārliecināts, ka tiks uzdots kāds no šiem jautājumiem.•“Kādēļ izvēlējāties strādāt mūsu uzņēmumā?”•“Kādēļ mums jāizvēlas jūs, nevis kāds cits?”•“Kādas ir jūsu priekšrocības un trūkumi?”•“Ko jūs gaidāt no darba, kolektīva utt.?”•“Vai varat pastāstīt mums dažus veiksmes stāstus par sevi vai paraugprakses piemērus?”•“Kāpēc vēlaties strādāt Vācijā?”•“Ko jūsu ģimene domā par to, ka strādāsiet Vācijā?”•“Cik ilgi jūs domājat strādāt mūsu uzņēmumā?”•“Kāpēc atstājāt savu darbu vai valsti?”•“Kāpēc pēdējais darba devējs jūs atlaida?”•“Vai jūsu kvalifikācija nav pārāk augsta mūsu piedāvātajam darbam?”•“Vai jūsu kvalifikācija ir piemērota šim darba piedāvāju-mam?”Vienmēr atcerieties, ka daži no šiem jautājumiem ir sarežģīti. Jo īpaši uzmanīgi un diplomātiski jāatbild uz jautājumiem par priekšrocībām un trūkumiem vai par neatbilstošu kvalikāciju.You can be pretty sure that you will be asked one of the following questions:•Why did you choose to work for our company?•Why should we select you instead of someone else?•What are your strengths and weaknesses?•What do you expect from your job, your team, etc?•Can you tell us some success stories about yourself or examples of good practice?•Why do you want to work in Germany?•What does your family think about you working in Germany?•How long are you intending to work for us?•Why did you leave your job or your country?•Why were you fired by your last employer?•Are your qualifications not too high for the job we have to offer?•Are your qualifications not inappropriate for this job offer?
10 — Šo secinājumu 107. punktā es piedāvāju nedaudz atšķirīgu iesniedzējtiesas piedāvātā attaisnojuma interpretāciju.10 — At point 107 of this Opinion, I offer a slight reinterpretation of the justification suggested by the referring court.
Es laipnību jums piedāvāju.This is kind I offer.
piekrišana nav vajadzīga, ja saņemošā uzraudzības iestāde ir rakstiski uzņēmusies saistības, ka ne informāciju, ko tai pārsūta, ne jebkādu citu informāciju, ko tā iegūst pēc pārsūtīšanas datuma un laika, ko fiksējusi pārsūtošā uzraudzības iestāde, neizmantos ne šī iestāde, ne cita iestāde, kam pēc tam pārsūta informāciju, lai noteiktu sankcijas sankciju mīkstināšanas pieteikuma iesniedzējam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, uz kuru attiecas labvēlības režīms, ko tai piedāvā pārsūtošā iestāde saskaņā ar pieteikuma iesniedzēja sankciju mīkstināšanas programmas ietvaros iesniegto pieteikumu, vai sankciju mīkstināšanas pieteikuma iesniedzēja vai kādas augšminētās personas darbiniekam vai bijušajam darbiniekam.no consent is required where the receiving surveillance authority has provided a written commitment that neither the information transmitted to it nor any other information it may obtain following the date and time of transmission as noted by the transmitting surveillance authority, will be used by it or by any other authority to which the information is subsequently transmitted to impose sanctions on the leniency applicant or on any other legal or natural person covered by the favourable treatment offered by the transmitting authority as a result of the application made by the applicant under its leniency programme or on any employee or former employee of the leniency applicant or of any of the aforementioned persons.
Ja importētājvalsts muitas iestādes nolemj pārtraukt preferenciālā režīma piemērošanu attiecīgajiem izstrādājumiem, kamēr tiek saņemti pārbaudes rezultāti, importētājam piedāvā izstrādājumu izlaišanu, ievērojot jebkurus piesardzības pasākumus, ko uzskata par nepieciešamiem.If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.
Ja importētājvalsts muitas dienesti nolemj attiecīgajām precēm apturēt preferenciāla režīma piešķiršanu, ko paredz pamatlēmumā noteiktie brīvas apgrozības noteikumi, tad, gaidot pārbaudes rezultātus, tie importētājam piedāvā izstrādājumus laist brīvā apgrozībā, veicot visus piesardzības pasākumus, ko tie atzīst par vajadzīgiem.If the customs authorities of the importing State decide to suspend the granting of treatment, resulting from the provisions on free circulation laid down in the basic Decision, to the goods concerned while awaiting the results of the verification, release of the goods shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.
Pēc piedalīšanās daudzos starptautiskos projektos esam nonākuši pie atziņas, ka uzņēmumu nodošanas procesā MVU ir nepieciešams atbalsts, un līdzekļi, kurus piedāvājam, var būt noderīgi.By participating in numerous transnational projects, we have learned that there is a need to assist SMEs in the transfer phase and offer effective tools.
Pētījumi rāda, ka sievietes var labāk strādāt un justies pārliecinātākas vidē, kas ir gan oficiāla, gan neformāla, un tieši to mēs arī piedāvājam.Research shows that women tend to work better and feel more confident in a mixture of formal and informal environments, which is exactly what we offer. er.
Citiem vārdiem sakot, katrā lapā, kuru jūs atvērsiet, mēs piedāvājam daudzas saites.This means we offer various hyperlinks on every page.
Visbeidzot BNFL salīdzina citu lielo kreditoru ieguvumu kopumā ar savu ieguvumu, lai nodrošinātu, ka līgumu nosacījumi piedāvāja BNFL racionālu darījumu.Finally, BNFL compared the return of other major creditors in aggregate to its own return to ensure that the terms did offer BNFL a reasonable deal.
Kopiena piedāvās savu morālo atbalstu, tostarp rakstisku atļauju izmantot logo un citus materiālus saistībā ar Eiropas gadu attiecībā uz tām valsts vai privātu organizāciju iniciatīvām, par kurām šīs organizācijas Komisijai var pierādīt, ka attiecīgās iniciatīvas notiek vai notiks Eiropas gada laikā, un ir paredzēts, ka tās dos nozīmīgu ieguldījumu viena vai vairāk Eiropas gada mērķu sasniegšanā.The Community will offer its moral support, including written authorisation to use the logo and other material associated with the European Year, for initiatives undertaken by public or private organisations, where those organisations can demonstrate to the satisfaction of the Commission that the initiatives involved are or will be in progress during the European Year and are likely to contribute significantly to achieving one or more of the objectives of the European Year.
Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Essent 2006. gadā piedāvās lejupielādes ātrumu līdz 8 Mbit/s un tās visattīstītākajam produktam – pat līdz 15 Mbit/s.According to information available to the Commission, Essent will offer 8 Mbit/s and for its high end product even 15 Mbit/s in the course of 2006.
Nitras uzņēmumā saņēmējs piedāvās klientiem tikai “papildu” pakalpojumus, lai “saglabātu uzņēmuma tirgus daļu, naudas plūsmu un saimnieciskās darbības rezultātus” [13].At its Nitra establishment, the beneficiary will offer its customers only a ‘complementary’ service in order to ‘maintain the company’s market share, cash flow and economic results’ [13].
Mēs piedāvāsim inovatīvus finansēju‑ma risinājumus.We will offer innovative financing solutions.
Sadarbības nolīgums, iespējams, rada ieguvumus, radot daudz plašāku vispasaules tīklu, kas piedāvātu klientiem labākus pakalpojumus, palielinot tiešo un netiešo lidojumu skaitu.The cooperation agreement is likely to generate benefits in terms of creating a more extensive worldwide network which would offer customers better services in terms of an increased number of direct and indirect flights.
Lēmumā uzsākt oficiālu izmeklēšanas procedūru Komisija ir norādījusi, ka EVO un, iespējams, arī PAKHUIZEN ar izsoles starpniecību piedāvāja zvejniecības uzņēmumiem savus pakalpojumus par likmi, kas zemāka par to, ko piedāvātu jebkurš parasts privāts uzņēmējs.In the decision initiating the formal investigation procedure, the Commission observed that EVO and possibly also PAKHUIZEN were offering their services to fisheries undertakings using the auction at a rate below that which a normal private operator would offer.
Savās Politikas pamatnostādnēs nākamajai Komisijai priekšsēdētājs Barrozu aprakstīja, kāda varētu būt iniciatīva“Jaunatne kustībā”, kas visiem jauniešiem piedāvātu programmai Erasmus līdzīgas iespējas.And President Barroso, in his political guidelines for the next Commission, outlined the vision for a‘Youth on the move’ initiative which would offer Erasmus-style opportunities to all young people.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

degt
burn
dzimt
be born
īrēt
rent
izprast
comprehend
lauzt
break
paskriet
escape
pazvanīt
ring
pievilt
dissapoint
uzskatīt
consider
vēlēt
elect

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'offer':

None found.
Learning languages?