Palīdzēt (to help) conjugation

Latvian
15 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
palīdzu
I help
palīdz
you help
palīdz
he/she/it helps
palīdzam
we help
palīdzat
you all help
palīdz
they help
Past tense
palīdzēju
I helped
palīdzēji
you helped
palīdzēja
he/she/it helped
palīdzējām
we helped
palīdzējāt
you all helped
palīdzēja
they helped
Future tense
palīdzēšu
I will help
palīdzēsi
you will help
palīdzēs
he/she/it will help
palīdzēsim
we will help
palīdzēsiet
you all will help
palīdzēs
they will help
Imperative mood
-
palīdz
you help
-
-
palīdziet
you all help
-
Es/tu/...
Conditional mood
palīdzētu
I would help

Examples of palīdzēt

Example in LatvianTranslation in English
Nevienu punktu šajā regulā nevar interpretēt tādējādi, ka Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA) tiek dotas tiesības rīkoties EBTA valstu vārdā saskaņā ar starptautiskiem līgumiem citiem mērķiem, kā tikai palīdzēt to saistību izpildē saskaņā ar šādiem līgumiem.Nothing in the present Regulation shall be construed so as to transfer to EASA authority to act on behalf of the EFTA States under international agreements for other purposes than to assist in the performance of their obligations pursuant to such agreements.
nevienu punktu šajā regulā nevar interpretēt kā tādu, kas Aģentūrai dod tiesības rīkoties EBTA valstu vārdā saskaņā ar starptautiskiem līgumiem citiem mērķiem, kā tikai palīdzēt to saistību izpildē saskaņā ar šādiem līgumiem;Nothing in this Regulation shall be construed so as to transfer to the Agency authority to act on behalf of the EFTA States under international agreements for other purposes than to assist in the performance of their obligations pursuant to such agreements.
Lai atvieglotu ieguldījumus un tirdzniecību, Savienība ir gatava pēc pieprasījuma palīdzēt Irākai tās centienos tuvināt tiesisko un normatīvo regulējumu Savienības tiesiskajam un normatīvajam regulējumam jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums.In order to facilitate investment and trade, the Union is ready to assist Iraq, when requested, in its endeavours to bring its legislative and regulatory frameworks closer to those of the Union in the areas covered by this Agreement.
Tikai atceries, ka es palīdzu milzīgā piespiedu kārtā.Just note that I'm assisting under extreme duress.
Bet tagad es palīdzu FIB.But now I assist the FBI.
- Jā. Es palīdzu Filam, bet tu stāvi kā antiņš.Phil's doing all the work, I'm his assistant...
Šajā nolūkā Komisijai palīdz komiteja.To this end, the Commission shall be assisted by a committee.
EBTA valstis pilnībā piedalās EK komiteju un citu organizāciju, kuras palīdz Komisijai, darbā, vadot, izstrādājot un īstenojot 1., 4., 5. un 6. punktā minētās darbības.”The EFTA States shall participate fully in the EC committees and other bodies which assist the Commission in the management, development and implementation of the activities referred to in paragraphs 1, 4, 5 and 6.’;
Attiecībā uz EBTA valstīm Aģentūra, cik un kad tas ir lietderīgi, palīdz EBTA Uzraudzības iestādei vai, attiecīgā gadījumā, Pastāvīgajai komitejai veikt to attiecīgos uzdevumus.As regards the EFTA States, the Agency shall, as and when appropriate, assist the EFTA Surveillance Authority or the Standing Committee, as the case may be, in the performance of their respective tasks.
Eksperts palīdzēs Komisijai īstenot projektu, kas saistīts ar atbalstu kodolobjekta fiziskai aizsardzībai Krievijas Federācijā, kā paredzēts 4. pantā.As provided in Article 4, the expert will assist the Commission in implementing the project related to the support of the physical protection of a nuclear site in the Russian Federation.
Tā palīdzēs vietējām iestādēm plānot un veikt izmeklēšanu liela apmēra un organizētās noziedzības lietās.It will assist local authorities in planning and conducting major and organised crime investigations.
tā kā jāparedz noteikumi par ombuda sekretariāta, kas viņam palīdzēs, ierēdņiem un darbiniekiem un par sekretariāta budžetu; tā kā ombuda mītnei būtu jābūt Eiropas Parlamenta mītnei;Whereas provisions should be laid down regarding the officials and servants of the Ombudsman's secretariat which will assist him and the budget thereof; whereas the seat of the Ombudsman should be that of the European Parliament;
Papildus iepriekš minētajiem datiem savlaicīgi jādara pieejama jebkura cita atbilstīga informācija, kas palīdzētu Komisijai uzturēt adekvātu pārskatu par nepārtraukto automobiļu tuvdarbības radara ierīču 24 GHz joslas lietojumu, tostarp informācija par:In addition to the above data, any other relevant information which would assist the Commission in maintaining an adequate overview on the continued use of the 24 GHz range radio spectrum band by automotive short-range radar devices shall be made available in a timely fashion, including information on:
Šīs vajadzības ietver arī palīdzību, ko, izmantojot dzirdes aparātus, sniedz dzirdes invalīdiem, kuriem saskaņota Kopienas radiofrekvenču spektra josla uzlabotu apstākļus, ceļojot pa dalībvalstīm, un samazinātu ierīču cenas ar apjomradītiem ietaupījumiem; iekšējā tirgus attīstību attiecībā uz sociālajām trauksmes sistēmām, kas ļautu veciem cilvēkiem vai invalīdiem nosūtīt trauksmes signālus, lai saņemtu palīdzību, īpašuma izsekošanas vai uzraudzības ierīcēm, kuras palīdzētu atrast un atgūt zagtas mantas Kopienā, skaitītāju nolasīšanas sistēmām, ko izmanto ūdens un elektrības komunālo pakalpojumu uzņēmumi; ka arī esošās peidžeru sistēmas, piem., ERMES, un privātās mobilo radiosakaru sistēmas (PMR), kuras izmanto uz laiku, lai palīdzētu īpašu pagaidu pasākumu gadījumos, kas ilgst, sākot no dažām dienam līdz dažiem mēnešiem.These needs include assistance through the use of hearing aids to persons suffering from hearing disability, for whom a harmonised radio spectrum band in the Community would improve travelling conditions between Member States and reduce equipment prices through economies of scale; the development of the internal market for social alarms, which allow elderly or disabled people to send alarm messages for assistance, asset tracking or tracing devices, which would assist in tracking and recovering stolen goods across the Community, meter reading systems used by water and electricity utility companies; and existing paging systems such as ERMES as well as private mobile radio systems (PMR) when employed for temporary use, to assist in the coverage of special temporary events for a period of a few days up to a few months.
Turklāt SGSP piekrīt, ka konkrētas informācijas atklāšana konsultatīvajiem uzraugiem palīdzētu kapitāla prasības novērtēšanā.Furthermore, the IASB agrees that certain disclosures would assist prudential supervisors in their evaluation of capital requirements.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

paredzēt
foresee

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aplaistīt
water
atcelt
cancel
barot
feed
bīdīt
move
just
feel
pacelt
raise
pasniegt
hand
tikt
reach
uzmanīt
keep an eye
uzņemt
receive

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'help':

None found.
Learning languages?