Maksāt (to pay) conjugation

Latvian
20 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
maksāju
I pay
maksā
you pay
maksā
he/she/it pays
maksājam
we pay
maksājat
you all pay
maksā
they pay
Past tense
maksāju
I paid
maksāji
you paid
maksāja
he/she/it paid
maksājām
we paid
maksājāt
you all paid
maksāja
they paid
Future tense
maksāšu
I will pay
maksāsi
you will pay
maksās
he/she/it will pay
maksāsim
we will pay
maksāsiet
you all will pay
maksās
they will pay
Imperative mood
-
maksā
you pay
-
-
maksājiet
you all pay
-
Es/tu/...
Conditional mood
maksātu
I would pay

Examples of maksāt

Example in LatvianTranslation in English
ir jebkura trešā persona, fiziska vai juridiska, kas rakstiski uzņemas solidāri ar principālu un garantētās summas robežās maksāt iespējamo muitas parādu;any natural or legal third person who undertakes in writing to pay jointly and severally with the principal any potential debt up to the limit of the amount guaranteed;
Ja galvotājai asociācijai tiek prasīts maksāt 8. panta 1. un 2. punktā noteiktās summas saskaņā ar 11. pantā noteiktajām procedūrām, tā saskaņā ar 6. panta 2.bis punkta 0.6.2.bis-1. paskaidrojošajā piezīmē minēto rakstisko vienošanos informē starptautisko organizāciju par prasības saņemšanu.”When a guaranteeing association is asked, in accordance with the procedure set out in Article 11, to pay the sums referred to in Article 8, paragraphs 1 and 2, it shall, in accordance with the written agreement referred to in Explanatory Note 0.6.2bis-1 to Article 6, paragraph 2 bis, inform the international organisation of the reception of the claim.’
Darbinieki, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ un turpina uzkrāt tiesības uz pensiju atbilstīgi Civildienesta noteikumu 56. panta 3. punktam, turpina maksāt šā pielikuma 21. pantā minētās iemaksas, pamatojoties uz algu, ko saņem attiecīgās pakāpes un līmeņa darbinieks.Staff members on leave on personal grounds who are continuing to acquire further pension rights on the conditions laid down in Article 56(3) of the Staff Regulations shall continue to pay the contribution referred to in Article 21 of this Annex on the basis of the salary carried by this step and grade.
Ja dalībvalsts nolemj izmantot izvēli, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 1. punktā, tā paziņo lēmumus, kurus tā pieņēmusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 58., 59., 61. līdz 64. un 70. pantu, līdz 1. augustam gadā pirms pirmā vienreizējo maksāju shēmas piemērošanas gada.”Where the Member State decides to make use of the option provided for in Article 71(1) of Regulation (EC) No 1782/2003, it shall notify by 1 August of the year preceding the first year of application of the single payment scheme the decisions it has taken in accordance with Articles 58, 59, 61 to 64 and 70 of Regulation (EC) No 1782/2003’;
Pārbaudes, ko Palāta veica maksāju­miem lauksaimniekiem, ietver tikai dažas savstarpējās atbil­stības prasības (sk. 3.17. punkta trešo ievilkumu).The Court’s testing of payments to farmers includes only a limited number of cross compliance requirements (see paragraph 3.17, third indent).
2008. gadā 12 no 150 Palātas revidētajiem maksāju­miem bija veikti novēloti (t. i., 8 %).In 2008, the Court found fewer late payments: 12 cases out of 150 payments audited (i.e. 8 %).
Šajā pārejas laikposmā nodokļu likme par procentiem vai honorāriem, ko maksā citas dalībvalsts asociētai uzņēmējsabiedrībai vai kādas dalībvalsts asociētās uzņēmējsabiedrības pastāvīgam uzņēmumam citā dalībvalstī, līdz 2010. gada 31. decembrim nedrīkst pārsniegt 10 % un turpmākos gados līdz 2014. gada 31 decembrim - 5 %.During that transitional period, the rate of tax on payments of interest or royalties made to an associated company of another Member State or to a permanent establishment situated in another Member State of an associated company of a Member State must not exceed 10 % until 31 December 2010 and must not exceed 5 % for the following years until 31 December 2014.
Šajā pārejas laikposmā nodokļu likme par procentiem vai honorāriem, ko maksā citas dalībvalsts asociētai uzņēmējsabiedrībai vai kādas dalībvalsts asociētās uzņēmējsabiedrības pastāvīgam uzņēmumam citā dalībvalstī, nedrīkst pārsniegt 10 %.During that transitional period, the rate of tax on payments of interest or royalties made to an associated company of another Member State or to a permanent establishment situated in another Member State of an associated company of a Member State must not exceed 10 %.
No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija maksā turpmāk norādītās summas, kas atbilst to daļām apmaksātajā parakstītajā kapitālā, kā noteikts Eiropas Investīciju bankas statūtu 4. pantā:BulgārijaFrom the date of the accession, Bulgaria and Romania shall pay the following amounts corresponding to their share of the capital paid in for the subscribed capital as defined in Article 4 of the Statute of the European Investment Bank: Bulgaria
Ja jums ir pareizā prece, jūs varat strādāt un nodarbināt personālu visu gadu — mēs esam palielinājuši darbinieku skaitu no 15 līdz 80 darbiniekiem un arī maksājam viņiem vairāk,” saka gados jaunais viesnīcas direktors.When you have the right product, you can work all year round and hire personnel — we have increased our staff from 15 to 80 employees — and also pay more’, points out the young hotel manager.
Tad pasaki - kāpēc mēs tev maksājam?Answer me this. What are we paying you for?
Mēs Jums par to maksājam.We are paying you for that.
Es tev maksāšu Burbuli.I will pay you... Bubble.
Lai cik viņi tev maksātu šeit, es tev maksāšu vairāk kā dubultā.Whatever they pay you here, I will pay more than double.
Visi uzņēmumi, kas izmanto īpašumu Gibraltārā, maksās uzņēmējdarbības īpašuma izmantošanas nodokli, kura likme ir vienāda ar vispārējo procentu likmi, kas jāmaksā par īpašumu Gibraltārā (pašlaik plānotā likme ir 100 %).All companies occupying property in Gibraltar for business purposes will pay a business property occupation tax at a rate equivalent to a percentage of their liability to the general rates charged on property in Gibraltar (currently expected to be a rate of 100 %).
Bez tam BGB, kamēr viena saimnieciskās darbības gada vienā vai vairākos mēnešos netiks sasniegta saistītā pašu kapitāla kvota 12,5 % apmērā un pamatkapitāla kvota 7 % apmērā, maksās 15 % no sava gada peļņas pārpalikuma Berlīnes pavalstij.Moreover, if in one or more months of a financial year BGB achieves an own capital ratio of 12,5 % and a core‐capital ratio of 7 %, BGB will pay 15 % of its annual profit to the Land of Berlin.
BNFL ir iesniedzis tabulu, kurā ir parādīta izlietotās degvielas apsaimniekošanas jaunā kārtība, un ir redzams, ka BE maksās BNFL saskaņā ar slīdošu grafiku.BNFL has submitted the following table concerning the new spent fuel management arrangements which shows that BE will pay BNFL on a sliding scale.
Visticamāk, vairums Gibraltāra firmu maksātu mazāk par maksimālo likmi 15 % apmērā, vismaz par 15 — 20 procentiem mazāk nekā Spānijā vai Apvienotajā Karalistē.It is likely that most firms in Gibraltar would pay less than the maximum liability of 15 %, at least 15 to 20 percentage points lower than in either Spain or the United Kingdom.
Tā kā vairumā šo uzņēmumu ir tikai viens darbinieks (grāmatvedis vai auditors), kas parasti strādā uz pusslodzi, šie uzņēmumi nodokļos maksātu augstākais GBP 3000 gadā, ja viņi neaizņem īpašumu, kā tas parasti notiek.Since most of them will have only one employee (an accountant or auditor), usually part-time, they would pay only a maximum of GBP 3000 per year in tax if they do not occupy property, which is usually the case.
Komisija uzskata, ka parādsaistību pārjaunojums un jauno aizdevumu 2001. gada oktobra pārstrukturēšanas programmā var aplūkot saskaņā ar pamatregulas 6. panta b) punktu (kurš kopumā atbilst SKP nolīguma 14. panta b) punktam), kas attiecas uz summu, ko uzņēmums maksātu par līdzīgu komercaizdevumu, kuru tas faktiski varēja saņemt tirgū.The Commission considers that the debt roll-over and new loan in the October 2001 restructuring programme may be considered in the light of Article 6(b) of the basic Regulation (which generally corresponds to Article 14(b) of the SCM Agreement), which refers to the amount which the firm would pay on a comparable commercial loan that the firm could actually obtain on the market.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

mazgāt
wash

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aplaudēt
applaud
ienīst
hate
mīlēt
love
nospiest
depress
radīt
create
rast
find
sajust
feel
skalot
wash
uzsākt
begin
vīt
wind

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'pay':

None found.
Learning languages?